Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ein gradd BSc (Anrh) Gwyddor Fiofeddygol neu os ydych chi am fagu mwy o hyder mewn gwaith lefel uwch, fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. 

Mae Gwyddor Fiofeddygol yn bwnc rhyngddisgyblaethol cyffrous sy'n archwilio gweithrediad arferol y corff ar lefelau organeb foleciwlaidd, cellog ac organeb gyfan a sut mae deall y prosesau hyn yn galluogi datblygiadau arloesol wrth drin clefyd dynol a gwella iechyd. 

Gan roi pwyslais sylweddol ar dechnegau labordy a chyfathrebu gwyddonol o ysgrifennu adroddiadau labordai, gwerthuso data gwyddonol yn feirniadol a datrys problemau ymchwil, mae'r cwrs gwyddor fiofeddygol hwn yn darparu sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd gwyddonol. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B903 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
B904 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B903 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
B904 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gwyddor Fiofeddygol 

 • Bioleg sylfaenol 
 • Cyflwyniad i anatomeg ddynol a ffisioleg 
 • Cemeg sylfaenol 
 • Gwyddor gorfforol 
 • Sgiliau allweddol a datblygiad proffesiynol 

 • Llythrennedd data gwyddonol 

Blwyddyn un: Gradd Gwyddor Fiofeddygol 

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1
 • Twf a Datblygiad Dynol
 • Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Biofeddygol
 • Anatomeg, Ffisioleg a Biocemeg
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad

Blwyddyn dau: Gradd Gwyddor Fiofeddygol 

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2
 • Anatomeg, Ffisioleg a Ffarmacoleg
 • Micro-organebau a chlefydau
 • Patholeg Cellog a Phrosesau Clefydau
 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol

Blwyddyn tri: Gradd Gwyddor Fiofeddygol 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa
 • Heriau Iechyd Byd-eang
 • Cynnydd Moleciwlaidd Modern
 • Mainc i Ochr y Gwely

Gydag opsiynau Biofeddygol o:-

 • Meddyginiaeth Adfywiol NEU
 • Tocsicoleg Fforensig Gymhwysol

Neu opsiwn anthropoleg:

 • Amrywiad Dynol

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol. Fel arfer byddwch yn treulio 15 - 20 awr yr wythnos mewn dosbarthiadau wedi'u hamserlennu, a disgwylir i chi dreulio'r un faint o amser yn darllen cefndir ac yn gweithio ar aseiniadau.

Mae pwyslais cryf ar ddysgu cymhwysol, ymarferol trwy gydol pob blwyddyn o'r cwrs, sy'n arwain at bob myfyriwr yn ymgymryd â phrosiect helaeth yn eu blwyddyn olaf. Mae ystod eang o brosiectau ar gael o ficrobioleg, bioleg canser, bioleg atgenhedlu a geneteg.


Cefnogaeth 

Arweinydd eich cwrs yw eich pwynt cyswllt cyntaf i drafod unrhyw gwestiynau cyffredinol sydd gennych am y cwrs. Bydd arweinwyr y modiwl yn gallu eich helpu chi gyda materion penodol ar fodiwl penodol, er enghraifft mewn perthynas ag asesiadau. 

Neilltuir aelod staff academaidd i bob myfyriwr ar ddechrau eu hastudiaethau i ddarparu cymorth mwy cyffredinol, er enghraifft ar ddatblygu gyrfa a bywyd academaidd yn gyffredinol 


Asesu

Mae dulliau asesu yn amrywio yn ôl modiwl ac yn cynnwys gwaith cwrs fel adroddiadau labordy, traethodau, cyflwyniadau llafar, datrys problemau a phrofion yn y dosbarth neu ar-lein yn ogystal ag arholiadau ysgrifenedig. 

Cyfleusterau 

Mae ein campws Glyn-taf yn darparu ystod o gyfleusterau labordy modern gan gynnwys 

 • Labordai microbioleg Categori II ar gyfer twf a dadansoddiad micro-organebau 
 • Labordai dadansoddi moleciwlaidd ar gyfer dadansoddi a dilyniannu uwch DNA 
 • Cyfleusterau diwylliant meinwe ar gyfer twf celloedd 
 • Labordai bioleg gydag ystod eang o fodelau anatomegol a microsgopau 

 • Ystafell Sgiliau Clinigol gyda mannequins efelychu o'r radd flaenaf ar gyfer addysgu ffisioleg gymhwysol. 
 • Labordy ceulo ar gyfer dadansoddi ceulo gwaed 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Diploma BTEC Pasio Pasio mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod â gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffenaf 2026

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddor Fiofeddygol hon yn darparu'r sylfaen wyddonol ar gyfer gyrfa mewn ystod o feysydd, gan gynnwys ymchwil biofeddygol, addysgu a diwydiannau biotechnoleg, yn ogystal ag astudio ôl-raddedig (ee MSc neu PhD). Gall graddedigion hefyd ddewis symud ymlaen i yrfaoedd ym maes gofal iechyd, er enghraifft, fel Cydymaith Meddygol neu weithio ym maes Iechyd y Cyhoedd.