football

BSc (Anrh) Hyfforddi, Datblygu a Gweinyddu Pêl-droed

ROEDD 100% O FYFYRWYR YN FODLON Â'U CWRS - AROLWG MYFYRWYR CENEDLAETHOL 2020

Ennill wrth astudio. 

Dysgu unigryw yn y gweithle gyda chyfleoedd i hyfforddi lleoliadau yn yr UDA. 

Mae'r BSc (Anrh) Datblygu a Gweinyddu Hyfforddi Pêl-droed wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd eisiau gweithio mewn rolau fel hyfforddi, datblygu a rheoli, ac mae'n canolbwyntio ar y wybodaeth bêl-droed a chysylltiedig â busnes sydd ei hangen i ddatblygu gweithwyr proffesiynol ar gyfer y diwydiant pêl-droed. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â sefydliadau hyfforddi proffesiynol, mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed unigryw hwn yn caniatáu ichi astudio ac ennill lleoliadau gwaith ledled y byd. 

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau, o hyfforddi i reoli busnes a datblygu chwaraeon, gan arwain at ragolygon cyflogaeth ragorol mewn ystod o broffesiynau. Byddwch hefyd yn astudio tuag at Dystysgrif Hyfforddi Lefel 2, a byddwn yn eich cefnogi i weithio tuag at eich trwyddedau UEFA. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2F33 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2F33 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Glyntaff A

Mae'r cwrs Hyfforddi Pêl-droed, a ddyluniwyd mewn ymgynghoriad â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Sefydliadau Hyfforddi'r UDA i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion y diwydiant, yn cynnig cyfle i gwblhau lleoliadau gwaith â thâl yn yr UDA mewn partneriaeth â Pêl-droed Rhyngwladol y DU. (Bydd lleoliadau partner eraill y tu allan i'r UDA yn cael eu hystyried). 

Opsiynau astudio: 
Llwybr 1: Partneriaeth yr UDA (Cymeriant Mis Ionawr yn unig) 

Wedi'i leoli'n rhannol yn UDA gyda Phêl-droed Rhyngwladol y DU, byddwch yn cwblhau lleoliadau gwaith â thâl, ac yn derbyn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a chefnogaeth gan aelodau ymweliadol o staff PDC a mentoriaid UKIS. Cyflwynir darlithoedd, seminarau a thiwtorialau ar y safle ym Mhrifysgol De Cymru. Yn ogystal, bydd gennych fynediad at ddeunydd ar-lein. 

Mae'r fideo hon yn egluro mwy: https://www.youtube.com/watch?v=mSn17YCLm5o 

I gael mwy o wybodaeth am Bêl-droed Rhyngwladol y DU a'r astudiaeth o'r rhaglen radd mewn partneriaeth â nhw, cliciwch ar y ddolen ganlynol https://degree.uksoccer.com/ 

Llwybr 2: Ar y Campws 

Cwblhewch flwyddyn 1 ar y campws cyn penderfynu a ddylid mynd i'r UDA ym Mlwyddyn 2 a 3 y cwrs gyda Phêl-droed Rhyngwladol y DU. 

Wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC, mae ein canolfan hyfforddi a datblygu perfformiad o'r radd flaenaf, cewch eich dysgu wyneb yn wyneb gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes. Byddwch yn cael cyfle i gynllunio a darparu digwyddiad chwaraeon gyda rhai o'n partneriaid allweddol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth CBDC, Dinas Caerdydd ac ysgolion a chlybiau lleol. Cyn mynd i'r Unol Daleithiau America ym mlynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs. 

I gael mwy o wybodaeth am Bêl-droed Rhyngwladol y DU a'r astudiaeth o'r rhaglen radd mewn partneriaeth â nhw, cliciwch ar y ddolen ganlynol  https://degree.uksoccer.com/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdegree.uksoccer.com%2F&data=04%7C01%7Clauren.cole%40southwales.ac.uk%7Cc1d2ee1c65114ac970c508d8e2fa763f%7Ce5aafe7c971b4ab7b039141ad36acec0%7C0%7C0%7C637508912634430648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZRyxEXQXqODk3sq7SqCN5BiH1dCGSyW94MQuJHpgHZQ%3D&reserved=0

* Ar ddiwedd blwyddyn 1 os penderfynwch nad ydych am gwblhau lleoliadau yn yr UDA ym mlwyddyn 2 a 3- bydd angen i chi drosglwyddo i'r cwrs BSc (Anrh) Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed ar y campws. 

Blwyddyn Un 

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn darparu'r theori a'r arfer sylfaenol o hyfforddi, datblygu a gweinyddu pêl-droed. Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae pêl-droed yn cael ei drefnu a'i reoli yn y gymuned a byddwch yn cael cyfle i arwain sesiynau a digwyddiadau hyfforddi pêl-droed. Bydd deall egwyddorion hyfforddi sylfaenol sut mae plant ifanc yn dysgu sgiliau chwaraeon yn helpu i lywio'ch profiadau dysgu yn y gwaith. 

Modiwlau 
Cymeriant Mis Medi 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr ifanc 

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Gwyddor Chwaraeon ar gyfer Pêl-droed 

 • Sgiliau Ymchwil Academaidd 

 • Rheoli a Datblygu Pêl-droed yn y gymuned 

 • Cyflwyniad i Ddadansoddiad Perfformiad Pêl-droed 
    

Cymeriant Mis Ionawr 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr ifanc 

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Gwyddor Chwaraeon ar gyfer Pêl-droed 

 • Sgiliau Ymchwil Academaidd 

 • Rheoli Digwyddiad Pêl-droed 

 • Chwaraeon Plant ac Ieuenctid 
    

Blwyddyn Dau 

Byddwch yn gwella ehangder eich gwybodaeth trwy astudio pêl-droed mewn cymdeithas. a rheoli prosiectau a gweithrediadau a chwblhau lleoliad chwaraeon, a fydd yn eich galluogi i roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith. Byddwch yn ehangu eich dealltwriaeth o ddatblygu a hyfforddi pêl-droed a'r gwahanol opsiynau gyrfa sydd ar gael. 

Modiwlau 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr Glasoed 

 • Hyfforddi Pêl-droed Modern 

 • Lleoliad Chwaraeon 

 • Rheoli Prosiectau a Gweithrediadau 

 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 

 • Pêl-droed mewn Cymdeithas 

 

Blwyddyn Tri 

Bydd eich blwyddyn olaf yn cydgrynhoi eich dysgu ac yn dechrau arbenigo yn eich profiad dysgu yn y gwaith yn unol â'ch uchelgeisiau gyrfa. 

Modiwlau 

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol 

 • Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad 

 • Materion Beirniadol mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon 

 • Busnes Pêl-droed 

Dysgu 

Bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, bwrdd du, a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC i gwblhau gwobrau addysgu / hyfforddi ymarferol. 

Byddwch yn cwblhau hyfforddiant (dysgu yn y gwaith) a reolir trwy diwtorialau wythnosol a rhaglen fentora. Gellir cwblhau'r rhaglen ddysgu yn y gwaith gyda rhaglenni Pêl-droed Rhyngwladol y DU (UKIS) neu yn eich amgylchedd gwaith pêl-droed eich hun. Bydd cyfleoedd Pêl-droed Rhyngwladol y DU yn darparu cyfleoedd i ennill profiad mewn meysydd fel, datblygu clybiau llawr gwlad, datblygu pêl-droed a hyfforddi, byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth gan weithio o fewn rolau penodol a phrosiectau pêl-droed bywyd go iawn. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio dros bob blwyddyn astudio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau; lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect yn eich blwyddyn olaf. 

Dysgu ac Addysgu 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, sesiynau tiwtorial a dulliau cyflwyno ar-lein. Mae'r ystod hon o ddulliau addysgu a dysgu yn sicrhau eich bod chi'n ennill amrywiaeth eang o sgiliau. 

I ddysgu mwy am sut rydyn ni'n addysgu ar y cwrs hwn, edrychwch ar y fideo canlynol

 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys: gwaith cwrs, adroddiadau, arholiadau, sesiynau cyflwyno chwaraeon ymarferol a chyflwyniadau. 

Lleoliadau 

Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau mewn clybiau neu leoliadau pêl-droed cymunedol trwy bêl-droed Rhyngwladol y DU yn yr UDA. Gall hyn gynnwys hyfforddiant ymarferol, gwaith datblygu cymunedol neu gefnogi clybiau gyda marchnata a gwaith gweinyddol. 

Mae myfyrwyr ar ein cwrs hyfforddi pêl-droed yn cwblhau o leiaf 140 awr yn ystod y flwyddyn academaidd. 

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth yw hyfforddi pêl-droed yn yr UDA? Gwyliwch y fideo hon: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt3FK5akpxA 

Rydym yn bêl-droed rhyngwladol. Gwyliwch y fideo hon: 

https://youtu.be/bMMrwURRPF4 

Fel rhan o'u cwrs hyfforddi pêl-droed, mae myfyrwyr yn cwblhau eu Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 CBDC ac yn cael cyfle i ennill eu trwydded UEFA B. 

Mae mwy o wybodaeth am bêl-droed Rhyngwladol y DU ar gael fan hyn http://www.ukinternational.v1.proposable.com/4437c2964f0024e91a2a 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â 2 gae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA Yn ogystal â'r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae ein staff wedi gweithio yn y diwydiant ers blynyddoedd lawer ac mae ganddynt brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu cenedlaethol. Mae llawer yn parhau i weithio fel Addysgwyr Hyfforddwyr (UEFA) a hyfforddwyr perfformiad uchel. 

Darganfyddwch fwy am ein staff a'n partneriaid ar ein tudalennau pêl-droed. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefal A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys un Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A Gradd C a BC ar Lefel A i gynnwys un Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn gyfwerth i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC -Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod -  Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar Lefel A, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol (mathemateg, gwyddoniaeth neu seicoleg) a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Llawn amser y DU a'r UE: £ 9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Teithiau Maes* 

Mae fisa a theithio yn hynangyllidol.

Arall: Lleoliad*

Bydd angen i fyfyrwyr ar leoliad gwaith dalu am eu costau teithio a chynhaliaeth eu hunain. Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad.

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.

Gan fod elfen lleoliad y cwrs yn swydd â thâl bydd angen i chi gwblhau cais hyfforddi a Chyfweliad â UK International Soccer. 

Ffurflen gais hyfforddi Pêl-droed Rhyngwladol y DU, gweler y ddolen atodedig i gwblhau hon: 
https://www.uksoccer.com/UKCoaches/UKCoach_welcome.php 

Ar ôl i chi gwblhau'r cais fe'ch gwahoddir i gyfweliad, a fydd yn cynnwys cyflwyniad gwybodaeth gan dîm recriwtio UKIS, asesiad hyfforddi ymarferol a chyfweliad. 

Gellir trefnu'r cyfweliadau yn rhanbarthol ledled y DU. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu  HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Gallwch chi fynd i mewn i ystod o yrfaoedd pan fyddwch chi'n graddio, fel hyfforddwr academi bêl-droed neu hyfforddwr sgiliau mewn clwb proffesiynol, swyddog datblygu pêl-droed, hyfforddwr cymunedol, swyddog datblygu chwaraeon, hyfforddwr cryfder a chyflyru neu ddadansoddwr perfformiad. Mae rhai graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth yn y lluoedd arfog, y gwasanaethau brys neu'n parhau i astudio i ddod yn athro. 

Mae Ryan Smales yn esbonio pa brofiad anhygoel sydd wedi ennill gradd hyfforddi yn UDA - edrychwch ar y fideo: 

https://youtu.be/Npsp3fQJ8RU 

  

Enghreifftiau o rolau swyddi graddedig diweddar: 

 • Cyfarwyddwr Hyfforddi 
 • Hyfforddwr Coleg 
 • Sefydlu eu busnes hyfforddi eu hunain 
 • Hyfforddwr clwb proffesiynol 
 • Hyfforddwr academi yn y DU 
 • Cydlynydd AG mewn ysgol gynradd 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL