Course Image - BA Hons Childhood Studies (Top Up).jpg

BSc (Anrh) Astudiaethau Plentyndod (Ychwanegol)

Mae'r polisi plentyndod cyfredol yn pwysleisio pwysigrwydd gosod y plentyn yng nghanol agenda'r llywodraeth a nod y wobr gyffrous hon yw tynnu sylw at hawliau ac anghenion y plentyn a'r teulu. Mae'r BSc (Anrh) Astudiaethau Plentyndod yn gwrs perthnasol ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd, gan gynnwys nyrsys, ymwelwyr iechyd, addysgwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr meithrin yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy'n gweithio yn y sectorau cyfiawnder ieuenctid a gorfodaeth cyfraith. 

Byddwch yn cael astudio a dysgu gyda phobl o amrywiaeth o ddisgyblaethau, sydd i gyd yn ymwneud â lles plant a'u teuluoedd. Mae pwyslais ein gradd Astudiaethau Plentyndod ar archwilio plentyndod o safbwynt byd-eang i ddatblygu neu gryfhau eich dealltwriaeth o ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles plentyn. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L531 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L531 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Byddwch yn astudio'r ddau fodiwl craidd a thraethawd hir, ac un modiwl dewisol: 

 • Rheoli'r Amgylchedd Dysgu - 20 credyd (craidd) 

 • Dylanwadau Datblygiadol ar Blant a Phobl Ifanc - 20 credyd (craidd) 

 • Traethawd Hir - 60 credyd (craidd) 

 • Materion Cyfoes - 20 credyd (dewisol) 

 • Astudiaeth â Ffocws dan Arweiniad Myfyrwyr - 20 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Byddwch yn astudio tri modiwl yn ystod y flwyddyn academaidd, pob un yn para deg wythnos. Mae presenoldeb yn y Brifysgol ar un diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor. Efallai y bydd yn bosibl cwblhau'r cwrs mewn blwyddyn. 

 Mae hon yn radd atodol. Rhaid i chi fod yn gweithio mewn maes perthnasol o ofal plant a bod â chyfanswm o 240 credyd - 120 ar Lefel 4 a 120 ar Lefel 5. Mae cymwysterau cysylltiedig â gwaith cyfwerth hefyd yn dderbyniol. Gall y rhai na allant ddangos y credydau academaidd perthnasol fod yn gymwys i Achredu Dysgu Blaenorol a Phrofiadol (APEL) ystyriaethau. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Yn ogystal â chyfnerthu'ch gwybodaeth bresennol, gellir defnyddio'r cwrs Astudiaethau Plentyndod fel man cychwyn ar gyfer newid gyrfa, fel gweithio yn y sector gwirfoddol neu symud i reoli, neu fel porth i astudiaethau pellach, fel TAR

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL