Roedd 97% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) mewn Hyfforddi a Pherfformiad Pêl-droed yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae pêl-droed yn ddiwydiant sy'n tyfu'n gyflym ac sydd angen gweithwyr proffesiynol arbenigol. Bydd y radd hyfforddi pêl-droed hon yn rhoi’r sgiliau, y profiad a’r cysylltiadau i chi i helpu i gael gwaith yn y diwydiant pêl-droed, boed hynny fel hyfforddwr, dadansoddwr perfformiad, neu fel aelod o staff cymorth gwyddoniaeth chwaraeon. 

Rydym wedi cynllunio ein cyrsiau hyfforddi pêl-droed gyda chlybiau proffesiynol gan gynnwys C.P.D Dinas Abertawe, C.P.D Dinas Caerdydd, ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), i nodi'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant pêl-droed proffesiynol. Mae'r mewnbwn hwn yn golygu y cewch gyfle i ddysgu o ddydd i ddydd gan hyfforddwyr pêl-droed cymwys ac addysgwyr hyfforddwyr UEFA, y mae rhai ohonynt yn gweithio ar lefel ryngwladol. 

Yn un o nifer o gyrsiau CBDC a gynigiwn, mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed hwn yn cyfuno cymhwyster pêl-droed-benodol gyda'r cyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth mewn diwydiant trwy ein cyfleoedd lleoli rhagorol, sydd hefyd ar gael yn UDA. Gallwch ddatblygu proffil hyfforddi a gweithio tuag at eich Tystysgrif CBDC C a'ch trwydded CBDC / UEFA B. 

Byddwch chi'n astudio mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf ac yn cynnal y rhan fwyaf o'ch gwaith ym Mharc Chwaraeon PDC, sydd wedi'i gynllunio i gefnogi amgylchedd hyfforddi perfformiad uchel.

Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Gwyddor Chwaraeon (Complete University Guide 2023)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C610 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C610 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyn-taf A

Rydym wedi cynllunio ein cwrs hyfforddi pêl-droed gyda nifer o glybiau proffesiynol, gan gynnwys Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), i nodi'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant pêl-droed proffesiynol. 

Ar y cwrs hwn gallwch astudio pob disgyblaeth hyfforddi, gyda llwybrau gwahanol yn caniatáu canolbwyntio ar fodiwlau pêl-droed-benodol. Mae'r rhain yn cynnwys dadansoddi perfformiad, seicoleg, ffisioleg, a chryfder a chyflyru, yn ogystal â hyfforddi perfformiad, a rheoli pêl-droed cymunedol. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu proffil hyfforddi a gweithio tuag at eich Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) Lefel 2 (UEFA C) a Lefel 3 (UEFA B) trwyddedau hyfforddi. 


Blwyddyn Un: Cwrs Hyfforddi Pêl-droed 

Hyfforddi pêl-droed: perfformwyr ifanc yn ymarferol - 20 credyd - Jonathan Jones

Bydd y modiwl hwn yn annog cyfranogiad a dealltwriaeth o’r sgiliau ‘sut i hyfforddi’ sy’n gysylltiedig â phêl-droed cymdeithas ar lefel y cyfnod sylfaen (5-12 oed). Bydd y modiwl hefyd yn integreiddio cwrs Tystysgrif C FAW i ddatblygu sgiliau ‘sut i hyfforddi’ myfyrwyr yn ogystal â gwella eu sgiliau technegol ‘beth i’w hyfforddi’.

Proses hyfforddi: theori i ymarfer - 20 credyd - Jonathan Jones

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gyflwyno'r theori academaidd sy'n sail i'r broses hyfforddi a bydd yn dangos sut y gellir defnyddio'r ddamcaniaeth hyfforddi academaidd i ddatblygu athroniaethau hyfforddi sy'n llywio cyflwyniad ymarferol.

Ymchwil academaidd a sgiliau proffesiynol* - 20 credyd - Ioan-Alexandru Paval

Cyflwyniad i ddadansoddi perfformiad pêl-droed - 20 credyd - Benjamin Stanway

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddadansoddi perfformiad, fel arf i gyflwyno adborth a datblygu dealltwriaeth o dechnegau casglu data goddrychol a gwrthrychol i alluogi myfyrwyr i ddylunio, profi a defnyddio system dadansoddi perfformiad.

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Chwaraeon ar gyfer pêl-droed - 20 credyd - Morgan Williams a Lee Baldock

Bydd y modiwl yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o wyddor chwaraeon mewn perthynas â phêl-droed ac i nodi sut y gallai ei gymhwyso helpu'r hyfforddwr i ddatblygu athletwyr i gyflawni gwell perfformiad chwaraeon.

Rheoli a datblygu  Pêl-droed yn y Gymuned - 20 credyd - Lyndsey Jehu

Ffocws y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth i fyfyrwyr allu sefydlu neu gefnogi mentrau pêl-droed cymunedol. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys myfyrwyr yn dysgu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen i reoli cyfleusterau pêl-droed pwrpasol yn effeithiol a chyflwyno digwyddiadau cymunedol llwyddiannus.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg


Blwyddyn Dau: Cwrs Hyfforddi Pêl-droed 

Hyfforddi pêl-droed: perfformwyr glasoed yn ymarferol - 20 credyd - Jonathan Jones

Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i ddeall a chymhwyso'r sgiliau ymarferol 'Beth i'w hyfforddi' sy'n gysylltiedig â phêl-droed cymdeithas ar draws y cyfnod datblygu ieuenctid (12-16 oed). Bydd yn rhoi gwybodaeth fanylach i fyfyrwyr am gêm pêl-droed a'r egwyddorion. gysylltiedig â datblygiad perfformwyr glasoed ar draws y model pedair cornel.

Addysgeg hyfforddi pêl-droed - 20 credyd Lee Baldock a Gavin Chesterfield

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth gadarn o'r theori addysgeg sy'n sail i hyfforddi. Bydd yn galluogi myfyrwyr i gofleidio'r ddamcaniaeth hyfforddi academaidd gan ei defnyddio i lywio datblygiad eu hathroniaeth hyfforddi.

Dulliau ymchwil - 20 credyd - Benjamin Stanway

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Dadansoddi perfformiad pêl-droed - 20 credyd - Benjamin Stanway

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth y myfyrwyr am ddadansoddi perfformiad fel arf o fewn y broses hyfforddi a datblygu dealltwriaeth o faterion mesur ac agweddau prosesu gwybodaeth ar ddadansoddi perfformiad.

Gwyddor chwaraeon ar gyfer pêl-droed - 20 credyd - Lee Baldock

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o sut y gellir defnyddio seicoleg pêl-droed i lywio ymarfer hyfforddi. Bydd yn cyflwyno materion cyfoes a phrotocolau a ddefnyddir ar gyfer monitro a phrofi chwaraewyr mewn amgylchedd pêl-droed cymhwysol.

Lleoliad Chwaraeon

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n ymwneud â'r diwydiant chwaraeon. Bydd y rhain yn cynnwys chwaraeon ysgol, trefniadaeth cystadleuaeth/digwyddiad, hyfforddiant clwb cymunedol a darpariaeth chwaraeon cymunedol arall.


Blwyddyn Tri: Cwrs Hyfforddi Pêl-droed 

Hyfforddi perfformiad pêl-droed  - 40 credyd - Jonathan Jones

Nod y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i rôl hyfforddi pêl-droed cysylltiedig â pherfformiad a'r gofynion a roddir ar yr hyfforddwr pêl-droed modern a bydd yn cynnwys hyn trwy drwydded FAW/UEFA B.

Prosiect proffesiynol / Traethawd Hir cymhwysol - 40 credyd

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Dadansoddiad mewn hyfforddi a pherfformio pêl-droed - 20 credyd - Benjamin Stanway

Bydd y modiwl hwn yn datblygu ymhellach wybodaeth a dealltwriaeth y myfyriwr o'r materion sy'n ymwneud â dadansoddi pêl-droed, gofynion hyfforddwyr, chwaraewyr, a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig eraill o fewn gêm pêl-droed ar lefel academi ac uwch.

Seicoleg pêl-droed - 20 credyd (dewisol) - Lee Baldock

Datblygu gwybodaeth dysgwyr am theori seicoleg perfformiad a’i chymhwysiad mewn gwahanol gyd-destunau (gan gynnwys chwaraeon ac ymarfer corff). Datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut y gellir defnyddio seicoleg perfformiad i lywio ymarfer y rhai sy'n gweithio mewn cyd-destunau gwahanol. Archwilio'r defnydd hollbwysig o egwyddorion seicolegol i wella perfformiad athletwyr, hyfforddwyr ac ymarferwyr.

Dysgu seiliedig ar waith*- 20 credyd (dewisol) 

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd profiad y gweithle a myfyrio ar y profiadau hyn. Ar gyfer y gweithgaredd proffesiynol o'u dewis disgwylir i'r myfyriwr ddatblygu dysgu annibynnol yn seiliedig ar brofiad yn y gweithle.

Cryfder a chyflyru - 20 credyd (dewisol) - Morgan Williams

Bydd y modiwl yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth wyddonol greiddiol sydd ei hangen i gyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y modiwlau uchod, cysylltwch Dr Ceri Bowley. 

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Ym mlynyddoedd dau a thri byddwch yn cwblhau rhaglen ddysgu gynhwysfawr yn y gwaith a reolir trwy diwtorialau wythnosol a rhaglen fentora gynhwysfawr. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys: gwaith cwrs, adroddiadau, arholiadau, sesiynau cyflwyno chwaraeon ymarferol a chyflwyniadau. 

Lleoliadau 

Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau mewn clybiau proffesiynol neu leoliadau pêl-droed cymunedol. Gall hyn gynnwys hyfforddi ymarferol, gwaith datblygu cymunedol neu, yn wir, cefnogi clybiau gyda cheisiadau cyllido neu ddylunio cynlluniau marchnata. Mae lleoliadau haf rhagorol hefyd ar gael yn UDA gydag ystod o ddarparwyr. 

Mae myfyrwyr ar ein cwrs hyfforddi pêl-droed yn cwblhau o leiaf 140 awr yn ystod y flwyddyn academaidd ac mae myfyrwyr wedi bod yn gweithio gyda Academi Dinas Abertawe, Sefydliad Dinas Caerdydd yn ogystal â'r Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru

Fel rhan o'u cwrs hyfforddi pêl-droed, mae myfyrwyr yn cwblhau eu CPDC (FAW) Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 a chael cyfle i ennill eu UEFA Trwydded B.

Cyfleusterau 

Mae Parc Chwaraeon PDC yn gyfleuster perfformio chwaraeon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru; cae 3G dan do maint llawn, wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ogystal â'r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt a phafiliwn mawr sy'n newid. 

Defnyddir ein cyfleusterau yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Darganfyddwch fwy am ein staff a'n partneriaid ar ein tudalennau pêl-droed. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU.) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu AG ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen gyfatebol o bêl-droed (NGB) (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys un pwnc Gwyddoniaeth (a all fod yn Fathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg) ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen gyfwerth o bêl-droed (CRhC) (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc perthnasol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen cyfwerth o bêl-droed (CRhC) (mae hyn yn gyfwerth â 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol (mathemateg, gwyddoniaeth neu seicoleg) a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul y blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9,000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

DBS* - £53.20

Mae'r gost yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gwasanaeth gwirio Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddol ar-lein. Gofyniad derbyn. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Lleoliad* 

Rhaid i fyfyrwyr dalu costau teithio a chynhaliaeth am eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu  HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Gallwch chi fynd i mewn i ystod o yrfaoedd pan fyddwch chi'n graddio, fel hyfforddwr academi bêl-droed neu hyfforddwr sgiliau mewn clwb proffesiynol, swyddog datblygu pêl-droed, hyfforddwr cymunedol, swyddog datblygu chwaraeon, hyfforddwr cryfder a chyflyru neu ddadansoddwr perfformiad. Mae rhai graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth yn y lluoedd arfog, y gwasanaethau brys neu'n parhau i astudio i ddod yn athro. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.