Mae gofal iechyd cymunedol yn mynd trwy newid cyflym ac aruthrol yn dilyn newidiadau strwythurol ac ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Ariennir y radd Astudiaethau Iechyd Cymunedol hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru ac mae'n rhoi dealltwriaeth i chi o'r agenda iechyd sylfaenol a chymunedol gyfoes.

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) yn nodi bod yn rhaid i raddedigion fod wedi cyflawni safonau rhagnodedig, craidd a chymuned-benodol, er mwyn cyflawni statws ymarferydd arbenigol. Mae'r BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol yn cwrdd â gofynion penodol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ynghylch cymhwysedd nyrsio cymunedol. Pan fyddwch yn cwblhau'r radd Astudiaethau Iechyd Cymunedol hon yn llwyddiannus, bydd gennych gymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy mewn Nyrsio Ymarfer Cyffredinol. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un 

Hanfodion ymarfer cymunedol 

Gwneud penderfyniadau 

Ymarferydd arbenigol 

Blwyddyn Dau 

Modiwlau craidd 

Mae’r prosiect ymarfer yn cynnwys dadansoddi'n feirniadol y sylfaen dystiolaeth bresennol yn eich maes ymarfer arbenigol.

Prosiect ymarfer (3000 o eiriau)

Modiwlau dewisol 

Mân salwch i nyrsys gofal sylfaenol 

Gofal diabetes 

Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys 

Cyflyrau iechyd tymor hir 

Trosglwyddiadau a pharhad gofal

Penderfynir ar fodiwlau dewisol ar ddiwedd blwyddyn un. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd y flwyddyn. 

Dysgu 

Byddwch yn cwblhau 40 diwrnod academaidd sy'n rhedeg rhwng Medi a Mehefin. Mae blwyddyn un yn gofyn am bresenoldeb bob dydd Mawrth.

Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd â 40 diwrnod clinigol bob blwyddyn. Yn ddelfrydol dylech fod yn gweithio mewn lleoliad cymunedol, fodd bynnag, os nad ydych chi, efallai y gellid trafod lleoliadau. Tra’n ymarfer, rhoddir mentor ichi a fydd yn asesu eich cymhwysedd clinigol.

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, astudio hunangyfeiriedig a gweithdai.

Os ydych chi wedi ymgymryd â'r modiwl Hanfodion Ymarfer Cymunedol (30 credyd) o fewn y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hyn i'r radd.


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Darlithwyr 

Sue Dunlop 

Eileen Munson 

Simon Young 

Iwan Dowie 

Joanne Smith 

Cheryl Doyle 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

Mae'n rhaid eich bod wedi caffael statws credyd o 120 credyd* ar Lefel 5 (Diploma).

Bydd angen Gwiriad Manylach Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y Rhestr Gweithlu Plant ac Oedolion a’r Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o’r DU).

* Os nad ydych wedi cyflawni 120 o gredydau Lefel 5, mae yna broses o achredu profiad a dysgu blaenorol (APEL) y gallwch ei wneud.

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022     

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  • Rhan-amser y DU:  I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 47.2  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach.

Arall: Lleoliad *  

£ 0 - £ 300 

Rhaid i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.


Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae ymgymryd â'r cwrs BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol yn sicrhau y byddwch chi'n graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Mae cyflogwyr fel Llywodraeth Cymru, comisiynwyr a rheolwyr nyrsio yn gwerthfawrogi'r cymhwyster ymarferydd arbenigol hwn.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu gydag ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.