Mae troseddeg a seicoleg yn byw mewn byd sy'n newid yn gyflym a thrwy'r cwrs hwn byddwch yn astudio nid un, ond dwy ddisgyblaeth amserol, heriol a hynod ddiddorol. 

Gan gwmpasu dau faes astudio gwahanol ond ategol, mae'r radd fawr hon mewn Troseddeg gyda Seicoleg yn caniatáu i chi astudio elfennau sylfaenol pob disgyblaeth. 

Nid yn unig y byddwch yn gallu ennill dealltwriaeth ddatblygedig o systemau trosedd a chyfiawnder troseddol, ond byddwch hefyd yn gallu ystyried seicoleg trosedd mewn perthynas â materion o'r fath, gan greu rhaglen astudio ysgogol. 

Mae'r gallu i gyfuno dwy ddisgyblaeth academaidd hefyd yn ffordd wych o ehangu eich sylfaen wybodaeth ac agor cyfleoedd ar gyfer ystod eang o opsiynau gyrfa diddorol. 

Dewch o hyd i ni ar Twitter @USWCriminology


Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Droseddeg - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M9C8 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M9C8 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio cymysgedd o fodiwlau troseddeg a seicoleg trwy gydol y cwrs. Bob blwyddyn bydd eich astudiaethau'n canolbwyntio ar gyfres o fodiwlau troseddeg a fydd yn cael eu hategu ag astudiaeth seicoleg ychwanegol. 

Blwyddyn Un 

Modiwlau troseddeg: 

 • Deall Trosedd a Chymdeithas 

 • Deall Cyfiawnder Troseddol 

 • Theori Troseddegol 

 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol I. 

Modiwl seicoleg: 

 • Safbwyntiau mewn Seicoleg 

 • Darlleniadau beirniadol mewn Seicoleg 

Blwyddyn Dau 

Modiwlau troseddeg: 

 • Plismona 

 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol II 

 • Materion Cyfoes wrth Gamddefnyddio Sylweddau 

 • Ymarfer Proffesiynol 

Modiwl seicoleg: 

 • O Gelloedd i Gydwybod 

 • Datblygiad Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol 

Blwyddyn Tri 

Modiwlau troseddeg: 

 • Materion Beirniadol mewn Ymchwiliadau Troseddol 

 • Deall Dynladdiad 

Byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl o'r opsiynau canlynol: 

 • Troseddeg Gymharol 

 • Terfysgaeth, Diogelwch a'r Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth 

Modiwlau seicoleg: 

 • Seicoleg Fforensig 

Byddwch yn astudio dau fodiwl o'r opsiynau canlynol: 

 • Ymyriadau Therapiwtig ar draws y rhychwant oes (dewisol) 

 • Seicoleg Iechyd (dewisol) 

 • Sut mae'r Meddwl yn Gweithio ym mywyd beunyddiol (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir y radd Troseddeg gyda Seicoleg trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau trafodaeth neu ymarferol, gweithdai cyfranogol a thiwtorialau. Mae pwyslais cryf ar ddulliau ymchwil a byddwch yn datblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol yn ein labordai pwrpasol. Rydym hefyd yn gwahodd siaradwyr gwadd o ystod o broffesiynau, megis y gwasanaeth ieuenctid, yr heddlu a changhennau amrywiol seicoleg. 

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Ganolfan Troseddeg mae ganddo hanes hir o gynnal ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel adferiad ac adsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o cyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gyda graddau uwch rhwng 655-445 (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS) 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS 

Cost

£ 47.20 

Ar gyfer myfyrwyr 2il flwyddyn sy'n dewis gwneud y modiwl Ymarfer Proffesiynol lle mae eu lleoliad yn gofyn am hynny. Mae'r ffi yn talu cost y gwiriad manwl, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem

Treuliau lleoliad: lleoliad gwaith 

Cost

£ 0 - £ 300 

Gall myfyrwyr yr ail flwyddyn ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith os ydyn nhw'n dilyn y modiwl Ymarfer Proffesiynol. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost

£ 0 - £ 200 

Bydd gwerslyfrau ar gael yn y llyfrgell, ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer hyfforddiant proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol, y gwasanaeth prawf, cyfiawnder ieuenctid, gwaith ieuenctid ac yn y gymuned ac ymchwil. Mae llwybrau gyrfa poblogaidd eraill yn cynnwys yr heddlu, gwasanaeth carchardai ac asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill, yn ogystal â gwasanaethau amddiffyn a chymorth i ddioddefwyr. O weithwyr cymdeithasol a chynghorwyr i seicolegwyr clinigol, mae ein graddedigion diweddar wedi cyflawni swyddi mewn amrywiaeth o rolau ledled y wlad. 

Mae'r gallu i feistroli dau bwnc academaidd yn dangos lefel uchel o sgil sefydliadol ac yn eich galluogi i fynd i amrywiaeth o yrfaoedd gwerth chweil. Ar wahân i ennill gwybodaeth am ddau bwnc cyflenwol, byddwch yn datblygu sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi megis gwerthuso tystiolaeth a dod i gasgliadau, ysgrifennu adroddiadau, cymhwyso TG a'r hyder i gyflwyno dadleuon rhesymegol a theg. Mae llawer o'n graddedigion hefyd yn cael eu hystyried yn opsiynau cyflogaeth deniadol oherwydd eu meddwl beirniadol ac annibynnol, eu sgiliau dadansoddol a'u gwybodaeth am gymdeithas heddiw. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.