Criminology with Psychology

BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol gyda Seicoleg

Mae troseddeg a seicoleg yn byw mewn byd sy'n newid yn gyflym a thrwy'r cwrs hwn byddwch yn astudio nid un, ond dwy ddisgyblaeth amserol, heriol a hynod ddiddorol. 

Gan gwmpasu dau faes astudio gwahanol ond ategol, mae'r radd fawr hon mewn Troseddeg gyda Seicoleg yn caniatáu i chi astudio elfennau sylfaenol pob disgyblaeth. 

Nid yn unig y byddwch yn gallu ennill dealltwriaeth ddatblygedig o systemau trosedd a chyfiawnder troseddol, ond byddwch hefyd yn gallu ystyried seicoleg trosedd mewn perthynas â materion o'r fath, gan greu rhaglen astudio ysgogol. 

Mae'r gallu i gyfuno dwy ddisgyblaeth academaidd hefyd yn ffordd wych o ehangu eich sylfaen wybodaeth ac agor cyfleoedd ar gyfer ystod eang o opsiynau gyrfa diddorol. 

Dewch o hyd i ni ar Twitter @USWCriminology


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M9C8 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M9C8 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio cymysgedd o fodiwlau troseddeg a seicoleg trwy gydol y cwrs. Bob blwyddyn bydd eich astudiaethau'n canolbwyntio ar gyfres o fodiwlau troseddeg a fydd yn cael eu hategu ag astudiaeth seicoleg ychwanegol. 

Blwyddyn Un 

Modiwlau troseddeg: 

 • Deall Trosedd a Chymdeithas 

 • Deall Cyfiawnder Troseddol 

 • Theori Troseddegol 

 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol I. 

Modiwl seicoleg: 

 • Safbwyntiau mewn Seicoleg 

 • Darlleniadau beirniadol mewn Seicoleg 

Blwyddyn Dau 

Modiwlau troseddeg: 

 • Plismona 

 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol II 

 • Materion Cyfoes wrth Gamddefnyddio Sylweddau 

 • Ymarfer Proffesiynol 

Modiwl seicoleg: 

 • O Gelloedd i Gydwybod 

 • Datblygiad Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol 

Blwyddyn Tri 

Modiwlau troseddeg: 

 • Materion Beirniadol mewn Ymchwiliadau Troseddol 

 • Deall Dynladdiad 

Byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl o'r opsiynau canlynol: 

 • Troseddeg Gymharol 

 • Terfysgaeth, Diogelwch a'r Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth 

Modiwlau seicoleg: 

 • Seicoleg Fforensig 

Byddwch yn astudio dau fodiwl o'r opsiynau canlynol: 

 • Ymyriadau Therapiwtig ar draws y rhychwant oes (dewisol) 

 • Seicoleg Iechyd (dewisol) 

 • Sut mae'r Meddwl yn Gweithio ym mywyd beunyddiol (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir y radd Troseddeg gyda Seicoleg trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau trafodaeth neu ymarferol, gweithdai cyfranogol a thiwtorialau. Mae pwyslais cryf ar ddulliau ymchwil a byddwch yn datblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol yn ein labordai pwrpasol. Rydym hefyd yn gwahodd siaradwyr gwadd o ystod o broffesiynau, megis y gwasanaeth ieuenctid, yr heddlu a changhennau amrywiol seicoleg. 

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Ganolfan Troseddeg mae ganddo hanes hir o gynnal ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel adferiad ac adsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o cyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gyda graddau uwch rhwng 655-445 (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS) 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Llawn amser y DU: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13200 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS 

Cost

£ 47.20 

Ar gyfer myfyrwyr 2il flwyddyn sy'n dewis gwneud y modiwl Ymarfer Proffesiynol lle mae eu lleoliad yn gofyn am hynny. Mae'r ffi yn talu cost y gwiriad manwl, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem

Treuliau lleoliad: lleoliad gwaith 

Cost

£ 0 - £ 300 

Gall myfyrwyr yr ail flwyddyn ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith os ydyn nhw'n dilyn y modiwl Ymarfer Proffesiynol. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost

£ 0 - £ 200 

Bydd gwerslyfrau ar gael yn y llyfrgell, ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer hyfforddiant proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol, y gwasanaeth prawf, cyfiawnder ieuenctid, gwaith ieuenctid ac yn y gymuned ac ymchwil. Mae llwybrau gyrfa poblogaidd eraill yn cynnwys yr heddlu, gwasanaeth carchardai ac asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill, yn ogystal â gwasanaethau amddiffyn a chymorth i ddioddefwyr. O weithwyr cymdeithasol a chynghorwyr i seicolegwyr clinigol, mae ein graddedigion diweddar wedi cyflawni swyddi mewn amrywiaeth o rolau ledled y wlad. 

Mae'r gallu i feistroli dau bwnc academaidd yn dangos lefel uchel o sgil sefydliadol ac yn eich galluogi i fynd i amrywiaeth o yrfaoedd gwerth chweil. Ar wahân i ennill gwybodaeth am ddau bwnc cyflenwol, byddwch yn datblygu sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi megis gwerthuso tystiolaeth a dod i gasgliadau, ysgrifennu adroddiadau, cymhwyso TG a'r hyder i gyflwyno dadleuon rhesymegol a theg. Mae llawer o'n graddedigion hefyd yn cael eu hystyried yn opsiynau cyflogaeth deniadol oherwydd eu meddwl beirniadol ac annibynnol, eu sgiliau dadansoddol a'u gwybodaeth am gymdeithas heddiw. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL