Creative Industries

BSc (Anrh) Diwydiannau Creadigol ( Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd) (Ychwanegiad)

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae BSc (Anrh) Diwydiannau Creadigol (Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd) yn gwrs gradd atodol am flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi treulio dwy flynedd ar gwrs cerdd perthnasol. Bydd yn sicrhau bod eich sgiliau a'ch galluoedd deallusol yn cael eu codi i'r lefel a ddisgwylir gan fyfyriwr Gradd Anrhydedd lawn, ac yn cynnig y sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth ac adloniant heddiw. 

Trwy gydol y cwrs Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith prosiect grŵp helaeth, a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch sy'n gysylltiedig â’r diwydiant. I gael dealltwriaeth ehangach o’r diwydiant a'r gweithle, byddwch yn cydweithredu â'ch cyd-fyfyrwyr ym maes perfformio, cyfansoddi, recordio ac ymchwil. Bydd y dull hwn yn cyfuno arbenigedd o fyd y theatr, recordio mewn stiwdio, sain fyw, radio, teledu, ffilm, newyddiaduraeth, cyfryngau rhyngweithiol, dylunio a mwy. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PH10 Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PH10 Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Cewch eich dysgu sut i farchnata'ch hun wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant, gydag amlygiad rheolaidd i ddigwyddiadau rhwydweithio creadigol a diwylliannol a sgyrsiau gan ddiwydiant yn rhan gynhenid o'ch astudiaethau. 

Mae cynnwys y cwrs wedi'i ddatblygu'n benodol ar y cyd ag ymarferwyr creadigol a thechnegol blaenllaw yn y diwydiannau creadigol. Mae natur y cwrs yn asio’r elfennau ymarferol a theori gyda phwyslais cryf ar astudiaethau galwedigaethol a chynhyrchu cynnwys digidol er mwyn darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa mewn diwydiant ar ôl graddio. 

Mae'r modiwlau canlynol ynghlwm wrth y wobr atodol hon: 

 • Cyfansoddiad cerddoriaeth 

 • Sain ar gyfer ffilm a theledu 

 • Marchnata busnes personol 

 • Prosiect mawr 

Cewch eich dysgu sut i farchnata'ch hun wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant, gyda phrofiad rheolaidd o ddigwyddiadau rhwydweithio creadigol a diwylliannol a sgyrsiau gan bobl o fyd diwydiant yn rhan gynhenid o'ch astudiaethau. 

Mae cynnwys y cwrs wedi'i ddatblygu'n benodol ar y cyd ag ymarferwyr creadigol a thechnegol blaenllaw yn y diwydiannau creadigol. Mae natur y cwrs yn asio’r elfennau ymarferol a theori gyda phwyslais cryf ar astudiaethau galwedigaethol a chynhyrchu cynnwys digidol er mwyn paratoi’n ddelfrydol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ar ôl graddio. 

Mae'r modiwlau canlynol ynghlwm wrth y cwrs atodol hwn: 

 •  Cyfansoddi cerddoriaeth 
 • Sain ar gyfer ffilm a theledu 
 • Marchnata busnes personol 
 • Prosiect mawr 

Dysgu 

Mae dulliau amrywiol o addysgu, gan gynnwys gweithdai ymarferol mewn stiwdio, sesiynau tiwtorial, seminarau a darlithoedd. Gan mai dull ymarferol gadarn sydd gennym, mae pwyslais ar asesiadau ymarferol a gwaith grŵp. 

Mae'r cwrs atodol hwn yn cynnwys elfennau gweithdy a gwaith tîm sylweddol sy'n seiliedig ar aseiniadau ac a asesir yn rheolaidd, gan sicrhau bod eich sgiliau'n cael eu datblygu'n barhaus. 

Asesiad 

Gwneir asesiad cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Cyfleusterau 

Mae gan ein cyfleusterau y feddalwedd a'r caledwedd diweddaraf o safon y diwydiant, a fydd yn gwella'ch cyflogadwyedd yn y diwydiannau creadigol beth bynnag fo llwybr yr yrfa o'ch dewis. 

Rhaid i ymgeiswyr am y cwrs hwn wedi cwblhau Gradd Sylfaen mewn Cerddoriaeth yn llwyddiannus. Gellir ystyried cymwysterau lefel gyfwerth hefyd ar gyfer cael eich derbyn i'r cwrs. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn Ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Ymgeisiwch yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Gwnewch gais nawr 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs gradd atodol hwn am flwyddyn yn paratoi myfyrwyr yn benodol ar gyfer gwaith yn y diwydiannau creadigol. Gallai hyn gynnwys meysydd fel cynhyrchu cerddoriaeth, ond mae natur amrywiol y cwrs yn golygu y byddwch, erbyn graddio, yn gallu cymhwyso'ch sgiliau at ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. 

Mae pwyslais cryf hefyd ar gychwyn busnes a hunangyflogaeth ac mae datblygu sgiliau allweddol sy'n cynnig ystod o gyfleoedd gyrfa eraill yn sylfaen i hyn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL