student

BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu holl faes cyfrifiadura proffesiynol. Mae iddo elfen ymarferol gref a sawl maes y gallwch arbenigo ac ennill arbenigedd ynddynt. 

Gwnaethom ddatblygu'r radd hon gyda mewnbwn gan gyflogwyr, myfyrwyr a chyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych yn ei ddysgu yn berthnasol i'r hyn y byddwch yn ei wneud pan fyddwch yn graddio, a bydd eich sgiliau'n bodloni’r safonau y mae cyflogwyr yn eu disgwyl. 

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau, felly gallwch gymhwyso'ch sgiliau mewn sawl maes. Mae cwmnïau o bob maint angen rheolwyr prosiect, peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, datblygwyr gwefannau, cefnogaeth dechnegol, a mwy. Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen drylwyr yn y sgiliau angenrheidiol i agor gyrfa hyblyg mewn cyfrifiadura. Byddwch yn gallu gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau busnes ac mewn nifer o rolau gwahanol. 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cael statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy'r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn rhoi blaenoriaeth i recriwtio pobl gyda graddau achrededig, ac mae'n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol. Darganfyddwch fwy

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun. 

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G401 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
G401 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
I103 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
I103 Rhyngosod 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G401 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
G401 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
I103 Rhyngosod 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
I103 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 

 • Dylunio a Gweithredu Systemau Rhyngweithiol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Peirianneg Gwybodaeth 

 • Mathemateg ac Ystadegau ar gyfer Cyfrifiadura 

Blwyddyn Dau 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Datblygu Gwefan Dynamig 

 • Technolegau Rheoli Cynnwys Gwe 

 • Datblygu Cronfa Ddata 

 • Prosiect Cymhwyso Tîm a PPE 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) 

Blwyddyn Tri 

 • Prosiect Unigol - Gwybodeg 

 • Rheoli IS Strategol 

 • Cronfeydd Data a Modelu Uwch 

 • Rhyngrwyd Uwch a Chyfrifiadura Symudol 

Dewisol 

 • GIS a'r We Ofodol 

 • Y Gweithiwr Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith 


Dysgu 

Bydd gennych tua 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. Fel rhan o'ch astudiaethau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Mae hyn yn golygu y gallwch chi feithrin sgiliau newydd a rhoi hwb i'ch rhagolygon gyrfa, ac yn aml gall arwain at gyfleoedd gwaith gyda'ch cyflogwr lleoliad. 


Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig CITP lawn yn rhoi hawl i chi wneud cais am aelodaeth broffesiynol o BCS ac yn bodloni’r dystiolaeth o ehangder gwybodaeth yn yr asesiad ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP). 


Lleoliadau 

Fel rhan o'ch astudiaethau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn manteisio ar ein dewis Blwyddyn Frechdan sy'n caniatáu ichi dreulio hyd at flwyddyn ar leoliad gwaith, naill ai yn y DU neu dramor. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith 70 awr fel rhan o fodiwl 'Prosiect Cymhwyso Tîm a PPE'.


Cyfleusterau 

Mae gennym amrywiaeth eang o labordai cyfrifiadurol o’r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn parhau ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasiwch y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ddeinamig mewn busnes neu TG. Bydd gennych wybodaeth am agweddau technegol a masnachol busnes modern, felly bydd llu o gyfleoedd proffesiynol ar gael ichi ar ôl graddio. Byddwch mewn sefyllfa dda i ymgymryd â rolau mewn TG, rheoli busnes neu ymgynghori, yn y sectorau cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.