Building Surveying

BSc (Anrh) Arolygu Adeiladau (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Mae'n ofynnol i Syrfewyr Adeiladu gynghori ar a rheoli pob agwedd ar yr Amgylchedd Adeiledig sy'n tyfu o hyd. Wrth i ni ddefnyddio ein hadeiladau yn fwy effeithlon a mynnu mwy o'n lleoedd trefol, mae rôl y syrfëwr adeiladau yn dod yn fwy pwysig. 

Byddwch yn dysgu sut i gynghori ar ystod o bynciau o reoli adeiladau, cadwraeth adeiladau, diffygion adeiladu, y system gynllunio a'r broses adeiladu. Byddwch yn gallu cymryd cyfrifoldeb am ddarparu adeiladau sy'n gynaliadwy ac wedi'u cynllunio i gydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol angenrheidiol. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu'n benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lenwi prinder a nodwyd yn y sector Amgylchedd Adeiledig. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K233 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd Syrfewyr Adeiladu yn astudio technoleg adeiladu sy'n sylfaenol i'r rôl. Yna datblygir y wybodaeth hon trwy'r fframwaith cyfreithiol a rheoliadol, megis rheoliadau adeiladu, gofynion iechyd a diogelwch a materion cadwraeth. Archwilir cynaliadwyedd a defnydd effeithlon o adeiladau, ochr yn ochr â dysgu am rôl darparwyr tai cyhoeddus a phreifat a darpariaeth ehangach Safonau Ansawdd Tai Cymru. 

Byddwch yn datblygu sgiliau arolygu adeiladau craidd fel nodi diffygion adeiladau, cynghori ar ddatrysiadau addas, cynghori ar geisiadau cynllunio a phrynu cartrefi. Bydd ymgymryd ag arolygon cyflwr stoc, rheoli cyfleusterau, datblygu amserlenni cynnal a chadw ac ymdrin ag ymholiadau cadwraeth hefyd yn rhan o'ch astudiaethau ar y cwrs hwn. 

Modiwlau allweddol: 

• Rheoli Adeiladau 
• Arolygu Adeiladau 
• Rheoli Adeiladu 
• Cadwraeth Adeiladau 
• Technoleg Adeiladu 


Dysgu 

Addysgir y radd Arolygu Adeiladu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 

Ni fydd eich astudiaethau yma yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. 


Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr yr Amgylchedd Adeiledig fynediad i ystod o gyfleusterau ledled y Brifysgol a'r Ysgol Beirianneg. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol, y Ganolfan Adnoddau Dysgu ac Ystafell Prosiect Amgylchedd Adeiledig bwrpasol. 

Darlithwyr

Mae'r pwnc Amgylchedd Adeiledig yn cynnig polisi Drws Agored, lle mae gan fyfyrwyr fynediad at staff bob amser. Rydym hefyd yn cynnig Hyfforddwr Academaidd Personol i bob un o'n myfyrwyr trwy gydol eu hastudiaethau. 

Gall myfyrwyr ddisgwyl cael eu haddysgu gan rai o'r staff academaidd isod: 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagoloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

  • DU llawn amser: £9000 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd ac adeiladu i weithio mewn amrywiaeth o rolau Amgylchedd Adeiledig proffesiynol. 

Mae rhai opsiynau gyrfa posibl ar gyfer graddedigion yn cynnwys: 

  • Syrfëwr Adeiladu 

  • Rheolwr Cynnal a Chadw 

  • Arolygydd Adeiladu 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL