James Moos Computer Forensics

BSc (Anrh) Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Os nad oes gennych y graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar ein cwrs gradd BSc (Anrh) Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol , mae'r cwrs Blwyddyn Sylfaen hwn, sy'n achrededig gan BCS yn cynnig llwybr amgen i astudio ar gradd. Bydd y flwyddyn ragarweiniol ychwanegol yn rhoi'r sylfaen sydd ei hangen arnoch i ddechrau astudio ar lefel gradd. Mae'r flwyddyn sylfaen yn canolbwyntio ar astudio cyfrifiadura a mathemateg er mwyn darparu cefndir rhifyddol da a fydd yn eich cynnal trwy gydol gweddill cyfnod y cwrs gradd. 

Ar y cwrs gradd Gwaith Fforensig Gyfrifiadurol ymarferol hwn sy'n uchel ei barch, byddwch yn astudio pynciau sy'n cynnwys y broses fforensig gyfrifiadurol, offer a gweithdrefnau, deall tystiolaeth ddigidol, cryptograffeg, diogelwch gwybodaeth, y gyfraith a moeseg, a throsedd cyfrifiadurol.  Erbyn i chi raddio, byddwch yn gallu rheoli achos fforensig a gwneud dadansoddiad technegol o dystiolaeth gyfrifiadurol. 

Mae cynnwys y cwrs yn cael ei lywio gan ein gwaith ymgynghori ac ymchwil. Rydym wedi delio ag achosion ar gyfer gorfodi'r gyfraith a'r llywodraeth. Cewch eich hyfforddi mewn sgiliau ystafelloedd y llys a dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill statws Arholwr Ardystiedig AccessData fel rhan o'ch astudiaethau, sy'n gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant (mae arholiad yn ddewisol a byddd ffi yn dyladwy). 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
GG45 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Ystadegau Sylfaenol

 • Sylfeini Mathemateg 

 • Hanfodion Datblygu Meddalwedd 

 • Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig 

 • Gweithio'n Effeithiol gyda Chyfrifiaduron 

 • Hanfodion Datblygu Gwe 

 • Systemau Gwybodaeth 

Blwyddyn Un: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 

 • Peiriannu Gwybodaeth 

 • Offer a Phrosesau Seiber 

 • Proffesiynoldeb a Llywodraethu mewn Seiberddiogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a Diogelwch 

Blwyddyn Dau: gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) - Dewisol 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) - Dewisol 

 • Tystiolaeth Ddigidol Fforensig 

 • Prosiect Tîm Ymarfer Tystiolaethol

 • Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol 

 • Cryptograffeg 

Blwyddyn Tri: gradd Fforensig Cyfrifiadurol 

 • Prosiect Unigol 

 • Rheoli Diogelwch a Bygythiadau 

 • Technegau Ymchwilio Digidol Uwch 

 • Data Mawr a Gwaith Fforensig Cwmwl 

 • Y Gweithiwr Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith 

Dysgu 

Byddwch yn cael 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Byddwch hefyd yn treulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. 

Byddwch wedi'ch hyfforddi mewn sgiliau ystafelloedd y llys ac yn dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn gan ymgynghorwyr hyfforddiant cyfreithiol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gasglu, ysgrifennu a chyflwyno tystiolaeth dan groesholiad yn ein hystafell lys ffug. Ar ôl cwblhau cwrs Bond Solon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn tystysgrif gan Bond Solon ar “Ragoriaeth mewn Ysgrifennu Adroddiadau, Tystiolaeth Ysgrifenedig”.


Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyrraedd statws Arholwr Ardystiedig AccessData fel rhan o'ch astudiaethau, sy'n gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig CITP lawn yn rhoi hawl i chi wneud cais am aelodaeth broffesiynol o BCS ac yn bodloni'r â'r dystiolaeth o ehangder y wybodaeth yn yr asesiad ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP). 

Lleoliadau 

Er mwyn gwella'ch rhagolygon cyflogaeth, rydym hefyd yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn un o amrywiaeth o sefydliadau yn y DU neu dramor, trwy Lleoliadau PDC. Yn aml gall hyn arwain at gyfleoedd cyflogaeth gyda'ch cwmni lleoliad. 

Mae gan y Brifysgol berthnasoedd rhagorol â'r diwydiant, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gyda'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA), Cangen Ymchwil Datblygu Gwyddonol y Swyddfa Gartref (Llundain), GCHQ, Qinetiq, Cy4or, gwasanaethau ariannol, banciau rhyngwladol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cwmnïau fforensig cyfrifiadurol ac amrywiol adrannau'r llywodraeth. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag asiantaethau diogelwch a heddluoedd lleol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o'r safon uchaf. Mae yna Labordy Ymchwilio Digidol,  cyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau cyfrifiadurol a chyfryngau digidol i'w defnyddio fel tystiolaeth mewn llys. 

Daeth Prifysgol De Cymru yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol. Gallech ymuno â'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Byddwch yn astudio yn ein Canolfan Gweithrediadau Diogel sydd wedi'i chynllunio i efelychu'r gweithle. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 •  Llawn amser y DU: £ 9000 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13800 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r rhagolygon cyflogaeth ar gyfer y rhai sydd â gradd Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol yn rhagorol. Mae swyddi fforensig cyfrifiadurol ar gael yn aml mewn asiantaethau gorfod i’r gyfraith, asiantaethau cudd-wybodaeth milwrol a’r llywodraeth, a chwmnïau diogelwch preifat ac ymgynghori a bydd y cynnydd yn y galw yn parhau. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 


GWYBODAETH DEFNYDDIOL