Ar y brig yng Nghymru am ragolygon graddedigion Addysg (Complete University Guide 2023)

Beth sy'n dylanwadu ar ddatblygiad a pham fod plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n gwneud? Ar y radd Datblygiad Plentyndod hon, byddwch yn archwilio materion allweddol yn natblygiad, dysgu ac ymddygiad plant, o ystod o safbwyntiau. 

Byddwch chi'n dysgu am ddatblygiad gwybyddol, biolegol, cymdeithasol ac emosiynol trwy gydol plentyndod a glasoed. Byddwch yn cydnabod y dylanwadau cymhleth sy'n siapio bywydau plant a'r glasoed, gan gynnwys sut mae chwarae yn adlewyrchu datblygiad a chymhelliant plant. 

Elfen allweddol o'r cwrs Datblygiad Plentyndod yw'r cyfle i ennill cyfnod byr o brofiad ymarferol yn gweithio gyda phlant a'r glasoed mewn ystod o leoliadau, gan gynnwys ysgolion, elusennau lles plant a theuluoedd, a chyfiawnder ieuenctid. 

Byddwch yn cael profiad clinigol penodol ar y campws a bydd cyfle i chi ddilyn cyrsiau byr a lleoliadau gwaith, yn ogystal â chwblhau cymwysterau ychwanegol fel Diogelu Plant (Lefel 1).  

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L239 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
L238 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L239 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
L238 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs Datblygiad Plentyndod yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr archwilio'r ffactorau seicolegol sy'n dylanwadu ar ddatblygiad o'u genedigaeth hyd at ddiwedd eu glasoed. Mae'n mynd i'r afael â dealltwriaeth seicolegol gyfredol o blentyndod a glasoed a sut mae'r rhain yn helpu i egluro datblygiad nodweddiadol ac annodweddiadol ar draws y rhan gynnar ond hanfodol hon o hyd oes. Bydd y radd Datblygiad Plentyndod hefyd yn cynnwys archwiliad o ddeddfwriaeth a pholisi allweddol cyfredol sy'n dylanwadu ac yn siapio arferion wrth weithio gyda phlant a'r glasoed ee Deddfwriaeth Diogelu. Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn archwilio sut mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac yn adolygu'n feirniadol rôl datblygiad seicolegol wrth ddatblygu arferion o'r fath. 

Gallwch hefyd ymgymryd â lleoliad blwyddyn ryngosod sy'n rhoi'r cyfle i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn lleoliad proffesiynol rhwng ail a thrydedd flwyddyn eich gradd. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd wrth ymgysylltu â'r gymuned ac adeiladu ar wybodaeth a phrofiad eich gradd.

Blwyddyn Un: Gradd Datblygiad Plentyndod 

Materion Hanesyddol a Chysyniadol Plentyndod a Glasoed 

Gweithio'n Therapiwtig gyda Phlant a Phobl Ifanc 

Datblygiad Plant a Phobl Ifanc 

Blwyddyn Dau: Gradd Datblygiad Plentyndod 

Ymchwilio i Blant a Phobl Ifanc 

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd (mae angen gwiriad DBS boddhaol) 

Ymyriadau Therapiwtig gyda Phlant a Phobl Ifanc 

Plant a Phobl Ifanc: Polisi ac Arferion Cyfoes 

Safbwyntiau Beirniadol Datblygiad Plentyndod a Phobl Ifanc 

Blwyddyn Tri: Gradd Datblygiad Plentyndod 

Prosiect ymarferol annibynnol 

Myfyrdodau beirniadol ar seicopatholeg plant a'r glasoed 

Datblygiad mewn plentyndod a glasoed 

Ynghyd â dau opsiwn o'r rhestr isod: 

Seicoleg Addysg a Gwaith 

Seicoleg Iechyd mewn Oes 

Sgiliau Ymarferol mewn Dadansoddi Ymddygiad 

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BSc (Anrh) Datblygiad Plentyndod hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig yn y Gwyddorau Cymdeithasol, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd.   

Dysgu 

Cyflwynir y radd BSc (Anrh) Datblygiad Plentyndod trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, goruchwyliaeth unigolion / grwpiau bach ac astudio annibynnol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu darlithoedd gwadd a roddir gan staff academaidd o sefydliadau eraill a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd ymarferol. 

Byddwch yn cwblhau ystod o wahanol weithgareddau dosbarth gan gynnwys trafodaethau grŵp, dadleuon, astudiaethau achos a phrosiectau yn y dosbarth. Byddwch yn profi ystod wych o ddulliau cyflwyno ac asesu. 

Mae ein staff academaidd yn ymwneud ag ymchwil, felly cewch eich dysgu gan staff sydd yn flaengar yn eu meysydd arbenigol.  

Asesiadau

Byddwch yn cwblhau ystod o asesiadau gan gynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar, bagiau stori ac astudiaethau achos. Byddant hefyd yn asesiadau arholiad (wedi gweld ac heb weld) a phrofion yn y dosbarth. 

Lleoliadau 

Mae lleoliadau gwaith ymarferol yn rhan orfodol o'n cwrs Datblygiad Plentyndod, ac mae cyfleoedd interniaeth ar gael ym mhob blwyddyn o astudio.  

Nod Psychology Plus yw gwella eich sgiliau a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi i raddedigion neu gymwysiadau ar gyfer astudiaeth bellach. Byddwch chi'n cael cyfle i fagu profiad clinigol yn ein clinig ar y campws, a chwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith - hwb sylweddol i'ch CV.  

Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiadol sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad.  

Cyfleusterau 

Mae gennym labordai seicoleg pwrpasol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol. 
 
Mae ystod o offer ar gael, gan gynnwys offer olrhain llygaid a pheiriannau electroenceffalograffi (EEG). Mae yna hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi y gallwch eu defnyddio i gynnal arbrofion a phrofion. 
 
Y Brifysgol oedd y sefydliad cyntaf yn y DU i ddarparu ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd. Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiad sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad. 

Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, os ydych am ymuno â'r proffesiwn addysgu ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall y gofynion TGAU ar gyfer hyfforddi athrawon fod yn wahanol i ofynion y cwrs hwn. Fe'ch cynghorir felly i wirio gyda'r darparwr hyfforddiant athrawon priodol a ydych yn cwrdd â'u gofynion. 

Gofynion Ychwanegol 

Efallai y bydd angen gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Gwahardd Datgeliad Datgelu (DBS) yn dibynnu ar eich lleoliad. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 96 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025   

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS  £53.20  

Dim ond os oes angen lleoliad penodol neu brosiect traethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus y bydd angen DBS arnoch chi. Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS  £13  

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch. 

Arall: Costau Lleoli  £0 - £ 500 

Pob blwyddyn astudio. Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad  

Arall: Gwneud Adnoddau  £50  

Blynyddoedd 2 a 3 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Yn ogystal ag ennill gwybodaeth ddamcaniaethol ynghylch cyfnodau allweddol y plentyn a'r glasoed sy'n datblygu, bydd y radd BSc (Anrh) Datblygiad Plentyndod hefyd yn datblygu ystod o sgiliau ymarferol ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn seiliedig ar leoliad, a fydd yn rhoi'r wybodaeth a'r offer i chi weithio. gyda phlant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Bydd eich gradd Datblygiad Plentyndod yn agor y drws i ystod o gyfleoedd gyrfa cyffrous ar draws nifer o leoliadau, gan gynnwys gwaith ieuenctid, meithrinfeydd a lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion ac elusennau / sefydliadau'r trydydd sector. Mae yna ystod o gymwysterau proffesiynol y bydd y cwrs hwn yn helpu i'ch paratoi ar eu cyfer, fel Therapi Galwedigaethol, Gwaith Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a chymwysterau addysgu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygiad Plentyndod PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.