MAE 93% O'N GRADDEDIGION PEIRIANNEG DRYDANOL AC ELECTRONIG (YCHWANEGOL) MEWN CYFLOGAETH NEU'N ASTUDIO YMHE LLACH CHWE MIS AR ÔL GRADDIO - AROLWG CYRCHFAN I RADDEDIGION 2016

Mae cael cymhwyster BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol) yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth a'ch sgiliau arbenigol. Wedi'i ddysgu’n amser llawn (mynediad uniongyrchol) neu'n rhan-amser i'r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth, mae'r cwrs gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol) yn fodd ichi ddewis opsiynau i arbenigo naill ai mewn peirianneg pŵer trydanol neu mewn peirianneg electroneg. 

Cewch gyfle i wneud gwaith prosiect sylweddol. Gall hyn fod yn seiliedig ar ddiwydiant o'ch gweithle eich hun, a allai fod o fudd mawr i'ch cyflogwr. Mae cyn-fyfyrwyr wedi defnyddio gwaith prosiect fel cyfle i nodi effeithlonrwydd sefydliadol, i arbed costau ac i ddylanwadu ar eu cynlluniau gyrfa tymor hir trwy feithrin y sgiliau perthnasol. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

• Naill ai Prosiect Singleton a Rheoli Prosiect (40 credyd) neu Brosiect Singleton Diwydiannol (40 credyd)


Opsiwn pŵer 

• Cymwysiadau Pŵer Electronig ar gyfer Systemau Ynni - 20 credyd (dewisol) 

• Grid Clyfar - 20 credyd (penodedig) 

• Systemau Pŵer - 20 credyd (dewisol) 

• Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan - 20 credyd (penodedig) 

Opsiwn electroneg 


• Peirianneg Systemau Electronig - 20 credyd (dewisol) 

• Grid Clyfar - 20 credyd (penodedig) 

• Dylunio Electroneg - 20 credyd (dewisol) 

• Technoleg Cerbydau Modurol a Thrydanol - 20 credyd (penodedig) 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig trwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol yn ogystal ag astudio annibynnol dan arweiniad. Mae sgiliau dysgu annibynnol yn agwedd hanfodol ar y radd, ac mae hyn yn galluogi graddedigion sydd â'r gallu i ddatblygu sgiliau newydd trwy gydol eu gyrfaoedd. 


Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs ac arholiadau. 

Lleoliadau

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau safonol y diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad gwaith. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy IoT / Systemau wedi’u Gwreiddio, labordy Electroneg Gyffredinol, a labordy ynni Pŵer ac Adnewyddadwy. 

Mae ein labordy systemau wedi’u gwreiddio yn cynnwys 25 terfynell o’r safon uchaf sy'n rhedeg offer datblygu blaengar a gynlluniwyd ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microreolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Mae'r labordy electroneg gyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) o'r radd flaenaf sy'n cynnwys meddalwedd efelychu Matlab ac Etap, IoT / Systemau wedi’u Gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. 

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signalau. Yn yr adran peirianneg gyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â sefyllfaoedd arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblethu rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trawsyrru ac opteg ffibr. 

Yn y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy byddwch yn dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy micro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Ymhlith yr offer y byddwch yn eu defnyddio bydd ynni solar Ffotofoltäig, gorsafoedd arbrofol ynni Gwynt a gorsafoedd Lab-Volt. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

HND perthnasol, gradd sylfaen neu gyfwerth. 
  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gymhwyster Saesneg amlwg cyfatebol. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion ein cyrsiau Peirianneg Drydanol ac Electronig yn dilyn gyrfa mewn electroneg, cyfrifiadura, peirianneg drydanol, systemau cyfathrebu neu reoli a systemau wedi’u gwreiddio. Mae graddedigion wedi cael eu cyflogi gan amrywiaeth o gwmnïau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys General Electric Aircraft Engine Services, Quantum CAD, Panasonic, Aviza Technology, Allevard Springs ac asiantaethau llywodraeth. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Drydanol ac Electronig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.