Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am adnoddau addysgu a dysgu (ACF 2023)

Oes gennych chi angerdd am yr amgylchedd a gweithio tuag at economi werdd? A yw eich nod i wneud cyfraniad hanfodol i fynd i'r afael â phroblemau newid yn yr hinsawdd, adnoddau adnewyddadwy, llygredd amgylcheddol, cadwraeth ar gyfer bioamrywiaeth a rheoli amgylcheddol?

Wedi'i gynllunio gyda diwydiant a'i ddysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd, mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddor yr Amgylchedd hwn yn eich rhoi ar flaen y gad o ran arloesi a newid amgylcheddol.

Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau ymarferol, labordy a maes ac yn gweithio ar brosiectau cyfoethog o ran profiad gydag endidau allanol sy'n effeithio ar yr economi werdd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i gael effaith gadarnhaol a thrawsnewidiol wrth i chi ymgysylltu â chymdeithas, busnes a'r llywodraeth mewn atebion ar gyfer datblygu cynaliadwy amgylcheddol yn y dyfodol. Bydd hefyd yn eich helpu i ennill y sgiliau a'r arbenigedd sy'n ofynnol ar gyfer gyrfa yn yr economi werdd, wrth i chi geisio dod o hyd i atebion i'r heriau niferus y mae ein hamgylchedd yn eu hwynebu.

Pedwerydd yn y DU ar gyfer addysgu Gwyddorau Daear a Môr (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024).

Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Complete University Guide 2023).

Dilynwch ni ar Twitter. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F740 Llawn-amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A
F742 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F740 Llawn-amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A
F742 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Dyluniwyd y cwrs hwn gyda diwydiant i ganolbwyntio ar gyflogaeth a bydd yn rhoi gwybodaeth, hyfforddiant a phrofiad i chi ym mhob un o'r sectorau allweddol ar gyfer cwrdd â heriau amgylcheddol y dyfodol.

Trefnwyd y radd yn gyfres o themâu, pob un yn cysylltu â sector yr amgylchedd.  Mae'r themâu hyn yn cynnwys newid yn yr hinsawdd, adnoddau adnewyddadwy ac ynni, bioamrywiaeth a chadwraeth, llygredd amgylcheddol, datblygu cynaliadwy, a rheoli amgylcheddol.

Mae'r themâu gradd yn targedu sectorau cyflogaeth pwysig mewn cynaliadwyedd yn uniongyrchol o fewn cyrff a sefydliadau'r llywodraeth, ymgynghoriaethau, diwydiant a sefydliadau anllywodraethol. Mae'r rhain yn cynnwys prif feysydd cyflogaeth sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd mewn ailgylchu ac ynni adnewyddadwy, monitro llygredd ac amgylcheddol, adfer tir, lleihau allyriadau carbon, addasiadau hinsawdd yn y dyfodol, cadwraeth, ac atebion ecosystem.

Cyflwynir pob thema yn y flwyddyn gyntaf i ddarparu cefndir i'r maes hwnnw, datblygir pynciau yn fwy manwl yn yr ail flwyddyn, ac yn y flwyddyn olaf fe'u cymhwysir i ystyried atebion a darparu hyfforddiant ar gyfer llwybrau gyrfa penodol yr hoffech eu dilyn. 

Blwyddyn 1

Y System Hinsawdd

Bydd y modiwl yn cyflwyno newid yn yr hinsawdd. Er mwyn ei ddeall byddwch yn gyntaf yn ystyried y system hinsawdd a systemau'r Ddaear sy'n effeithio ar brosesau atmosfferig a hinsawdd, gan gynnwys cyfansoddiad atmosfferig, cylchrediad a systemau tywydd. Byddwch hefyd yn astudio meysydd eraill sy'n bwydo i mewn i'r system hinsawdd, gan gynnwys y cefnforoedd, cynhyrchiant mewn ecosystemau a chylchoedd geocemegol pwysig gan gynnwys y cylch carbon.

Adnoddau a Deunyddiau

Bydd hyn yn eich cyflwyno i'n hadnoddau naturiol allweddol, eu defnydd, echdynnu, cynaliadwyedd, ailddefnyddio/ailgylchu, gwaredu a chysyniadau economi gylchol. Bydd yn cynnwys eu ffurfiant neu eu ffynonellau, echdynnu a defnydd o'r adnoddau naturiol hyn gan gynnwys dŵr, pridd, deunyddiau adeiladu, mwynau a metelau. Bydd yn ystyried mesur iechyd pridd ac amaethyddiaeth gynaliadwy.  Bydd hefyd yn cyflwyno technolegau gwyddoniaeth ddeunydd, dylunio cynnyrch, ailddefnyddio, ailgylchu a gwahanu ynghyd â gwaredu a rheoli.

Egwyddorion Ecoleg

Byddwch yn astudio ecoleg poblogaeth a chymuned, gan gynnwys dynameg poblogaeth, strategaethau a strwythur cynefinoedd. Bydd y modiwl yn ystyried gweoedd bwyd, llif egni, cylchoedd biocemegol, lefelau troffig a phwysau llygredd, ynghyd ag olyniaeth ecolegol, cynefinoedd, cilfachau, microhinsoddau a ffenoleg. Bydd gwaith maes a labordy hefyd, gan gyflwyno sgiliau adnabod ymarferol.

Effeithiau ar yr Amgylchedd

Yn y modiwl hwn byddwch yn astudio effeithiau gweithgaredd dynol ar systemau naturiol (tir, môr, aer) a biota yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys newid tirwedd, difodiant, echdynnu adnoddau ar raddfa fawr a manteisio arnynt. Bydd yn ystyried llygryddion a halogiad, gan gynnwys llygredd dŵr a microblastigau, ynghyd ag effeithiau ar iechyd pobl.

Y Gymdeithas Gynaliadwy

Byddwch yn ystyried cysyniadau datblygu cynaliadwy a'r heriau o integreiddio buddiannau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Bydd hyn yn cynnwys ideolegau gwleidyddol a'r ffordd y mae hyn wedi bod yn sail i feddylfryd diweddar y llywodraeth tuag at yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas. Ystyrir sefydliadau, asiantaethau, sefydliadau a pholisïau sy'n gyfrifol am ddarparu datblygu cynaliadwy o'r raddfa fyd-eang i'r raddfa leol.

Datblygu Sgiliau Amgylcheddol

Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ym maes gwyddor yr amgylchedd yn y maes. Bydd yn cynnwys asesiad safle amgylcheddol amlddisgyblaethol ac asesiadau effaith amgylcheddol, a ddatblygwyd fel gwaith prosiect. Bydd hyn yn datblygu eich sgiliau ymchwil a chyfathrebu, gan ganiatáu i chi ystyried cynhyrchu data a methodolegau ymchwil. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i gynhyrchu a delweddu data gofodol, ac i ystyried data lleoliadol gan gynnwys defnyddio Systemau Lleoli Byd-eang.

Blwyddyn 2

Newid yn yr Hinsawdd

Byddwch yn defnyddio ystod o gofnodion o newid yn yr hinsawdd i ystyried eu hachosion naturiol a achosir gan bobl a deall y mecanweithiau ar gyfer y newidiadau hynny. Bydd hyn yn cynnwys sifftiau system hinsawdd ar raddfa fwy a llai ar gyfer ystod o newidiadau hinsawdd tymor hwy, sydyn a diweddar.  Byddwch hefyd yn ystyried canlyniadau'r newidiadau yn yr hinsawdd hynny, gan gynnwys effeithiau amgylcheddol a dynol ar wahanol raddfeydd amser, i ystyried effeithiau diweddar newidiadau yn yr hinsawdd yn erbyn patrymau tymor hwy.

Systemau Ynni

Byddwch yn ystyried systemau ynni anadnewyddadwy ac adnewyddadwy. Bydd hyn yn cynnwys systemau hydrocarbon confensiynol ac anghonfensiynol; systemau ynni niwclear a gwaredu gwastraff niwclear; ac egni geothermol gan gynnwys planhigion geothermol dwfn, gwresogi ac oeri o'r ddaear. Bydd hefyd yn ystyried technolegau ynni adnewyddadwy, asesu a defnyddio adnoddau, ynghyd ag effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys solar, gwynt, tonnau, llanw, biomas a hydrogen. Byddwch hefyd yn ystyried storio a throsglwyddo pŵer, cyflenwad ynni a galw a'r gostyngiad yn y galw am ynni trwy beirianneg a dylunio cynaliadwy.

Ymgynghoriaeth Ecolegol

Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa raddedig mewn ecoleg trwy eich cyflwyno i ystod o sgiliau a thechnegau diwydiant cyfoes ar gyfer arolygon, asesiadau ac argymhellion ecolegol. Gan weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr yn y sector, byddwch yn dysgu sut i arolygu ac asesu cyflwr a rheolaeth rhywogaethau, cynefinoedd a thirwedd. Byddwch hefyd yn ystyried cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth, polisi amgylcheddol ac asesiad cadwraeth.

Halogion Amgylcheddol

Bydd y modiwl hwn yn caniatáu ichi ystyried canfod, dadansoddi, rheoli a lliniaru halogion amgylcheddol.  Cewch eich hyfforddi mewn asesiad effaith amgylcheddol tir halogedig, gan gynnwys camau asesu safle, nodi a nodweddu ffynonellau llygryddion, strategaethau samplu a dulliau dadansoddol. Byddwch hefyd yn ystyried amrywiol strategaethau adfer i reoli amgylcheddau halogedig.

Cynhyrchu a Defnydd Byd-eang

Byddwch yn archwilio pa mor ganolog yw treuliant i fywyd bob dydd a sut mae'n cysylltu pobl a lleoedd ar draws y byd yn economaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn wleidyddol ac yn amgylcheddol. Archwilir y berthynas rhwng gofodau cynhyrchu a defnydd trwy rwydweithiau rhyng-gysylltiedig o'r raddfa leol i'r raddfa fyd-eang ac ystyrir eu heffaith amgylcheddol a chynaliadwyedd yn y dyfodol. Asesir y cysylltiadau hyn mewn perthynas â themâu megis newidiadau poblogaeth, globaleiddio, masnach a datblygiad economaidd, defnydd moesegol, rhwydweithiau amgen a gwastraff.

Prosiect Cyfranogol

Byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau amgylcheddol a datblygu cydweithredol gyda grwpiau cymunedol, partneriaid diwydiannol neu sefydliad. Bydd hyn yn eich cynnwys chi wrth ddylunio a gweithredu prosiectau ac yn rhoi mewnwelediad beirniadol i chi o chwalu'r rhwystrau (go iawn a dychmygus) rhwng diwydiant, asiantaethau, sefydliadau, llywodraeth leol a'r cymunedau y maent wedi'u lleoli ynddynt ac y maent yn gwasanaethu ynddynt. Bydd yn datblygu eich sgiliau rheoli prosiect, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Blwyddyn ddewisol astudio dramor, mewn diwydiant neu ar leoliad gwirfoddol

Blwyddyn 3

Addasiad Newid yn yr Hinsawdd a Lliniaru 

Yn y modiwl hwn byddwch yn modelu senarios newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol ac yn ystyried eu heffeithiau, strategaethau rheoli risgiau a ffyrdd o ddatblygu gwytnwch, gan gynnwys anghenion, opsiynau, cynllunio a gweithredu strategaethau addasu. Byddwch hefyd yn ystyried lliniaru newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys lleihau allyriadau presennol ac yn y dyfodol gyda lleihau ôl troed carbon mewn ystod o sectorau gan gynnwys ynni, trafnidiaeth, yr amgylchedd adeiledig, amaethyddiaeth a diwydiant. Byddwch hefyd yn ystyried dulliau atafaelu carbon a rheoli amgylcheddol cyfannol.

Adnoddau ar gyfer y Dyfodol

Byddwch yn ystyried yr anghenion materol ar gyfer dyfodol carbon isel cynaliadwy a chynaliadwyedd yn y dyfodol, gan gynnwys deunyddiau crai ar gyfer y trawsnewidiad carbon isel. Bydd hyn yn cynnwys deunyddiau batri, cyflenwad a galw; archwilio a chynhyrchu mwynau, ailgylchu ac ailbrosesu. Byddwch hefyd yn ystyried nodweddu a dadansoddi deunyddiau, ailgylchu ffrydiau a chynhyrchu deunyddiau adnewyddadwy.

Heriau Ecolegol Byd-eang

Byddwch yn ystyried dulliau o reoli tirweddau a rhywogaethau mewn ymateb i newid byd-eang, gan gynnwys diogelu at y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys pwysigrwydd rhwydweithiau ecolegol a chysylltedd, trawsleoli cynefinoedd, a chyd-fuddion systemau ecolegol gweithredol. Byddwch yn defnyddio dangosyddion biolegol ar gyfer monitro ecolegol rhywogaethau a chymunedau biolegol ac yn nodi anghenion ymchwil mewn ymateb i'r newidiadau ecolegol a ragwelir.

Fforensig Amgylcheddol

Bydd y modiwl hwn yn defnyddio astudiaeth achos integredig a gwaith prosiect i roi hyfforddiant i chi ar gasglu a rheoli data, gan gynnwys ar gyfer ymchwiliadau cyfreithiol amgylcheddol. Bydd yn cynnwys agweddau ar gyfraith amgylcheddol a rôl offer amgylcheddol (botaneg, ecoleg, entomoleg, gwyddor pridd, daeareg), samplu lleoliadau troseddau, dulliau dadansoddol, defnyddio delweddau o'r awyr a dronau, a dulliau ar gyfer adrodd ar dystiolaeth.

Gwleidyddiaeth yr Amgylchedd

Byddwch yn archwilio'r pryderon gwleidyddol a'r ymrysonau sy'n ymwneud â'r berthynas rhwng natur, yr amgylchedd a chymdeithas. Bydd hyn yn cael ei ddangos trwy amrywiaeth o dirweddau a'r ffyrdd yr ydym yn cysyniadu, cynrychioli a rheoli amgylcheddau. Bydd y modiwl yn archwilio rôl a dylanwad y mudiadau amgylcheddol, protestiadau a sefydliadau ymgyrchu, cyrff anllywodraethol, llywodraethau a dinasyddion wrth ddatblygu a chynllunio amgylcheddau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Prosiect Annibynnol

Dylunir eich prosiect ymchwil gyda chefnogaeth lawn gan staff a bydd yn dod o ymchwil annibynnol neu o ddiwydiant, gwaith maes neu leoliad gwirfoddol perthnasol. Bydd yn caniatáu ichi ddatblygu dadansoddiad beirniadol, manwl ar gyfer maes o'r cwrs sydd fwyaf o ddiddordeb i chi, a datblygu eich sgiliau rheoli prosiect ymhellach.Dysgu

Addysgir y cwrs trwy gymysgedd o ddarlithoedd, gweithdai, seminarau, tiwtorialau, gwaith labordy ymarferol, gwaith maes, a dysgu rhyngddisgyblaethol yn y tîm, ar y cyd â diwydiant ac ochr yn ochr â chymunedau, sy'n rhoi cyfle delfrydol i adeiladu eich profiad a'ch sgiliau. Mae'r radd hefyd yn ymgorffori hyfforddiant mewn meddalwedd o safon diwydiant mewn GIS, synhwyro o bell, a chasglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol i ddatblygu eich sgiliau technegol ymhellach.

Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio a gellir eu hamserlennu trwy gydol yr wythnos. Mae gwaith maes hefyd wedi'i amserlennu, gan gynnwys diwrnod, hanner diwrnod a phreswyl. Fel rheol, yn dibynnu ar y modiwl, bydd yn cynnwys 48 awr o gyswllt a 152 awr o astudio annibynnol.

Ymgorfforir gweithdai gyrfaoedd, cynadleddau cyflogwyr a dysgu yn y gwaith i gyd yn y cwrs. Bydd eich cynnwys mewn ystod o brosiectau yn eich annog i ddatblygu eich portffolio o sgiliau trosglwyddadwy, magu hyder a dod yn fyfyriwr graddedig cyflogadwy iawn.

Dysgir sgiliau cyfathrebu, rheoli prosiectau, ymchwil, dadansoddi ac adrodd i chi trwy waith prosiect allanol a fydd yn helpu i adeiladu eich CV a'ch cyflogadwyedd. Bydd sgiliau amgylcheddol wrth wraidd economi werdd y dyfodol, ond bydd eich gallu i gyfathrebu a throsi’r syniadau hynny hefyd yn hanfodol bwysig.

Rydyn ni am i chi lwyddo. Byddwn yn darparu ystod o fecanweithiau cymorth i chi ar gyfer gofal academaidd a bugeiliol. Daw hyn trwy ein system diwtorial Hyfforddi Academaidd Personol, ond hefyd gan eich tiwtoriaid modiwl a’ch Arweinydd Cwrs. Mae gennym bolisi “drws agored” ar gyfer pob myfyriwr sydd angen cymorth, cyngor neu gefnogaeth ar unwaith.


Asesu

Fe’ch asesir gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio a allai gynnwys er enghraifft: ysgrifennu traethodau, adroddiadau, llyfrau nodiadau maes, posteri, cyflwyniadau llafar, adroddiadau labordy, adroddiadau ar ffurf diwydiant, arholiadau a gwneud gwaith maes ymarferol. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cwblhau prosiect manwl ar bwnc sydd o ddiddordeb ichi. Mae rhai modiwlau yn rhannol yn arholiad ac yn rhannol yn waith cwrs.  Asesir llawer o fodiwlau yn gyfan gwbl trwy waith cwrs.

Gwaith Maes

Mae gan PDC rai o'r cyfleoedd gwaith maes mwyaf helaeth o unrhyw gyrsiau prifysgol yn y DU. Mae Caerdydd, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg i gyd gerllaw ac yn darparu labordy naturiol ar gyfer astudio.  Rydym yn cynnig portffolio rhyngwladol trawiadol o waith maes hefyd.

Lleoliadau Gwaith

Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd ar gyfer gwaith byrrach a hirach a lleoliadau gwirfoddol a fydd yn caniatáu ichi roi theori ar waith tra hefyd yn meithrin eich cysylltiadau â diwydiant.

Cyfleusterau 

Yn ogystal â gwneud defnydd o'r awyr agored, mae myfyrwyr ar ein gradd yn gweithio mewn labordai modern ac ystafelloedd dosbarth. Mae ein labordai George Knox newydd yn rhan o fuddsoddiad £15m mewn gwyddoniaeth i'r Brifysgol, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd sydd ag offer da. Mae'r rhain yn ymuno ag adeilad rhestredig Gradd II Alfred Russel Wallace, a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu.

Mae ein myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) llawn offer, golygu cyfryngau a labordai TG, pob un yn cario ymchwil o safon diwydiant a meddalwedd arbenigol.

Darlithwyr

Dr Tony Harris (Arweinydd Cwrs)

Ms Niamh Breslin

Dr Anthony Caravaggi

Prof Richard Dinsdale

Dr Sorcha Diskin

Prof Sandra Esteves

Dr Amelia Grass

Prof Alan Guwy

Dr Christian Laycock

Dr David Lee

Dr Natalie Lubbock

Dr Tracie McKinney

Dr Angela Morris

Dr Rhian Newman

Dr Tim Patterson

Dr Duncan Pirrie

Dr Gareth Powell

Dr James Reed

Dr Ian Skilling

Jonathan Duckett

Thomas Lambourne


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

BCC i gynnwys o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth fel Daearyddiaeth neu Fathemateg ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC Lefel A i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth gan gynnwys Daearyddiaeth neu Fathemateg ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 104 pwynt Tariff UCAS i gynnwys modiwlau Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Ddaearyddiaeth

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.


Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.


Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn.  Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

I’w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Cit/Offer *

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau/bŵts garw a het/menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad/esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad/esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd.  Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor.  Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol dramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost y myfyriwr.  Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes.  Bydd angen i fyfyrwyr ddarparu llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau/nodiadau yn ystod cyrsiau maes.  Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost y myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy'r brifysgol.

Gallwch hefyd wneud cais drwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd sy'n byw yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o'r blaen.  Os ydych chi'n gwneud cais i astudio’n rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol. 

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Mae'r farchnad swyddi gwyrdd yn tyfu'n gyflym. Yr ysgogwyr allweddol y tu ôl i'r cynnydd mewn swyddi yn sector yr amgylchedd yw'r materion sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys gwytnwch cymdeithasol, anghenion ynni yn y dyfodol, bioamrywiaeth a chadwraeth, diogelwch dŵr, aer glân a chefnforoedd iach, ynghyd â materion adnoddau a gwastraff cynyddol. Dim ond parhau i dyfu y bydd yr angen am gyflogaeth yn y sector hwn. Mae angen gwybodaeth ac arbenigedd mewn meysydd ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd, defnydd cynaliadwy, ynni a thrafnidiaeth, ac wrth drawsnewid polisi amgylcheddol.

Dyluniwyd y themâu allweddol trwy'r cwrs gradd i roi gwybodaeth, hyfforddiant a phrofiad i chi ar gyfer ystod o lwybrau sydd o ddiddordeb i gyflogwyr, a fydd yn troi'n ystod eang o yrfaoedd amgylcheddol. Efallai y bydd y gyrfaoedd hyn yn dod yn uniongyrchol ar ôl eich gradd, neu efallai yr hoffech chi arbenigo ymhellach drwy symud ymlaen i gyrsiau Meistr, er enghraifft ar ein MSc Ynni Adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy neu MSc Rheoli Cadwraeth Bywyd Gwyllt.

Mae'r llwybrau gyrfa yn cynnwys: 

Newid yn yr Hinsawdd

 • Rheolwr rhaglen hinsawdd a gwytnwch
 • Arweinydd polisi hinsawdd ar gyfer cwmni dadansoddi data
 • Cynghorydd polisi defnydd tir ar gyfer newid yn yr hinsawdd
 • Rheolwr rhaglen carbon neu swyddog cynllunio carbon sero net
 • Ymgynghorydd ynni a charbon

Datblygu cynaliadwy

 • Cynghorwyr polisi llywodraethol ac anlywodraethol
 • Arweinydd rhanddeiliaid amgylcheddol
 • Trefnydd ymgyrch amgylcheddol
 • Dadansoddwr polisi ar gyfer sefydliad ymgyrchu mewn cynaliadwyedd a'r amgylchedd

Adnoddau adnewyddadwy

 • Swyddog ailgylchu
 • Ymgynghorydd cynaliadwyedd
 • Swyddog cynaliadwyedd
 • Swyddog rheoli gwastraff
 • Dadansoddwr ymchwil ar gyfer ymgynghoriaeth cynaliadwyedd

Bioamrywiaeth a chadwraeth

 • Swyddog cadwraeth natur
 • Warden gwarchodfa natur
 • Swyddog Parc Cenedlaethol
 • Eiriolwr polisi arweiniol dros iechyd ecolegol a rhywogaethau goresgynnol
 • Swyddog addysg amgylcheddol
 • Swyddog addysg a lles natur

Llygredd amgylcheddol

 • Peiriannydd amgylcheddol 
 • Dadansoddwr llygredd
 • Rheolwr digwyddiadau llygredd
 • Gwyddonydd ansawdd dŵr

Rheoli Amgylcheddol

 • Rheolwr amgylcheddol
 • Ymgynghoriaeth amgylcheddol
 • Swyddogion amgylcheddol ar gyfer mentrau rhyngwladol a mawr
 • Ymgynghorydd GIS/Geo-ofodol
 • Rheolwr Prosiect

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth ar gyfer gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.