Civil Engineering Foundation

BSc (Anrh) Peirianneg Sifil (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

MAE PEIRIANNEG SIFIL YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR AM Y DRYDEDD FLWYDDYN YN OLYNOL - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae blwyddyn sylfaen Prifysgol De Cymru mewn Peirianneg Sifil yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder i chi symud ymlaen i'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil a datblygu sgiliau allweddol ar gyfer llwyddiant yn y diwydiant peirianneg sifil. 

Bydd y radd Beirianneg Sifil hon yn rhoi’r hyfforddiant ymarferol ac academaidd priodol i chi ar gyfer gyrfa mewn peirianneg sifil, gan gynnwys dylunio strwythurol, dylunio geodechnegol, rheoli prosiect, peirianneg priffyrdd a thrafnidiaeth, a dylunio a datblygu cynaliadwy.  

Mae ein hachrediad gan gyrff proffesiynol yn sicrhau bod yr hyn rydych yn ei ddysgu yn ymwneud yn uniongyrchol â safonau cyfredol y diwydiant. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil hefyd yn sylfaen addysgol lawn ar gyfer ddatblygiad proffesiynol ddod yn Peiriannydd Corfforedig (IEng). 

Mae ein cyrsiau Peirianneg Sifil yn y 20 Uchaf yn y DU ac maent wedi dod i'r Brig yng Nghymru ar gyfer Peirianneg Sifil am y ddwy flynedd ddiwethaf yn Nhabl Cynghrair 2021 y Guardian (2020-21). 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H207 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: gradd Peirianneg Sifil 

 • Calcwlws Sylfaen - 10 credyd 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd 

 • Dulliau Arbrofol - 10 credyd 

 • Datblygu Sgiliau Allweddol - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg Sylfaenol - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Adeiladu - 20 credyd  

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Sifil 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 1 - 20 credyd 

 • Ymarfer ar Safle a Thirfesur  - 20 credyd 

 • Deunyddiau Adeiladu - 20 credyd 

 • Mecaneg Thermo-Hylif - 20 credyd 

 • Modelu Cysyniadol a Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Sifil 

 • Ymarfer Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 2 - 20 credyd 

 • Prosiect Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Tirfesur a Dylunio Priffyrdd - 20 credyd 

 • Geotechneg a Hydroleg - 20 credyd 

 • Dulliau Dadansoddol a Hydroleg - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: gradd Peirianneg Sifil 

 • Traethawd Hir Unigol - 20 credyd 

 • Prosiect Integredig - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 3 - 20 credyd 

 • Dylunio a Chymwysiadau Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Rheoli Peirianneg Sifil a Busnes - 20 credyd 

 • Rheolaeth Amgylcheddol a Thrafnidiaeth Gynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Geotechnegol a Pheirianneg Amgylcheddol - 20 credyd 

Dysgu 

Mae'r radd Peirianneg Sifil yn cynnig cyfuniad o theori ac ymarfer, felly mae cydbwysedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Gwaith cwrs yn unig fydd ei angen ar gyfer llawer o fodiwlau, tra bod eraill yn gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Mae modiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol a, lle bo hynny'n briodol, mae cyrsiau maes yn cael eu cynnwys i atgyfnerthu'r wybodaeth a gafwyd yn y dosbarth a'ch helpu i'w chymhwyso mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. 

Cynlluniwyd ein cyrsiau Peirianneg Sifil i sicrhau eich bod yn hynod gyflogadwy ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. 

Gall myfyrwyr rhan-amser ddilyn llwybr cymhwyster proffesiynol wedi’i ymgorffori, sy'n rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster proffesiynol wrth astudio a gweithio yn y diwydiant. 

Mae polisi drws agored yn sicrhau bod cefnogaeth a chyngor gan sta ff academaidd bob amser ar gael yn ystod eich astudiaethau. 


Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth a chyflwyniadau. Caiff cyflwyniadau eu cynnwys fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil wedi'i hachredu fel un sy'n llwyr fodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer Peiriannydd Corfforedig (IEng) . Gweler www.jbm.org.uk. am ragor o wybodaeth. 

Lleoliadau 

Mae cyrsiau maes ymarferol yn y DU, a bydd cyfle i chi gwblhau lleoliad gwaith fel rhan o'ch astudiaethau. 

Cyfleusterau 

Yn ein labordai peirianneg sifil mae'r peiriannau diweddaraf drwy gymorth cyfrifiadur ac o dan a reolaeth. 

Darlithwyr 

• Emma McGivern 
 David Baxter 
 Jerome Daly 
• Jiping Bai 
• Joanne Thomas 
• John Kinuthia 
• Jonathan Oti 
• Luan Al-Haddad 
• Phil Young, Arweinydd cwrs 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Cynlluniwyd y radd beirianneg sifil hon i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth i'n graddedigion peiriannydd sifil yn rhagorol. Mae gennym hefyd gysylltiadau rhagorol â diwydiant a all eich rhoi ar y blaen gyda’ch gyrfa. Mae ein graddedigion peirianneg sifil yn sicrhau gwaith yn rhwydd gyda pheirianwyr ymgynghori, contractwyr peirianneg sifil ac awdurdodau lleol, a gydag ystod o gwmnïau sy'n cynnwys Capita Symonds, Edmund Nuttall Ltd, Hyder, Alan Griffiths Contractors Ltd, Morgan Est, Carillion  PLC, Mott MacDonald, Atkins, Network Rail, United Utilities a chwmnïau rhyngwladol amrywiol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg sifil yn PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL