Mae hwn yn ychwanegiad blwyddyn at radd rheoli peirianneg fodern sy'n eich galluogi i ddefnyddio'ch sgiliau dadansoddol a busnes i ddatrys problemau bywyd go iawn ac mae'n berthnasol i ystod eang o ddiwydiannau. Mae galw mawr am beirianwyr rheoli technoleg ym mhob math o ddiwydiannau, o brosesu bwyd i weithgynhyrchu fferyllol, yn ogystal ag mewn sectorau proffil uchel fel modurol ac awyrofod. 

Nod cyffredinol y cwrs yw datblygu sgiliau deallusol, ymarferol a rhyngbersonol ein myfyrwyr, a'u paratoi ar gyfer gyrfa mewn technoleg peirianneg ym maes rheoli peirianneg. Cyflawnir hyn trwy ddarparu sylfaen addysgol gadarn yn agweddau damcaniaethol, ymarferol, cynaliadwy a rheolaethol sylfaenol technoleg beirianneg ynghyd â phynciau cyflenwol eraill sy'n briodol ar gyfer lefel yr astudiaeth. 

Ystyriaeth bwysig yr aethpwyd i'r afael â hi yw y dylai'r myfyrwyr gael eu hastudiaethau nid yn unig yn ysgogol ac yn heriol ond hefyd yn bleserus ac yn werth chweil. 

Yn PDC mae gennym hanes hir o ymgysylltu diwydiannol ac rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu cwrs heriol ac ysgogol. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sydd am ddod yn arweinydd llwyddiannus yn y sector peirianneg. Mae'n gymhwyster Lefel 6 sy'n caniatáu i fyfyrwyr 'ychwanegu' at radd lawn. Nid oes arholiadau ffurfiol yn rhan o'r cwrs hwn - mae'r holl asesu yn seiliedig ar waith cwrs.

Bydd myfyrwyr yn astudio ystod o fodiwlau rheoli busnes a dylunio technegol ynghyd â thraethawd hir o sylwedd. Diffinnir y modiwlau a astudir fel a ganlyn:

 • Dylunio a Dadansoddi 
 • Rheolaeth Ddiwydiannol 
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg 
 • Rheoli Busnes a Risg 
 • Prosiect Unigol 

Fel gweithgaredd ar gyfer myfyrwyr a all fod yn brin o sgiliau CAD addas, rydym ar hyn o bryd yn cynnig cwrs hyfforddi cyn-sesiynol 3 diwrnod ar SolidWorks sy'n rhad ac am ddim, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr am y feddalwedd.


Dysgu 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio ychwanegiad L6 mewn Prifysgol yn y DU gyda'r bwriad o gwblhau astudiaethau pellach ar lefel MSc. Mae'n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd, ond mae'n canolbwyntio myfyrwyr ar ennill y sgiliau rheoli priodol i ddod yn arweinydd llwyddiannus mewn maes cysylltiedig â pheirianneg. 

Gan nad oes arholiadau ffurfiol bydd angen i chi allu rheoli eich llwyth gwaith dros y flwyddyn academaidd, ac mae hyn yn hwyluso eich sgiliau rheoli prosiect a rheoli amser. Byddwch yn gwella eich Saesneg technegol ac ysgrifennu adroddiadau yn sylweddol, ynghyd â'ch sgiliau llafar. 

Cyflwynir y cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd. Mae gan bob modiwl rhwng dwy a thair awr o amser cyswllt yr wythnos, gyda dysgu dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol yn ffurfio'r mwyafrif o ofynion astudio myfyrwyr. 

Rydym yn cynnig ystod o ddarlithoedd gwadd ac ymweliadau diwydiannol yn ystod y cwrs. 

Fe'ch cefnogir trwy gydol eich amser yn astudio'r cwrs, gan gynnwys: 

 • Polisi drws agored staff academaidd. 
 • Canolfan galw heibio myfyrwyr wedi'i lleoli yn y llyfrgell. 
 • Mae gennym hefyd staff o amrywiaeth eang o wledydd sy'n gallu cefnogi mewn sawl iaith os oes angen, mae'r rhain yn cynnwys Arabeg / Sinhala / Tamil / Portiwgaleg / Groeg / Mandarin / Ffrangeg ac Iorwba 

Asesiad 

Nod y rhaglen asesu yw mesur medr a chymhwysedd y myfyriwr unigol trwy ddull strwythuredig ac integredig o ymdrin ag amserlen gwaith cwrs diffiniedig. 

Dyfeisiwyd y strategaeth asesu i adlewyrchu natur amrywiol cynnwys y modiwl gyda chydbwysedd rhwng y modiwlau hynny a asesir trwy aseiniadau, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar. Nid oes unrhyw archwiliad ffurfiol ar ddiwedd y sesiwn academaidd. 

Cyfleusterau 

Mae'r gefnogaeth ganlynol ar gael i fyfyrwyr: 

• Rhaglen sefydlu wythnos ar gyfer myfyrwyr newydd. Cynnwys gweithgaredd hyfforddi 3 diwrnod CAD os oes angen. 

• Rhaglen sefydlu ar-lein myfyrwyr, amserlenni dysgu ac asesu, gweithdrefnau a rheoliadau allweddol. 

• Cronfa ddata ar-lein yn diffinio'r holl fodiwlau. 

• Llawlyfrau cyrsiau ar-lein. 

• Dysgu ar-lein trwy Blackboard (UniLearn). 

• Siop Cyngor Cyfadran a system Tiwtoriaid Bugeiliol, ynghyd â Gwasanaethau Myfyrwyr, i ddarparu cyngor arbenigol a chefnogaeth Anghenion Penodol. 

• Labordai cyfrifiadurol sy'n darparu cyfleusterau cwrs-benodol a chyfleusterau clwstwr mynediad agored a reolir yn ganolog. 

• Labordai â chyfarpar da gyda chefnogaeth technegydd. 

• Canolfan Adnoddau Dysgu yn darparu ystod o ddeunydd testun, cyfnodolyn ac ar-lein ac ystod eang o gyfleusterau astudio. 

• Cyfrifon e-bost myfyrwyr sy'n darparu mynediad at gefnogaeth gan staff academaidd. 

Darlithwyr

Mae arweinwyr modiwlau yn cynnwys: 

Dr Rae Gordon 

Dr Shee Meng Thai 

Dr Meinwen Taylor 

David Dawkins


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cwblhau HND perthnasol neu gymhwyster cyfatebol yn llwyddiannus. Gall y gyfadran fod yn hyblyg o ran meini prawf mynediad ond byddai myfyrwyr â chefndir peirianneg neu fusnes yn addas ar gyfer y cwrs hwn.

Rhoddir ystyriaeth unigol i gymwysterau amgen a/neu brofiad perthnasol ar yr amod y gall myfyrwyr ddangos digon o wybodaeth a dealltwriaeth gysylltiedig i'w paratoi ar gyfer astudiaeth lefel 6 mewn disgyblaeth fusnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos 240 credyd (neu gyfwerth) a gall polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol y Brifysgol fod yn rhan o’r penderfyniad i gynnig lle ar y cwrs.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am beirianwyr rheoli technoleg ym mhob math o ddiwydiannau, o brosesu bwyd i weithgynhyrchu fferyllol, yn ogystal ag mewn sectorau proffil uchel fel modurol ac awyrofod. Gallech weithio mewn sefydliadau dylunio, dadansoddeg, ymchwil neu brofi a datblygu, gan reoli unrhyw beth o systemau atal i beiriannau turbojet. 

Mae'r wobr BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Peirianneg hon wedi'i datblygu gyda gweithwyr proffesiynol peirianneg o'n bwrdd cynghori diwydiannol. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr.