Mae Gwyddor Cyfrifiadur ym Mhrifysgol De Cymru yn ail yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn faes eang, o'i sylfeini damcaniaethol ac algorithmig i ddatblygiad blaengar mewn roboteg a systemau deallus. 

Mae’r radd Gyfrifiadureg hon, sy’n achrededig gan BCS ac wedi’i hardystio gan y canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) wedi’i chynllunio yn unol â safonau proffesiynol a dyma'ch cam cyntaf tuag at yrfa mewn datblygu meddalwedd diogel. Wedi'i lansio ym mis Hydref 2016, mae'r NCSC wedi cyfuno arbenigedd gan CESG (cangen sicrhau gwybodaeth GCHQ), y Ganolfan Asesu Seiber, CERT-UK, a Canolfan Diogelu Seilwaith Cenedlaethol. Mae'r radd hon yn un o ychydig iawn i gael ei hardystio'n llwyddiannus gan y sefydliad nodedig hwn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn yn barod ar gyfer cyflogaeth, gan ddatblygu sgiliau allweddol a fydd yn eich helpu i ddatblygu’n llwyddiannus yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym. 

Os mai'ch dymuniad yw dod yn rhaglennydd, yna mae cwrs cyfrifiadureg yn ddelfrydol i chi. Byddwch yn dysgu am alldynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch ac elfennau cydamserol. 

O ymarferoldeb system i ddefnyddioldeb a pherfformiad, byddwch hefyd mewn sefyllfa well i ddatrys problemau bywyd go iawn gyda dealltwriaeth o sut maent yn effeithio ar fywydau pobl. 

Fel gwyddonydd cyfrifiadurol, byddwch yn dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel, a gweithio'n unigol ac mewn timau i gynhyrchu atebion o fewn terfynau amser caeth, gan roi profiad uniongyrchol i chi o ddatblygiadau meddalwedd ystwyth. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G40C Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
I101 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G40C Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
I101 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Rhaglennu C ++ 

 • Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

 • Datblygu Meddalwedd Diogel 

 • Cysyniadau Systemau Gweithredu 

 • Rhaglennu Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol seiliedig ar Ddigwyddiadau 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Meddalwedd Seiliedig ar Dîm 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol neu Ddatblygu Cronfa Ddata  

Blwyddyn Tri: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Prosiect Unigol 

 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

 • Roboteg a Systemau Annibynnol (dewisol) neu Systemau a Chymwysiadau Symudol (dewisol) 

 • Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

 • Systemau Deallus 

 

Dysgu 

Cyflwynir y radd BSc (Anrh) Cyfrifiadureg trwy tua 16 awr o ddysgu mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall.  


Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.  

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch gradd mewn cyfrifiadureg, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, bydd profiad Gwaith yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallech dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant fel rhan o'ch cwrs, naill ai yn y DU neu dramor. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch yn defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r safon uchaf. Mae mannau pwrpasol hefyd ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.

 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC 

Cynnig Bagloriaeth Cymraeg nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC. 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 •  Llawn amser y DU: £9000

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o wahanol ddiwydiannau, felly gall graddedigion sydd â gradd Gyfrifiadureg gymhwyso'ch sgiliau i lawer o feysydd. Mae rhaglenwyr a pheirianwyr cyfrifiadurol yn gweithio'n bennaf i gwmnïau cyfrifiaduron mawr. Mae Microsoft, IBM, Intel a Hewlett-Packard i gyd yn dibynnu ar lu o wyddonwyr cyfrifiadurol i gynhyrchu a chynnal eu technoleg. Hyd yn oed o fewn y cwmnïau hyn, gall graddedigion sydd â gradd Gyfrifiadureg weithio mewn amrywiaeth eang o feysydd ac mewn nifer o swyddi. Mae datblygu cynnyrch yn golygu dylunio, adeiladu a phrofi'r cynnyrch diweddaraf, felly mae sgiliau mewn rhaglennu a dylunio meddalwedd yn hanfodol. 

Mae llawer o'n graddedigion yn symud ymlaen i PhD cyfrifiadurol neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Cyfrifiadureg PDC,, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.