Forensic Investigation

BSc (Anrh) Ymchwiliad Fforensig

Mae ein gradd Ymchwiliad Fforensig yn cynnig i fyfyrwyr heb gefndir gwyddoniaeth draddodiadol, neu'r rheini sydd â diddordeb penodol yn y maes hwn, feithrin gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio technegau fforensig mewn ystod eang o ymchwiliadau troseddol. 

Gallai ymchwiliadau gynnwys profi cyffuriau ym meysydd chwaraeon a chystadlu, amddiffyn a dilysrwydd defnyddwyr, dadansoddi DNA mewn profion bwyd, troseddau bywyd gwyllt, ac ymchwiliadau gwenwynegol sy'n gysylltiedig â therfysgaeth gemegol a biolegol. 

Byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol mewn archwilio safleoedd troseddau cyfaint, dadansoddi tystiolaeth fforensig, ac efelychiadau ystafell y llys. Bydd y radd Ymchwilio Fforensig hefyd yn eich dysgu am y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol, a'r gyfraith sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Byddwch yn cynnal ymchwiliadau wedi'i hefelychu yn ein hystafelloedd Cyfleuster Hyfforddi Golygfeydd Troseddau, yn amrywio o fyrgleriaethau domestig ac archwiliadau ar gerbydau i sefyllfaoedd mwy cymhleth fel llosgi bwriadol a lladdiad. Byddwch yn astudio sawl achos ac yn dysgu am y technegau fforensig a ddefnyddir i ddatrys y drosedd, ac yn gallu cloriannu a gwerthuso dulliau fforensig yn feirniadol. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FF42 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc sy'n berthnasol i ymchwilio fforensig, gan gynnwys ymchwilio safle trosedd, casglu a dadansoddi tystiolaeth, y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol a'r deddfau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Blwyddyn Un: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r amrywiol ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth fforensig a bydd hyn yn cael ei ategu gyda phrofiad ymarferol a geir trwy archwilio safleoedd troseddau realistig wedi’i hefelychu o fwrgleriaeth ddomestig i laddiad yn ein cyfres o labordai fforensig a’n tŷ safle troseddau pwrpasol. Bydd meysydd pwnc eraill fel Plismona, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth Ragarweiniol a Mathemateg hefyd yn cael eu hastudio. Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforensig 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i chi i agweddau technegol ac ymarferol pynciau dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig. Ymhlith y meysydd dan sylw mae daeareg fforensig; odontoleg fforensig ac anthropoleg; ymchwilio i laddiadau; proffilio troseddol; entomoleg fforensig; ymchwilio i ddamweiniau; tueddiadau troseddau cyfredol a disgwyliedig a systemau cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. 

Cyflwyniad i Droseddeg 

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o amrywiaeth eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwilio. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol i chi sy'n ymwneud ag ymchwilio i droseddu. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio safleoedd troseddau; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongliad o dystiolaeth safle trosedd ac ailadeiladu safle trosedd. 


Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Gyfiawnder Troseddol 

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i system ddeddfwriaethol a chyfiawnder troseddol Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn cynnwys nodi rôl yr heddlu ac asiantaethau cysylltiedig, sy'n gweithio yn yr amgylchedd hwn. Byddwch hefyd yn archwilio rôl llywodraethu o fewn amgylcheddau plismona a diogelwch. 


Gwyddoniaeth ar gyfer Ymchwiliad Fforensig 

Yn y modiwl hwn fe'ch cyflwynir i gysyniadau ymchwilio gwyddonol, mesur, cywirdeb a damcaniaethau ac arferion cemegol a biolegol hanfodol sy'n ymwneud ag ymchwiliad fforensig. Bydd hyn yn cynnwys eich cynorthwyo i ddatblygu techneg dda mewn labordy yn y meysydd hyn, ond hefyd cewch gyflwyniad i gemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd, seroleg, geneteg a DNA. 


Dadansoddiad Trosedd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am yr offer gwyddonol ac ystadegol a ddefnyddir i werthuso trosedd ynghyd â'i tharddiad a'i chyd-destun, ei mynychder, a'i heffeithiau ar ddioddefwyr a chymdeithas. Byddwch yn cael darlun cyffredinol o ddosbarthiad troseddau a chysylltiadau â deallusrwydd a thystiolaeth. 


Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymarfer Fforensig 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hyrwyddo diogelwch yn y gweithle a'r effaith ar iechyd yn sgil dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth arfer gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac i amcangyfrif risg. Hefyd, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio. 


Blwyddyn Dau: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn gwella'ch sgiliau ymhellach trwy ddadansoddi tystiolaeth yn y labordy, gan ddysgu am yr amrywiol ddadansoddiadau cemegol a biolegol a ddefnyddir mewn labordai fforensig. Cyflwynir yma ddisgyblaethau arbenigol fel ffotograffiaeth, Gwaith Fforensig Gwyddorau’r Ddaear, Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a microsgopeg. Mae'r modiwlau a astudir yn cynnwys: 

Tystiolaeth Fforensig ac Archwiliad Labordy 

Wrth astudio’r modiwl hwn byddwch yn meithrin profiad ymarferol wrth archwilio amrywiaeth o fathau o dystiolaeth fforensig gan ddefnyddio dulliau labordy neu offer safonol y diwydiant. Byddwch hefyd yn dysgu'r wyddoniaeth y tu ôl i dechnegau arholi yn ogystal â'r dystiolaeth ei hun. Byddwch yn dod yn gymwys i chwilio, adfer ac archwilio tystiolaeth a'i chyflwyno trwy ffeiliau achos ac adroddiadau tystion arbenigol. Mae'r modiwl hefyd yn canolbwyntio ar dystiolaeth fiolegol a dadansoddiad DNA diweddarach.

Archwiliad Cyfaint i Safleoedd Troseddau 

O fewn y modiwl hwn byddwch yn  meithrin profiad o ddelweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth safle trosedd a saethu fideo wrth recordio amrywiaeth o senarios  safleoedd troseddau. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder ffocws, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn meithrin hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd safle trosedd mewn cyfres o safleoedd troseddau cyfaint wedi’u hefelychu gan gynnwys archwilio cerbydau. 


Dyletswyddau'r Heddlu a'r Gyfraith II 

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddehongli a chysylltu deddfwriaeth gyfredol a newydd ag arfer a gweithdrefnau'r heddlu. Cewch gyfle i nodi a dadansoddi effeithiau deddfwriaeth ar gymunedau ac asiantaethau partner. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth, hyder a chymhwysedd ymhellach wrth ddefnyddio'r gyfraith fel offeryn ar gyfer datrys problemau.


Gwaith Fforensig Digidol (e-droseddu) 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac yn gwerthuso'r offer a'r technegau sy'n gysylltiedig â chreu a darparu gwasanaeth fforensig cyfrifiadurol o fewn amgylchedd tîm. Byddwch yn dysgu dangos gwybodaeth a sgìl yn y prosesau sy'n ofynnol i reoli prosiect fforensig, o'r atafaelu cychwynnol i gyflwyno tystiolaeth yn ystafell y llys. 


Dulliau Ymchwilio 

Yn y modiwl hwn byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r dulliau adweithiol a rhagweithiol o ymchwilio i droseddau. Byddwch yn deall natur gymhleth cymhelliant troseddwyr a'r canlyniadau i safle’r drosedd. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys cyflwyniad i faes cymhleth seicoleg fforensig a'i rôl a'i ddefnydd yng ngweithdrefn ymchwilio i droseddau.


Cymwysiadau Ymarferol Ymchwiliad Fforensig 

Byddwch yn dysgu am fynychder, cam-drin ac effeithiau cyffuriau ac alcohol ac archwiliad fforensig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys dopio yn y byd chwaraeon, dadansoddi gwallt ac wrth ymchwilio i gynnyrch defnyddwyr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn dod i werthfawrogi  rôl data gwyddorau’r ddaear wrth wneud archwiliad fforensig o safleoedd troseddau neu ddigwyddiadau a gofnodwyd.

Blwyddyn Tri: Gradd Ymchwiliad Fforensig 

Cewch eich cyflwyno i feysydd Ymchwiliad Fforensig mwy cymhleth fel Tân a Ffrwydradau a meysydd Arbenigol o Ymchwiliad Fforensig. Bydd y pwyslais yn parhau i fod ar drywydd Plismona'r cwrs a phwysigrwydd prosesu safleoedd troseddau, a thrin tystiolaeth yn y labordy. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol adolygu llenyddiaeth. Mae'r modiwlau a astudir yn cynnwys: 

Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Bydd hyn yn cynnwys gwerthuso achosion a thystiolaeth yn wyddonol a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a’r brif dystiolaeth. Yn rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth sylfaenol a data ar bwnc dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig. 

Microsgopeg Fforensig 

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r egwyddorion optig sy'n gysylltiedig â microsgopeg ac yn ymwybodol o'r microsgop fel offeryn i archwilio a dadansoddi sbesimenau sy'n berthnasol i wyddoniaeth fforensig. Yn ogystal, byddwch yn datblygu gallu i ddehongli delweddau a dod i gasgliadau o'r arsylwadau hyn. Gall samplau fod yn decstilau, ffibrau, bwyd a chyffuriau, samplau pridd, paill a meinwe. Yn ogystal, byddwch yn meithrin dealltwriaeth o’r Microsgop Sganio Electron, ac yn cael profiad ymarferol o’i ddefnyddio.

Tystiolaeth Fforensig II 

Byddwch yn meithrin profiad ymarferol mewn dadansoddiadau tystiolaeth olion gan ddefnyddio offer cysylltiedig ac yn datblygu cymhwysedd wrth reoli achosion a dehongli tystiolaeth. Yn ogystal, byddwch yn derbyn cyfarwyddyd damcaniaethol ac ymarferol mewn digwyddiadau traffig a defnyddio GIS yn y dadansoddiad ystadegol o droseddau.

Dyletswyddau'r Heddlu a'r Gyfraith III 

Bydd yn eich galluogi i ddadansoddi deddfwriaeth gymhleth yn feirniadol yng nghyd-destun ymarfer a gweithdrefnau'r heddlu. Byddwch yn dysgu adnabod a gwahaniaethu wrth ddadansoddi, crynhoi, dehongli a chymhwyso natur ac effeithiau deddfwriaeth gymhleth ac mae'n gwella gwybodaeth, hyder a chymhwysedd wrth ddefnyddio cyfraith gymhleth sy'n ymwneud â datblygiad personol a dilyniant o fewn plismona.

Ymchwiliad Fforensig Arbenigol 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cael dealltwriaeth o amrywiaeth o feysydd ymchwilio arbenigol gan gynnwys gwaith fforensig bywyd gwyllt, peirianneg fforensig ac ymchwilio i beryglon biolegol a radiolegol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am fioderfysgaeth a’r ymchwil iddo a gwaith fforensig bywyd gwyllt.

Ymchwiliad Safle Sylweddol

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio troseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol sy'n berthnasol i amrywiaeth o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau digwyddiad sylweddol. Byddwch yn defnyddio dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios safle sylweddol sy’n berthnasol ac wedi’u hefelychu ac astudiaethau achos.

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws ein holl gyrsiau Fforensig. 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Ymchwiliad Fforensig trwy gyfres o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a dosbarthiadau ymarferol. Yn ogystal, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu dan gyfarwyddyd ac yn annibynnol, gan ddarllen am faes y pwnc. 


Mewn wythnos arferol, gellir disgwyl i fyfyrwyr fynychu'r canlynol: 

• Chwe darlith 

• Tair i bedair awr o sesiynau tiwtorial neu weithdai 

• Hyd at 10-12 awr o waith ymarferol 

• Astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd


Gellir gwasgaru'r amserlen dros bob un o bum niwrnod yr wythnos a addysgir (o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig) neu mae modd, er enghraifft, ryddhau myfyrwyr am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o ddosbarthiadau cyswllt. Gall hyn newid yn wythnosol yn dibynnu pryd mae gweithgareddau unigol ar gyfer modiwlau yn cael eu hamserlennu. 


Gwahoddir darlithwyr gwadd i siarad â myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau.Ymhlith y  pynciau blaenorol oedd ymchwilio i danau, achosion balistig ac adnabod cyrff o feddau torfol. Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd, gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, mewn profion dosbarth, traethodau, adroddiadau, ymarferion ymarferol, cyflwyniadau, sesiynau tiwtorial wedi'u hasesu ac aseiniadau cyfrifiadurol. Bydd rhai modiwlau'n cael eu hasesu'n barhaus ac efallai y bydd eraill yn cael arholiad diwedd blwyddyn. 

Achrediadau 

Wedi'i achredu gan  Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai o safon y byddech yn disgwyl ei chael mewn diwydiant. Os dewiswch astudio Ymchwiliad Fforensig, byddwch yn gwneud defnydd llawn o labordai George Knox ac yn meithrin profiad ymarferol gan ddefnyddio offer dadansoddol helaeth. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu portffolio o sgiliau ymarferol defnyddiol iawn y gallwch eu hychwanegu at eich CV. Yn benodol, wrth ddefnyddio'r offer a'r cyfleusterau mwy arbenigol, byddwch yn gweithio mewn grwpiau o hyd at ddim ond pedwar neu bum myfyriwr. 

Mae ein cyfleusterau labordy yn cynnwys labordy cemeg organig pwrpasol; labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun; dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i offer dadansoddol fel sbectromedrau UV / gweladwy, sbectromedrau is-goch, sbectromedrau fflworoleuedd, sbectromedrau allyriadau optegol, a chromatograffau nwy a hylif; labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol a dau labordy arbenigol ar gyfer gwaith cyseiniant magnetig niwclear (NMR) sbectrometreg a sganio microsgopeg electronau. Yn ogystal, caiff myfyrwyr ddefnyddio'r labordai a'r offer yng Nghanolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy y Brifysgol (SERC) sy'n cynnwys sbectromedrau màs tandem cromatograff hylif o safon uchel iawn, cromatograffau ïon a chromatograffau nwy ‘headspace’. Gweld ein cyfleusterau Gwyddoniaeth Fforensig

Darlithwyr

Fe'ch addysgir gan staff yn ein tîm gwyddoniaeth ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddoniaeth fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi patrwm olion gwaed, arbenigwyr mewn tocsicoleg fforensig, ymchwilwyr safleoedd troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr yn y maes fforensig i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i wella'ch astudiaeth. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 


Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Lleoliad 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect ymchwil dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Pecyn / Offer 

Anogir myfyrwyr i gael â côt gotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o goglau labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect mewn diwydiant brynu cyfarpar diogelu personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Bydd y radd Ymchwilio Fforensig BSc yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau academaidd, galwedigaethol a phersonol sydd eu hangen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r rhain yn cynnwys rolau mewn unedau safleoedd troseddau ac ymchwilio fforensig, ac yn y sector cyfiawnder troseddol ehangach. Mae'r cwrs hefyd wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o alwedigaethau sy'n gofyn am gefndir dadansoddol gwyddonol. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 


GWYBODAETH DEFNYDDIOL