Mae ein gradd Ymchwiliad Fforensig yn cynnig i fyfyrwyr heb gefndir gwyddoniaeth draddodiadol, neu'r rheini sydd â diddordeb penodol yn y maes hwn, feithrin gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio technegau fforensig mewn amrywiaeth eang o ymchwiliadau troseddol. 

Mae'r cwrs Sylfaen ar gyfer myfyrwyr nad ydyn nhw'n bodloni'r gofynion ar gyfer y gradd BSc (Anrh) Gradd Ymchwiliad Fforensig. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, ac sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Ar ôl i chi gwblhau honno, byddwch yn dechrau ar flwyddyn gyntaf y radd Ymchwilio Fforensig. 

Gallai ymchwiliadau gynnwys profi cyffuriau, amddiffyn defnyddwyr a dilysrwydd, dadansoddi DNA mewn profion bwyd, troseddau bywyd gwyllt ac ymchwiliadau gwenwynegol sy'n gysylltiedig â therfysgaeth gemegol a biolegol. 

Byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol mewn efelychiadau safle trosedd ac ystafelloedd y llys, yn ogystal â dadansoddiad o dystiolaeth fforensig. Bydd y radd hefyd yn eich dysgu am y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol, a'r gyfraith sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F413 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F413 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc sy'n berthnasol i ymchwilio fforensig, gan gynnwys ymchwilio safle trosedd, casglu a dadansoddi tystiolaeth, y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol a'r deddfau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Ymchwilio Fforensig 
Cyflwyniad i'r Labordy Fforensig 

Bydd myfyrwyr yn ymdrin â phynciau fel sut i ysgrifennu adroddiad labordy arbrofol; sgiliau arsylwi; beth yw'r hanfodion sylfaenol ar gyfer labordy fforensig; beth all ddigwydd pan fydd tystiolaeth yn cael ei pheryglu; cyflwyniad i ansawdd a safonau yn y labordy: gofynion, rheoleiddio, methiant, enghreifftiau, effeithiau; iechyd a diogelwch sylfaenol; gwyddoniaeth ddadansoddol sylfaenol: beth ydyw? Faint sy'n bresennol?; cyfansoddiad tystiolaeth fforensig.

Troseddau Difrifol a Threisgar

Mae'r modiwl hwn yn archwilio diffiniadau, nodweddion ac ymddygiad y rhai sy'n ymwneud â throseddau difrifol, trefniadol a threisgar. Bydd y modiwl yn canolbwyntio'n benodol ar droseddau penodol, tra hefyd yn archwilio sut mae'r troseddau hyn yn effeithio ar gymdeithas, yr economi, ac ymchwiliadau'r heddlu.

Cyflwyniad i Ymchwiliad Fforensig 

Bydd hyn yn ymdrin â chyflwyniad i feddylfryd beirniadol a'r broses wyddonol. Beth yw ymholiad? Beth yw ymchwiliad? Offer a llifoedd prosesu sylfaenol i ddatrys ymholiad neu ymchwiliad. Casglu gwybodaeth. Dadansoddi gwybodaeth. Ffurfio casgliadau rhesymegol yn seiliedig ar ffeithiau a data gwyddonol. 

Byddwch yn archwilio gwyddoniaeth fforensig fel disgyblaeth. Cyflwyniad i ganghennau craidd gwyddoniaeth fforensig, ac adnabod mathau penodol o dystiolaeth. Cwmpas tystiolaeth fforensig a rheolau gwyddoniaeth fforensig. Byddwch hefyd yn ymdrin ag astudiaethau achos. Dadansoddiad o achosion trosedd gyda phwyslais arbennig ar ymchwilio, didoli a chyflwyno tystiolaeth a materion allweddol a nodwyd mewn achosion llys, ynghyd ag elfennau allweddol Cyfiawnder Troseddol, y system Gyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd. 

Llythrennedd Data Gwyddonol 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu a chefnogi cymhwysiad myfyrwyr o lythrennedd rhifiadol a thrin data  yng nghyd-destun eang gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys cyflwyniad i wyddoniaeth feintiol, unedau a mesur; egwyddorion rhifyddeg sylfaenol, BODMAS, a rhifau negyddol; degolion a defnyddio ffigurau, ffracsiynau, mynegeion a nodiannau gwyddonol arwyddocaol; cymhwyso algebra a symleiddio / aildrefnu hafaliadau; defnyddio Excel, offeryn gwyddonwyr ar gyfer trin data: ei ddefnydd i gofnodi, trin, dadansoddi a chyflwyno data.

Sgiliau Allweddol mewn Datblygiad Proffesiynol 

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i fywyd a disgwyliadau academaidd. Gan ddechrau gyda nodi eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain fel dysgwyr gweithredol, bydd myfyrwyr yn gwerthuso ac yn myfyrio ar eu dull o ddysgu ac yn defnyddio sgiliau newydd i wella eu profiad. Bydd cysyniadau a sgiliau sy'n ymwneud â dod o hyd i wybodaeth, cydnabod gwaith eraill, a thrin gwybodaeth yn cael eu hintegreiddio i roi sgiliau defnyddiol i fyfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau academaidd a gydol oes yn y dyfodol. 

Seiberddiogelwch a Gwaith Fforensig 

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle ichi ddatblygu dealltwriaeth o'r meysydd allweddol sy'n ymwneud â seiberddiogelwch a deall moeseg sy'n ymwneud â diogelu systemau a data cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn meithrin ymwybyddiaeth o'r offer a'r technegau a ddefnyddir ar gyfer gwaith fforensig digidol a diogelwch cyfrifiadurol.

Blwyddyn Un: Gradd Ymchwil Fforensig 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r amrywiol ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth fforensig a bydd hyn yn cael ei ategu gyda phrofiad ymarferol a geir trwy archwilio safleoedd troseddau realistig wedi’u hefelychu o fwrgleriaeth ddomestig i laddiad yn ein cyfres o labordai fforensig a’n tŷ safle troseddau pwrpasol. Bydd meysydd pwnc eraill fel Plismona, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth Ragarweiniol a Mathemateg hefyd yn cael eu hastudio. 

Cyflwyniad i Ddadansoddi Fforensig

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i agweddau sylfaenol technegau prosesu tystiolaeth trwy gyfuniad o ymarferion hyfforddi yn y labordy a dysgu seiliedig ar theori. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o ystod o dechnegau labordy a ddefnyddir i olrhain gronynnau a deunyddiau tystiolaeth fiolegol, gan gynnwys, chwilio, adfer, creu nodiadau achos cyfoes proffesiynol i gyfrannu at ffeil achos y labordy, microsgopeg sylfaenol, a phrofion cemegol am bresenoldeb deunyddiau biolegol. .

Cyflwyniad i Ymchwilio i Leoliadau Trosedd

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o amrywiaeth eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwilio. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol i chi sy'n ymwneud ag ymchwilio i droseddu. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio i safleoedd troseddau; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongliad o dystiolaeth safle trosedd ac ailadeiladu safle trosedd.

Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Gyfiawnder Troseddol 

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i system ddeddfwriaethol a chyfiawnder troseddol Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn cynnwys nodi rôl yr heddlu ac asiantaethau cysylltiedig, sy'n gweithio yn yr amgylchedd hwn. Byddwch hefyd yn archwilio rôl llywodraethu o fewn amgylcheddau plismona a diogelwch.

Egwyddorion Gwyddonol Sylfaenol ar gyfer Ymchwiliad Fforensig

Yn y modiwl hwn fe'ch cyflwynir i gysyniadau ymchwilio gwyddonol, mesur, cywirdeb a damcaniaethau ac arferion cemegol a biolegol hanfodol sy'n ymwneud ag ymchwiliad fforensig. Bydd hyn yn cynnwys eich cynorthwyo i ddatblygu techneg dda mewn labordy yn y meysydd hyn, ond hefyd cewch gyflwyniad i gemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd, seroleg, geneteg a DNA.

Cyflwyniad i Droseddeg a Dadansoddi Troseddau 

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am yr offer gwyddonol ac ystadegol a ddefnyddir i werthuso trosedd ynghyd â'i tharddiad a'i chyd-destun, ei mynychder, a'i heffeithiau ar ddioddefwyr a chymdeithas. Byddwch yn cael darlun cyffredinol o ddosbarthiad troseddau a chysylltiadau â deallusrwydd a thystiolaeth.

Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymcwhiliad Fforensig 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hyrwyddo diogelwch yn y gweithle a'r effaith ar iechyd yn sgil dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth arfer gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac i amcangyfrif risg. Hefyd, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio. 

Blwyddyn Dau: Gradd Ymchwil Fforensig 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn gwella'ch sgiliau ymhellach trwy ddadansoddi tystiolaeth yn y labordy, gan ddysgu am yr amrywiol ddadansoddiadau cemegol a biolegol a ddefnyddir mewn labordai fforensig. Cyflwynir yma ddisgyblaethau arbenigol fel ffotograffiaeth, Gwaith Fforensig Gwyddorau’r Ddaear, Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a microsgopeg. 

Dadansoddi a Dehongli Tystiolaeth

Ymestyn galluoedd ymarferol a gwybodaeth y myfyriwr yn ymwneud â dadansoddi tystiolaeth hybrin gronynnol a biolegol gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio offeryniaeth o safon sector, prosesau rheoli ansawdd a dogfennaeth o safon sector. Cyflwyno myfyrwyr i ddehongli a chyflwyno data gwyddonol a gynhyrchir o dechnegau dadansoddol.

Archwiliad Cyfaint i Safleoedd

O fewn y modiwl hwn byddwch yn meithrin profiad o ddelweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth safle trosedd a saethu fideo wrth recordio amrywiaeth o senarios safleoedd troseddau. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder ffocws, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn meithrin hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd safle trosedd mewn cyfres o safleoedd troseddau cyfaint wedi’u hefelychu gan gynnwys archwilio cerbydau.

Archwiliad Fforensig o Weddillion Dynol

Cyflwyno myfyrwyr i'r agweddau strategol ac unigryw sy'n gysylltiedig â dadansoddi gweddillion dynol. Darparu disgrifiad manwl o'r dulliau gwyddonol a thechnolegol a ddefnyddir wrth ymchwilio i ddioddefwyr troseddau neu drychinebau naturiol.

Gwaith Fforensig Digidol (e-droseddu) 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac yn gwerthuso'r offer a'r technegau sy'n gysylltiedig â chreu a darparu gwasanaeth fforensig cyfrifiadurol o fewn amgylchedd tîm. Byddwch yn dysgu dangos gwybodaeth a sgìl yn y prosesau sy'n ofynnol i reoli prosiect fforensig, o'r atafaelu cychwynnol i gyflwyno tystiolaeth yn ystafell y llys.

Seicoleg Fforensig a Strategaethau Ymchwilio 

Yn y modiwl hwn byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r dulliau adweithiol a rhagweithiol o ymchwilio i droseddau. Byddwch yn deall natur gymhleth cymhelliant troseddwyr a'r canlyniadau i safle’r drosedd. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys cyflwyniad i faes cymhleth seicoleg fforensig a'i rôl a'i ddefnydd yng ngweithdrefn ymchwilio i droseddau.

Gwyddoniaeth ar Waith ar gyfer Ymchwiliad Fforensig

Byddwch yn dysgu am fynychder, cam-drin ac effeithiau cyffuriau ac alcohol ac archwiliad fforensig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys dopio yn y byd chwaraeon, dadansoddi gwallt ac wrth ymchwilio i gynnyrch defnyddwyr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn dod i werthfawrogi rôl data gwyddorau’r ddaear wrth wneud archwiliad fforensig o safleoedd troseddau neu ddigwyddiadau a gofnodwyd.

Blwyddyn Tri: Gradd Ymchwil Fforensig 

Cewch eich cyflwyno i feysydd Ymchwiliad Fforensig mwy cymhleth fel Tân a Ffrwydradau a meysydd Arbenigol o Ymchwiliad Fforensig. Bydd y pwyslais yn parhau i fod ar drywydd Plismona'r cwrs a phwysigrwydd prosesu safleoedd troseddau, a thrin tystiolaeth yn y labordy. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol i adolygu llenyddiaeth. 

Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd 

Bydd hyn yn cynnwys gwerthuso achosion a thystiolaeth yn wyddonol a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a’r brif dystiolaeth. Yn rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth sylfaenol a data ar bwnc dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig.

Gwaith Achos Fforensig a'r Tyst Arbenigol

Caniatáu datblygu a chymhwyso sgiliau gwaith tîm, meddwl beirniadol a fforensig trwy ddylunio a phrosesu arbrawf o achos fforensig efelychiadol gan roi sylw arbennig i dystiolaeth DNA, paent a gwydr, SA a dehongli data dadansoddol gan ddefnyddio dulliau ystadegol. Galluogi'r myfyriwr i atgyfnerthu a datblygu ei ddealltwriaeth o'r rheoliadau sy'n berthnasol i ymarferwyr fforensig wrth ddadansoddi, dehongli a chyflwyno tystiolaeth a datblygu gwybodaeth a sgiliau i allu darparu tystiolaeth tyst.

Plismona Traffig Ffyrdd ac Ymchwilio i Gerbydau

Derbyn cyfarwyddyd damcaniaethol ac ymarferol mewn archwilio a dehongli digwyddiadau traffig, gan gynnwys technoleg GIS, cyfrifiadau cyflymder a phroffiliau treiddiad cerbydau. Dadansoddi deddfwriaeth plismona ffyrdd cymhleth yn feirniadol.

Pynciau Arbenigol mewn Troseddeg

Rhoi gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth feirniadol i fyfyrwyr o ystod eang o droseddau arbenigol a difrifol gan gynnwys astudio eu tarddiad, cymhelliant troseddwyr, y gallu i olrhain gan gynnwys ffocws ar dystiolaeth, a'r fframweithiau cyfreithiol a chosbau cysylltiedig. Rhoi cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi troseddau difrifol a chyfundrefnol ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a byd-eang.

Tystiolaeth Arbenigol a'i Ymchwiliad 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cael dealltwriaeth o amrywiaeth o feysydd ymchwilio arbenigol gan gynnwys gwaith fforensig bywyd gwyllt, peirianneg fforensig ac ymchwilio i beryglon biolegol a radiolegol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am fioderfysgaeth a’r ymchwil iddo a gwaith fforensig bywyd gwyllt. 

Arcwhiliad Safle Sylweddol

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio droseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol sy'n berthnasol i amrywiaeth o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau digwyddiad sylweddol. Byddwch yn defnyddio dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios safle sylweddol sy’n berthnasol ac wedi’u hefelychu ac astudiaethau achos.

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws ein holl gyrsiau Fforensig. 

Dysgu 

Byddwch yn astudio sawl achos ac yn dysgu am y technegau fforensig a ddefnyddir i ddatrys y drosedd, ac yn gallu gwerthuso a chloriannu dulliau fforensig yn feirniadol. 

Cyflwynir y cwrs Ymchwiliad Fforensig trwy gyfres o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a dosbarthiadau ymarferol. Yn ogystal, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu dan gyfarwyddyd ac yn annibynnol, gan ddarllen am faes y pwnc. 

Mewn wythnos arferol, gellir disgwyl i fyfyrwyr fynychu'r canlynol: 

  • Chwe darlith 
  • Tair i bedair awr o sesiynau tiwtorial neu weithdai 
  • Hyd at 10-12 awr o waith ymarferol 
  • Astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd 

Gellir gwasgaru'r amserlen dros bob un o bum niwrnod yr wythnos a addysgir (o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig) neu mae modd, er enghraifft, ryddhau myfyrwyr am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o ddosbarthiadau cyswllt. Gall hyn newid yn wythnosol yn dibynnu pryd mae gweithgareddau unigol ar gyfer modiwlau yn cael eu hamserlennu. 

Gwahoddir darlithwyr gwadd i siarad â myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau. Ymhlith y pynciau blaenorol roedd ymchwili i danau, achosion balistig ac adnabod cyrff o feddau torfol. 

Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd, gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, mewn profion dosbarth, traethodau, adroddiadau, ymarferion ymarferol, cyflwyniadau, sesiynau tiwtorial wedi'u hasesu ac aseiniadau cyfrifiadurol. Bydd rhai modiwlau'n cael eu hasesu'n barhaus ac efallai y bydd eraill yn cael arholiad diwedd blwyddyn. 

Cyfleusterau 

Byddwch yn cynnal ymchwiliadau wedi’i hefelychu yn ein hystafelloedd aml-ystafell Cyfleuster Hyfforddi Golygfeydd Trosedd, yn amrywio o fwrgleriaeth domestig ac archwiliadau cerbydau i olygfeydd mwy cymhleth fel llosgi bwriadol a lladdiad.

Mae ein labordai o safon y byddech yn disgwyl ei chael mewn diwydiant ac yn cynnwys labordy cemeg organig pwrpasol; labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun; dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i offer dadansoddol fel sbectromedrau UV / gweladwy, sbectromedrau is-goch, sbectromedrau fflworoleuedd, sbectromedrau allyriadau optegol, a chromatograffau nwy a hylif; labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol a dau labordy arbenigol ar gyfer gwaith sbectrometreg cyseiniant magnetig niwclear (NMR) a sganio microsgopeg electronau. 

Yn ogystal, caiff myfyrwyr ddefnyddio’r labordai a'r offer yng Nghanolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) y Brifysgol sy'n cynnwys sbectromedrau màs tandem cromatograff hylif o safon uchel iawn, cromatograffau ïon a chromatograffau nwy ‘headspace’. 

Darlithwyr 

Fe'ch addysgir gan staff yn ein tîm gwyddoniaeth ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddoniaeth fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi patrwm olion gwaed, arbenigwyr mewn tocsicoleg fforensig, ymchwilwyr safleoedd troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr yn y maes fforensig i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i wella'ch astudiaeth 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Tocyn Tocyn Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Pas Diploma BTEC mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn/ Offer

Anogir myfyrwyr i gael cot gotwm , sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o goglau labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect mewn diwydiant brynu cyfarpar diogelu personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Lleoliad* 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prif brosiect ymchwil dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Bydd y radd BSc Ymchwiliad Fforensig yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau academaidd, galwedigaethol a phersonol sydd eu hangen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r rhain yn cynnwys rolau mewn safleoedd troseddau ac unedau ymchwilio fforensig, ac yn y sector cyfiawnder troseddol ehangach. Mae'r cwrs Ymchwiliad Fforensig hefyd wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o alwedigaethau sy'n gofyn am gefndir dadansoddol gwyddonol.