Community Health and Wellbeing.jpg

BSc (Anrh) Iechyd a Lles Cymunedol (Top-up)

Mae'r radd BSc (Anrh) Iechyd a Lles Cymunedol yn canolbwyntio ar ymyriadau y mae gweithwyr gofal iechyd yn eu darparu y tu allan i sefydliadau gofal iechyd. Fodd bynnag, mae yna elfennau sgiliau astudio generig ynghlwm wrth y rhaglen, ynghyd â modiwlau Anatomeg a Phatholeg a fyddai'n gweddu i ymarfer acíwt a chymunedol. Mae Gweithwyr Iechyd Cymunedol yn defnyddio sgiliau rhyngbersonol cryf i wella mynediad a diagnosis cynnar mewn cymunedau. 

Mae'r cwrs Iechyd a Lles Cymunedol yn cynnig cyfle i ychwanegu at eich cymhwyster sylfaen 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3T6V Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3T6V Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ychwanegu at eu cymhwyster sylfaen i gymhwyster BSc (Anrh) llawn gyda dim ond un flwyddyn astudio ychwanegol. 

 • Prosiect Iechyd Estynedig - 40 credyd 

 • Gweithredu a Gwerthuso Ymyriadau Gwella Iechyd - 20 credyd 

 • Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd - 20 credyd 

 • Datblygiad Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

 • Hyfforddi'r Hyfforddwr (iechyd a gofal cymdeithasol) - 20 credyd (dewisol) 

 • Arwain a Rheoli Newid mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 (dewisol) 

 • Cyflwyniad i Ofal Iechyd Trychinebus - 20 (dewisol) 

Dysgu 

Defnyddir sesiynau tiwtorial, darlithoedd, seminarau, gweithdai, astudio annibynnol a gweithgareddau rhyngweithiol eraill ar gyfer cyflwyno'r modiwlau hyn. 

Asesiad 

Asesir y radd Iechyd a Lles Cymunedol trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys traethodau, gwaith grŵp, cyflwyniadau a pecynnau ar-lein. Mae asesiadau yn ffurfiannol ac yn grynodol. 

Cwblhau Gradd Sylfaen (FD) Iechyd a Lles Cymunedol yn llwyddiannus. Os oes gyda chi HND neu FD mewn maes pwnc arall, mae mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau rydych wedi ei cwblhau'n llwyddiannus .  Darllenwch ein Canllaw Hanfodol am fwy o wybodaeth

Gofynion ychwanegol 

* Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Lleoliad (Gorfodol) * 

Rhaid i fyfyrwyr dalu am deithio a chynhaliaeth tra ar leoliad. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gyda gradd Iechyd a Lles Cymunedol, gallwch ddewis dilyn yr yrfa o'ch dewis mewn maes cysylltiedig, a all gynnwys y canlynol: 

 • Gwaith iechyd cymunedol 

 • Gofal cymdeithasol 

 • GIG 

 • Gwaith adfer 

 • Sector preifat 

 • Cais i gyrsiau Nyrsio, Bydwreigiaeth neu Therapi 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG

Related Course 1

Related Course 2

Related Course 3

GWYBODAETH DEFNYDDIOL