Mae Fforensig Ddigidol yn chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o ymchwilio a dadansoddi troseddau corfforaethol a throseddol. Dysgwch y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio mewn Unedau Fforensig Ddigidol a thimau Ymateb i Ddigwyddiadau ar y cwrs arloesol hwn, gan ennill sgiliau a gwybodaeth arbenigol wrth i chi ddatblygu’r sgiliau ymarferol a phroffesiynol mae cyflogwyr ym meysydd fforensig ddigidol, gorfodi'r gyfraith a'r sectorau corfforaethol a seiberddiogelwch ehangach yn chwilio amdanyn nhw.

Ar y cwrs gradd Fforensig Ddigidol ymarferol ac arobryn hwn byddwch yn dysgu sut i gaffael, dadansoddi a dehongli data a adferwyd o gyfrifiaduron a dyfeisiau digidol o dan y gyfraith a chydymffurfiaeth reoleiddiol. Byddwch yn dysgu mewn labordai seiber pwrpasol o’r radd flaenaf, gan gynnwys ein Canolfan Gweithrediadau Diogelwch a chyfleuster hyfforddi Tŷ Safle Troseddau gydag adnoddau arloesol – yr offer, gweithfannau a rhwydweithiau a ddefnyddir gan y diwydiant ar gyfer ymchwilio a dadansoddi tystiolaeth yn ddiogel.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y BCS ac wedi'i ddylunio yn unol â gofynion y diwydiant a gorfodi'r gyfraith. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau mewn rheoli ymchwiliadau fforensig ac ymateb i ddigwyddiadau ar gyfer gorfodi'r gyfraith ac mewn sefydliadau ar ôl ymosodiad, yn ogystal ag ysgrifennu adroddiadau llys a thystiolaeth croesholi llys proffesiynol yn ein Ffug Lys.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FG44 Llawn amser 3 blynedd Medi Casnewydd C
FG44 Rhyngosod 4 blynedd Medi Casnewydd C

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio ar gyfer unigolion sydd â diddordeb brwd mewn troseddau digidol, seiberddiogelwch, ymchwilio i droseddau, gorfodi’r gyfraith ac ymateb i ddigwyddiadau yn y sectorau troseddol a sifil.

Blwyddyn Un: Fforensig Ddigdol

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs wedi’i ddylunio i roi cyflwyniad i lawer o'r cysyniadau cyfrifiadura allweddol.

Mae myfyrwyr yn dysgu sgiliau technegol yn ymwneud ag ystod o destunau fydd yn cael eu datblygu yn ddiweddarach. Mae dysgu ac asesu yn cynnwys amrywiaeth o elfennau ymarferol a damcaniaethol.

 • Rhaglennu
 • Cyflogadwyedd ac Arfer Proffesiynol*
 • Ffurfweddu Rhwydweithiau
 • Llywodraethu a Diogelwch Gwybodaeth
 • Offer ac Arferion Seiberddiogelwch
 • Systemau Cyfrifiadurol a Diogelwch

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Fforensig Ddigdol

Mae ail flwyddyn y cwrs wedi'i ddylunio i ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf ymhellach gyda llawer mwy o ffocws ar wahanol ddisgyblaethau fforensig digidol.

Cyfoethogir cyflogadwyedd myfyrwyr ymhellach gyda mwy o sylw i sgiliau proffesiynol. Er enghraifft, yn ystod y modiwl Arfer Tystiolaethol Tîm, mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i gyflwyno gwasanaeth fforensig digidol sy'n dynwared prosesau'r byd go iawn a’r disgwyliadau a adlewyrchir mewn diwydiant.

 • Tystiolaeth Ddigidol Fforensig
 • Arfer Tystiolaethol Tîm
 • Prosiect Ymchwil Seiberdroseddu*
 • Cydymffurfiaeth a Rheoli Risg
 • Diogelu Data gyda Chryptograffeg
 • Ymateb i Ddigwyddiad

*Gallwch astudio 50% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Tri: Fforensig Ddigdol

Mae blwyddyn tri wedi’i ddylunio i ymestyn y wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd yn y flwyddyn flaenorol ymhellach yn ogystal â datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferol mewn meysydd mwy penodol o fforensig ddigidol. Mae’r Prosiect Unigol yn caniatáu i fyfyrwyr ymchwilio a datblygu sgiliau mewn pwnc perthnasol o’u dewis, gan roi cyfle i fyfyrwyr arbenigo mewn maes yr hoffen nhw ganolbwyntio arno yn eu gyrfa neu ehangu eu gorwelion drwy archwilio pwnc cysylltiedig sydd wedi dal eu dychymyg ac maen nhw’n awyddus i’w archwilio ymhellach.

 • Technegau Fforensig Digidol
 • Ymarfer Seiber Proffesiynol
 • Gweithrediadau Diogel a Rheoli Digwyddiadau
 • Prosiect Traethawd Hir Seiber*

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Dysgu 

Byddwch yn treulio 12 awr o ddarlithoedd, tiwtorialau, a sesiynau ymarferol bob wythnos. Byddwch hefyd yn treulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol, a pharatoi arall. Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn sgiliau ystafell llys ac yn dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn gan ymgynghoriaeth hyfforddiant cyfreithiol Bond Solon. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gasglu, ysgrifennu, a chyflwyno tystiolaeth dan groesholiad yn ein ffug ystafell llys. Ar ôl cwblhau'r cwrs Bond Solon yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif gan Bond Solon ar “Excellent in Report Writing, Written Evidence”. Yn ogystal, bydd meddalwedd fforensig digidol sy'n arwain y diwydiant yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y cwrs a fydd yn datblygu'r sgiliau craidd hyn ar gyfer diwydiant.

Lleoliadau a phrofiad gwaith

Er mwyn gwella eich rhagolygon cyflogaeth, rydyn ni hefyd yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant mewn un o amrywiaeth o sefydliadau ym Mhrydain neu dramor, drwy Leoliadau Gwaith PDC. Yn aml gall hyn arwain at gyfleoedd cyflogaeth gyda'r cwmni lleoliad gwaith.

Mae gan y Brifysgol berthynas ardderchog â’r diwydiant, ac mae ein myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gyda'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA), Cangen Ymchwil Datblygu Gwyddonol y Swyddfa Gartref (Llundain), GCHQ, Qinetiq, Cy4or, gwasanaethau ariannol, banciau rhyngwladol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cwmnïau fforensig ddigidol ac adrannau amrywiol yn y llywodraeth. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag asiantaethau diogelwch, sefydliadau ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymdrin ag ymosodiadau seiber a heddluoedd lleol.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau arloesol yn golygu y byddwch yn defnyddio’r technolegau diweddaraf mewn labordai pwrpasol. Mae gennym Labordy Ymchwilio Digidol, sef cyfleuster fforensig ddigidol a Chanolfan Gweithrediadau Diogelwch (SOC) sy'n nodweddiadol o'r canolfannau a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith a sefydliadau corfforaethol i ddadansoddi ffeiliau digidol a chyfryngau i gefnogi ymchwiliadau corfforaethol a throseddol.

Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr Seiberddiogelwch. Gallwch ymuno â’r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o Arbenigwyr Seiberddiogelwch. Ymhlith y dulliau a ddefnyddir i gyflawni hyn mae'r defnydd o feddalwedd fforensig ddigidol blaenllaw, ymgysylltiad â’r diwydiant mewn modiwlau, rhwydweithio ychwanegol ac efelychu'r amgylchedd gwaith. Bydd hyn yn ailadrodd y cyfrifoldebau y byddwch yn eu profi yn y byd go iawn o orfodi'r gyfraith ac mewn sefydliadau corfforaethol.

Byddwch yn cael cyfleoedd gwych i ryngweithio â sefydliadau yn y diwydiant fel Splunk, Uned Fforensig Ddigidol Heddlu De Cymru, Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian (ROCU) a Heddlu Gwent, gyda’r posibilrwydd o gael profiad gwaith gyda nhw. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill ardystiadau a gydnabyddir gan y diwydiant mewn ysgrifennu adroddiadau Tyst Arbenigol a phecynnau meddalwedd fforensig yn ogystal â phrofiad o groesholi yn yr ystafell llys. Gallwch hefyd gymryd rhan yn ein cystadlaethau cyffrous Cipio'r Faner ar y campws ac yn fyd-eang.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Cynnig Cyd-destunol:

Mae’n bosib y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar ystod o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu’r coleg y buoch yn ei fynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydyn ni’n derbyn data gan UCAS i’n cefnogi i wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn y profiad myfyrwyr mae’n ei gynnig ac rydyn ni’n cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn anoddach cael mynediad i brifysgol.

Cymwysterau a phrofiadau eraill:

Gallwn hefyd ystyried cyfuniad o gymwysterau a chymwysterau eraill nad ydyn nhw wedi'u rhestru yma hefyd fel rhai derbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/byw drwy asesiad o’ch dysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hynny’n bosib.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.


Safon Uwch

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Bagloriaeth Cymru

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC – CC Safon Uwch (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Mynediad i Addysg Uwch

Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch ac ennill o leiaf 104 pwynt tariff UCAS.

TGAU

Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 gradd TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i bynciau unigol.


Gofynion Saesneg:

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio drwy gyfrwng y Saesneg o'r blaen efallai na fydd angen gradd IELTS arnoch, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw eich gwlad yn ymddangos ar y wefan, cysylltwch â ni.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn

Mae’r rhagolygon gyrfa yn rhagorol. Mae gyrfaoedd Fforensig Ddigidol ar gael yn aml mewn asiantaethau gorfodi'r gyfraith, sefydliadau corfforaethol, sefydliadau ymateb i ddigwyddiadau, asiantaethau cudd-wybodaeth y fyddin a'r llywodraeth, a chwmnïau diogelwch preifat ac ymgynghori, a disgwylir i'r cynnydd yn y galw barhau.

Llwybrau gyrfaol posib

 • Gorfodi’r gyfraith
 • Y Fyddin
 • Asiantaethau Cudd-wybodaeth y Llywodraeth
  Cwmnïau Fforensig ac Ymgynghori ar Ddiogelwch Preifat
 • Ymchwilydd Fforensig Ddigidol
 • Dadansoddwr Ymateb i Ddigwyddiad
 • Dadansoddwr Maleiswedd
 • Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth

Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Gweld neu lawrlwytho'r canllaw.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un-i-un gan Ymgynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu hyd yn oed dros Teams a thrwy e-bost drwy'r gwasanaeth “Gofyn Cwestiwn”. Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hunan yn dda i gyflogwyr. Mae ein hadnoddau’n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, teclyn creu CV, efelychydd cyfweliadau, a chymorth llunio cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC a gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi dros e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth gyrfaoedd dimau pwrpasol. Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.