Forensic Investigation

BSc (Anrh) Ymchwiliad Fforensig (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Mae ein gradd Ymchwiliad Fforensig yn cynnig i fyfyrwyr heb gefndir gwyddoniaeth draddodiadol, neu'r rheini sydd â diddordeb penodol yn y maes hwn, feithrin gwybodaeth sy'n ymwneud â defnyddio technegau fforensig mewn amrywiaeth eang o ymchwiliadau troseddol. 

Mae'r cwrs Sylfaen ar gyfer myfyrwyr nad ydyn nhw'n bodloni'r gofynion ar gyfer y gradd BSc (Anrh) Gradd Ymchwiliad Fforensig. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, ac sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Ar ôl i chi gwblhau honno, byddwch yn dechrau ar flwyddyn gyntaf y radd Ymchwilio Fforensig. 

Gallai ymchwiliadau gynnwys profi cyffuriau, amddiffyn defnyddwyr a dilysrwydd, dadansoddi DNA mewn profion bwyd, troseddau bywyd gwyllt ac ymchwiliadau gwenwynegol sy'n gysylltiedig â therfysgaeth gemegol a biolegol. 

Byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol mewn efelychiadau safle trosedd ac ystafelloedd y llys, yn ogystal â dadansoddiad o dystiolaeth fforensig. Bydd y radd hefyd yn eich dysgu am y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol, a'r gyfraith sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F413 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc sy'n berthnasol i ymchwilio fforensig, gan gynnwys ymchwilio safle trosedd, casglu a dadansoddi tystiolaeth, y strwythur a'r prosesau sy'n rheoleiddio'r system gyfiawnder troseddol a'r deddfau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio i droseddau. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Ymchwilio Fforensig 
Cyflwyniad i'r Labordy Fforensig 

Bydd myfyrwyr yn ymdrin â phynciau fel sut i ysgrifennu adroddiad labordy arbrofol; sgiliau arsylwi; beth yw'r hanfodion sylfaenol ar gyfer labordy fforensig; beth all ddigwydd pan fydd tystiolaeth yn cael ei pheryglu; cyflwyniad i ansawdd a safonau yn y labordy: gofynion, rheoleiddio, methiant, enghreifftiau, effeithiau; iechyd a diogelwch sylfaenol; gwyddoniaeth ddadansoddol sylfaenol: beth ydyw? Faint sy'n bresennol?; cyfansoddiad tystiolaeth fforensig.

Gwyddoniaeth ar gyfer Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith 

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i nifer o gysyniadau, syniadau a dulliau a ddefnyddir i ychwanegu at ymchwiliadau plismona gan gynnwys dadansoddi DNA, Cyffuriau, Alcohol a gwrthdrawiadau traffig ffyrdd; seiberddiogelwch a gwaith fforensig. Byddwch yn ymdrin â phynciau fel materion cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol; cysyniadau ymwybyddiaeth diogelwch gwybodaeth / cywirdeb ac argaeledd cyfrinachedd; peirianneg gymdeithasol; hylendid seiber; actorion bygythiad; cyflwyniad i offer seiber ffynhonnell agored; cyflwyniad i wybodaeth ffynhonnell agored a chyflwyniad i egwyddorion cyfrifiadurol fforensig.

Cyflwyniad i Ymchwiliad Fforensig 

Bydd hyn yn ymdrin â chyflwyniad i feddylfryd beirniadol a'r broses wyddonol. Beth yw ymholiad? Beth yw ymchwiliad? Offer a llifoedd prosesu sylfaenol i ddatrys ymholiad neu ymchwiliad. Casglu gwybodaeth. Dadansoddi gwybodaeth. Ffurfio casgliadau rhesymegol yn seiliedig ar ffeithiau a data gwyddonol. 

Byddwch yn archwilio gwyddoniaeth fforensig fel disgyblaeth. Cyflwyniad i ganghennau craidd gwyddoniaeth fforensig, ac adnabod mathau penodol o dystiolaeth. Cwmpas tystiolaeth fforensig a rheolau gwyddoniaeth fforensig. Byddwch hefyd yn ymdrin ag astudiaethau achos. Dadansoddiad o achosion trosedd gyda phwyslais arbennig ar ymchwilio, didoli a chyflwyno tystiolaeth a materion allweddol a nodwyd mewn achosion llys, ynghyd ag elfennau allweddol Cyfiawnder Troseddol, y system Gyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd. 

Llythrennedd Data Gwyddonol 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu a chefnogi cymhwysiad myfyrwyr o lythrennedd rhifiadol a thrin data  yng nghyd-destun eang gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys cyflwyniad i wyddoniaeth feintiol, unedau a mesur; egwyddorion rhifyddeg sylfaenol, BODMAS, a rhifau negyddol; degolion a defnyddio ffigurau, ffracsiynau, mynegeion a nodiannau gwyddonol arwyddocaol; cymhwyso algebra a symleiddio / aildrefnu hafaliadau; defnyddio Excel, offeryn gwyddonwyr ar gyfer trin data: ei ddefnydd i gofnodi, trin, dadansoddi a chyflwyno data.

Sgiliau Allweddol mewn Datblygiad Proffesiynol 

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i fywyd a disgwyliadau academaidd. Gan ddechrau gyda nodi eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain fel dysgwyr gweithredol, bydd myfyrwyr yn gwerthuso ac yn myfyrio ar eu dull o ddysgu ac yn defnyddio sgiliau newydd i wella eu profiad. Bydd cysyniadau a sgiliau sy'n ymwneud â dod o hyd i wybodaeth, cydnabod gwaith eraill, a thrin gwybodaeth yn cael eu hintegreiddio i roi sgiliau defnyddiol i fyfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau academaidd a gydol oes yn y dyfodol. 

Seiberddiogelwch a Gwaith Fforensig 

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle ichi ddatblygu dealltwriaeth o'r meysydd allweddol sy'n ymwneud â seiberddiogelwch a deall moeseg sy'n ymwneud â diogelu systemau a data cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn meithrin ymwybyddiaeth o'r offer a'r technegau a ddefnyddir ar gyfer gwaith fforensig digidol a diogelwch cyfrifiadurol.

Blwyddyn Un: Gradd Ymchwil Fforensig 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn derbyn cyflwyniad i'r amrywiol ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth fforensig a bydd hyn yn cael ei ategu gyda phrofiad ymarferol a geir trwy archwilio safleoedd troseddau realistig wedi’u hefelychu o fwrgleriaeth ddomestig i laddiad yn ein cyfres o labordai fforensig a’n tŷ safle troseddau pwrpasol. Bydd meysydd pwnc eraill fel Plismona, Iechyd a Diogelwch, Gwyddoniaeth Ragarweiniol a Mathemateg hefyd yn cael eu hastudio. 

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforensig 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i chi i agweddau technegol ac ymarferol pynciau dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig. Ymhlith y meysydd dan sylw mae daeareg fforensig; odontoleg fforensig ac anthropoleg; ymchwilio i laddiadau; proffilio troseddol; entomoleg fforensig; ymchwilio i ddamweiniau; tueddiadau troseddau cyfredol a disgwyliedig a systemau cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr.

Cyflwyniad i Droseddeg 

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o amrywiaeth eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwilio. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol i chi sy'n ymwneud ag ymchwilio i droseddu. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio i safleoedd troseddau; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongliad o dystiolaeth safle trosedd ac ailadeiladu safle trosedd.

Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Gyfiawnder Troseddol 

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i system ddeddfwriaethol a chyfiawnder troseddol Cymru a Lloegr. Bydd hyn yn cynnwys nodi rôl yr heddlu ac asiantaethau cysylltiedig, sy'n gweithio yn yr amgylchedd hwn. Byddwch hefyd yn archwilio rôl llywodraethu o fewn amgylcheddau plismona a diogelwch.

Gwyddoniaeth ar gyfer Ymchwil Fforensig 

Yn y modiwl hwn fe'ch cyflwynir i gysyniadau ymchwilio gwyddonol, mesur, cywirdeb a damcaniaethau ac arferion cemegol a biolegol hanfodol sy'n ymwneud ag ymchwiliad fforensig. Bydd hyn yn cynnwys eich cynorthwyo i ddatblygu techneg dda mewn labordy yn y meysydd hyn, ond hefyd cewch gyflwyniad i gemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd, seroleg, geneteg a DNA.

Dadansoddiad Trosedd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am yr offer gwyddonol ac ystadegol a ddefnyddir i werthuso trosedd ynghyd â'i tharddiad a'i chyd-destun, ei mynychder, a'i heffeithiau ar ddioddefwyr a chymdeithas. Byddwch yn cael darlun cyffredinol o ddosbarthiad troseddau a chysylltiadau â deallusrwydd a thystiolaeth.

Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymarfer Fforensig 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi ymwybyddiaeth i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hyrwyddo diogelwch yn y gweithle a'r effaith ar iechyd yn sgil dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth arfer gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac i amcangyfrif risg. Hefyd, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio. 

Blwyddyn Dau: Gradd Ymchwil Fforensig 

Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, byddwch yn gwella'ch sgiliau ymhellach trwy ddadansoddi tystiolaeth yn y labordy, gan ddysgu am yr amrywiol ddadansoddiadau cemegol a biolegol a ddefnyddir mewn labordai fforensig. Cyflwynir yma ddisgyblaethau arbenigol fel ffotograffiaeth, Gwaith Fforensig Gwyddorau’r Ddaear, Gwaith Fforensig Cyfrifiadurol a microsgopeg. 

Tystiolaeth Fforensig ac Archwiliad Labordy 

Wrth astudio’r modiwl hwn byddwch yn meithrin profiad ymarferol wrth archwilio amrywiaeth o fathau o dystiolaeth fforensig gan ddefnyddio dulliau labordy neu offer  safonol y diwydiant. Byddwch hefyd yn dysgu'r wyddoniaeth y tu ôl i dechnegau arholi yn ogystal â'r dystiolaeth ei hun. Byddwch yn dod yn gymwys i chwilio, adfer ac archwilio tystiolaeth a'i chyflwyno trwy ffeiliau achos ac adroddiadau tystion arbenigol. Mae'r modiwl hefyd yn canolbwyntio ar dystiolaeth fiolegol a dadansoddiad DNA diweddarach.

Archwiliad Cyfaint i Safleoedd Troseddau

O fewn y modiwl hwn byddwch yn meithrin profiad o ddelweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth safle trosedd a saethu fideo wrth recordio amrywiaeth o senarios safleoedd troseddau. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder ffocws, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn meithrin hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd safle trosedd mewn cyfres o safleoedd troseddau cyfaint wedi’u hefelychu gan gynnwys archwilio cerbydau.

Dyletswyddau'r Heddlu a'r Gyfraith II 

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddehongli a chysylltu deddfwriaeth gyfredol a newydd ag arfer a gweithdrefnau'r heddlu. Cewch gyfle i nodi a dadansoddi effeithiau deddfwriaeth ar gymunedau ac asiantaethau partner. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth, hyder a chymhwysedd ymhellach wrth ddefnyddio'r gyfraith fel offeryn ar gyfer datrys problemau.

Gwaith Fforensig Digidol (e-droseddu) 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac yn gwerthuso'r offer a'r technegau sy'n gysylltiedig â chreu a darparu gwasanaeth fforensig cyfrifiadurol o fewn amgylchedd tîm. Byddwch yn dysgu dangos gwybodaeth a sgìl yn y prosesau sy'n ofynnol i reoli prosiect fforensig, o'r atafaelu cychwynnol i gyflwyno tystiolaeth yn ystafell y llys.

Dulliau Ymchwilio 

Yn y modiwl hwn byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r dulliau adweithiol a rhagweithiol o ymchwilio i droseddau. Byddwch yn deall natur gymhleth cymhelliant troseddwyr a'r canlyniadau i safle’r drosedd. Bydd y modiwl hefyd yn cynnwys cyflwyniad i faes cymhleth seicoleg fforensig a'i rôl a'i ddefnydd yng ngweithdrefn ymchwilio i droseddau.

Cymwysiadau Ymarferol Ymchwiliad Fforensig 

Byddwch yn dysgu am fynychder, cam-drin ac effeithiau cyffuriau ac alcohol ac archwiliad fforensig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys dopio yn y byd chwaraeon, dadansoddi gwallt ac wrth ymchwilio i gynnyrch defnyddwyr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn dod i werthfawrogi rôl data gwyddorau’r ddaear wrth wneud archwiliad fforensig o safleoedd troseddau neu ddigwyddiadau a gofnodwyd.

Blwyddyn Tri: Gradd Ymchwil Fforensig 

Cewch eich cyflwyno i feysydd Ymchwiliad Fforensig mwy cymhleth fel Tân a Ffrwydradau a meysydd Arbenigol o Ymchwiliad Fforensig. Bydd y pwyslais yn parhau i fod ar drywydd Plismona'r cwrs a phwysigrwydd prosesu safleoedd troseddau, a thrin tystiolaeth yn y labordy. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol i adolygu llenyddiaeth. 

Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Bydd hyn yn cynnwys gwerthuso achosion a thystiolaeth yn wyddonol a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a’r brif dystiolaeth. Yn rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth sylfaenol a data ar bwnc dethol o fewn gwyddoniaeth fforensig.

Microsgopeg Fforensig 

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r egwyddorion optig sy'n gysylltiedig â microsgopeg ac yn ymwybodol o’r microsgop fel offeryn i archwilio a dadansoddi sbesimenau sy'n berthnasol i wyddoniaeth fforensig. Yn ogystal, byddwch yn datblygu gallu i ddehongli delweddau a dod i gasgliadau o'r arsylwadau hyn. Gall samplau fod yn decstilau, ffibrau, bwyd a chyffuriau, samplau pridd, paill a meinwe. Yn ogystal, byddwch yn meithrin dealltwriaeth o’r Microsgop Sganio Electron, ac yn cael profiad ymarferol o’i ddefnyddio.

Tystiolaeth Fforensig II 

Byddwch yn meithrin profiad ymarferol mewn dadansoddiadau tystiolaeth olion gan ddefnyddio offer cysylltiedig ac yn datblygu cymhwysedd wrth reoli achosion a dehongli tystiolaeth. Yn ogystal, byddwch yn derbyn cyfarwyddyd damcaniaethol ac ymarferol mewn digwyddiadau traffig a defnyddio GIS yn y dadansoddiad ystadegol o droseddau.

Dyletswyddau'r Heddlu a'r Gyfraith III 

Bydd yn eich galluogi i ddadansoddi deddfwriaeth gymhleth yn feirniadol yng nghyd-destun ymarfer a gweithdrefnau'r heddlu. Byddwch yn dysgu adnabod a gwahaniaethu wrth ddadansoddi, crynhoi, dehongli a chymhwyso natur ac effeithiau deddfwriaeth gymhleth ac mae'n gwella gwybodaeth, hyder a chymhwysedd wrth ddefnyddio cyfraith gymhleth sy'n ymwneud â datblygiad personol a dilyniant o fewn plismona.

Ymchwiliad Fforensig Arbenigol 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cael dealltwriaeth o amrywiaeth o feysydd ymchwilio arbenigol gan gynnwys gwaith fforensig bywyd gwyllt, peirianneg fforensig ac ymchwilio i beryglon biolegol a radiolegol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am fioderfysgaeth a’r ymchwil iddo a gwaith fforensig bywyd gwyllt. 

Ymchwiliad Safle Sylweddol

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio droseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol sy'n berthnasol i amrywiaeth o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau digwyddiad sylweddol. Byddwch yn defnyddio dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios safle sylweddol sy’n berthnasol ac wedi’u hefelychu ac astudiaethau achos.

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws ein holl gyrsiau Fforensig. 

Dysgu 

Byddwch yn astudio sawl achos ac yn dysgu am y technegau fforensig a ddefnyddir i ddatrys y drosedd, ac yn gallu gwerthuso a chloriannu dulliau fforensig yn feirniadol. 

Cyflwynir y cwrs Ymchwiliad Fforensig trwy gyfres o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a dosbarthiadau ymarferol. Yn ogystal, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu dan gyfarwyddyd ac yn annibynnol, gan ddarllen am faes y pwnc. 

Mewn wythnos arferol, gellir disgwyl i fyfyrwyr fynychu'r canlynol: 

  • Chwe darlith 

  • Tair i bedair awr o sesiynau tiwtorial neu weithdai 

  • Hyd at 10-12 awr o waith ymarferol 

  • Astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd 

Gellir gwasgaru'r amserlen dros bob un o bum niwrnod yr wythnos a addysgir (o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig) neu mae modd, er enghraifft, ryddhau myfyrwyr am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o ddosbarthiadau cyswllt. Gall hyn newid yn wythnosol yn dibynnu pryd mae gweithgareddau unigol ar gyfer modiwlau yn cael eu hamserlennu. 

Gwahoddir darlithwyr gwadd i siarad â myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau. Ymhlith y pynciau blaenorol roedd ymchwili i danau, achosion balistig ac adnabod cyrff o feddau torfol. 

Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd, gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, mewn profion dosbarth, traethodau, adroddiadau, ymarferion ymarferol, cyflwyniadau, sesiynau tiwtorial wedi'u hasesu ac aseiniadau cyfrifiadurol. Bydd rhai modiwlau'n cael eu hasesu'n barhaus ac efallai y bydd eraill yn cael arholiad diwedd blwyddyn. 

Cyfleusterau 

Byddwch yn cynnal ymchwiliadau wedi’i hefelychu yn ein hystafelloedd aml-ystafell Cyfleuster Hyfforddi Golygfeydd Trosedd, yn amrywio o fwrgleriaeth domestig ac archwiliadau cerbydau i olygfeydd mwy cymhleth fel llosgi bwriadol a lladdiad.

Mae ein labordai o safon y byddech yn disgwyl ei chael mewn diwydiant ac yn cynnwys labordy cemeg organig pwrpasol; labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun; dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i offer dadansoddol fel sbectromedrau UV / gweladwy, sbectromedrau is-goch, sbectromedrau fflworoleuedd, sbectromedrau allyriadau optegol, a chromatograffau nwy a hylif; labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol a dau labordy arbenigol ar gyfer gwaith sbectrometreg cyseiniant magnetig niwclear (NMR) a sganio microsgopeg electronau. 

Yn ogystal, caiff myfyrwyr ddefnyddio’r labordai a'r offer yng Nghanolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) y Brifysgol sy'n cynnwys sbectromedrau màs tandem cromatograff hylif o safon uchel iawn, cromatograffau ïon a chromatograffau nwy ‘headspace’. 

Darlithwyr 

Fe'ch addysgir gan staff yn ein tîm gwyddoniaeth ddadansoddol a fforensig sy'n cynnwys ymarferwyr gwyddoniaeth fforensig arbenigol, arbenigwyr mewn dadansoddi DNA a dadansoddi patrwm olion gwaed, arbenigwyr mewn tocsicoleg fforensig, ymchwilwyr safleoedd troseddau a chemegwyr siartredig. 

Rydym hefyd yn cyflogi sawl arbenigwr yn y maes fforensig i ddarparu hyfforddiant ar y cwrs hwn i wella'ch astudiaeth 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Tocyn Tocyn Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Pas Diploma BTEC mewn pwnc perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch i gynnwys Gwyddoniaeth neu Fathemateg. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


* Rhwymedig


Pecyn/ Offer

Anogir myfyrwyr i gael cot gotwm , sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o goglau labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect mewn diwydiant brynu cyfarpar diogelu personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 


Lleoliad* 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prif brosiect ymchwil dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y radd BSc Ymchwiliad Fforensig yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau academaidd, galwedigaethol a phersonol sydd eu hangen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r rhain yn cynnwys rolau mewn safleoedd troseddau ac unedau ymchwilio fforensig, ac yn y sector cyfiawnder troseddol ehangach. Mae'r cwrs Ymchwiliad Fforensig hefyd wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o alwedigaethau sy'n gofyn am gefndir dadansoddol gwyddonol. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL