Roedd 95% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) Hyfforddi, Datblygu a Gweinyddu Pêl-droed yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Ennill wrth astudio. 

Dysgu unigryw yn y gweithle gyda chyfleoedd i hyfforddi lleoliadau yn yr UDA. 

Mae'r BSc (Anrh) Datblygu a Gweinyddu Hyfforddi Pêl-droed wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd eisiau gweithio mewn rolau fel hyfforddi, datblygu a rheoli, ac mae'n canolbwyntio ar y wybodaeth bêl-droed a chysylltiedig â busnes sydd ei hangen i ddatblygu gweithwyr proffesiynol ar gyfer y diwydiant pêl-droed. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â sefydliadau hyfforddi proffesiynol, mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed unigryw hwn yn caniatáu ichi astudio ac ennill lleoliadau gwaith ledled y byd. 

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau, o hyfforddi i reoli busnes a datblygu chwaraeon, gan arwain at ragolygon cyflogaeth ragorol mewn ystod o broffesiynau. Byddwch hefyd yn astudio tuag at Dystysgrif Hyfforddi Lefel 2, a byddwn yn eich cefnogi i weithio tuag at eich trwyddedau UEFA. 

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2F33 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Glyn-taff A
Llawn amser 3 blwyddyn Ionawr Glyn-taff A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
2F33 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Glyn-taff A
Llawn amser 3 blwyddyn Ionawr Glyn-taff A

Mae'r cwrs Hyfforddi Pêl-droed, a ddyluniwyd mewn ymgynghoriad â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Sefydliadau Hyfforddi'r UDA i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion y diwydiant, yn cynnig cyfle i gwblhau lleoliadau gwaith â thâl yn yr UDA mewn partneriaeth â Pêl-droed Rhyngwladol y DU. (Bydd lleoliadau partner eraill y tu allan i'r UDA yn cael eu hystyried). 

Opsiynau astudio: 

Llwybr 1: Partneriaeth yr UDA (Cymeriant Mis Ionawr yn unig) 

Wedi'i leoli'n rhannol yn UDA gyda Phêl-droed Rhyngwladol y DU, byddwch yn cwblhau lleoliadau gwaith â thâl, ac yn derbyn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a chefnogaeth gan aelodau ymweliadol o staff PDC a mentoriaid UKIS. Cyflwynir darlithoedd, seminarau a thiwtorialau ar y safle ym Mhrifysgol De Cymru. Yn ogystal, bydd gennych fynediad at ddeunydd ar-lein. 

Mae'r fideo hon yn egluro mwy.


I gael mwy o wybodaeth am Bêl-droed Rhyngwladol y DU a'r astudiaeth o'r rhaglen radd mewn partneriaeth â nhw, cliciwch ar y ddolen ganlynol https://degree.uksoccer.com/


Llwybr 2: Ar y Campws 

Cwblhewch flwyddyn 1 ar y campws cyn penderfynu a ddylid mynd i'r UDA ym Mlwyddyn 2 a 3 y cwrs gyda Phêl-droed Rhyngwladol y DU. 

Wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC, mae ein canolfan hyfforddi a datblygu perfformiad o'r radd flaenaf, cewch eich dysgu wyneb yn wyneb gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes. Byddwch yn cael cyfle i gynllunio a darparu digwyddiad chwaraeon gyda rhai o'n partneriaid allweddol, gan gynnwys Ymddiriedolaeth CBDC, Dinas Caerdydd ac ysgolion a chlybiau lleol. Cyn mynd i'r Unol Daleithiau America ym mlynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs. 

I gael mwy o wybodaeth am Bêl-droed Rhyngwladol y DU a'r astudiaeth o'r rhaglen radd mewn partneriaeth â nhw, cliciwch ar y ddolen ganlynol https://degree.uksoccer.com/

* Ar ddiwedd blwyddyn 1 os penderfynwch nad ydych am gwblhau lleoliadau yn yr UDA ym mlwyddyn 2 a 3- bydd angen i chi drosglwyddo i'r cwrs BSc (Anrh) Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed ar y campws. 


Blwyddyn Un 

Cliciwch yma i wylio trosolwg fideo o flwyddyn un

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn darparu'r theori a'r arfer sylfaenol o hyfforddi, datblygu a gweinyddu pêl-droed. Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae pêl-droed yn cael ei drefnu a'i reoli yn y gymuned a byddwch yn cael cyfle i arwain sesiynau a digwyddiadau hyfforddi pêl-droed. Bydd deall egwyddorion hyfforddi sylfaenol sut mae plant ifanc yn dysgu sgiliau chwaraeon yn helpu i lywio'ch profiadau dysgu yn y gwaith. 


Modiwlau 

Cymeriant Mis Medi 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr ifanc 
 • Ymarfer Proffesiynol 
 • Gwyddor Chwaraeon ar gyfer Pêl-droed 
 • Sgiliau Ymchwil Academaidd 
 • Rheoli a Datblygu Pêl-droed yn y gymuned 
 • Cyflwyniad i Ddadansoddiad Perfformiad Pêl-droed

Cymeriant Mis Ionawr 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr ifanc 
 • Ymarfer Proffesiynol 
 • Gwyddor Chwaraeon ar gyfer Pêl-droed 
 • Sgiliau Ymchwil Academaidd 
 • Rheoli Digwyddiad Pêl-droed 
 • Chwaraeon Plant ac Ieuenctid 

Blwyddyn Dau 

Cliciwch yma i wylio trosolwg fideo o'r ail flwyddyn

Byddwch yn gwella ehangder eich gwybodaeth trwy astudio pêl-droed mewn cymdeithas. a rheoli prosiectau a gweithrediadau a chwblhau lleoliad chwaraeon, a fydd yn eich galluogi i roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith. Byddwch yn ehangu eich dealltwriaeth o ddatblygu a hyfforddi pêl-droed a'r gwahanol opsiynau gyrfa sydd ar gael. 


Modiwlau 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Perfformwyr Glasoed 
 • Hyfforddi Pêl-droed Modern 
 • Lleoliad Chwaraeon 
 • Rheoli Prosiectau a Gweithrediadau 
 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 
 • Pêl-droed mewn Cymdeithas

Blwyddyn Tri 

Bydd eich blwyddyn olaf yn cydgrynhoi eich dysgu ac yn dechrau arbenigo yn eich profiad dysgu yn y gwaith yn unol â'ch uchelgeisiau gyrfa. 


Modiwlau 

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol 
 • Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad 
 • Materion Beirniadol mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon 
 • Busnes Pêl-droed 


Dysgu 

Bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, bwrdd du, a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC i gwblhau gwobrau addysgu / hyfforddi ymarferol. 

Byddwch yn cwblhau hyfforddiant (dysgu yn y gwaith) a reolir trwy diwtorialau wythnosol a rhaglen fentora. Gellir cwblhau'r rhaglen ddysgu yn y gwaith gyda rhaglenni Pêl-droed Rhyngwladol y DU (UKIS) neu yn eich amgylchedd gwaith pêl-droed eich hun. Bydd cyfleoedd Pêl-droed Rhyngwladol y DU yn darparu cyfleoedd i ennill profiad mewn meysydd fel, datblygu clybiau llawr gwlad, datblygu pêl-droed a hyfforddi, byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth gan weithio o fewn rolau penodol a phrosiectau pêl-droed bywyd go iawn. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio dros bob blwyddyn astudio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau; lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect yn eich blwyddyn olaf. 


Dysgu ac Addysgu 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, sesiynau tiwtorial a dulliau cyflwyno ar-lein. Mae'r ystod hon o ddulliau addysgu a dysgu yn sicrhau eich bod chi'n ennill amrywiaeth eang o sgiliau. 

I ddysgu mwy am sut rydyn ni'n addysgu ar y cwrs hwn, edrychwch ar y fideo canlynol.


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys: gwaith cwrs, adroddiadau, arholiadau, sesiynau cyflwyno chwaraeon ymarferol a chyflwyniadau. 

Lleoliadau 

Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau mewn clybiau neu leoliadau pêl-droed cymunedol trwy bêl-droed Rhyngwladol y DU yn yr UDA. Gall hyn gynnwys hyfforddiant ymarferol, gwaith datblygu cymunedol neu gefnogi clybiau gyda marchnata a gwaith gweinyddol. 

Mae myfyrwyr ar ein cwrs hyfforddi pêl-droed yn cwblhau o leiaf 140 awr yn ystod y flwyddyn academaidd. 

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth yw hyfforddi pêl-droed yn yr UDA? Gwyliwch y fideo hon: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt3FK5akpxA 

Rydym yn bêl-droed rhyngwladol. Gwyliwch y fideo hon: 

https://youtu.be/bMMrwURRPF4 

Fel rhan o'u cwrs hyfforddi pêl-droed, mae myfyrwyr yn cwblhau eu Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 CBDC ac yn cael cyfle i ennill eu trwydded UEFA B. 

Mae mwy o wybodaeth am bêl-droed Rhyngwladol y DU ar gael fan hyn http://www.ukinternational.v1.proposable.com/4437c2964f0024e91a2a 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â 2 gae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA Yn ogystal â'r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae ein staff wedi gweithio yn y diwydiant ers blynyddoedd lawer ac mae ganddynt brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu cenedlaethol. Mae llawer yn parhau i weithio fel Addysgwyr Hyfforddwyr (UEFA) a hyfforddwyr perfformiad uchel. 

Darganfyddwch fwy am ein staff a'n partneriaid ar ein  tudalennau pêl-droed. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefal A nodweddiadol 

BCC i gynnwys un Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC ar Lefel A i gynnwys un Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn gyfwerth i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC -Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod -  Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol (mathemateg, gwyddoniaeth neu seicoleg) a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: £9,000
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14400

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Teithiau Maes* 

Mae fisa a theithio yn hynangyllidol.

Arall: Lleoliad*

Bydd angen i fyfyrwyr ar leoliad gwaith dalu am eu costau teithio a chynhaliaeth eu hunain. Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad.

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol) *

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gan fod elfen leoliad y cwrs yn swydd gyflogedig bydd angen i chi gwblhau cais am hyfforddiant a Chyfweliad gyda UK International Soccer.

Ffurflen gais hyfforddiant Pêl-droed Rhyngwladol y DU, gweler y ddolen atodedig i gwblhau hon:

https://www.uksoccer.com/UKCoaches/UKCoach_welcome.php

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cais byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad, a fydd yn cynnwys cyflwyniad gwybodaeth gan dîm recriwtio UKIS, asesiad hyfforddi ymarferol a chyfweliad.

Gellir trefnu'r cyfweliadau yn rhanbarthol ar draws y DU. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu  HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Gallwch chi fynd i mewn i ystod o yrfaoedd pan fyddwch chi'n graddio, fel hyfforddwr academi bêl-droed neu hyfforddwr sgiliau mewn clwb proffesiynol, swyddog datblygu pêl-droed, hyfforddwr cymunedol, swyddog datblygu chwaraeon, hyfforddwr cryfder a chyflyru neu ddadansoddwr perfformiad. Mae rhai graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth yn y lluoedd arfog, y gwasanaethau brys neu'n parhau i astudio i ddod yn athro. 

Mae Ryan Smales yn esbonio pa brofiad anhygoel sydd wedi ennill gradd hyfforddi yn UDA - edrychwch ar y fideo: 

https://youtu.be/Npsp3fQJ8RU 

Enghreifftiau o rolau swyddi graddedig diweddar: 

 • Cyfarwyddwr Hyfforddi 
 • Hyfforddwr Coleg 
 • Sefydlu eu busnes hyfforddi eu hunain 
 • Hyfforddwr clwb proffesiynol 
 • Hyfforddwr academi yn y DU 
 • Cydlynydd AG mewn ysgol gynradd 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.