Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru - Adeilad, Complete University Guide 2023

Mae rheolwyr prosiect yn ymwneud â phrosiect trwy gydol ei gylch bywyd; o gamau dichonoldeb a dylunio cynnar, hyd at adeiladu a throsglwyddo. Mae gan y rôl ystod eang o gymwysiadau, o reoli prosiectau adeiladu newydd, cynnal a chadw ac adnewyddu, i reoli asedau yn strategol. 

Wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM), mae'r cwrs rheoli prosiect hwn yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o rolau rheoli prosiect yn y diwydiant adeiladu. Byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect craidd sy'n adlewyrchu anghenion y proffesiwn, megis rhaglennu a chynllunio, gweinyddu prosiectau, rheoli risg, technoleg adeiladu, ymarfer contract, iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd, a rheoli pobl. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel rheolwr prosiect adeiladu. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwyddo Rhwydwaith75, llwybr sy'n cyfuno gwaith ac astudio. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K222 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K222 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio’r arferion a’r gweithdrefnau diweddaraf ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o’r newydd a phrosiectau adnewyddu. Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel partneru strategol a chydweithio, gweithgynhyrchu parod ac oddi ar y safle, technegau adeiladu darbodus, a datrys anghydfodau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau, a fydd yn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus. 

Mae llawer o'r asesiadau sy'n seiliedig ar brosiectau yn seiliedig ar brosiectau byw ac yn cynnwys darlithoedd gwadd gan arbenigwyr diwydiant ac ymweliadau safle. Bydd eich gradd Rheoli Prosiect Adeiladu yn caniatáu ichi reoli'n effeithiol yr ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu. Byddwch yn gallu cymryd cyfrifoldeb am amser, ansawdd, ac iechyd a diogelwch, a goresgyn heriau prosiectau adeiladu o'r newydd neu brosiectau adnewyddu. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Sylfeini Mathemateg
 • Cymhwyso Sgiliau Mathemategol
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol
 • Prosiect Peirianneg
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol)
 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Adeiladu (dewisol)

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Arfer a Threfn Arolygu Meintiau 
 • Prosiect Integreiddio  1 
 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig 
 • Technoleg Adeiladu 1 
 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Dewis Ymchwil 

 • Prosiect Integreiddio 2 
 • Economeg Dylunio 
 • Rheoli Adeiladau 
 • Technoleg Adeiladu 2 
 • Rheoli Contractau 

 • Rhaglennu a Rheoli Cynllunio Prosiect 
 • Modiwl dewisol: Diploma Profiad Cyflogaeth 

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Prosiect Integreiddio 3 
 • Technoleg Cynaliadwyedd 

 • Rheoli Prosiectau a Rheolaeth Ariannol 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR) 
 • Rheoli Adeiladu 
 • Traethawd Hir 
    

Dysgu 

Fe'ch dysgir trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol a bydd prosiectau byw yn cael eu defnyddio mewn llawer o'r modiwlau prosiect trwy gydol eich cwrs. Yn ogystal, byddwch yn gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 


Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae’r cwrs Rheoli Prosiectau Adeiladu wedi’i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), a’r Brosiect Siartredig Proffesiynol (APM).

Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r gallu a'r hyder i ddechrau gyrfa raddedig mewn rheoli prosiectau a gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS.

Ar ôl cwblhau'ch gradd yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais am Brosiect Siartredig Proffesiynol APM (ChPP) trwy Lwybr 1, gan fod eich gradd wedi'i hasesu fel un sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer Gwybodaeth Dechnegol.Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Rheoli Prosiect Adeiladu. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, cewch brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk QTO, CostX, Synchro, a Navisworks. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol  

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: 15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel syrfëwr rheoli prosiect.