Mae Gwyddorau Fforensig ac Archeolegol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Hoffech chi gyflawni rôl hanfodol wrth ymchwilio i droseddau a senarios cyfreithiol? Wedi'i achredu gan Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae gradd Gwyddoniaeth Fforensig PDC yn darparu cymhwysiad hynod ymarferol o ystod o wyddorau yng nghyd-destun cyfraith droseddol a sifil. 

Byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau o feysydd cemeg, bioleg a gwyddorau eraill, gan ganolbwyntio ar sut y cânt eu defnyddio mewn gwyddoniaeth lleoliad trosedd ac ymchwilio troseddol. 

Mae gan y cwrs Gwyddoniaeth Fforensig ffocws cryf ar gyflogadwyedd a byddwch yn astudio'r broses gyfan o'r lleoliad trosedd i'r llys. Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn arferion a thechnegau safonol a ddefnyddir wrth ymchwilio i leoliad trosedd, yn ogystal â dadansoddiad labordy o dystiolaeth a'i dehongliad. 

Byddwch yn astudio canghennau arbenigol gwyddoniaeth fforensig, gan gynnwys troseddoldeb, cemeg fforensig, bioleg fforensig, anthropoleg, ymchwilio i dân a gwenwyneg. Mae gan ein cwrs Gwyddoniaeth Fforensig sylfaen wyddonol gref iawn, sy'n golygu y byddwch chi'n gyflogadwy mewn nifer o sectorau gwyddonol. 

Ymhlith y 15 cyntaf yn y DU ar gyfer Gwyddor Fforensig (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F125 Llawn Amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
FK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F125 Llawn Amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
FK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyntaff A

Mae'r radd mewn gwyddoniaeth fforensig yn cwmpasu ystod eang o wyddorau, o droseddoldeb i gemeg a bioleg. Byddwch yn datblygu cysyniadau protocol ymchwilio i leoliad trosedd ac yn ennill gwybodaeth wyddonol o'r technegau dadansoddol cemegol a biolegol a ddefnyddir i gynorthwyo ymchwiliadau. 

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd mewn gwyddoniaeth fforensig yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol mewn cemeg fiolegol, ddadansoddol ac ymchwilio i droseddau a ddefnyddir mewn ymchwiliad fforensig. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm blwyddyn gyntaf cyffredin yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis astudio modiwlau sy'n dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig “Dadansoddol” neu “Bioleg” yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod eu hail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Bydd ail flwyddyn eich gwyddoniaeth fforensig yn gwella'ch sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth ddamcaniaethol trwy dystiolaeth fforensig ac archwiliad lleoliad trosedd. Byddwch yn datblygu eich sgiliau wrth gymhwyso technegau cemeg a'ch dealltwriaeth o naill ai cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol o fewn ymchwiliad fforensig yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir. 

Yn y drydedd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau uwch, gan ddadansoddi astudiaethau achos fforensig yn feirniadol ynghyd â datblygu sgiliau uwch naill ai mewn cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd yn ogystal â chymryd y modiwl Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Droseddeg 

 • Cyflwyniad i Bioleg Fforensig 

 • Cysyniadau Sylfaenol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Cysyniadau Cemegol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymarfer Fforensig 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Tystiolaeth Fforensig 

 • Archwiliad Golygfa Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Sbectrosgopeg 

 • Fforensig Ddigidol 

Llwybr Bioleg 

 • Tystiolaeth Fforensig a Dadansoddiad Labordy 

 • Archwiliad Golygfa Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Dadansoddiad Fforensig o Olion Dynol 

 • Microbioleg Feddygol 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Ymchwiliad Golygfa Fawr 

 • Cemeg Dadansoddol Uwch 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig a Dadansoddiad Pelydr-X 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Llwybr Bioleg 

 • Cymhwyso Bioleg Fforensig 

 • Amrywiad Dynol ac Anthropoleg Fforensig 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig a Microanalysis Pelydr-X 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws pob cwrs Fforensig. 

Dysgu 

Bydd y radd wyddoniaeth fforensig hon yn cynnwys tua deg awr mewn darlithoedd a thiwtorialau grwpiau bach, a hyd at ddeg awr o waith ymarferol bob wythnos. 

Fe'ch dysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Yn ogystal â darlithoedd gan staff Prifysgol De Cymru, traddodir darlithoedd gwadd gan arbenigwyr arbenigol allanol yn eu maes fel rhan o gyflwyno'r modiwl ac yn ogystal trwy gyflwyniadau a drefnir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig y Brifysgol a Chymdeithas Cemeg. 

Yn ogystal, cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn fel Ffeiriau Gyrfa a chynadleddau Gyrfa lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod mwy am ddarpar yrfaoedd a chwrdd â darpar gyflogwyr. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys arholiadau diwedd blwyddyn, profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol a labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig ar ffurf traethawd, asesiadau ateb byr ar-lein, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos efelychiedig, paratoi datganiadau tyst , ymarferion dadansoddi data, ffug sesiynau llys a chyflwyniadau llafar. 

Mae gan lawer o'r tasgau a'r asesiadau y byddwch yn eu cwblhau sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd sydd wedi'u hymgorffori'n ddwfn ynddynt gan gynnwys dysgu annibynnol, gweithio fel rhan o dîm, sgiliau rhifedd, cynllunio, trefnu a chyfathrebu, yn ogystal â chaniatáu i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol ar gyfer ymarfer gwyddoniaeth fforensig 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig wedi'i achredu gan Y Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig mewn tri cydran maes safonol - Ymchwiliad i Safleoedd Trosedd; Dadansoddi a Dehongli Labordy, Gwerthuso a Chyflwyno Tystiolaeth. 

Cyfleusterau 

Mae'r radd gwyddoniaeth fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y labordy fforensig. Byddwch chi'n elwa o offerynnau safonol y diwydiant, gan ddarparu sgiliau i chi mewn ystod eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Golygfa Drosedd aml-ystafell, labordai offer pwrpasol a chyfres dadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi mewn archwilio lleoliadau troseddau a phrosesau cadwyn y ddalfa, yn ogystal â materion posibl mewn lleoliadau troseddau. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Cemeg neu Bioleg ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC ar Lefel A i gynnwys Cemeg neu Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Cemeg neu Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r hyn y gofynnwyd amdano 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol i gynnwys modiwlau Cemeg neu Bioleg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Bioleg neu Cemeg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol.   

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. I gynnwys: 15 o ragoriaethau o unedau Cemeg neu Bioleg, 21 Teilyngdod (3 o Cemeg / Bioleg) a 9 Pas. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Bydd myfyrwyr ar ein gradd gwyddoniaeth fforensig yn ennill portffolio rhagorol o sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, a byddwch yn cael eich hyfforddi gan ddefnyddio'r un offerynnau a thechnegau â gwyddonwyr fforensig wrth eu gwaith, a fydd yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi graddedig. Mae sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion gwyddoniaeth fforensig yn ddymunol iawn a gellir eu defnyddio mewn meysydd gwyddonol eraill fel y diwydiannau cemegol a fferyllol, neu mewn astudiaeth ôl-raddedig fel Meistr, Doethuriaeth a meddygaeth llwybr cyflym. Mae graddedigion wedi ennill cyflogaeth gyda rhai o brif ddarparwyr gwasanaethau gwyddoniaeth fforensig y DU, gan ddod yn wyddonwyr adrodd, neu weithio yn y sector dadansoddol ehangach lle mae galw mawr am raddedigion medrus iawn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr gwyddoniaeth fforensig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.