Mae'r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer nyrsys cofrestredig sy'n gweithio mewn lleoliad cymunedol sydd am ddatblygu eu gyrfaoedd. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at gofrestru Cymhwyster Ymarfer Arbenigol (SPQ) mewn nyrsio ardal a statws rhagnodydd nyrsio V100 gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 

Ar hyn o bryd mae'n ofynnol bod gan yr holl staff sy'n gwneud cais am swyddi arweinyddiaeth band 6 a band 7 mewn timau nyrsio ardal SPQ (neu'n gweithio tuag atynt) felly mae hwn yn gymhwyster hanfodol i'w ennill os ydych chi am wella'ch gyrfa o fewn gwasanaethau cymunedol. 

Mae gwasanaethau sylfaenol yn cael eu datblygu fwyfwy i ddiwallu anghenion cynyddol poblogaeth gymhleth sy'n heneiddio sy'n darparu gofal yn nes at adref. Mae angen i nyrsys cymunedol feddu ar y wybodaeth arbenigol i allu arwain a darparu'r gwasanaethau hyn wrth sicrhau ansawdd gofal i'w cleifion. 

Bydd y cwrs SPQ hwn yn gwella'ch gwybodaeth am reoli cleifion sy'n oedolion a'u teuluoedd mewn lleoliad cymunedol. Mae pwyslais ar sgiliau arwain, ymholi myfyriol, hunanymwybyddiaeth, pendantrwydd a sgiliau meddwl yn feirniadol. Mae rhagoriaeth mewn rheoli llwyth achosion hefyd yn cael ei feithrin, yn ogystal â modiwlau dewisol mewn meysydd allweddol fel iechyd tymor hir a gofal diabetes. 

Ariennir y cwrs hwn gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru. 

Cwrs wedi'i gymeradwyo gan yr NMC

NMC Logo
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Cwrs Nyrsio Ardal 

Yn ystod blwyddyn gyntaf yr astudiaeth, byddwch yn ymgymryd â thri modiwl craidd. 

 • Hanfodion Ymarfer Cymunedol - 30 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i weithio'n ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon mewn lleoliad cymunedol, gyda chleifion, cleientiaid, teuluoedd, cydweithwyr ac aelodau o dimau amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol. 

 • Gwneud Penderfyniadau - 10 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio prosesau gwneud penderfyniadau'n feirniadol yn y gwaith.

 • Ymarferydd Arbenigol (Nyrsio Ardal - 20 credyd)
  Mae'r modiwl hwn yn eich paratoi i ddatblygu gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd clinigol arbenigol, yng nghyd-destun cymhleth a newidiol gofalu a gweithio gyda phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd mewn lleoliadau cymunedol. 

Blwyddyn Dau: Cwrs Nyrsio Ardal 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn ymgymryd â dau neu dri modiwl. 

 • Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys - 20 credyd 
  Nod y modiwl hwn yw eich cynorthwyo i ddefnyddio a llunio barn am y fframweithiau cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud â chleifion a chleientiaid mewn cymdeithas. Dadansoddi atebolrwydd Nyrsys Iechyd Cymunedol a pharatoi cyfranogwyr cymunedol i ragnodi'n ddiogel, yn briodol ac yn gost-effeithiol o fformiwlâu ymarferwyr cymunedol ar gyfer nyrsys sy'n rhagnodwyr. 
   

 • Prosiect Ymarfer (40 credyd) 
  Mae'r modiwl hwn yn cynnwys dadansoddiad o ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a chreu adolygiad llenyddiaeth. Mae'r modiwl 40 credyd yn ceisio datblygu agwedd ddadansoddol y myfyriwr at rannu a rhoi gwybodaeth theori ar waith yn eu gwaith clinigol. Mae'r modiwl 20 credyd yn ceisio datblygu agwedd ddadansoddol y myfyriwr i roi gwybodaeth theori berthnasol ar waith yn eu gwaith clinigol.

  Modiwlau Opsiynol

  Byddwch yn dewis eich modiwlau opsiynol ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd ym mhob blwyddyn.

  Diabetes - 20 credyd

   Amcan y modiwl hwn yw i'ch galluogi i gasglu gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth ar faterion sy'n ymwneud â gofal diabetes ac i ddeall pwysigrwydd dull amlddisgyblaethol at ofal pobl â diabetes.

  Byw'n Dda gyda Chyflyrau Iechyd Tymor Hir - 20 credyd

  Amcan y modiwl hwn yw i wella gwybodaeth a dealltwriaeth am Gyflyrau Iechyd Tymor Hir a sut i'w rheoli i alluogi Defnyddwyr Gwasanaeth i fyw gyda'r cyflyrau a gwella'u iechyd a'u lles.

  Mân Salwch - 20 credyd

  Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi, fel ymarferydd cyswllt cyntaf, i gael gwybodaeth glinigol a sgiliau sy'n cwrdd â gofynion iechyd y boblogaeth sy'n ymarfer wrth ddarparu gofal ar gyfer amryw o fân salwch na ellir gwahaniaethu rhyngddynt a mân anafiadau (mae'r ffocws yn bennaf ar rol y nyrs bractis cyffredinol).

Dysgu 

Addysgir y cwrs ar gampws Glyntaff lle cewch eich dysgu ochr yn ochr â nyrsys cymunedol eraill.  

Mae'r NMC yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau deugain diwrnod academaidd. Mae angen mynychu chwech ar hugain o'r rhain ar ddydd Mawrth, o fis Medi i fis Mai. 

Bydd y pedwar diwrnod ar ddeg academaidd eraill yn hunangyfeiriedig ac yn cael eu recordio mewn dyddiadur cwrs. Mae pob diwrnod academaidd yn cael ei gyfrif fel 7.5 awr, ac felly'n cyflawni 300 awr o ymdrech myfyrwyr. 

Byddwch hefyd yn cynnal 40 diwrnod ymarfer clinigol rhwng Medi a Mai, eto'n cyfateb i 7.5 awr, a thrwy hynny 300 awr o ymdrech myfyrwyr. 

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac astudio hunangyfeiriedig. 

Os ydych wedi ymgymryd â'r modiwl Hanfodion Ymarfer Cymunedol (30 credyd) yn ystod y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hwn i'r radd. 

Wrth ymgymryd â'r cwrs byddwch yn cwrdd â gofynion Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) (1994) ar gyfer Addysg ac Ymarfer Arbenigol. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddwch yn cael cymhwyster ymarferydd arbenigol (SPQ), a gofnodir gyda'r NMC, yn ogystal â BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Nyrsio Ardal Ymarferydd Arbenigol). 

Sylwch, mae'r cwrs hwn wedi'i ariannu'n llawn gan adran Gweithlu, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Llywodraeth Cymru. 

  

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Blwyddyn Un  

Hanfodion ymarfer cymunedol 
Bydd yr asesiad ymarferol yn gofyn am ddatblygu a chwblhau portffolio sy'n dangos cyflawniad y pedwar thema dysgu clinigol. Bydd yr asesiad academaidd ar ffurf astudiaeth achos 5000 gair yn archwilio'r canlyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â'r pedair thema yn fanwl. 

Gwneud penderfyniadau 
Byddwch yn cwblhau tair 'gweithgaredd galluogi' academaidd. Bydd y gweithgareddau hyn yn ystyried penderfyniadau a wneir gennych chi'ch hun yn ymwneud â'ch gweithle eich hun. 

Ymarferydd Arbenigol (Nyrsio Ardal)
Yn academaidd byddwch yn cyflwyno cyflwyniad llafar 20 munud o ymarfer gwella ansawdd byr yn eich maes ymarfer. Mentor yn gwirio ac yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni'r pum deilliant dysgu clinigol.

Modiwlau Blwyddyn Dau

Y Gyfraith, moeseg a rhagnodi gan nyrsys 

Cyflwyniad poster yn archwilio un o themâu'r modiwl hwn a gymhwysir at Nyrsio Iechyd Cymunedol, sy'n anelu at gydnabod materion moesegol a chyfreithiol sydd â goblygiadau ar gyfer ymarfer nyrsio a chymryd camau priodol. Arholiad ysgrifenedig sy'n cynnwys pedair rhan ac i gyflawni deilliant dysgu clinigol.

Prosiect Ymarfer (40 credyd) Adolygiad ysgrifenedig o 6,000 o eiriau sy'n mynd i'r afael â maes pwnc a gytunwyd, gan archwilio'r berthynas rhwng y ddamcaniaeth sy'n sail i arferion myfyrwyr a'i chymhwyso i ymarfer. Cynnwys argymhellion y gellir eu rhannu a chyflawni pob un o'r pedwar canlyniad dysgu clinigol.

Prosiect Ymarfer (20 credyd)
Aseiniad ysgrifenedig o 3,000 gair sy'n archwilio, yn fanwl, faes a negodwyd o gylch ymarfer y myfyrwyr. Rhaid i'r astudiaeth fynd i'r afael â'r berthynas rhwng y ddamcaniaeth sy'n sail i ymarfer y myfyrwyr a'i chymhwyso i ymarfer. Dau ganlyniad dysgu clinigol i'w cyflawni.

Diabetes
Aseiniad 3,000 gair sy'n canolbwyntio ar agwedd ar ofal diabetes, archwilio llenyddiaeth berthnasol a thrafod goblygiadau ar gyfer gofal diabetes. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Byw'n Dda gyda Chyflyrau Iechyd Hirdymor 

Astudiaeth achos sy'n nodi unigolyn sydd ag o leiaf un Cyflwr Iechyd Hirdymor, sy'n archwilio'n feirniadol sut mae'r gweithiwr proffesiynol yn gweithio gyda'r defnyddiwr gwasanaeth a gweithiwr proffesiynol arall i'w alluogi i wella ei iechyd a'i les. Un canlyniad dysgu clinigol i'w gyflawni.

Mân Salwch
Bydd y myfyriwr yn ymgymryd â darn ysgrifenedig o waith, lle bydd angen iddo ddadansoddi'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer rheoli a thrin pum senario ffarmacolegol rhagnodedig a welir yn ymarferol. Tri chanlyniad dysgu clinigol i'w cyflawni.

 

Achrediadau 

Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Lleoliadau 

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni 40 diwrnod clinigol mewn lleoliad cymunedol sy'n diwallu anghenion cleientiaid sy'n oedolion. Mae'r mentor neu'r bwrdd iechyd yn trafod ac yn cytuno ar ddyddiadau lleoliadau clinigol. 

Gall myfyrwyr drefnu lleoliadau gyda thimau ac ymarferwyr priodol i gynorthwyo eu dealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu clinigol. Yn gyffredinol, bydd y mentor yn galluogi'r myfyriwr i ddod o hyd i leoliadau defnyddiol. Nid oes gan y cwrs unrhyw bartneriaethau cyfnewid, er y gall y myfyrwyr drefnu lleoliadau y tu allan i Gymru os bernir eu bod yn ddefnyddiol wrth gyflawni'r canlyniadau dysgu clinigol. Mae gan arweinydd y cwrs gysylltiadau â rheolwyr timau nyrsio cymunedol mewn chwe bwrdd iechyd. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'r modiwl Gwneud Penderfyniadau byddwch yn defnyddio'r Ystafell Hydra a ddefnyddir i helpu i ddadansoddi a gwella'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer amrywiaeth o senarios sy'n wynebu gweithwyr proffesiynol ym maes nyrsio ardal. 


Darlithwyr 

Dysgu oddi wrth dîm profiadol iawn o nyrsys cymunedol sydd â dyfnder gwybodaeth ar draws sawl maes. 

Cefnogir tîm y cwrs gan aelodau eraill o'r gyfadran nyrsio a siaradwyr allanol sy'n arbenigo yn eu maes pwnc. 

Prif aelodau'r tîm yw: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr yn gweithio fel nyrs gymwysedig yn y gymuned cyn cofrestru. 

Mae'n rhaid eich bod wedi cael statws credyd o 120 credyd* ar Lefel 5 (Diploma). 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Bydd gwiriad cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU).

*Os nad ydych wedi cyflawni 120 o gredydau Lefel 5, mae yna broses o achredu dysgu blaenorol a phrofiadol (APEL) y gallwch ei wneud. 

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022    

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch. 

Arall: Lleoliad *  

£ 0 - £ 300 

Rhaid i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Mae ymgymryd â'r cwrs Nyrsio Ardal hwn yn sicrhau y byddwch yn graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Mae cyflogwyr fel Llywodraeth Cymru, comisiynwyr a rheolwyr nyrsio yn gwerthfawrogi'r cymhwyster ymarferydd arbenigol hwn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.