Mae ein gradd Ymchwiliad Fforensig yn cynnig i fyfyrwyr heb gefndir gwyddoniaeth draddodiadol, neu'r rheini sydd â diddordeb penodol yn y maes hwn, feithrin gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio technegau fforensig mewn ystod eang o ymchwiliadau troseddol. 

Gallai ymchwiliadau gynnwys profi cyffuriau ym meysydd chwaraeon a chystadlu, amddiffyn a dilysrwydd defnyddwyr, dadansoddi DNA mewn profion bwyd, troseddau bywyd gwyllt, ac ymchwiliadau gwenwynegol sy'n gysylltiedig â therfysgaeth gemegol a biolegol. 

Byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol mewn archwilio safleoedd troseddau cyfaint, dadansoddi tystiolaeth fforensig, ac efelychiadau ystafell y llys. Bydd y radd Ymchwilio Fforensig hefyd yn eich dysgu am y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol, a'r gyfraith sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Byddwch yn cynnal ymchwiliadau wedi'i hefelychu yn ein hystafelloedd Cyfleuster Hyfforddi Golygfeydd Troseddau, yn amrywio o fyrgleriaethau domestig ac archwiliadau ar gerbydau i sefyllfaoedd mwy cymhleth fel llosgi bwriadol a lladdiad. Byddwch yn astudio sawl achos ac yn dysgu am y technegau fforensig a ddefnyddir i ddatrys y drosedd, ac yn gallu cloriannu a gwerthuso dulliau fforensig yn feirniadol. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FF42 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
FF43 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FF42 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
FF43 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc sy'n berthnasol i ymchwilio fforensig, gan gynnwys ymchwilio safle trosedd, casglu a dadansoddi tystiolaeth, y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol a'r deddfau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Blwyddyn Un: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r amrywiol ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth fforensig a bydd hyn yn cael ei ategu gyda phrofiad ymarferol a geir trwy archwilio safleoedd troseddau realistig wedi’i hefelychu o fwrgleriaeth ddomestig i laddiad yn ein cyfres o labordai fforensig a’n tŷ safle troseddau pwrpasol. Bydd meysydd pwnc eraill fel Plismona, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth Ragarweiniol a Mathemateg hefyd yn cael eu hastudio. Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Cyflwyniad i Ddadansoddi Fforensig

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i agweddau sylfaenol technegau prosesu tystiolaeth trwy gyfuniad o ymarferion hyfforddi yn y labordy a dysgu seiliedig ar theori. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o ystod o dechnegau labordy a ddefnyddir i olrhain gronynnau a deunyddiau tystiolaeth fiolegol, gan gynnwys, chwilio, adfer, creu nodiadau achos cyfoes proffesiynol i gyfrannu at ffeil achos y labordy, microsgopeg sylfaenol, a phrofion cemegol am bresenoldeb deunyddiau biolegol. .

Cyflwyniad i Ymchwilio i Leoliadau Trosedd

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o amrywiaeth eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwilio. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol i chi sy'n ymwneud ag ymchwilio i droseddu. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio safleoedd troseddau; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongliad o dystiolaeth safle trosedd ac ailadeiladu safle trosedd. 

Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Gyfiawnder Troseddol 

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i system ddeddfwriaethol a chyfiawnder troseddol Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn cynnwys nodi rôl yr heddlu ac asiantaethau cysylltiedig, sy'n gweithio yn yr amgylchedd hwn. Byddwch hefyd yn archwilio rôl llywodraethu o fewn amgylcheddau plismona a diogelwch. 

Egwyddorion Gwyddonol Sylfaenol ar gyfer Ymchwiliad Fforensig

Yn y modiwl hwn fe'ch cyflwynir i gysyniadau ymchwilio gwyddonol, mesur, cywirdeb a damcaniaethau ac arferion cemegol a biolegol hanfodol sy'n ymwneud ag ymchwiliad fforensig. Bydd hyn yn cynnwys eich cynorthwyo i ddatblygu techneg dda mewn labordy yn y meysydd hyn, ond hefyd cewch gyflwyniad i gemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd, seroleg, geneteg a DNA. 

Cyflwyniad i Droseddeg a Dadansoddi Troseddau

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am yr offer gwyddonol ac ystadegol a ddefnyddir i werthuso trosedd ynghyd â'i tharddiad a'i chyd-destun, ei mynychder, a'i heffeithiau ar ddioddefwyr a chymdeithas. Byddwch yn cael darlun cyffredinol o ddosbarthiad troseddau a chysylltiadau â deallusrwydd a thystiolaeth. 

Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymchwiliad Fforensig*

Bydd y modiwl hwn yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hyrwyddo diogelwch yn y gweithle a'r effaith ar iechyd yn sgil dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth arfer gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac i amcangyfrif risg. Hefyd, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio. 

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.


Blwyddyn Dau: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn gwella'ch sgiliau ymhellach trwy ddadansoddi tystiolaeth yn y labordy, gan ddysgu am yr amrywiol ddadansoddiadau cemegol a biolegol a ddefnyddir mewn labordai fforensig. Cyflwynir yma ddisgyblaethau arbenigol fel ffotograffiaeth, Gwaith Fforensig Gwyddorau’r Ddaear, Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a microsgopeg. Mae'r modiwlau a astudir yn cynnwys: 

Dadansoddi a Dehongli Tystiolaeth

Ymestyn galluoedd ymarferol a gwybodaeth y myfyriwr yn ymwneud â dadansoddi tystiolaeth hybrin gronynnol a biolegol gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio offeryniaeth o safon sector, prosesau rheoli ansawdd a dogfennaeth o safon sector. Cyflwyno myfyrwyr i ddehongli a chyflwyno data gwyddonol a gynhyrchir o dechnegau dadansoddol.

Archwiliad Cyfaint i Safleoedd

O fewn y modiwl hwn byddwch yn  meithrin profiad o ddelweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth safle trosedd a saethu fideo wrth recordio amrywiaeth o senarios  safleoedd troseddau. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder ffocws, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn meithrin hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd safle trosedd mewn cyfres o safleoedd troseddau cyfaint wedi’u hefelychu gan gynnwys archwilio cerbydau. 

Archwiliad Fforensig o Weddillion Dynol

Cyflwyno myfyrwyr i'r agweddau strategol ac unigryw sy'n gysylltiedig â dadansoddi gweddillion dynol. Darparu disgrifiad manwl o'r dulliau gwyddonol a thechnolegol a ddefnyddir wrth ymchwilio i ddioddefwyr troseddau neu drychinebau naturiol.

Gwaith Fforensig Digidol (e-droseddu) 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac yn gwerthuso'r offer a'r technegau sy'n gysylltiedig â chreu a darparu gwasanaeth fforensig cyfrifiadurol o fewn amgylchedd tîm. Byddwch yn dysgu dangos gwybodaeth a sgìl yn y prosesau sy'n ofynnol i reoli prosiect fforensig, o'r atafaelu cychwynnol i gyflwyno tystiolaeth yn ystafell y llys. 

Seicoleg Fforensig a Strategaethau Ymchwilio

Yn y modiwl hwn byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r dulliau adweithiol a rhagweithiol o ymchwilio i droseddau. Byddwch yn deall natur gymhleth cymhelliant troseddwyr a'r canlyniadau i safle’r drosedd. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys cyflwyniad i faes cymhleth seicoleg fforensig a'i rôl a'i ddefnydd yng ngweithdrefn ymchwilio i droseddau.

Gwyddoniaeth ar Waith ar gyfer Ymchwiliad Fforensig

Byddwch yn dysgu am fynychder, cam-drin ac effeithiau cyffuriau ac alcohol ac archwiliad fforensig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys dopio yn y byd chwaraeon, dadansoddi gwallt ac wrth ymchwilio i gynnyrch defnyddwyr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn dod i werthfawrogi  rôl data gwyddorau’r ddaear wrth wneud archwiliad fforensig o safleoedd troseddau neu ddigwyddiadau a gofnodwyd.


Blwyddyn Tri: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Cewch eich cyflwyno i feysydd Ymchwiliad Fforensig mwy cymhleth fel Tân a Ffrwydradau a meysydd Arbenigol o Ymchwiliad Fforensig. Bydd y pwyslais yn parhau i fod ar drywydd Plismona'r cwrs a phwysigrwydd prosesu safleoedd troseddau, a thrin tystiolaeth yn y labordy. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol adolygu llenyddiaeth. Mae'r modiwlau a astudir yn cynnwys: 

Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd hyn yn cynnwys gwerthuso achosion a thystiolaeth yn wyddonol a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a’r brif dystiolaeth. Yn rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth sylfaenol a data ar bwnc dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig. 

Gwaith Achos Fforensig a'r Tyst Arbenigol

Caniatáu datblygu a chymhwyso sgiliau gwaith tîm, meddwl beirniadol a fforensig trwy ddylunio a phrosesu arbrawf o achos fforensig efelychiadol gan roi sylw arbennig i dystiolaeth DNA, paent a gwydr, SA a dehongli data dadansoddol gan ddefnyddio dulliau ystadegol. Galluogi'r myfyriwr i atgyfnerthu a datblygu ei ddealltwriaeth o'r rheoliadau sy'n berthnasol i ymarferwyr fforensig wrth ddadansoddi, dehongli a chyflwyno tystiolaeth a datblygu gwybodaeth a sgiliau i allu darparu tystiolaeth tyst.

Plismona Traffig Ffyrdd ac Ymchwilio i Gerbydau

Derbyn cyfarwyddyd damcaniaethol ac ymarferol mewn archwilio a dehongli digwyddiadau traffig, gan gynnwys technoleg GIS, cyfrifiadau cyflymder a phroffiliau treiddiad cerbydau. Dadansoddi deddfwriaeth plismona ffyrdd cymhleth yn feirniadol.

Pynciau Arbenigol mewn Troseddeg

Rhoi gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth feirniadol i fyfyrwyr o ystod eang o droseddau arbenigol a difrifol gan gynnwys astudio eu tarddiad, cymhelliant troseddwyr, y gallu i olrhain gan gynnwys ffocws ar dystiolaeth, a'r fframweithiau cyfreithiol a chosbau cysylltiedig. Rhoi cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi troseddau difrifol a chyfundrefnol ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a byd-eang.

Tystiolaeth Arbenigol a'i Ymchwiliad

Yn y modiwl hwn byddwch yn cael dealltwriaeth o amrywiaeth o feysydd ymchwilio arbenigol gan gynnwys gwaith fforensig bywyd gwyllt, peirianneg fforensig ac ymchwilio i beryglon biolegol a radiolegol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am fioderfysgaeth a’r ymchwil iddo a gwaith fforensig bywyd gwyllt.

Arcwhiliad Safle Sylweddol

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio troseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol sy'n berthnasol i amrywiaeth o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau digwyddiad sylweddol. Byddwch yn defnyddio dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios safle sylweddol sy’n berthnasol ac wedi’u hefelychu ac astudiaethau achos.

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws ein holl gyrsiau Fforensig. 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Ymchwiliad Fforensig trwy gyfres o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a dosbarthiadau ymarferol. Yn ogystal, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu dan gyfarwyddyd ac yn annibynnol, gan ddarllen am faes y pwnc. 

Mewn wythnos arferol, gellir disgwyl i fyfyrwyr fynychu'r canlynol: 

  • Chwe darlith 
  • Tair i bedair awr o sesiynau tiwtorial neu weithdai 
  • Hyd at 10-12 awr o waith ymarferol 
  • Astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd


Gellir gwasgaru'r amserlen dros bob un o bum niwrnod yr wythnos a addysgir (o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig) neu mae modd, er enghraifft, ryddhau myfyrwyr am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o ddosbarthiadau cyswllt. Gall hyn newid yn wythnosol yn dibynnu pryd mae gweithgareddau unigol ar gyfer modiwlau yn cael eu hamserlennu. 


Gwahoddir darlithwyr gwadd i siarad â myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau.Ymhlith y  pynciau blaenorol oedd ymchwilio i danau, achosion balistig ac adnabod cyrff o feddau torfol. Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd, gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, mewn profion dosbarth, traethodau, adroddiadau, ymarferion ymarferol, cyflwyniadau, sesiynau tiwtorial wedi'u hasesu ac aseiniadau cyfrifiadurol. Bydd rhai modiwlau'n cael eu hasesu'n barhaus ac efallai y bydd eraill yn cael arholiad diwedd blwyddyn. 

Achrediadau 

Wedi'i achredu gan  Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai o safon y byddech yn disgwyl ei chael mewn diwydiant. Os dewiswch astudio Ymchwiliad Fforensig, byddwch yn gwneud defnydd llawn o labordai George Knox ac yn meithrin profiad ymarferol gan ddefnyddio offer dadansoddol helaeth. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu portffolio o sgiliau ymarferol defnyddiol iawn y gallwch eu hychwanegu at eich CV. Yn benodol, wrth ddefnyddio'r offer a'r cyfleusterau mwy arbenigol, byddwch yn gweithio mewn grwpiau o hyd at ddim ond pedwar neu bum myfyriwr. 

Mae ein cyfleusterau labordy yn cynnwys labordy cemeg organig pwrpasol; labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun; dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i offer dadansoddol fel sbectromedrau UV / gweladwy, sbectromedrau is-goch, sbectromedrau fflworoleuedd, sbectromedrau allyriadau optegol, a chromatograffau nwy a hylif; labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol a dau labordy arbenigol ar gyfer gwaith cyseiniant magnetig niwclear (NMR) sbectrometreg a sganio microsgopeg electronau. Yn ogystal, caiff myfyrwyr ddefnyddio'r labordai a'r offer yng Nghanolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy y Brifysgol (SERC) sy'n cynnwys sbectromedrau màs tandem cromatograff hylif o safon uchel iawn, cromatograffau ïon a chromatograffau nwy ‘headspace’. Gweld ein cyfleusterau Gwyddoniaeth Fforensig

Darlithwyr

Fe'ch addysgir gan staff yn ein tîm gwyddoniaeth ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddoniaeth fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi patrwm olion gwaed, arbenigwyr mewn tocsicoleg fforensig, ymchwilwyr safleoedd troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr yn y maes fforensig i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i wella'ch astudiaeth. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC i gynnwys Cemeg neu Fioleg ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC Lefel A (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 


Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Lleoliad 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect ymchwil dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Pecyn / Offer 

Anogir myfyrwyr i gael â côt gotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o goglau labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect mewn diwydiant brynu cyfarpar diogelu personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Bydd y radd Ymchwilio Fforensig BSc yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau academaidd, galwedigaethol a phersonol sydd eu hangen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r rhain yn cynnwys rolau mewn unedau safleoedd troseddau ac ymchwilio fforensig, ac yn y sector cyfiawnder troseddol ehangach. Mae'r cwrs hefyd wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o alwedigaethau sy'n gofyn am gefndir dadansoddol gwyddonol. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.