BEng Civil Engineering_26868.jpg

BSc (Anrh) Peirianneg Sifil

MAE PEIRIANNEG SIFIL YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR AM Y DRYDEDD FLWYDDYN YN OLYNOL - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Bydd y radd Beirianneg Sifil hon yn rhoi’r hyfforddiant ymarferol ac academaidd priodol i chi ar gyfer gyrfa mewn peirianneg sifil, gan gynnwys dylunio strwythurol, dylunio geodechnegol, rheoli prosiect, peirianneg priffyrdd a thrafnidiaeth, a dylunio a datblygu cynaliadwy. 

Byddwch yn meithrin gwybodaeth am egwyddorion peirianneg sylfaenol ac uwch, yn ogystal â sgiliau TG allweddol sy'n berthnasol i'r diwydiant. Gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso'r sgiliau hyn at broblemau peirianneg trwy ddylunio a gwaith prosiect. Mae cyrsiau maes ymarferol yn y DU, a bydd cyfle i chi gwblhau lleoliad gwaith fel rhan o'ch astudiaethau. 

Mae ein hachrediad gan gyrff proffesiynol yn sicrhau bod yr hyn rydych yn ei ddysgu yn ymwneud yn uniongyrchol â safonau cyfredol y diwydiant. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil hwn hefyd yn sylfaen addysgol lawn ar gyfer datblygiad proffesiynol i ddod ynPeiriannydd Corfforedig (IEng). 

Mae ein cyrsiau Peirianneg Sifil yn y 20 Uchaf yn y DU ac maent wedi dod i’r Brig yng Nghymru ar gyfer Peirianneg Sifil am y ddwy flynedd ddiwethaf yn Nhabl Cynghrair 2021 y Guardian. (2020-21) 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy’n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H201 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
HF00 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H201 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
HF00 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Cynlluniwyd ein cyrsiau Peirianneg Sifil i sicrhau eich bod yn hynod gyflogadwy ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. 

Mae modiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol. Lle bo hynny'n briodol, cynhwysir cyrsiau maes i atgyfnerthu'r wybodaeth a gafwyd yn y dosbarth a'ch helpu i'w gymhwyso at sefyllfaoedd bywyd go iawn. 

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Sifil 

 • Modelu Cysyniadol a Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 1 - 20 credyd 

 • Ymarfer ar Safle a Thirfesur  - 20 credyd 

 • Deunyddiau Adeiladu - 20 credyd 

 • Mecaneg Thermo-Hylif - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Sifil 

 • Ymarfer Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 2 - 20 credyd 

 • Prosiect Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Tirfesur a Dylunio Priffyrdd - 20 credyd 

 • Geotechneg a Hydroleg - 20 credyd 

 • Dulliau Dadansoddol a Hydroleg - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: gradd Peirianneg Sifil 

 • Traethawd Hir Unigol - 20 credyd 

 • Prosiect Integredig - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 3 - 20 credyd 

 • Dylunio a Chymwys Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Rheoli  Peirianneg Sifil a Busnes - 20 credyd 

 • Rheolaeth Amgylcheddol a Thrafnidiaeth Gynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Geotechnegol a Pheirianneg Amgylcheddol - 20 credyd 

Dysgu 

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr ym meysydd eu pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, gan drwytho’ch astudiaethau gyda'r treiddgarwch diweddaraf. Byddwch nid yn unig yn cael eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o glywed siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. Mae polisi drws agored yn sicrhau bod cefnogaeth a chyngor gan staff academaidd bob amser ar gael yn ystod eich astudiaethau. 

Mae'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil yn cynnig cyfuniad o theori ac ymarfer, felly mae cydbwysedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Gwaith cwrs yn unig fydd ei angen ar gyfer llawer o fodiwlau, tra bod eraill yn gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Mae modiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol a, lle bo hynny'n briodol, mae cyrsiau maes yn cael eu cynnwys i atgyfnerthu'r wybodaeth a gafwyd yn y dosbarth a'ch helpu i'w chymhwyso mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. 

Gall myfyrwyr Peirianneg Sifil rhan-amser ddilyn llwybr cymhwyster proffesiynol wedi'i ymgorffori, sy'n rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster proffesiynol wrth astudio a gweithio. 

Asesiad 

Asesir y radd Beirianneg Sifil trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth a chyflwyniadau. Caiff cyflwyniadau eu cynnwys fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil wedi'i hachredu fel un sy'n llwyr fodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer Peiriannydd Corfforedig (IEng). Gweler www.jbm.org.uk. am ragor o wybodaeth. 

Lleoliadau 

Mae ein cysylltiadau cadarn â'r proffesiwn peirianneg sifil yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, i fynd ar leoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, cael ymarferwyr i’ch mentora.  

Cyfleusterau 

Yn ein labordai peirianneg sifil mae’r peiriannau diweddaraf drwy gymorth cyfrifiadur ac o dan reolaeth. 

Darlithwyr

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. Bydd ymgeisydd sy'n dymuno gwneud cais am fynediad uwch i'r cwrs yn cael ei asesu ar sail unigol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Mathemateg neu bwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 104-80 UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Mathemateg neu bwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS. ). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg neu bwnc rhifog ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd cyflogaeth i'n graddedigion peirianneg sifil yn rhagorol. Mae gennym hefyd gysylltiadau rhagorol â diwydiant a all eich rhoi ar y blaen gyda’ch eich gyrfa. Mae ein graddedigion yn sicrhau gwaith yn rhwydd gyda pheirianwyr ymgynghori, contractwyr peirianneg sifil ac awdurdodau lleol, a gydag ystod o gwmnïau sy'n cynnwys Capita Symonds, Edmund Nuttall Ltd, Hyder, Alan Griffiths Contractors Ltd, Morgan Est, Carillion PLC, Mott MacDonald, Atkins, Network Rail, United Utilities a chwmnïau rhyngwladol amrywiol. 

Gallech hefyd symud ymlaen i PhD peirianneg neu radd ymchwil mewn peirianneg. Darganfyddwch fwy am Ymchwil Peirianneg yn PDC. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL