Construction Project Management

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladu (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

MAE AMGYLCHEDD ADEILEDIG YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR AM YR AIL FLWYDDYN YN OLYNOL - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Os nad oes gennych y gofynion mynediad i gofrestru'n syth ar ein gradd Rheoli Prosiect Adeiladu, mae hyn yn cynnig llwybr amgen i astudio gradd gyda blwyddyn sylfaen ychwanegol. 

Wedi'i hachredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), mae'r radd Rheoli Prosiectau Adeiladu hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o rolau rheoli prosiect yn y diwydiant adeiladu. 

Byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect craidd sy'n adlewyrchu anghenion y proffesiwn, megis rhaglennu a chynllunio, gweinyddu prosiectau, rheoli risg, technoleg adeiladu, ymarfer contract, iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd, a rheoli pobl. 

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel rheolwr prosiect adeiladu. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K222 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K222 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio’r arferion a’r gweithdrefnau diweddaraf ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o’r newydd a phrosiectau adnewyddu. Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel partneru strategol a chydweithio, gweithgynhyrchu parod ac oddi ar y safle, technegau adeiladu darbodus, a datrys anghydfodau. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau, a fydd yn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus. 

Mae llawer o'r asesiadau sy'n seiliedig ar brosiectau yn seiliedig ar brosiectau byw ac yn cynnwys darlithoedd gwadd gan arbenigwyr diwydiant ac ymweliadau safle. Bydd eich gradd Rheoli Prosiect Adeiladu yn caniatáu ichi reoli'n effeithiol yr ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu. Byddwch yn gallu cymryd cyfrifoldeb am amser, ansawdd, ac iechyd a diogelwch, a goresgyn heriau prosiectau adeiladu o'r newydd neu brosiectau adnewyddu. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Calcwlws Sylfaen - 10 credyd 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd 

 • Llythrennedd Cyfrifiadurol - 10 credyd 

 • Datblygu Sgiliau Allweddol - 20 credyd 

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Arfer a Threfn Arolygu Meintiau 

 • Prosiect Integreiddio  1 

 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig 

 • Technoleg Adeiladu 1 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Dewis Ymchwil 

 • Prosiect Integreiddio 2 

 • Economeg Dylunio 

 • Rheoli Adeiladau 

 • Technoleg Adeiladu 2 

 • Rheoli Contractau 

 • Rhaglennu a Rheoli Cynllunio Prosiect 

 • Modiwl dewisol: Diploma Profiad Cyflogaeth 

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Prosiect Adeiladu 

 • Prosiect Integreiddio 3 

 • Technoleg Cynaliadwyedd 

 • Rheoli Prosiectau a Rheolaeth Ariannol 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen (ADR) 

 • Rheoli Adeiladu 

 • Traethawd Hir 
    

Dysgu 

Fe'ch dysgir trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o ymweliadau safle â chwmnïau lleol sy'n eich galluogi i weld sut mae'r theori yn cael ei chymhwyso mewn lleoliad proffesiynol a bydd prosiectau byw yn cael eu defnyddio mewn llawer o'r modiwlau prosiect trwy gydol eich cwrs. Yn ogystal, byddwch yn gweithio'n annibynnol i baratoi ar gyfer dosbarthiadau a chwblhau gwaith prosiect. 


Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

 

Achrediadau 

Mae'r cwrs Rheoli Prosiect Adeiladu wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r gallu a'r hyder i ddechrau gyrfa i raddedigion fel syrfëwr rheoli prosiect a gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Rheoli Prosiect Adeiladu. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, cewch brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk QTO, CostX, Synchro, a Navisworks. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol  

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch. 


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae rheoli prosiect yn broffesiwn ffyniannus yn y DU ac yn rhyngwladol. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau a'r hyder i symud ymlaen fel syrfëwr rheoli prosiect. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL