Top in Wales for Civil Engineering (Guardian University Guide 2023)

Mae blwyddyn sylfaen Prifysgol De Cymru mewn Peirianneg Sifil yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder i chi symud ymlaen i'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil a datblygu sgiliau allweddol ar gyfer llwyddiant yn y diwydiant peirianneg sifil. 

Bydd y radd Beirianneg Sifil hon yn rhoi’r hyfforddiant ymarferol ac academaidd priodol i chi ar gyfer gyrfa mewn peirianneg sifil, gan gynnwys dylunio strwythurol, dylunio geodechnegol, rheoli prosiect, peirianneg priffyrdd a thrafnidiaeth, a dylunio a datblygu cynaliadwy.  

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-fwrdd y Safonwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Siartredig  Peiriannydd (CEng). Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd meistr neu ddoethuriaeth wedi'i hachredu fel dysgu pellach i CEng feddu ar gymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng.

Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth a manylion rhaglenni Dysgu Pellach ar gyfer CEng.

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru o ran asesu ac adborth, llais myfyrwyr a chymuned ddysgu (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H207 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H207 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: gradd Peirianneg Sifil 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd 
 • Cymhwyso Sgiliau Mathemategol - 20 credyd 
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol - 20 credyd 
 • Prosiect Peirianneg - 20 credyd 
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd 
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol) - 20 credyd 
 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Adeiladu (dewisol) - 20 credyd 

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Sifil 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 1 - 20 credyd 

 • Ymarfer ar Safle a Thirfesur  - 20 credyd 

 • Deunyddiau Adeiladu - 20 credyd 

 • Mecaneg Thermo-Hylif - 20 credyd 

 • Modelu Cysyniadol a Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Sifil 

 • Ymarfer Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 2 - 20 credyd 

 • Prosiect Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Tirfesur a Dylunio Priffyrdd - 20 credyd 

 • Geotechneg a Hydroleg - 20 credyd 

 • Dulliau Dadansoddol a Hydroleg - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: gradd Peirianneg Sifil 

 • Traethawd Hir Unigol - 20 credyd 

 • Prosiect Integredig - 20 credyd 

 • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 3 - 20 credyd 

 • Dylunio a Chymwysiadau Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Rheoli Peirianneg Sifil a Busnes - 20 credyd 

 • Rheolaeth Amgylcheddol a Thrafnidiaeth Gynaliadwy - 20 credyd 

 • Peirianneg Geotechnegol a Pheirianneg Amgylcheddol - 20 credyd 

Dysgu 

Mae'r radd Peirianneg Sifil yn cynnig cyfuniad o theori ac ymarfer, felly mae cydbwysedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Gwaith cwrs yn unig fydd ei angen ar gyfer llawer o fodiwlau, tra bod eraill yn gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Mae modiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol a, lle bo hynny'n briodol, mae cyrsiau maes yn cael eu cynnwys i atgyfnerthu'r wybodaeth a gafwyd yn y dosbarth a'ch helpu i'w chymhwyso mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. 

Cynlluniwyd ein cyrsiau Peirianneg Sifil i sicrhau eich bod yn hynod gyflogadwy ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. 

Gall myfyrwyr rhan-amser ddilyn llwybr cymhwyster proffesiynol wedi’i ymgorffori, sy'n rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster proffesiynol wrth astudio a gweithio yn y diwydiant. 

Mae polisi drws agored yn sicrhau bod cefnogaeth a chyngor gan sta ff academaidd bob amser ar gael yn ystod eich astudiaethau. 


Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth a chyflwyniadau. Caiff cyflwyniadau eu cynnwys fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-fwrdd y Safonwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Siartredig  Peiriannydd (CEng). Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd meistr neu ddoethuriaeth wedi'i hachredu fel dysgu pellach i CEng feddu ar gymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng.

Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth a manylion rhaglenni Dysgu Pellach ar gyfer CEng.

Lleoliadau 

Mae cyrsiau maes ymarferol yn y DU, a bydd cyfle i chi gwblhau lleoliad gwaith fel rhan o'ch astudiaethau. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Yn ein labordai peirianneg sifil mae'r peiriannau diweddaraf drwy gymorth cyfrifiadur ac o dan a reolaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Cynlluniwyd y radd beirianneg sifil hon i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth i'n graddedigion peiriannydd sifil yn rhagorol. Mae gennym hefyd gysylltiadau rhagorol â diwydiant a all eich rhoi ar y blaen gyda’ch gyrfa. Mae ein graddedigion peirianneg sifil yn sicrhau gwaith yn rhwydd gyda pheirianwyr ymgynghori, contractwyr peirianneg sifil ac awdurdodau lleol, a gydag ystod o gwmnïau sy'n cynnwys Capita Symonds, Edmund Nuttall Ltd, Hyder, Alan Griffiths Contractors Ltd, Morgan Est, Carillion  PLC, Mott MacDonald, Atkins, Network Rail, United Utilities a chwmnïau rhyngwladol amrywiol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg sifil yn PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.