BSc (Hons) Forensic Science

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig

Hoffech chi gyflawni rôl hanfodol wrth ymchwilio i droseddau a senarios cyfreithiol? Wedi'i achredu gan Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae gradd Gwyddoniaeth Fforensig PDC yn darparu cymhwysiad hynod ymarferol o ystod o wyddorau yng nghyd-destun cyfraith droseddol a sifil. 

Byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau o feysydd cemeg, bioleg a gwyddorau eraill, gan ganolbwyntio ar sut y cânt eu defnyddio mewn gwyddoniaeth lleoliad trosedd ac ymchwilio troseddol. 

Mae gan y cwrs Gwyddoniaeth Fforensig ffocws cryf ar gyflogadwyedd a byddwch yn astudio'r broses gyfan o'r lleoliad trosedd i'r llys. Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn arferion a thechnegau safonol a ddefnyddir wrth ymchwilio i leoliad trosedd, yn ogystal â dadansoddiad labordy o dystiolaeth a'i dehongliad. 

Byddwch yn astudio canghennau arbenigol gwyddoniaeth fforensig, gan gynnwys troseddoldeb, cemeg fforensig, bioleg fforensig, anthropoleg, ymchwilio i dân a gwenwyneg. Mae gan ein cwrs Gwyddoniaeth Fforensig sylfaen wyddonol gref iawn, sy'n golygu y byddwch chi'n gyflogadwy mewn nifer o sectorau gwyddonol. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F125 Llawn Amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Mae'r radd mewn gwyddoniaeth fforensig yn cwmpasu ystod eang o wyddorau, o droseddoldeb i gemeg a bioleg. Byddwch yn datblygu cysyniadau protocol ymchwilio i leoliad trosedd ac yn ennill gwybodaeth wyddonol o'r technegau dadansoddol cemegol a biolegol a ddefnyddir i gynorthwyo ymchwiliadau. 

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd mewn gwyddoniaeth fforensig yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol mewn cemeg fiolegol, ddadansoddol ac ymchwilio i droseddau a ddefnyddir mewn ymchwiliad fforensig. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm blwyddyn gyntaf cyffredin yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis astudio modiwlau sy'n dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig “Dadansoddol” neu “Bioleg” yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod eu hail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Bydd ail flwyddyn eich gwyddoniaeth fforensig yn gwella'ch sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth ddamcaniaethol trwy dystiolaeth fforensig ac archwiliad lleoliad trosedd. Byddwch yn datblygu eich sgiliau wrth gymhwyso technegau cemeg a'ch dealltwriaeth o naill ai cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol o fewn ymchwiliad fforensig yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir. 

Yn y drydedd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau uwch, gan ddadansoddi astudiaethau achos fforensig yn feirniadol ynghyd â datblygu sgiliau uwch naill ai mewn cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth biolegol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd yn ogystal â chymryd y modiwl Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Droseddeg 

 • Cyflwyniad i Bioleg Fforensig 

 • Cysyniadau Sylfaenol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Cysyniadau Cemegol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymarfer Fforensig 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Tystiolaeth Fforensig 

 • Archwiliad Golygfa Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Sbectrosgopeg 

 • Fforensig Ddigidol 

Llwybr Bioleg 

 • Tystiolaeth Fforensig a Dadansoddiad Labordy 

 • Archwiliad Golygfa Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Dadansoddiad Fforensig o Olion Dynol 

 • Microbioleg Feddygol 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Ymchwiliad Golygfa Fawr 

 • Cemeg Dadansoddol Uwch 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig a Dadansoddiad Pelydr-X 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Llwybr Bioleg 

 • Cymhwyso Bioleg Fforensig 

 • Amrywiad Dynol ac Anthropoleg Fforensig 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig a Microanalysis Pelydr-X 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws pob cwrs Fforensig. 

Dysgu 

Bydd y radd wyddoniaeth fforensig hon yn cynnwys tua deg awr mewn darlithoedd a thiwtorialau grwpiau bach, a hyd at ddeg awr o waith ymarferol bob wythnos. 

Fe'ch dysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Yn ogystal â darlithoedd gan staff Prifysgol De Cymru, traddodir darlithoedd gwadd gan arbenigwyr arbenigol allanol yn eu maes fel rhan o gyflwyno'r modiwl ac yn ogystal trwy gyflwyniadau a drefnir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig y Brifysgol a Chymdeithas Cemeg. 

Yn ogystal, cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn fel Ffeiriau Gyrfa a chynadleddau Gyrfa lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod mwy am ddarpar yrfaoedd a chwrdd â darpar gyflogwyr. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys arholiadau diwedd blwyddyn, profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol a labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig ar ffurf traethawd, asesiadau ateb byr ar-lein, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos efelychiedig, paratoi datganiadau tyst , ymarferion dadansoddi data, ffug sesiynau llys a chyflwyniadau llafar. 

Mae gan lawer o'r tasgau a'r asesiadau y byddwch yn eu cwblhau sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd sydd wedi'u hymgorffori'n ddwfn ynddynt gan gynnwys dysgu annibynnol, gweithio fel rhan o dîm, sgiliau rhifedd, cynllunio, trefnu a chyfathrebu, yn ogystal â chaniatáu i chi ddatblygu sgiliau proffesiynol ar gyfer ymarfer gwyddoniaeth fforensig 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig wedi'i achredu gan Y Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig mewn tri cydran maes safonol - Ymchwiliad i Safleoedd Trosedd; Dadansoddi a Dehongli Labordy, Gwerthuso a Chyflwyno Tystiolaeth. 

Cyfleusterau 

Mae'r radd gwyddoniaeth fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y labordy fforensig. Byddwch chi'n elwa o offerynnau safonol y diwydiant, gan ddarparu sgiliau i chi mewn ystod eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Golygfa Drosedd aml-ystafell, labordai offer pwrpasol a chyfres dadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi mewn archwilio lleoliadau troseddau a phrosesau cadwyn y ddalfa, yn ogystal â materion posibl mewn lleoliadau troseddau. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn eu derbyn cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Cemeg a Bioleg ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC ar Lefel A i gynnwys Cemeg a Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Cemeg a Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r hyn y gofynnwyd amdano 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol i gynnwys modiwlau Cemeg a Bioleg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Bioleg a Chemeg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol.   

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. I gynnwys: 15 o ragoriaethau o unedau Cemeg a Bioleg, 21 Teilyngdod (3 o Cemeg / Bioleg) a 9 Pas. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Bydd myfyrwyr ar ein gradd gwyddoniaeth fforensig yn ennill portffolio rhagorol o sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, a byddwch yn cael eich hyfforddi gan ddefnyddio'r un offerynnau a thechnegau â gwyddonwyr fforensig wrth eu gwaith, a fydd yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi graddedig. Mae sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion gwyddoniaeth fforensig yn ddymunol iawn a gellir eu defnyddio mewn meysydd gwyddonol eraill fel y diwydiannau cemegol a fferyllol, neu mewn astudiaeth ôl-raddedig fel Meistr, Doethuriaeth a meddygaeth llwybr cyflym. Mae graddedigion wedi ennill cyflogaeth gyda rhai o brif ddarparwyr gwasanaethau gwyddoniaeth fforensig y DU, gan ddod yn wyddonwyr adrodd, neu weithio yn y sector dadansoddol ehangach lle mae galw mawr am raddedigion medrus iawn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr gwyddoniaeth fforensig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL