electronic engineering topup

BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol)

MAE 93% O'N GRADDEDIGION PEIRIANNEG DRYDANOL AC ELECTRONIG (YCHWANEGOL) MEWN CYFLOGAETH NEU'N ASTUDIO YMHE LLACH CHWE MIS AR ÔL GRADDIO - AROLWG CYRCHFAN I RADDEDIGION 2016

Mae cael cymhwyster BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol) yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth a'ch sgiliau arbenigol. Wedi'i ddysgu’n amser llawn (mynediad uniongyrchol) neu'n rhan-amser i'r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth, mae'r cwrs gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol) yn fodd ichi ddewis opsiynau i arbenigo naill ai mewn peirianneg pŵer trydanol neu mewn peirianneg electroneg. 

Cewch gyfle i wneud gwaith prosiect sylweddol. Gall hyn fod yn seiliedig ar ddiwydiant o'ch gweithle eich hun, a allai fod o fudd mawr i'ch cyflogwr. Mae cyn-fyfyrwyr wedi defnyddio gwaith prosiect fel cyfle i nodi effeithlonrwydd sefydliadol, i arbed costau ac i ddylanwadu ar eu cynlluniau gyrfa tymor hir trwy feithrin y sgiliau perthnasol. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

• Naill ai Prosiect Singleton a Rheoli Prosiect (40 credyd) neu Brosiect Singleton Diwydiannol (40 credyd)


Opsiwn pŵer 

• Cymwysiadau Pŵer Electronig ar gyfer Systemau Ynni - 20 credyd (dewisol) 

• Grid Clyfar - 20 credyd (penodedig) 

• Systemau Pŵer - 20 credyd (dewisol) 

• Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan - 20 credyd (penodedig) 

 

Opsiwn electroneg 


• Peirianneg Systemau Electronig - 20 credyd (dewisol) 

• Grid Clyfar - 20 credyd (penodedig) 

• Dylunio Electroneg - 20 credyd (dewisol) 

• Technoleg Cerbydau Modurol a Thrydanol - 20 credyd (penodedig) 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig trwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol yn ogystal ag astudio annibynnol dan arweiniad. Mae sgiliau dysgu annibynnol yn agwedd hanfodol ar y radd, ac mae hyn yn galluogi graddedigion sydd â'r gallu i ddatblygu sgiliau newydd trwy gydol eu gyrfaoedd. 


Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs ac arholiadau. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau safonol y diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad gwaith. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy IoT / Systemau wedi’u Gwreiddio, labordy Electroneg Gyffredinol, a labordy ynni Pŵer ac Adnewyddadwy. 

Mae ein labordy systemau wedi’u gwreiddio yn cynnwys 25 terfynell o’r safon uchaf sy'n rhedeg offer datblygu blaengar a gynlluniwyd ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microreolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Mae'r labordy electroneg gyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) o'r radd flaenaf sy'n cynnwys meddalwedd efelychu Matlab ac Etap, IoT / Systemau wedi’u Gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. 

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signalau. Yn yr adran peirianneg gyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â sefyllfaoedd arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblethu rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trawsyrru ac opteg ffibr. 

Yn y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy byddwch yn dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy micro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Ymhlith yr offer y byddwch yn eu defnyddio bydd ynni solar Ffotofoltäig, gorsafoedd arbrofol ynni Gwynt a gorsafoedd Lab-Volt. 

HND perthnasol, gradd sylfaen neu gyfwerth. 
  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gymhwyster Saesneg amlwg cyfatebol. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021    

  • Llawn amser y DU: £ 9000   

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500   

  • Rhan-amser y DU: £ 680 fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022    

  • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau  

  • Rhan-amser y DU: I'w cadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion ein cyrsiau Peirianneg Drydanol ac Electronig yn dilyn gyrfa mewn electroneg, cyfrifiadura, peirianneg drydanol, systemau cyfathrebu neu reoli a systemau wedi’u gwreiddio. Mae graddedigion wedi cael eu cyflogi gan amrywiaeth o gwmnïau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys General Electric Aircraft Engine Services, Quantum CAD, Panasonic, Aviza Technology, Allevard Springs ac asiantaethau llywodraeth. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Drydanol ac Electronig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 


GWYBODAETH DEFNYDDIOL