Mae Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (ACF 2023)

Os nad oes gennych y graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar ein cwrs gradd BSc (Anrh) Cyfrifiadureg, mae'r llwybr sylfaen yn cynnig llwybr amgen i astudio ar gyfer gradd. Mae'r flwyddyn sylfaen yn canolbwyntio ar astudio cyfrifiadura a mathemateg er mwyn darparu cefndir rhifyddol da a fydd yn eich cynnal trwy gydol gweddill cyfnod y cwrs gradd Cyfrifiadureg.  

Cynlluniwyd y cwrs gradd Cyfrifiadureg, sy'n achrededig gan BCS yn unol â safonau proffesiynol a dyma'ch cam cyntaf tuag at yrfa mewn datblygu meddalwedd diogel. 

Byddwch yn gweithio ar broblemau go iawn yn barod ar gyfer cyflogaeth, gan ddatblygu sgiliau allweddol a fydd yn eich helpu i ddatblygu'n llwyddianus yn y maes hwn sy'n newid yn gyflym. Os mai'ch dymuniad yw dod yn rhaglennydd, yna dyma'r cwrs iawn i chi. 

Byddwch yn dysgu am alldynnu, cymhlethdod, newid esblygiadol, rhannu adnoddau cyffredin, diogelwch ac elfennau cydamserol. O ymarferoldeb system i ddefnyddioldeb a pherfformiad, byddwch hefyd mewn sefyllfa well i ddatrys problemau bywyd go iawn gyda dealltwriaeth o sut maent yn effeithio ar fywydau pobl. 

Fel gwyddonydd cyfrifiadurol, byddwch yn dysgu trwy wneud, defnyddio cyfrifiaduron perfformiad uchel, a gweithio'n unigol ac mewn timau i gynhyrchu atebion o fewn terfynau amser caeth, gan roi profiad uniongyrchol i chi o ddatblygiadau meddalwedd ystwyth. 

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024).

Wedi’i achredu gan

BCS Logo

Wedi’i achredu gan

Engineering Council logo
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G594 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G594 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gyfrifiadureg 

Hanfodion Datblygu Meddalwedd 

Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig 

Hanfodion Datblygu Gwe 

Systemau Gwybodaeth 

Seiberddiogelwch a Gwaith Fforensig 

Sylfeini Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura 

Blwyddyn Un: gradd Gyfrifiadureg 

Rhaglennu C ++ 

Cysyniadau Systemau Cyfrifiadurol 

Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd Gyfrifiadureg 

Strwythurau Data ac Algorithmau gyda Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau 

Datblygu Meddalwedd Diogel 

Cysyniadau Systemau Gweithredu 

Rhaglennu Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol seiliedig ar Ddigwyddiadau 

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd, Gweithdy Datblygu Meddalwedd Seiliedig ar Dîm 

Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) (dewisol) 

Astudio Tramor (Cyfrifiadura) (dewisol) 

Mathemateg Gyfrifiadurol neu Ddatblygu Cronfa Ddata  

Blwyddyn Tri: Gradd Gyfrifiadureg 

Prosiect Unigol 

Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

Roboteg a Systemau Annibynnol neu Systemau a Chymwysiadau Symudol 

Rhaglennu Cyfochrog a Chydamserol 

Systemau Deallus 

Dysgu 

Byddwch yn cael tua 16 awr o ddysgu mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. Fel rhan o'ch astudiaethau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Mae hyn yn golygu y gallwch chi feithrin sgiliau newydd a rhoi hwb i'ch rhagolygon gyrfa, ac yn aml mae'n arwain at gyfleoedd gwaith gyda'ch cyflogwr lleoliad. 

Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn 

Achrediadau 

Mae'r radd Gyfrifiadureg hon wedi'i hachredu fel un sy'n bodloni’r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP) ac yn rhannol yn bodloni’r gofynion ar gyfer Peiriannydd Siartredig (CEng). Byddai myfyrwyr sydd wedyn yn dewis ymestyn eu hastudiaethau a chwblhau'r MComp yn cael eu hachredu fel rhai sy'n bodloni’r gofynion ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth Siartredig (CITP), CITP Dysgu Pellach ac yn bodloni’n llawn ofynion Peiriannydd Siartredig (CEng). 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch gradd Gyfrifiadureg, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, bydd profiad gwaith yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiadurol, sy'n golygu y byddwch yn defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r safon uchaf. Mae mannau pwrpasol hefyd ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf.

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Bas Pas Diploma BTEC

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

Llawn amser y DU: £ 9000  

Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13800  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023   

Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o wahanol ddiwydiannau, felly gallwch gymhwyso'ch sgiliau i lawer o feysydd. Mae rhaglenwyr a pheirianwyr cyfrifiadurol yn gweithio'n bennaf i gwmnïau cyfrifiaduron mawr. Mae Microsoft,  IBM, Intel a Hewlett-Packard i gyd yn dibynnu ar lu o wyddonwyr cyfrifiadurol i gynhyrchu a chynnal eu technoleg. Hyd yn oed o fewn y cwmnïau hyn, gyda gradd Gyfrifiadureg gallwch weithio mewn amrywiaeth eang o feysydd ac mewn nifer o swyddi. Mae datblygu cynnyrch yn golygu dylunio, adeiladu a phrofi'r cynnyrch diweddaraf, felly mae sgiliau mewn rhaglennu a dylunio meddalwedd yn hanfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Cyfrifiadureg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.