community health studies

BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol (Ymarferydd Arbenigol Nyrsio Ymarfer Cyffredinol)

Mae gofal iechyd cymunedol yn mynd trwy newid cyflym ac aruthrol yn dilyn newidiadau strwythurol ac ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Ariennir y radd Astudiaethau Iechyd Cymunedol hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru ac mae'n rhoi dealltwriaeth i chi o'r agenda iechyd sylfaenol a chymunedol gyfoes.

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) yn nodi bod yn rhaid i raddedigion fod wedi cyflawni safonau rhagnodedig, craidd a chymuned-benodol, er mwyn cyflawni statws ymarferydd arbenigol. Mae'r BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol yn cwrdd â gofynion penodol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ynghylch cymhwysedd nyrsio cymunedol. Pan fyddwch yn cwblhau'r radd Astudiaethau Iechyd Cymunedol hon yn llwyddiannus, bydd gennych gymhwyster ymarfer arbenigol cofnodadwy mewn Nyrsio Ymarfer Cyffredinol. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un 

  • Hanfodion ymarfer cymunedol 

  • Gwneud penderfyniadau 

  • Ymarferydd arbenigol 

Blwyddyn Dau 

Modiwlau craidd 

Mae’r prosiect ymarfer yn cynnwys dadansoddi'n feirniadol y sylfaen dystiolaeth bresennol yn eich maes ymarfer arbenigol.

  • Prosiect ymarfer (3000 o eiriau)

Modiwlau dewisol 

  • Mân salwch i nyrsys gofal sylfaenol 

  • Gofal diabetes 

  • Y gyfraith, moeseg a rhagnodi nyrsys 

  • Cyflyrau iechyd tymor hir 

  • Trosglwyddiadau a pharhad gofal

Penderfynir ar fodiwlau dewisol ar ddiwedd blwyddyn un. Rhaid i fyfyrwyr astudio 60 credyd y flwyddyn. 

  

Dysgu 

Byddwch yn cwblhau 40 diwrnod academaidd sy'n rhedeg rhwng Medi a Mehefin. Mae blwyddyn un yn gofyn am bresenoldeb bob dydd Mawrth.

Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd â 40 diwrnod clinigol bob blwyddyn. Yn ddelfrydol dylech fod yn gweithio mewn lleoliad cymunedol, fodd bynnag, os nad ydych chi, efallai y gellid trafod lleoliadau. Tra’n ymarfer, rhoddir mentor ichi a fydd yn asesu eich cymhwysedd clinigol.

Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, astudio hunangyfeiriedig a gweithdai.

Os ydych chi wedi ymgymryd â'r modiwl Hanfodion Ymarfer Cymunedol (30 credyd) o fewn y pum mlynedd diwethaf, gellir trosglwyddo hyn i'r radd.


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Rhaid i ymgeiswyr fod â chofrestriad lefel gyntaf gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

Mae'n rhaid eich bod wedi caffael statws credyd o 120 credyd* ar Lefel 5 (Diploma).

Bydd angen Gwiriad Manylach Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y Rhestr Gweithlu Plant ac Oedolion a’r Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o’r DU).

 

* Os nad ydych wedi cyflawni 120 o gredydau Lefel 5, mae yna broses o achredu profiad a dysgu blaenorol (APEL) y gallwch ei wneud.

  

Ffioedd: Ariennir y cwrs hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 

Mae ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021     

  • Rhan-amser y DU: £ 680 fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun.

* Gorfodol

Eitem 

Cost  

DBS *  

£ 47.2  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach.

Arall: Lleoliad *  

£ 0 - £ 300 

Rhaid i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 


Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae ymgymryd â'r cwrs BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd Cymunedol yn sicrhau y byddwch chi'n graddio gyda'r wybodaeth, y sgiliau, y cymwyseddau a'r gallu i ddarparu gofal nyrsio diogel ac effeithiol mewn lleoliadau cymunedol. Mae cyflogwyr fel Llywodraeth Cymru, comisiynwyr a rheolwyr nyrsio yn gwerthfawrogi'r cymhwyster ymarferydd arbenigol hwn.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu gydag ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL