Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru - Adeilad, Complete University Guide 2023

Mae'n ofynnol i Syrfewyr Adeiladu gynghori ar a rheoli pob agwedd ar yr Amgylchedd Adeiledig sy'n tyfu o hyd. Wrth i ni ddefnyddio ein hadeiladau yn fwy effeithlon a mynnu mwy o'n lleoedd trefol, mae rôl y syrfëwr adeiladau yn dod yn fwy pwysig. 

Byddwch yn dysgu sut i gynghori ar ystod o bynciau o reoli adeiladau, cadwraeth adeiladau, diffygion adeiladu, y system gynllunio a'r broses adeiladu. Byddwch yn gallu cymryd cyfrifoldeb am ddarparu adeiladau sy'n gynaliadwy ac wedi'u cynllunio i gydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol angenrheidiol. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu'n benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lenwi prinder a nodwyd yn y sector Amgylchedd Adeiledig. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

Gellir astudio traean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K232 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
K234 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K232 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K234 Blwyddyn rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd Syrfewyr Adeiladu yn astudio technoleg adeiladu sy'n hanfodol i'r rôl. Yna datblygir y wybodaeth hon trwy'r fframwaith cyfreithiol a rheoliadol, megis rheoliadau adeiladu, gofynion iechyd a diogelwch a materion cadwraeth. Archwilir cynaliadwyedd a defnydd effeithlon o adeiladau, ochr yn ochr â dysgu am rôl darparwyr tai cyhoeddus a phreifat a darpariaeth ehangach Safonau Ansawdd Tai Cymru. 

Byddwch yn datblygu sgiliau arolygu adeiladau craidd fel nodi diffygion adeiladau, cynghori ar ddatrysiadau addas, cynghori ar geisiadau cynllunio a phrynu cartrefi. Bydd ymgymryd ag arolygon cyflwr stoc, rheoli cyfleusterau, datblygu amserlenni cynnal a chadw ac ymdrin ag ymholiadau cadwraeth hefyd yn rhan o'ch astudiaethau ar y cwrs hwn. 

Blwyddyn Un: Gradd Tirfesur Adeilad

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg Adeiladu 1
 • Arfer a Gweithdrefn QS
 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect
 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig
 • Prosiect Integreiddio 1

Blwyddyn Dau: Gradd Tirfesur Adeilad

 • Economeg Dylunio
 • Rheoli Contractau
 • Technoleg Adeiladu 2
 • Rheoli Adeiladau
 • BIM mewn Adeiladu
 • Arolygu Adeiladau

Blwyddyn Tri: Gradd Tirfesur Adeilad

 • Traethawd Hir Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg Gynaliadwy
 • Rheolaeth Fasnachol a Menter
 • Patholeg Adeiladu
 • Rheoli Adeiladu
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE)

Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys:

Blwyddyn Un

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg Adeiladwaith
 • Tirfesureg Pur-Ymarfer a Gweithred
 • Economeg Amgylchedd Adeiledig

Blwyddyn Dau

 • Economeg Dylunio
 • Rheoli Cytundebau
 • Technoleg adeiladu 2

Blwyddyn Tri

 • Traethawd Estyngedig


Dysgu 

Addysgir y radd Arolygu Adeiladu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 

Ni fydd eich astudiaethau yma yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr yr Amgylchedd Adeiledig fynediad i ystod o gyfleusterau ledled y Brifysgol a'r Ysgol Beirianneg. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol, y Ganolfan Adnoddau Dysgu ac Ystafell Prosiect Amgylchedd Adeiledig bwrpasol. 

Darlithwyr

Mae'r pwnc Amgylchedd Adeiledig yn cynnig polisi Drws Agored, lle mae gan fyfyrwyr fynediad at staff bob amser. Rydym hefyd yn cynnig Hyfforddwr Academaidd Personol i bob un o'n myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau. 

Gall myfyrwyr ddisgwyl cael eu haddysgu gan rai o'r staff academaidd isod: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC 

Cynnig Bagoloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a CC ar Lefel A. 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod  

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol  

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 96 pwynt Tariff UCAS.

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau
 • DU rhan amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser:  i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser:  i'w gadarnhau 
 • DU rhan amser:  i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Mae rhai opsiynau gyrfa posibl ar gyfer graddedigion yn cynnwys: 

Syrfëwr Adeiladu 

Rheolwr Cynnal a Chadw 

Arolygydd Adeiladu