Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru - Adeilad, Complete University Guide 2023

Mae rheolwyr prosiect yn ymwneud â phrosiect trwy gydol ei gylch bywyd; o gamau dichonoldeb a dylunio cynnar, hyd at adeiladu a throsglwyddo. Mae gan y rôl ystod eang o gymwysiadau, o reoli prosiectau adeiladu newydd, cynnal a chadw ac adnewyddu, i reoli asedau yn strategol. 

Wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM), mae'r cwrs rheoli prosiect hwn yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o rolau rheoli prosiect yn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect craidd sy'n adlewyrchu anghenion y proffesiwn, megis rhaglennu a chynllunio, gweinyddu prosiectau, rheoli risg, technoleg adeiladu, ymarfer contract, iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd, a rheoli pobl. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel rheolwr prosiect adeiladu. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwyddo Rhwydwaith75, llwybr sy'n cyfuno gwaith ac astudio. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K220 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K221 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K220 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K221 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae Rheolwr Prosiect Adeiladu da yn hanfodol i lwyddiant unrhyw ddatblygiad. Mae angen rheoli pob prosiect, p'un a yw'n adeilad newydd neu'n adnewyddiad, datblygiad preswyl, skyscraper, neu brosiect seilwaith, i sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau mewn pryd, o fewn y gyllideb ac i safon uchel. Mae'r Rheolwr Prosiect Adeiladu yn gweithio'n agos gyda'r cleient, y tîm dylunio a'r contractwr. Maent yn cymryd rhan ar bob cam o brosiect ac yn goruchwylio pob agwedd, gan gynnwys cynllunio, gweithredu, monitro, rheoli a chau prosiect. 

Bydd astudio Rheoli Prosiectau Adeiladu yn PDC yn rhoi'r sgiliau a'r gallu i addasu angenrheidiol sy'n ofynnol mewn sector cynyddol ddeinamig. Byddwch yn astudio’r arferion a’r gweithdrefnau diweddaraf ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o’r newydd a phrosiectau adnewyddu. Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel partneru strategol a chydweithio, gweithgynhyrchu safle, technegau adeiladu main, a datrys anghydfodau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau, a fydd yn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus. Ein nod yw darparu'r sgiliau a'r cymwysterau i chi ar gyfer gyrfa werthfawr sydd hefyd â chyflog da. 

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Arfer a Threfn Arolygu Meintiau 
 • Prosiect Integreiddio 1 
 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect 
 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig 
 • Technoleg Adeiladu 1 
 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Economeg Dylunio 
 • Rheoli Adeiladau 
 • Technoleg Adeiladu 2 
 • Rheoli Contractau 
 • Rhaglennu a Rheoli Cynllunio Prosiect 
 • BIM mewn Adeiladu 

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Prosiect Integreiddio 3 
 • Technoleg Cynaliadwyedd 
 • Rheoli Prosiectau a Rheolaeth Ariannol 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR) 
 • Rheoli Adeiladu 
 • Traethawd Hir 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 

Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys: 

Blwyddyn Un 

 • Economeg Amgylchedd Adeiledig 
 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau 

 • Rheoli Cytundebau 
 • Prosiect Integreiddio 2 
 • Mesuraeth Peirianneg Sifil a Thechnoleg 
 • Technoleg Adeiladu 2 

Blwyddyn Tri 

 • Technoleg Cynaliadwy 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR)

Dysgu 

Addysgir y radd Rheoli Prosiect Adeiladu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 

Ni fydd eich astudiaethau yma yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. 

Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 


Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae’r cwrs Rheoli Prosiectau Adeiladu wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM).

Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r gallu a'r hyder i ddechrau gyrfa raddedig mewn rheoli prosiectau a gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS.

Ar ôl cwblhau'ch gradd yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais am Brosiect Siartredig Proffesiynol APM (ChPP) trwy Lwybr 1, gan fod eich gradd wedi'i hasesu fel un sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer Gwybodaeth Dechnegol.

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd rheoli prosiect. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, cewch brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk QTO, CostX, Synchro, a Navisworks. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Mae Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau
 • DU rhan-amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 
 • DU rhan-amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y byd, ac ni fyddai dim ohono'n bosibl heb syrfewyr a rheolwyr prosiect. Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn golygu ein bod ni'n gwybod beth mae cyflogwyr ei eisiau gennych chi pan fyddwch chi'n graddio. Rydyn ni'n teilwra ein cyrsiau, felly mae'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn diwallu anghenion cyflogwyr ac yn datblygu sgiliau allweddol. Mae gennym hanes balch o ddatblygu graddedigion sy'n barod am ddiwydiant ers dros bedwar degawd. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel syrfëwr rheoli prosiect. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, sefydliadau llywodraeth ganolog a lleol, neu ddod yn hunangyflogedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn, Skype a thrwy e-bost. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.