Construction Project Management

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladu

MAE AMGYLCHEDD ADEILEDIG YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR AM YR AIL FLWYDDYN YN OLYNOL - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae rheolwyr prosiect yn ymwneud â phrosiect trwy gydol ei gylch bywyd; o gamau dichonoldeb a dylunio cynnar, hyd at adeiladu a throsglwyddo. Mae gan y rôl ystod eang o gymwysiadau, o reoli prosiectau adeiladu newydd, cynnal a chadw ac adnewyddu, i reoli asedau yn strategol. 

Wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), mae'r cwrs rheoli prosiect hwn yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o rolau rheoli prosiect yn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect craidd sy'n adlewyrchu anghenion y proffesiwn, megis rhaglennu a chynllunio, gweinyddu prosiectau, rheoli risg, technoleg adeiladu, ymarfer contract, iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd, a rheoli pobl. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel rheolwr prosiect adeiladu. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwyddo Rhwydwaith75, llwybr sy'n cyfuno gwaith ac astudio. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K220 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K221 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K220 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K221 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae Rheolwr Prosiect Adeiladu da yn hanfodol i lwyddiant unrhyw ddatblygiad. Mae angen rheoli pob prosiect, p'un a yw'n adeilad newydd neu'n adnewyddiad, datblygiad preswyl, skyscraper, neu brosiect seilwaith, i sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau mewn pryd, o fewn y gyllideb ac i safon uchel. Mae'r Rheolwr Prosiect Adeiladu yn gweithio'n agos gyda'r cleient, y tîm dylunio a'r contractwr. Maent yn cymryd rhan ar bob cam o brosiect ac yn goruchwylio pob agwedd, gan gynnwys cynllunio, gweithredu, monitro, rheoli a chau prosiect. 

Bydd astudio Rheoli Prosiectau Adeiladu yn PDC yn rhoi'r sgiliau a'r gallu i addasu angenrheidiol sy'n ofynnol mewn sector cynyddol ddeinamig. Byddwch yn astudio’r arferion a’r gweithdrefnau diweddaraf ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o’r newydd a phrosiectau adnewyddu. Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel partneru strategol a chydweithio, gweithgynhyrchu safle, technegau adeiladu main, a datrys anghydfodau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau, a fydd yn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus. Ein nod yw darparu'r sgiliau a'r cymwysterau i chi ar gyfer gyrfa werthfawr sydd hefyd â chyflog da. 

  

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Arfer a Threfn Arolygu Meintiau 

 • Prosiect Integreiddio 1 

 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig 

 • Technoleg Adeiladu 1 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Economeg Dylunio 

 • Rheoli Adeiladau 

 • Technoleg Adeiladu 2 

 • Rheoli Contractau 

 • Rhaglennu a Rheoli Cynllunio Prosiect 

 • BIM mewn Adeiladu 

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Prosiect Integreiddio 3 

 • Technoleg Cynaliadwyedd 

 • Rheoli Prosiectau a Rheolaeth Ariannol 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR) 

 • Rheoli Adeiladu 

 • Traethawd Hir 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 


Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys: 

Blwyddyn Un 

 • Economeg Amgylchedd Adeiledig 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau 

 • Rheoli Cytundebau 

 • Prosiect Integreiddio 2 

 • Mesuraeth Peirianneg Sifil a Thechnoleg 

 • Technoleg Adeiladu 2 

Blwyddyn Tri 

 • Technoleg Cynaliadwy 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR)


Dysgu 

Addysgir y radd Rheoli Prosiect Adeiladu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 

Ni fydd eich astudiaethau yma yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. 

Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 


Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs Rheoli Prosiect Adeiladu wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r gallu a'r hyder i ddechrau gyrfa i raddedigion fel syrfëwr rheoli prosiect a gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd rheoli prosiect. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, cewch brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk QTO, CostX, Synchro, a Navisworks. 

Darlithwyr

Mae'r gofynion mynediad isod yn dangos ystod y cymwysterau y bydd y Brifysgol yn eu hystyried. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CCC (mae hyn yn cyfateb i 104-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC-CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr cyffredinol o 29 yn gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Mae Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

 • DU rhan-amser: i'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

 • DU rhan-amser: i'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y byd, ac ni fyddai dim ohono'n bosibl heb syrfewyr a rheolwyr prosiect. Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn golygu ein bod ni'n gwybod beth mae cyflogwyr ei eisiau gennych chi pan fyddwch chi'n graddio. Rydyn ni'n teilwra ein cyrsiau, felly mae'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn diwallu anghenion cyflogwyr ac yn datblygu sgiliau allweddol. Mae gennym hanes balch o ddatblygu graddedigion sy'n barod am ddiwydiant ers dros bedwar degawd. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel syrfëwr rheoli prosiect. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, sefydliadau llywodraeth ganolog a lleol, neu ddod yn hunangyflogedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn, Skype a thrwy e-bost. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL