Mae data sy'n cael ei storio ar ddyfeisiau digidol yn datgelu beth rydyn ni'n ei wneud a lle rydyn ni wedi bod. Gall awdurdodau ddefnyddio'r wybodaeth hon i nodi ac euogfarnu pobl sy'n torri'r gyfraith. Mae hyn yn golygu bod galw mawr am weithwyr proffesiynol medrus sy'n gallu casglu a dehongli data digidol. Mae’r cwrs Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol uchel ei barch hwn, sydd wedi’i Achredi gan BCS yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol o'r fath. 

Ar ein cwrs gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol ymarferol, byddwch yn astudio pynciau sy'n cynnwys y broses fforensig gyfrifiadurol, offer a gweithdrefnau, deall tystiolaeth ddigidol, cryptograffeg, diogelwch gwybodaeth, y gyfraith a moeseg, a throsedd cyfrifiadurol. 

Erbyn i chi raddio, byddwch yn gallu rheoli achos fforensig a gwneud dadansoddiad technegol o dystiolaeth gyfrifiadurol. Mae cynnwys ein gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol yn cael ei lywio gan ein gwaith ymgynghori ac ymchwil. Rydym wedi delio ag achosion ar gyfer gorfodi'r gyfraith a'r llywodraeth. 

Cewch eich hyfforddi mewn sgiliau ystafelloedd y llys a dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflawni Statws Arholwr Ardystiedig AccessData fel rhan o'ch astudiaethau, sy'n gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant (mae arholiad yn ddewisol a bydd ffi yn daladwy). 

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
GG4M Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
GGK5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
GG4M Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
GGK5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 

 • Peirianu Gwybodaeth 

 • Offer a Phrosesau Seiber 

 • Proffesiynoldeb a Llywodraethu mewn Seiberddiogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a Diogelwch 

Blwyddyn Dau: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) - Dewisol 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) - Dewisol 

 • Tystiolaeth Ddigidol Fforensig 

 • Prosiect Tîm Ymarfer Tystiolaethol  

 • Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol 

 • Cryptograffeg 

Blwyddyn Tri: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Prosiect Unigol 

 • Rheoli Diogelwch a Bygythiadau

 • Technegau Ymchwilio Digidol Uwch 

 • Data Mawr a Gwaith Fforensig Cwmwl 

 • Y Gweithiwr  Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith 

Dysgu 

Byddwch yn cael 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Byddwch hefyd yn treulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. 

Byddwch wedi'ch hyfforddi mewn sgiliau ystafelloedd y llys ac yn dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn gan ymgynghorwyr hyfforddiant cyfreithiol Bond Solon. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gasglu, ysgrifennu a chyflwyno tystiolaeth dan groesholiad yn ein hystafell lys ffug. Ar ôl cwblhau cwrs Bond Solon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn tystysgrif gan Bond Solon ar “Ragoriaeth mewn Ysgrifennu Adroddiadau, Tystiolaeth Ysgrifenedig”. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyrraedd statws Arholwr Ardystiedig  AccessData fel rhan o'ch astudiaethau, sy'n gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.

Lleoliadau 

Er mwyn gwella'ch rhagolygon cyflogaeth, rydym hefyd yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn un o amrywiaeth o sefydliadau yn y DU neu dramor, trwy Lleoliadau PDC. Yn aml gall hyn arwain at gyfleoedd cyflogaeth gyda'ch cwmni lleoliad. 

Mae gan y Brifysgol berthnasoedd rhagorol â’r diwydiant, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gyda'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA), Cangen Ymchwil Datblygu Gwyddonol y Swyddfa Gartref (Llundain), GCHQ, Qinetiq, Cy4or, gwasanaethau ariannol, banciau rhyngwladol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cwmnïau fforensig cyfrifiadurol ac amrywiol adrannau'r llywodraeth. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag asiantaethau diogelwch a heddluoedd lleol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch yn defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r safon uchaf. Mae yna Labordy Ymchwilio Digidol, cyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau cyfrifiadurol a chyfryngau digidol i'w defnyddio fel tystiolaeth mewn llys. 

Daeth Prifysgol De Cymru yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol. Gallech ymuno â'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Byddwch yn astudio yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogel sydd wedi'i chynllunio i efelychu'r gweithle. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg   efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 •  Llawn amser y DU: £ 9000 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r rhagolygon cyflogaeth yn rhagorol. Mae swyddi fforensig cyfrifiadurol ar gael yn aml mewn asiantaethau gorfodi’r gyfraith, asiantaethau cudd-wybodaeth milwrol a’r llywodraeth, a chwmnïau diogelwch preifat ac ymgynghori a bydd y cynnydd yn y galw yn parhau. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.  

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.