GRADDAU AMGYLCHEDD ADEILEDIG PDC YN CAEL EU GRADDIO ORAU YNG NGHYMRU (ADEILAD, COMPLETE UNIVERSITY GUIDE 2023)

Mae'n ofynnol i Syrfewyr Adeiladu gynghori ar a rheoli pob agwedd ar yr Amgylchedd Adeiledig sy'n tyfu o hyd. Wrth i ni ddefnyddio ein hadeiladau yn fwy effeithlon a mynnu mwy o'n lleoedd trefol, mae rôl y syrfëwr adeiladau yn dod yn fwy pwysig. 

Byddwch yn dysgu sut i gynghori ar ystod o bynciau o reoli adeiladau, cadwraeth adeiladau, diffygion adeiladu, y system gynllunio a'r broses adeiladu. Byddwch yn gallu cymryd cyfrifoldeb am ddarparu adeiladau sy'n gynaliadwy ac wedi'u cynllunio i gydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol angenrheidiol. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu'n benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lenwi prinder a nodwyd yn y sector Amgylchedd Adeiledig. 

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K233 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K233 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd Syrfewyr Adeiladu yn astudio technoleg adeiladu sy'n sylfaenol i'r rôl. Yna datblygir y wybodaeth hon trwy'r fframwaith cyfreithiol a rheoliadol, megis rheoliadau adeiladu, gofynion iechyd a diogelwch a materion cadwraeth. Archwilir cynaliadwyedd a defnydd effeithlon o adeiladau, ochr yn ochr â dysgu am rôl darparwyr tai cyhoeddus a phreifat a darpariaeth ehangach Safonau Ansawdd Tai Cymru. 

Byddwch yn datblygu sgiliau arolygu adeiladau craidd fel nodi diffygion adeiladau, cynghori ar ddatrysiadau addas, cynghori ar geisiadau cynllunio a phrynu cartrefi. Bydd ymgymryd ag arolygon cyflwr stoc, rheoli cyfleusterau, datblygu amserlenni cynnal a chadw ac ymdrin ag ymholiadau cadwraeth hefyd yn rhan o'ch astudiaethau ar y cwrs hwn. 

Modiwlau allweddol: 

• Rheoli Adeiladau 
• Arolygu Adeiladau 
• Rheoli Adeiladu 
• Cadwraeth Adeiladau 
• Technoleg Adeiladu 


Dysgu 

Addysgir y radd Arolygu Adeiladu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 

Ni fydd eich astudiaethau yma yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. 


Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr yr Amgylchedd Adeiledig fynediad i ystod o gyfleusterau ledled y Brifysgol a'r Ysgol Beirianneg. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol, y Ganolfan Adnoddau Dysgu ac Ystafell Prosiect Amgylchedd Adeiledig bwrpasol. 

Darlithwyr

Mae'r pwnc Amgylchedd Adeiledig yn cynnig polisi Drws Agored, lle mae gan fyfyrwyr fynediad at staff bob amser. Rydym hefyd yn cynnig Hyfforddwr Academaidd Personol i bob un o'n myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau. 

Gall myfyrwyr ddisgwyl cael eu haddysgu gan rai o'r staff academaidd isod: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagoloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • DU llawn amser: £9000 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13800 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Mae rhai opsiynau gyrfa posibl ar gyfer graddedigion yn cynnwys: 

  • Syrfëwr Adeiladu 

  • Rheolwr Cynnal a Chadw 

  • Arolygydd Adeiladu 

Cyrsiau Cysylltiedig