Hoffech chi gyflawni rôl hanfodol wrth ymchwilio i droseddau a senarios cyfreithiol? Wedi'i achredu gan Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae gradd Gwyddoniaeth Fforensig PDC yn darparu cymhwysiad hynod ymarferol o ystod o wyddorau yng nghyd-destun cyfraith droseddol a sifil. 

Byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau o feysydd cemeg, bioleg a gwyddorau eraill, gan ganolbwyntio ar sut y cânt eu defnyddio mewn gwyddoniaeth lleoliad trosedd ac ymchwilio troseddol. 

Mae gan y cwrs Gwyddoniaeth Fforensig ffocws cryf ar gyflogadwyedd a byddwch yn astudio'r broses gyfan o'r lleoliad trosedd i'r llys. Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn arferion a thechnegau safonol a ddefnyddir wrth ymchwilio i leoliad trosedd, yn ogystal â dadansoddiad labordy o dystiolaeth a'i dehongliad. 

Byddwch yn astudio canghennau arbenigol gwyddoniaeth fforensig, gan gynnwys troseddoldeb, cemeg fforensig, bioleg fforensig, anthropoleg, ymchwilio i dân a gwenwyneg. Mae gan ein cwrs Gwyddoniaeth Fforensig sylfaen wyddonol gref iawn, sy'n golygu y byddwch chi'n gyflogadwy mewn nifer o sectorau gwyddonol. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F125 Llawn Amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
FK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F125 Llawn Amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
FK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r radd mewn gwyddoniaeth fforensig yn cwmpasu ystod eang o wyddorau, o droseddoldeb i gemeg a bioleg. Byddwch yn datblygu cysyniadau protocol ymchwilio i leoliad trosedd ac yn ennill gwybodaeth wyddonol o'r technegau dadansoddol cemegol a biolegol a ddefnyddir i gynorthwyo ymchwiliadau. Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu i adeiladu bob blwyddyn ar y wybodaeth a ddysgwyd mewn blynyddoedd blaenorol ac fe'i haddysgir i ddatblygu sgiliau damcaniaethol ac yna i roi'r sgiliau hynny ar waith mewn lleoliad ymarferol.

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd mewn gwyddoniaeth fforensig yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol mewn cemeg fiolegol, ddadansoddol ac ymchwilio i droseddau a ddefnyddir mewn ymchwiliad fforensig. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm blwyddyn gyntaf cyffredin yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis astudio modiwlau sy'n dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig “Dadansoddol” neu “Bioleg” yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod eu hail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Bydd ail flwyddyn eich gwyddoniaeth fforensig yn gwella'ch sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth ddamcaniaethol trwy dystiolaeth fforensig ac archwiliad lleoliad trosedd. Byddwch yn datblygu eich sgiliau wrth gymhwyso technegau cemeg a'ch dealltwriaeth o naill ai cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol o fewn ymchwiliad fforensig yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir. 

Yn y drydedd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau uwch, gan ddadansoddi astudiaethau achos fforensig yn feirniadol ynghyd â datblygu sgiliau uwch naill ai mewn cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd yn ogystal â chymryd y modiwl Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Blwyddyn Un: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Cyflwyniad i Ddadansoddi Fforensig

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i agweddau sylfaenol technegau prosesu tystiolaeth trwy gyfuniad o ymarferion hyfforddi yn y labordy a dysgu seiliedig ar theori. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o ystod o dechnegau labordy a ddefnyddir i olrhain gronynnau a deunyddiau tystiolaeth fiolegol, gan gynnwys, chwilio, adfer, creu nodiadau achos cyfoes proffesiynol i gyfrannu at ffeil achos y labordy, microsgopeg sylfaenol, a phrofion cemegol am bresenoldeb deunyddiau biolegol. .

Cyflwyniad i Ymchwilio i Leoliadau Trosedd

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o ystod eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwiliol. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol sy'n ymwneud ag ymchwilio i drosedd. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio i leoliadau trosedd; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongli tystiolaeth lleoliad trosedd ac ail-greu lleoliadau trosedd.

Sgiliau Allweddol ar gyfer Gwyddoniaeth Fforensig*

Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwerthfawrogiad i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hybu diogelwch yn y gweithle a'r canlyniadau i iechyd oherwydd dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth wneud gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac amcangyfrif risg. Yn ogystal, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio.

Geneteg ac Esblygiad

Mae myfyrwyr yn gweithio i ddysgu egwyddorion allweddol geneteg a theori esblygiad i gael dealltwriaeth o strwythur a threfniadaeth DNA, sut mae atgynhyrchu DNA yn gweithio a sut rydyn ni'n symud o enyn i brotein. Bydd y modiwl hwn hefyd yn rhoi profiadau labordy i fyfyrwyr sy'n berthnasol i weithio gyda DNA mewn labordy.

Moleciwlau Organig Sylfaenol a Dadansoddiad ar gyfer y Gwyddorau Fforensig

Cynlluniwyd y modiwl hwn i gyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth o gysyniadau mewn cemeg organig, biolegol a dadansoddol sydd eu hangen ar gyfer gwyddoniaeth fforensig. Mae myfyrwyr yn gallu adeiladu ar eu sgiliau labordy i gefnogi datblygiad sgiliau dadansoddol eraill.

Cysyniadau Cemegol

Mae myfyrwyr yn gallu ennill gwybodaeth am gysyniadau sylfaenol cemeg ffisegol ac anorganig i gefnogi gyda modiwlau'r dyfodol ond hefyd yn datblygu sgiliau allweddol megis datrys problemau a meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn gallu ymchwilio i dechnegau dadansoddol ac offerynnol i ddeall eu sail gemegol. Bydd sesiynau labordy yn datblygu'r sgiliau labordy angenrheidiol.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.


Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Dadansoddi a Dehongli Tystiolaeth

Ymestyn galluoedd ymarferol a gwybodaeth y myfyriwr yn ymwneud â dadansoddi tystiolaeth hybrin gronynnol a biolegol gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio offeryniaeth o safon sector, prosesau rheoli ansawdd a dogfennaeth o safon sector. Cyflwyno myfyrwyr i ddehongli a chyflwyno data gwyddonol a gynhyrchir o dechnegau dadansoddol.

Ymchwiliad Golygfa Cyfrol

O fewn y modiwl hwn byddwch yn ennill delweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth lleoliad trosedd a phrofiad fideo yn recordio amrywiaeth o senarios lleoliadau trosedd. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder maes, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd lleoliadau trosedd o fewn cyfres o efelychiadau o leoliadau troseddau cyffredin gan gynnwys archwilio cerbydau.

Archwiliad Fforensig o Weddillion Dynol

Cyflwyno myfyrwyr i'r agweddau strategol ac unigryw sy'n gysylltiedig â dadansoddi gweddillion dynol. Darparu disgrifiad manwl o'r dulliau gwyddonol a thechnolegol a ddefnyddir wrth ymchwilio i ddioddefwyr troseddau neu drychinebau naturiol.

Geneteg Foleciwlaidd Ddynol

Mae myfyrwyr yn adeiladu ar y eneteg a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf i ddeall geneteg foleciwlaidd a sail enetig anhwylderau etifeddol. Mae myfyrwyr yn dod i ddeall cymwysiadau ymarferol technegau bioleg foleciwlaidd a sut y defnyddir y rhain i astudio geneteg.

Technegau Modern mewn Dadansoddi ac Adnabod

Trwy'r modiwl hwn, mae myfyrwyr yn dysgu'r theori a'r ymarfer o amgylch y technegau dadansoddol a ddefnyddir mewn gwyddor fforensig. Mae hyn yn ymdrin â phynciau fel sbectrosgopeg sy'n hanfodol wrth adnabod sylweddau a sut y gallwn ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i ddeall adeiledd cemegol cyfansoddion.

Llwybr Dadansoddol – Cymhwyso Dadansoddiad Fforensig

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â sut y gallwn ddefnyddio technegau dadansoddol o fewn y lleoliad fforensig. Mae'n ymchwilio i sut y gall cemegydd fforensig ddefnyddio technegau dadansoddol i ganfod tystiolaeth megis cyffuriau anghyfreithlon. Mae hefyd yn ymdrin â sut y gellir defnyddio gweddillion tân, ac ymchwilio i gyfansoddion pridd mewn Fforensig.

Llwybr Biolegol - Bioleg Fforensig a Microbioleg

Bydd myfyrwyr yn dysgu am fioleg celloedd, microbioleg a biocemeg. Trwy hyn bydd yn rhoi cyfle i'r dysgwr ddatblygu dealltwriaeth o gymhlethdod bywyd cellog. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio gwerth a sail ddamcaniaethol tystiolaeth fiolegol mewn fforensig yn ogystal ag edrych ar sut y gall microbau gyfrannu at glefydau dynol a all arwain at farwolaeth.


Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd hyn yn cynnwys gwerthusiad gwyddonol o achosion a thystiolaeth a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal â hyn, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a phrif dystiolaeth. Fel rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth a data cynradd ar bwnc dethol o fewn gwyddor fforensig.

Gwaith Achos Fforensig a'r Tyst Arbenigol

Caniatáu datblygu a chymhwyso sgiliau gwaith tîm, meddwl beirniadol a fforensig trwy ddylunio a phrosesu arbrawf o achos fforensig efelychiadol gan roi sylw arbennig i dystiolaeth DNA, paent a gwydr, SA a dehongli data dadansoddol gan ddefnyddio dulliau ystadegol. Galluogi'r myfyriwr i atgyfnerthu a datblygu ei ddealltwriaeth o'r rheoliadau sy'n berthnasol i ymarferwyr fforensig wrth ddadansoddi, dehongli a chyflwyno tystiolaeth ac i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i allu darparu tystiolaeth tyst.

Arholiad Golygfa Fawr

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio troseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol a gymhwysir i ystod o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau i ddigwyddiadau mawr. Byddwch yn cymhwyso dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios golygfa fawr efelychiadol a pherthnasol ac astudiaethau achos.

Tocsicoleg Fforensig Gymhwysol

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudio tocsicoleg ac yn meithrin dealltwriaeth o'r effeithiau y gall sylweddau gwenwynig eu cael ar y corff. Mae'n cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion amsugno, dosbarthu, metaboledd ac ysgarthu yn ogystal â defnyddio dosbarthiadau labordy ymarferol i ddeall ymchwilio i sylweddau gwenwynegol.

Dadansoddi a Dehongli DNA Fforensig Technegol

Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r holl theori a ddysgwyd ar y cwrs a chymhwyso hyn i'r cymwysiadau fforensig. Mae'n archwilio sut mae geneteg foleciwlaidd yn cael ei defnyddio mewn lleoliadau fforensig trwy archwilio meysydd fel proffilio DNA a sut mae hyn yn deillio o staeniau lleoliad trosedd.

Llwybr Dadansoddol - Technegau Dadansoddol Uwch

Mae hwn wedi'i ddatblygu i roi'r sgiliau uwch y byddai eu hangen yn y gweithle i fyfyrwyr. Gan adeiladu ar astudiaeth mewn blynyddoedd blaenorol mae'r modiwl hwn yn datblygu prosesau megis technegau echdynnu sy'n hanfodol ar gyfer gwaith fforensig ond sydd hefyd yn edrych ar bwysigrwydd cromatograffaeth dda ar gyfer dadansoddi meintiol. Mae hefyd yn ymchwilio i gymwysiadau technegau dadansoddol megis LC-MS/MS a q-NMR.

Llwybr Biolegol - Fforensig Amgylcheddol a Bywyd Gwyllt

Trwy'r modiwl hwn, gall myfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o gymhwyso fforensig ym meysydd yr amgylchedd a throseddau bywyd gwyllt. Mae hyn yn ymdrin â phynciau a meysydd fel y gyfraith a deddfwriaeth sy'n ymwneud â throseddau bywyd gwyllt a'r microsgopeg a'r dadansoddiad DNA y gallai fod eu hangen. Mae'n ymchwilio i'r offer y gellir eu defnyddio wrth ymchwilio i droseddau amgylcheddol a sut mae offer arbenigol fel GIS yn cael eu defnyddio ynghyd â dadansoddiad gwyddonol o briddoedd.

Dysgu 

Bydd y radd wyddoniaeth fforensig hon yn cynnwys tua deg awr mewn darlithoedd a thiwtorialau grwpiau bach, a hyd at ddeg awr o waith ymarferol bob wythnos. 

Fe'ch dysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Yn ogystal â darlithoedd gan staff Prifysgol De Cymru, traddodir darlithoedd gwadd gan arbenigwyr arbenigol allanol yn eu maes fel rhan o gyflwyno'r modiwl ac yn ogystal trwy gyflwyniadau a drefnir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig y Brifysgol a Chymdeithas Cemeg. 

Yn ogystal, cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn fel Ffeiriau Gyrfa a chynadleddau Gyrfa lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod mwy am ddarpar yrfaoedd a chwrdd â darpar gyflogwyr. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys arholiadau diwedd blwyddyn, profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol a labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig ar ffurf traethawd, asesiadau ateb byr ar-lein, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos efelychiedig, paratoi datganiadau tyst , ymarferion dadansoddi data, ffug sesiynau llys a chyflwyniadau llafar. 

Mae gan lawer o'r tasgau a'r asesiadau y byddwch yn eu cwblhau sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd sydd wedi'u hymgorffori'n ddwfn ynddynt gan gynnwys dysgu annibynnol, gweithio fel rhan o dîm, sgiliau rhifedd, cynllunio, trefnu a chyfathrebu, yn ogystal â chaniatáu i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol ar gyfer ymarfer gwyddoniaeth fforensig 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig wedi'i achredu gan Y Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig mewn tri cydran maes safonol - Ymchwiliad i Safleoedd Trosedd; Dadansoddi a Dehongli Labordy, Gwerthuso a Chyflwyno Tystiolaeth. 

Cyfleusterau 

Mae'r radd gwyddoniaeth fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y labordy fforensig. Byddwch chi'n elwa o offerynnau safonol y diwydiant, gan ddarparu sgiliau i chi mewn ystod eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Golygfa Drosedd aml-ystafell, labordai offer pwrpasol a chyfres dadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi mewn archwilio lleoliadau troseddau a phrosesau cadwyn y ddalfa, yn ogystal â materion posibl mewn lleoliadau troseddau. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC i gynnwys Cemeg neu Fioleg ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC ar Lefel A i gynnwys Cemeg neu Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r hyn y gofynnwyd amdano 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol i gynnwys modiwlau Cemeg neu Bioleg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112 UCAS).  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS. I gynnwys: 15 o ragoriaethau o unedau Cemeg neu Bioleg, 21 Teilyngdod (3 o Cemeg / Bioleg) a 9 Pas. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Bydd myfyrwyr ar ein gradd gwyddoniaeth fforensig yn ennill portffolio rhagorol o sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, a byddwch yn cael eich hyfforddi gan ddefnyddio'r un offerynnau a thechnegau â gwyddonwyr fforensig wrth eu gwaith, a fydd yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi graddedig. Mae sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion gwyddoniaeth fforensig yn ddymunol iawn a gellir eu defnyddio mewn meysydd gwyddonol eraill fel y diwydiannau cemegol a fferyllol, neu mewn astudiaeth ôl-raddedig fel Meistr, Doethuriaeth a meddygaeth llwybr cyflym. Mae graddedigion wedi ennill cyflogaeth gyda rhai o brif ddarparwyr gwasanaethau gwyddoniaeth fforensig y DU, gan ddod yn wyddonwyr adrodd, neu weithio yn y sector dadansoddol ehangach lle mae galw mawr am raddedigion medrus iawn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr gwyddoniaeth fforensig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.