Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio trosedd, troseddoldeb, erledigaeth a'r system cyfiawnder troseddol, mae'r BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar eich cyfer chi. Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o theori ac ymarfer mewn troseddeg, ac yn deall cyd-destun cymdeithasol trosedd a sut mae'n cael ei reoli. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae asiantaethau'n gweithredu o fewn y system cyfiawnder troseddol. 

Mae gennym gysylltiadau cryf ag asiantaethau cyfiawnder troseddol ac rydym yn cynnig modiwlau sy'n adlewyrchu natur gyfredol y pwnc hwn, gan wahodd siaradwyr gwadd yn aml i siarad â chi am eu gwaith. Yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli, gallwch gwblhau modiwl lleoliad gwaith, a allai eich helpu i sicrhau cyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Dewch o hyd i ni ar Twitter @USWCriminology


Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Droseddeg - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M901 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M901 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Troseddeg 

 • Troseddau Cymhwysol a Chyfiawnder 1
 • Safbwyntiau Mewn Troseddeg: Troseddeg Ddatblygiadol
 • Dod yn Droseddegwr
 • O fewn y system cyfiawnder troseddol
 • Safbwyntiau Mewn Troseddeg: Grym a Chymdeithas
 • Amrywiaeth, Trosedd a Chyfiawnder

Blwyddyn Dau: Gradd Troseddeg 

 • O fewn Cyfiawnder: Troseddau Mawr Heb eu Datrys
 • Gwleidyddiaeth Plismona
 • Carchardai a Charchar
 • Materion Cyfoes mewn Camddefnyddio Sylweddau (Dewisol)
 • Ymchwiliad Troseddegol Cymhwysol
 • Deall VAWDASV
 • Profiad Gwaith (Dewisol)

Blwyddyn Tri: Gradd Troseddeg 

 • Ymchwiliad Troseddol Cymhwysol
 • Deall Dynladdiad

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddewis modiwlau dewisol o'r isod:

 • Traethawd hir
 • Gweithio mewn Diwydiant
 • Interniaeth Cyfiawnder Cymdeithasol
 • Troseddeg Werdd: Cam-drin anifeiliaid a niwed amgylcheddol
 • Troseddau Cyfundrefnol Trawswladol: Safbwyntiau Cyfoes
 • Terfysgaeth, Diogelwch ac Eithafiaeth


Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys: 

Blwyddyn Un

 • Dod yn Droseddegwr
 • Amrywiaeth, Trosedd a Chyfiawnder

Blwyddyn Dau

 • Carchardai a Charchar
 • Ymholiad Troseddegol Cymhwysol

Blwyddyn Tri

 • Traethawd Hir
 • Gweithio mewn Diwydiant
 • Interniaeth Cyfiawnder Cymdeithasol


Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  

Dysgu 

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau'n cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd a seminarau ymarferol neu seiliedig ar drafodaeth, a fydd yn datblygu'ch gallu i ffurfio dadleuon a mynd i'r afael â phroblemau penodol. Byddwch hefyd yn cwblhau darllen, ymchwil llyfrgell a phwnc, gwaith prosiect, a pharatoi ar gyfer cyflwyniadau. 

Mae gennym siaradwyr gwadd ymarferwyr arbenigol ac rydym yn annog myfyrwyr i fynychu sgyrsiau cangen Cymdeithas Troseddeg Prydain (Cymru a'r Gorllewin). 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio o leiaf 40 credyd o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Canolfan Troseddeg mae ganddo hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel adferiad ac adsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o cyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol

Asesiad 

Asesir myfyrwyr trwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys gwaith cwrs; vlogs; posteri academaidd; cyflwyniadau; traethodau; adroddiadau; cyfweliadau; portffolios; adroddiadau labordy; arholiadau ysgrifenedig; cwestiynau amlddewis ac ymarferion asesu rhyngweithiol

Lleoliadau Gwaith

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig modiwl lleoliad profiad gwaith i helpu i wella'ch cyflogadwyedd a allai gynnwys cyfleoedd trwy ystod o asiantaethau cyfiawnder troseddol gwirfoddol a statudol. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS 

Cost

£ 53.20 

Ar gyfer myfyrwyr 2il flwyddyn sy'n dewis gwneud y modiwl Ymarfer Proffesiynol lle mae eu lleoliad yn gofyn am hynny. Mae'r ffi yn talu cost y gwiriad manwl, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem

Treuliau lleoliad: lleoliad gwaith 

Cost

£ 0 - £ 300 

Gall myfyrwyr yr ail flwyddyn ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith os ydyn nhw'n dilyn y modiwl Ymarfer Proffesiynol. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost

£ 0 - £ 200 

Bydd gwerslyfrau ar gael yn y llyfrgell, ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion troseddeg wedi mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus yn y system cyfiawnder troseddol ledled y DU. Ymhlith y llwybrau poblogaidd mae'r heddlu, carchar, gwasanaethau prawf, amddiffyn a chymorth i ddioddefwyr. Mae cyfleoedd hefyd mewn meysydd sy'n gysylltiedig â'r system gyfiawnder fel gwaith cymdeithasol, asiantaethau cyffuriau a thai, ac unedau atgyfeirio disgyblion. Mae llawer o raddedigion hefyd yn symud ymlaen i astudio ac ymchwil ôl-raddedig yn y gwyddorau cymdeithasol. 

Mae'r radd troseddeg hon wedi'i chynllunio i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith cysylltiedig. Mae'r rhain yn cynnwys: y gallu i gyflwyno dadleuon ar lafar, yn weledol ac yn ysgrifenedig, y gallu i ddadansoddi data meintiol ac ansoddol, a'r gallu i werthuso adroddiadau a chyhoeddiadau ymchwil eraill. Fel myfyriwr graddedig gyda gradd mewn troseddeg byddwch yn gymwys i fod yn aelod o Gymdeithas Troseddeg Prydain. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo buddiannau pobl sy'n ymwneud â throseddeg yn y DU. 

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i wneud  Doethuriaeth mewn Troseddeg neu Gradd Ymchwil Troseddeg.

https://gradschool.southwales.ac.uk/postgraduate-research-degrees/

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.