Mae'r cwrs Nyrsio Plant Cymunedol MSc aml-broffesiynol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer nyrsys plant cofrestredig sy'n dymuno cydgrynhoi neu baratoi ar gyfer rôl arwain mewn cyd-destun cymunedol.

Mae gallu dadansoddi a gwerthuso polisi ac ymarfer yn feirniadol yn ganolbwynt i'r cwrs hwn. Ei nod yw datblygu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a'i defnyddio i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gofal nyrsio cymunedol yn feirniadol.

Bydd yn gwella eich gwybodaeth am reoli plant ag anghenion cymhleth, cyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd a gofynion gofal arbenigol, ac yn rhoi'r sgiliau i chi gefnogi teuluoedd y mae'r ffocws yn darparu gofal iddynt yn nes at adref.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth arbenigol mewn gwneud penderfyniadau, y gyfraith, moeseg a gwaith tîm amlddisgyblaethol, yn ogystal â'r hyder i arwain, datblygu a sicrhau newid mewn gofal cymunedol a sylfaenol.

Byddwch yn ennill cymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy mewn Nyrsio Plant Cymunedol yn ogystal â'r cymhwyster Meistr, a bydd eich cymwyseddau proffesiynol, fel y'u nodwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), yn cael eu hasesu mewn theori ac ymarfer trwy 40 diwrnod o leoliadau clinigol ymarferol. . Ar hyn o bryd mae'r cwrs Nyrsio Plant Cymunedol hwn yn cael ei ariannu gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru.

Cwrs wedi'i gymeradwyo gan yr NMC

NMC Logo
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un 

Yn ystod blwyddyn gyntaf yr astudiaeth, byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd. 

 • Hanfodion Ymarfer Cymunedol (30 credyd) 
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i weithio'n ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon mewn lleoliad cymunedol, gyda chleifion, cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr ac aelodau o dimau amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol. 
   

 • Gwneud Penderfyniadau (10 credyd) 
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio prosesau gwneud penderfyniadau yn feirinadol yn seiliedig ar waith. 
   

 • Ymarferydd Arbenigol (Nyrsio Cymunedol Plant (20 credyd) 
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i ddatblygu gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd clinigol arbenigol, yng nghyd-destun cymhleth a newidiol gofalu  a gweithio gyda phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd mewn lleoliadau cymunedol. 


Blwyddyn Dau 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn ymgymryd ag un modiwl craidd a dau fodiwl dewisol. Penderfynir ar fodiwlau dewisol ar ddiwedd blwyddyn un. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd y flwyddyn.

Modiwlau craidd 

 • Dulliau ymchwil ar gyfer ymarfer - 20 credyd
  Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen gynhwysfawr i chi mewn paradeimau a dulliau ymchwil. A bydd yn eich galluogi i ddangos arfarniad beirniadol a synthesis ynghylch y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dull a datblygu gwybodaeth.

Modiwlau dewisol 

 • Y Gyfraith, Moeseg a Rhagnodi Nyrsys (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn i chi ddefnyddio a llunio barn am y fframweithiau cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud â chleifion a chleientiaid mewn cymdeithas, i ddadansoddi'ch atebolrwydd, a'ch paratoi i ragnodi'n ddiogel, yn briodol ac yn gost-effeithiol o'r fformiwlari ymarferwyr cymunedol ar gyfer nyrsys-ragnodwyr.

 • Rheoli Symptomau Pediatreg o fewn Gofal Lliniarol (20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio materion manwl sy'n codi o ofal lliniarol plant cyfoes yn enwedig mewn perthynas â rheoli symptomau.

 • Byw'n Dda Gyda Chyflyrau Iechyd Tymor Hir (20 credyd)
  Nod y modiwl hwn yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o gyflyrau iechyd tymor hir a'i reolaeth er mwyn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i fyw gyda'r cyflyrau a gwella eu hiechyd a'u lles.

  

Dysgu 

Addysgir y cwrs ar gampws Glyn-taf. Mae'r NMC yn ei gwneud yn ofynnol i gwblhau deugain diwrnod academaidd. Mae angen mynychu chwech ar hugain o'r rhain ar ddydd Mawrth, o fis Medi i fis Mai. Bydd y pedwar diwrnod ar ddeg academaidd eraill yn hunangyfeiriedig ac yn cael eu nodi yn nyddiadur y cwrs. 

Mae pob diwrnod academaidd yn cael ei gyfrif fel 7.5 awr, ac felly'n  300 awr o waith gan y myfyrwyr. Fe'ch addysgir ochr yn ochr â nyrsys cymunedol eraill gan aelodau o'r tîm sydd â SPQ gyda'r NMC, a rhai ymarferwyr. 

Byddwch hefyd yn cynnal deugain diwrnod ymarfer clinigol rhwng Medi a Mai, eto'n cyfateb i 7.5 awr, a thrwy hynny 300 awr o ymdrech gan y myfyrwyr.  

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac astudio hunangyfeiriedig. 

Os ydych wedi ymgymryd â'r Hanfodion modiwl Ymarfer Cymunedol (30 credyd) o fewn y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hyn i'r radd. 

Wrth ymgymryd â'r cwrs byddwch yn cwrdd â gofynion Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (1994) ar gyfer addysg ac ymarfer arbenigol. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddwch yn derbyn cymhwyster ymarferydd arbenigol (SPQ), a gofnodir gyda'r NMC, yn ogystal â BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Ymarferydd Arbenigol Nyrsio Plant Cymunedol). 

Sylwch, mae'r cwrs hwn wedi'i ariannu'n llawn gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Modiwlau Blwyddyn Un 

Hanfodion Ymarfer Cymunedol
Bydd yr asesiad ymarferol yn gofyn am ddatblygu a chwblhau portffolio sy'n dangos cyflawniad y pedwar canlyniad dysgu clinigol. Bydd yr asesiad academaidd ar ffurf astudiaeth achos 5000 gair yn archwilio'r canlyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â'r pedair thema yn fanwl.

Gwneud Penderfyniadau 
Cwblhau tair 'gweithgaredd galluogi' academaidd. Bydd y gweithgareddau hyn yn ystyried penderfyniadau a wneir gennych chi'ch hun yn ymwneud â'ch gweithle eich hun. Mae pob gweithgaredd yn gyfartal a bydd yn cael ei farcio allan o 100. Cwblhau portffolio clinigol o dystiolaeth sy'n cefnogi ac yn dangos y penderfyniadau a wnaed (yn yr aseiniad crynodol). 

Ymarferydd Arbenigol (Nyrsio Plant Cymunedol)
Yn academaidd byddwch yn cyflwyno cyflwyniad llafar 20 munud o ymarfer gwella ansawdd byr yn eich maes ymarfer. Asesydd Ymarfer yn gwirio cyflawniad y pum canlyniad dysgu clinigol.

Modiwlau Blwyddyn Dau 

Prosiect Ymarfer (20 credyd)
Aseiniad ysgrifenedig 3,000 o eiriau sy’n archwilio, yn fanwl, faes a drafodwyd ym maes ymarfer y myfyrwyr. Rhaid i'r astudiaeth fynd i'r afael â'r berthynas rhwng y theori sy'n sail i ymarfer myfyrwyr a'i chymhwysiad i ymarfer. Dau ganlyniad dysgu clinigol i'w cyflawni.

Prosiect Ymarfer (40 credyd)
Adolygiad ysgrifenedig o 6,000 o eiriau yn mynd i'r afael â maes pwnc a drafodwyd, gan archwilio'r

perthynas rhwng y theori sy'n sail i arfer myfyriwr a'i gymhwysiad i ymarfer. Cynnwys argymhellion y gellir eu lledaenu ac i gyflawni'r pedwar canlyniad dysgu clinigol.

Y Gyfraith, Moeseg a Rhagnodi Nyrsys
Cyflwyniad poster yn archwilio un o themâu'r modiwl hwn sy'n berthnasol i Nyrsio Iechyd Cymunedol. Arholiad ysgrifenedig sy'n cynnwys pedair rhan ac i sicrhau canlyniad dysgu clinigol, sy'n ceisio cydnabod materion moesegol a chyfreithiol sydd â goblygiadau i ymarfer nyrsio a chymryd camau priodol

Rheoli Symptomau Pediatreg o fewn Gofal Lliniarol
Adolygiad beirniadol 3,000 gair o agwedd a ddewiswyd o ofal lliniarol pediatreg, a chyflawni dau ganlyniad dysgu clinigol.

Byw'n Dda gyda Chyflyrau Iechyd Tymor Hir
Astudiaeth achos sy'n nodi unigolyn ag o leiaf un cyflwr iechyd tymor hir, sy'n archwilio'n feirniadol sut mae'r gweithiwr proffesiynol yn gweithio gyda'r defnyddiwr gwasanaeth a gweithiwr proffesiynol arall i'w alluogi i wella ei iechyd a'i les. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Achrediadau 

Wedi'i achredu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Lleoliadau 

Ar y cwrs Nyrsio Plant Cymunedol hwn, byddwch yn cynnal deugain diwrnod ymarfer clinigol rhwng Medi a Mai mewn lleoliad cymunedol sy'n diwallu anghenion plant a phobl ifanc. Yn ddelfrydol dylech fod yn gweithio mewn lleoliad cymunedol, ond os na, bydd angen i chi drafod lleoliad gyda thîm yng Nghymru. Tra byddwch chi mewn ymarfer clinigol, byddwch chi'n cael Asesydd Ymarfer a fydd yn asesu eich cymhwysedd clinigol.

Gall myfyrwyr drefnu lleoliadau gyda thimau ac ymarferwyr priodol i gynorthwyo eu dealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu clinigol. Mae cymorth i ddod o hyd i leoliadau addas ar gael pe bai ei angen arnoch. Nid oes gan y cwrs Nyrsio Plant Cymunedol unrhyw bartneriaethau cyfnewid, er y gall y myfyrwyr drefnu lleoliadau y tu allan i Gymru os bernir eu bod yn ddefnyddiol wrth gyflawni'r canlyniadau dysgu clinigol.


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a bod ar ran 8 neu 15 o gofrestr yr NMC. 

Mae'n rhaid eich bod wedi cael statws credyd o 120 credyd* ar Lefel 5 (Diploma). 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Bydd gwiriad cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU) 

Cynhelir cyfweliad anffurfiol gydag arweinydd y cwrs. 

*Os nad ydych wedi cyflawni 120 credyd Lefel 5, mae yna broses Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y gallwch chi ymgymryd â hi 

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 47.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch. 

Arall: Lleoliad *  

£ 0 - £300 

Rhaid i fyfyrwyr dalu am eu costau teithio pan fyddant ar leoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs Nyrsio Plant Cymunedol hwn. 

Datganiad mynediad 

Mae ymgymryd â’r cwrs Nyrsio Plant Cymunedol hwn yn sicrhau y byddwch yn graddio gyda’r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a’r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Yn ogystal, mae rheolwyr gweithwyr, comisiynwyr a Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi cael gweithwyr sydd â chymhwyster ymarferydd arbenigol.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.