Nia_Ha.22dc5f78.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg

Mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn faes eang, o'i sylfeini damcaniaethol ac algorithmig i ddatblygiad blaengar mewn roboteg a systemau deallus. 

Mae’r radd Gyfrifiadureg hon, sy’n achrededig gan BCS ac wedi’i hardystio gan y canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) wedi’i chynllunio yn unol â safonau proffesiynol a dyma'ch cam cyntaf tuag at yrfa mewn datblygu meddalwedd diogel. Wedi'i lansio ym mis Hydref 2016, mae'r NCSC wedi cyfuno arbenigedd gan CESG (cangen sicrhau gwybodaeth GCHQ), y Ganolfan Asesu Seiber, CERT-UK, a Canolfan Diogelu Seilwaith Cenedlaethol. Mae'r radd hon yn un o ychydig iawn i gael ei hardystio'n llwyddiannus gan y sefydliad nodedig hwn. Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn yn barod ar gyfer cyflogaeth, gan ddatblygu sgiliau allweddol a fydd yn eich helpu i ddatblygu’n llwyddiannus yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym. 

Os mai'ch dymuniad yw dod yn rhaglennydd, yna mae cwrs cyfrifiadureg yn ddelfrydol i chi. Byddwch yn dysgu am alldynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch ac elfennau cydamserol. 

O ymarferoldeb system i ddefnyddioldeb a pherfformiad, byddwch hefyd mewn sefyllfa well i ddatrys problemau bywyd go iawn gyda dealltwriaeth o sut maent yn effeithio ar fywydau pobl. 

Fel gwyddonydd cyfrifiadurol, byddwch yn dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel, a gweithio'n unigol ac mewn timau i gynhyrchu atebion o fewn terfynau amser caeth, gan roi profiad uniongyrchol i chi o ddatblygiadau meddalwedd ystwyth. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G40C Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
I101 Rhyngosod 4 blynedd Media Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G40C Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
I101 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Rhaglennu C ++ 

 • Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

 • Datblygu Meddalwedd Diogel 

 • Cysyniadau Systemau Gweithredu 

 • Rhaglennu Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol seiliedig ar Ddigwyddiadau 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Meddalwedd Seiliedig ar Dîm 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) (dewisol) 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol neu Ddatblygu Cronfa Ddata  

Blwyddyn Tri: Gradd Gyfrifiadureg 

 • Prosiect Unigol 

 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

 • Roboteg a Systemau Annibynnol (dewisol) neu Systemau a Chymwysiadau Symudol (dewisol) 

 • Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

 • Systemau Deallus 

 

Dysgu 

Cyflwynir y radd BSc (Anrh) Cyfrifiadureg trwy tua 16 awr o ddysgu mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall.  


Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Cyfrifiadureg wedi'i hachredu fel un sy'n bodloni’r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP) ac yn rhannol yn bodloni’r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). Byddai myfyrwyr sydd wedyn yn dewis ymestyn eu hastudiaethau a chwblhau'r MComp yn cael eu hachredu fel rhai sy'n bodloni’r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP), CITP Dysgu Pellach ac yn bodloni’n llawn ofynion Peiriannydd Siartredig (CEng).  

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch gradd mewn cyfrifiadureg, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, bydd profiad Gwaith yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallech dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant fel rhan o'ch cwrs, naill ai yn y DU neu dramor. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch yn defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r safon uchaf. Mae mannau pwrpasol hefyd ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.

 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC 

Cynnig Bagloriaeth Cymraeg nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC. 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o wahanol ddiwydiannau, felly gall graddedigion sydd â gradd Gyfrifiadureg gymhwyso'ch sgiliau i lawer o feysydd. Mae rhaglenwyr a pheirianwyr cyfrifiadurol yn gweithio'n bennaf i gwmnïau cyfrifiaduron mawr. Mae Microsoft, IBM, Intel a Hewlett-Packard i gyd yn dibynnu ar lu o wyddonwyr cyfrifiadurol i gynhyrchu a chynnal eu technoleg. Hyd yn oed o fewn y cwmnïau hyn, gall graddedigion sydd â gradd Gyfrifiadureg weithio mewn amrywiaeth eang o feysydd ac mewn nifer o swyddi. Mae datblygu cynnyrch yn golygu dylunio, adeiladu a phrofi'r cynnyrch diweddaraf, felly mae sgiliau mewn rhaglennu a dylunio meddalwedd yn hanfodol. 

Mae llawer o'n graddedigion yn symud ymlaen i PhD cyfrifiadurol neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Cyfrifiadureg PDC,, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL