Criminology with Criminal Justice

BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chymdeithaseg

Mae gradd Troseddeg a Chymdeithaseg yn archwilio sut a pham y cyflawnir troseddau a natur newidiol cymdeithas ac anghydraddoldeb yn y byd cyfoes. 

Gan gwmpasu dau faes astudio gwahanol, mae'r radd Anrhydedd hon ar y cyd yn eich galluogi i archwilio dwy ddisgyblaeth amserol a heriol. 

Mae'r gallu i gyfuno dwy ddisgyblaeth academaidd hefyd yn ffordd wych nid yn unig o wella ond ehangu eich sylfaen wybodaeth ac agor cyfleoedd ar gyfer ystod eang o opsiynau gyrfa. 

Dewch o hyd i ni ar Twitter @USWCriminology

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
ML93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
ML93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio cymysgedd o fodiwlau troseddeg a chymdeithaseg trwy gydol y cwrs. Bob blwyddyn astudio bydd gofyn i chi rannu eich dewisiadau modiwl yn gyfartal rhwng y ddwy ddisgyblaeth. 

Blwyddyn Un 

Modiwlau troseddeg: 

 • Deall Cyfiawnder Troseddol 

 • Theori Troseddegol 

 • Deall Trosedd, Dioddefwyr a Chymdeithas 

Modiwlau cymdeithaseg: 

 • Ymchwilio i Gymdeithas Gyfoes 1 

 • Ymchwilio i Gymdeithas Gyfoes 2 

 • Tlodi, Anghydraddoldeb ac Gwaharddiad Cymdeithasol 

Blwyddyn Dau 

Modiwlau troseddeg: 

 • Materion Cyfoes wrth Gamddefnyddio Sylweddau 

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Terfysgoedd, Protest ac Anhwylder Cyhoeddus 

Modiwlau cymdeithaseg: 

 • Cymdeithas: Problemau a Datrysiadau 

 • Trais a Gwrthdaro 

 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Blwyddyn Tri 

Modiwlau troseddeg: 

 • Materion Beirniadol mewn Ymchwiliadau Troseddol 

 • Deall Dynladdiad 

 • Terfysgaeth, Diogelwch a'r Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth 

Modiwlau cymdeithaseg: 

 • Gwrthdaro, Rhyfel a Heddwch 

 • Astudiaethau Byd-eang   

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Dysgu 

Addysgir ein gradd Troseddeg a Chymdeithaseg trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau trafodaeth neu ymarferol , a fydd yn datblygu eich gallu i ffurfio dadleuon a mynd i'r afael â phroblemau penodol. Byddwch hefyd yn gweithio ar aseiniadau ac yn darllen am bynciau cyfredol wrth baratoi ar gyfer darlithoedd a thiwtorialau. 

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Ganolfan Troseddeg mae ganddo hanes hir o gynnal ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel adferiad ac adsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o cyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig . Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod  - Teilyngdod Teilyngdod Pasio d (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasiwch y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Llawn amser y DU: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13200 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS 

Cost

£ 47.20 

Ar gyfer myfyrwyr 2il flwyddyn sy'n dewis gwneud y modiwl Ymarfer Proffesiynol lle mae eu lleoliad yn gofyn am hynny. Mae'r ffi yn talu cost y gwiriad manwl, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem

Treuliau lleoliad: lleoliad gwaith 

Cost

£ 0 - £ 300 

Gall myfyrwyr yr ail flwyddyn ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith os ydyn nhw'n dilyn y modiwl Ymarfer Proffesiynol. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle. Bydd y costau'n amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost

£ 0 - £ 200 

Mae llyfrau testun ar gael yn y llyfrgell, ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer hyfforddiant proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol, y gwasanaeth prawf, cyfiawnder ieuenctid, gwaith ieuenctid ac yn y gymuned ac ymchwil. Mae llwybrau gyrfa poblogaidd eraill yn cynnwys yr heddlu, gwasanaeth carchardai ac asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill, yn ogystal â gwasanaethau amddiffyn a chymorth i ddioddefwyr. Mae'r radd hon yn uniongyrchol berthnasol i raddedigion sy'n ceisio mynediad i yrfaoedd newydd mewn meysydd fel dadansoddi gwybodaeth a swyddogion lleihau troseddau. 

Mae'r gallu i feistroli dau bwnc academaidd yn dangos lefel uchel o sgil sefydliadol ac yn eich galluogi i fynd i amrywiaeth o yrfaoedd gwerth chweil. Ar wahân i ennill gwybodaeth am ddau bwnc cyflenwol, byddwch yn datblygu sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi megis gwerthuso tystiolaeth a dod i gasgliadau, ysgrifennu adroddiadau, cymhwyso TG a'r hyder i gyflwyno dadleuon rhesymegol a theg. Mae llawer o'n graddedigion hefyd yn cael eu hystyried yn opsiynau cyflogaeth deniadol oherwydd eu meddwl beirniadol ac annibynnol, eu sgiliau dadansoddol a'u gwybodaeth am gymdeithas heddiw. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL