Dominic Dare, AME graduate ad GE employee.jpg

BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Peirianneg

Mae'r cwrs yn radd rheoli peirianneg fodern sy'n eich galluogi i ddefnyddio'ch sgiliau dadansoddol a busnes i ddatrys problemau bywyd go iawn, ac mae'n berthnasol i ystod eang o ddiwydiannau. Mae galw mawr am beirianwyr rheoli technoleg ym mhob math o ddiwydiannau, o brosesu bwyd i weithgynhyrchu fferyllol, yn ogystal ag mewn sectorau proffil uchel fel modurol ac awyrofod. 

Nod cyffredinol y cwrs yw datblygu sgiliau deallusol, ymarferol a rhyngbersonol ein myfyrwyr, a'u paratoi ar gyfer gyrfa mewn technoleg peirianneg ym maes rheoli peirianneg. Cyflawnir hyn trwy ddarparu sylfaen addysgol gadarn yn agweddau damcaniaethol, ymarferol, cynaliadwy a rheolaethol sylfaenol technoleg beirianneg ynghyd â phynciau cyflenwol eraill sy'n briodol ar gyfer lefel yr astudiaeth. 

Ystyriaeth bwysig yr aethpwyd i'r afael â hi yw y dylai'r myfyrwyr gael eu hastudiaethau nid yn unig yn ysgogol ac yn heriol ond hefyd yn bleserus ac yn werth chweil. 

Yn USW mae gennym hanes hir o ymgysylltu diwydiannol ac rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu cwrs heriol ac ysgogol. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

chwanegiad L6 yn unig yw hwn, bydd myfyrwyr yn astudio ystod o fodiwlau rheoli busnes a dylunio technegol ynghyd â thraethawd hir. Diffinnir modiwlau a astudiwyd fel: 

· Dylunio a Dadansoddi 

· Rheolaeth Ddiwydiannol 

· Rheoli Prosiectau Peirianneg 

· Rheoli Busnes a Risg 

· Prosiect Unigol 

Fel gweithgaredd rhagarweiniol i fyfyrwyr a allai fod yn brin o sgiliau CAD addas, rydym ar hyn o bryd yn cynnig cwrs hyfforddi dwys 3 diwrnod ar SolidWorks, sy'n rhad ac am ddim i ddod â myfyrwyr i fyny â'r feddalwedd. 

Dysgu 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio ychwanegiad L6 mewn Prifysgol yn y DU gyda'r bwriad o gwblhau astudiaethau pellach ar lefel MSc. Mae'n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd, ond mae'n canolbwyntio myfyrwyr ar ennill y sgiliau rheoli priodol i ddod yn arweinydd llwyddiannus mewn maes cysylltiedig â pheirianneg. 

Gan nad oes arholiadau ffurfiol bydd angen i chi allu rheoli eich llwyth gwaith dros y flwyddyn academaidd, ac mae hyn yn hwyluso eich sgiliau rheoli prosiect a rheoli amser. Byddwch yn gwella eich Saesneg technegol ac ysgrifennu adroddiadau yn sylweddol, ynghyd â'ch sgiliau llafar. 

Cyflwynir y cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd. Mae gan bob modiwl rhwng dwy a thair awr o amser cyswllt yr wythnos, gyda dysgu dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol yn ffurfio'r mwyafrif o ofynion astudio myfyrwyr. 

Rydym yn cynnig ystod o ddarlithoedd gwadd ac ymweliadau diwydiannol yn ystod y cwrs. 

Fe'ch cefnogir trwy gydol eich amser yn astudio'r cwrs, gan gynnwys: 

• Polisi drws agored staff academaidd. 

• Canolfan galw heibio myfyrwyr wedi'i lleoli yn y llyfrgell. 

• Mae gennym hefyd staff o amrywiaeth eang o wledydd sy'n gallu cefnogi mewn sawl iaith os oes angen, mae'r rhain yn cynnwys Arabeg / Sinhala / Tamil / Portiwgaleg / Groeg / Mandarin / Ffrangeg ac Iorwba 

Asesiad 

Nod y rhaglen asesu yw mesur medr a chymhwysedd y myfyriwr unigol trwy ddull strwythuredig ac integredig o ymdrin ag amserlen gwaith cwrs diffiniedig. 

Dyfeisiwyd y strategaeth asesu i adlewyrchu natur amrywiol cynnwys y modiwl gyda chydbwysedd rhwng y modiwlau hynny a asesir trwy aseiniadau, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar. Nid oes unrhyw archwiliad ffurfiol ar ddiwedd y sesiwn academaidd. 

Cyfleusterau 

Mae'r gefnogaeth ganlynol ar gael i fyfyrwyr: 

• Rhaglen sefydlu wythnos ar gyfer myfyrwyr newydd. Cynnwys gweithgaredd hyfforddi 3 diwrnod CAD os oes angen. 

• Rhaglen sefydlu ar-lein myfyrwyr, amserlenni dysgu ac asesu, gweithdrefnau a rheoliadau allweddol. 

• Cronfa ddata ar-lein yn diffinio'r holl fodiwlau. 

• Llawlyfrau cyrsiau ar-lein. 

• Dysgu ar-lein trwy Blackboard (UniLearn). 

• Siop Cyngor Cyfadran a system Tiwtoriaid Bugeiliol, ynghyd â Gwasanaethau Myfyrwyr, i ddarparu cyngor arbenigol a chefnogaeth Anghenion Penodol. 

• Labordai cyfrifiadurol sy'n darparu cyfleusterau cwrs-benodol a chyfleusterau clwstwr mynediad agored a reolir yn ganolog. 

• Labordai â chyfarpar da gyda chefnogaeth technegydd. 

• Canolfan Adnoddau Dysgu yn darparu ystod o ddeunydd testun, cyfnodolyn ac ar-lein ac ystod eang o gyfleusterau astudio. 

• Cyfrifon e-bost myfyrwyr sy'n darparu mynediad at gefnogaeth gan staff academaidd. 

Darlithwyr

Mae arweinwyr modiwlau yn cynnwys: 

Dr Rae Gordon 

Dr Shee Meng Thai 

Dr Meinwen Taylor 

 

Cwblhau HND perthnasol neu gymhwyster cyfatebol yn llwyddiannus hy Gradd Sylfaen. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2020 - Gorffennaf 2021 Ffioedd 

  •  Llawn amser y DU: £ 9000 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am beirianwyr rheoli technoleg ym mhob math o ddiwydiannau, o brosesu bwyd i weithgynhyrchu fferyllol, yn ogystal ag mewn sectorau proffil uchel fel modurol ac awyrofod. Gallech weithio mewn sefydliadau dylunio, dadansoddeg, ymchwil neu brofi a datblygu, gan reoli unrhyw beth o systemau atal i beiriannau turbojet. 

Mae'r wobr BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Peirianneg hon wedi'i datblygu gyda gweithwyr proffesiynol peirianneg o'n bwrdd cynghori diwydiannol. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL