Os nad yw'r graddau cywir gennych i gofrestru'n uniongyrchol ar ein cwrs gradd BSc (Anrh) Diogelwch Cyfrifiaduron, mae'r cwrs hwn, sydd wedi achredu gan BCS yn cynnig llwybr amgen gyda blwyddyn sylfaen ychwanegol. Bydd y flwyddyn ragarweiniol ychwanegol hon yn rhoi'r sylfaen sydd ei hangen arnoch i ddechrau astudio ar lefel gradd. Mae'r flwyddyn sylfaen yn canolbwyntio ar astudio cyfrifiadura a mathemateg er mwyn darparu cefndir rhifyddol da a fydd yn eich cynnal trwy gydol cyfnod gweddill y cwrs gradd. 

Pwyslais ymarferol sydd gan y radd BSc (Anrh) Diogelwch Cyfrifiaduron er mwyn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn diogelwch cyfrifiadurol. Byddwch yn deall sut mae systemau cyfrifiadurol yn cael eu cynllunio a'u diogelu, ac yn dysgu sut i'w hamddiffyn rhag ymosodiadau o bob math. 

Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â rheoli systemau cyfrifiadurol yn effeithiol a sut i gwblhau archwiliad iechyd TG effeithiol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflawni Diogelwch+ardystiad CompTIA fel rhan o'ch astudiaethau. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2B5D Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2B5D Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Diogelwch Cyfrifiaduron 

 • Ystadegau Sylfaen 

 • Sylfeini Mathemateg 

 • Hanfodion Datblygu Meddalwedd 

 • Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig 

 • Gweithio'n Effeithiol gyda Chyfrifiaduron 

 • Hanfodion Datblygu Gwe 

 • Systemau Gwybodaeth 

Blwyddyn Un: Gradd Diogelwch Cyfrifiaduron 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 

 • Peirianneg Gwybodaeth 

 • Offer a Phrosesau Seiber 

 • Proffesiynoldeb a Llywodraethu mewn Seiberddiogelwch 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Gwaith Fforensig a Diogelwch Cyfrifiaduron 

Blwyddyn Dau: Gradd Diogelwch Cyfrifiaduron 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) - dewisol 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) - dewisol 

 • Profion Treiddio Prosiect Tîm 

 • Cyfathrebu Data a Rhwydweithiau Chyfrifiaduron 

 • Rhaglennu Gwe Diogel 

 • Cryptograffeg 

Blwyddyn Tri: Gradd Diogelwch Cyfrifiaduron 

 • Prosiect Unigol 

 • Hacio Moesegol 

 • Diogelwch a Rheoli Bygythiad 

 • Diogelwch System a Gweinyddiaeth System 

 • Y Gweithiwr Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith 

Dysgu 

Mae eich astudiaeth yn cynnwys 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr ychwanegol yr wythnos, fesul modiwl, yn gwneud gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn manteisio ar flwyddyn ryngosod yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Bydd y sgiliau y byddwch yn eu meithrin yn rhoi hwb i'ch cyflogadwyedd, ac yn aml gall arwain at gyfleoedd cyflogaeth gyda'ch cwmni lleoliad. 

Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn deillio o broblemau sy’n seiliedig ar senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch gradd BSc (Anrh) Diogelwch Cyfrifiaduron, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Yn ogystal â chyfle i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y byd go iawn, bydd profiad gwaith yn rhoi hwb i'ch CV a gall hyd yn oed arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth. 

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae E-Finity, IBM, Fujitsu, GCHQ, a Llywodraeth Cymru. 

Cyfleusterau 

Mae ein Ystafell Seiberddiogelwch yn gartref i gyfres o labordai cyfrifiadurol, ystafell seminar, ystafell weinydd bwrpasol gyda'r offer grymus diweddaraf, a labordy ymchwil fforensig newydd sbon lle gallwch wneud profion diagnostig o ddisg  gyfrifiadurol galed o dan ficrosgopau digidol. Mae yna hefyd nifer o labordai cyfrifiadurol o’r safon uchaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn parhau ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn. Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi gradd cyflawni gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes diogelwch systemau cyfrifiadurol, lle gallwch gynllunio, cydlynu a gweithredu diogelwch gwybodaeth cwmni. Efallai y bydd gofyn i chi addysgu defnyddwyr am ddiogelwch cyfrifiadurol, gosod meddalwedd diogelwch, monitro'r rhwydwaith ar gyfer torri diogelwch, ymateb i ymosodiad seiber ac, mewn rhai achosion, casglu data a thystiolaeth i'w defnyddio wrth erlyn troseddau seiber. Mae cyfrifoldebau arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan y bu twf mawr yn nifer yr ymosodiadau seiber ar ddata a rhwydweithiau. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.