Mae Gemau Cyfrifiadurol ac Animeiddio ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr - Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2022

Wedi'i achredu gan BCS, mae'r cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol hwn yn cynnig set o sgiliau a fydd yn eich helpu i gael gwaith fel rhaglennydd gemau. Gallech fod wrth wraidd y broses datblygu gemau cyfrifiadurol, o ysgrifennu cod, profi a thrwsio chwilod, i gynhyrchu offer er mwyn i aelodau eraill o'r tîm eu defnyddio. 

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn deallusrwydd artiffisial, ffiseg gêm neu rendro graffeg traws-blatfform, mae'r diwydiant gemau cyfrifiadurol yn sector ffyniannus sy'n cynnig llawer o gyfleoedd i weithio gyda chyhoeddwyr, stiwdios annibynnol neu gynhyrchwyr nwyddau canol. 

Mae'r cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol hwn yn rhoi pwyslais ar raglennu ar gyfer gemau cyfrifiadurol, ond mae hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn datblygu meddalwedd, a dyma'ch cam cyntaf tuag at yrfa werth chweil yn y diwydiannau creadigol. 

Byddwch chi'n dysgu trwy wneud, gan ddefnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel ac yn gweithio'n unigol ac mewn tim i gynhyrchu gemau i derfynau amser tynn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth, ac yn datblygu sgiliau allweddol i gefnogi dysgu gydol oes. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
GG46 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
GGK6 Blwyddyn Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
GG46 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
GGK6 Blwyddyn Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel ac yn gweithio'n unigol ac mewn tim i gynhyrchu gemau i derfynau amser tynn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn a fydd yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith ac yn datblygu sgiliau allweddol i gefnogi dysgu gydol oes a fydd yn eich helpu i gadw'n gyfredol yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym. 

Mae ein myfyrwyr yn dysgu C ++ ac Unreal® Engine o'r wythnos gyntaf gan graffu ar Unity® yn ei dro. Rydyn ni'n rhoi pwyslais cryf ar gemau modern, ffynhonnell agored trwy gydol y cwrs, gyda llawer o hyn wedi'i osod yng nghyd-destun tim. Gyda rhaglenni graffeg ar draws sawl blwyddyn, byddwch yn hyddysg iawn wrth gynhyrchu effeithiau trawiadol. 

Blwyddyn Un: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol 

 • Rhaglennu C ++ ar gyfer Datblygwyr Gêm 

 • Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

 • Hanfodion Datblygu Gêm, Ymarfer, Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol 

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Gêm yn y Tîm 

 • Cysyniadau Systemau Gweithredu 

 • Graffeg Cyfrifiadurol 

 • Datblygu Offer ar gyfer Gemau Cyfrifiadurol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Astudio Tramor (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol 

Blwyddyn Tri: Gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol 

 • Prosiect Unigol 

 • Technegau Rendro Amser Real 

 • Dylunio Peiriant Gêm 

 • Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

 • Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Datblygwyr Gêm 

Dysgu 

Byddwch yn treulio 16 awr bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Byddwch hefyd yn treulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoadol arall. Gallwch hefyd fod yn rhan o'n Cymdeithas Gemau Cyfrifiadurol weithredol a mwynhau ymweliadau cwmnïau a darlithoedd gwadd gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion sy'n seiliedig ar broblemau, a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae ein gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol wedi'i hachredu fel un sy'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP) ac yn rhannol yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). Byddai myfyrwyr sydd wedyn yn dewis ymestyn eu hastudiaethau a chwblhau'r MComp yn cael eu hachredu fel rhai sy'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP), CITP Dysgu Pellach ac yn cwrdd yn llawn â'r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). 

Mae'r radd hon hefyd wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch gradd Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, bydd profiad gwaith yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad yn natblygiad gemau cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch chi'n defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai uchel eu manyleb. Mae ein cyfleuster Datblygu Gemau yn cynnwys y caledwedd Intel diweddaraf i ddarparu cyfrifiaduron hapchwarae hynod bwerus. 

Mae yna hefyd becynnau datblygu consol, monitorau crwm mawr a chyfrifiaduron hapchwarae blaengar, sy'n eich galluogi i ddatblygu gemau mewn amgylchedd brofi realistig. Fe welwch hefyd fannau pwrpasol ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux a Networking, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB mewn Lefel A. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC  Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod. 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 gan gynnwys 5 neu'n uwch mewn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a sicrhau o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau  sy'n sôn yn benodol am y gwledydd gwahanol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd  IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae datblygiad dyfeisiau symudol wedi agor posibiliadau newydd ar gyfer gyrfaoedd mewn datblygu gemau cyfrifiadurol, ochr yn ochr â llwyfannau consol a byrddau gwaith. Felly i'r rhai sydd â'r sgiliau cywir, fel ein graddedigion Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, mae gwell rhagolygon cyflogaeth nag erioed o'r blaen. Bu twf enfawr yn y diwydiant datblygu gemau, gan gynhyrchu galw am beirianwyr meddalwedd hyfforddedig a llawn cymhelliant, ond ar y cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol hwn byddwch hefyd yn ennill sgiliau sy'n ddefnyddiol mewn gyrfaoedd eraill ym maes meddalwedd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.