Mae'r cwrs Sylfaen mewn Gwyddoniaeth Fforensig ar gyfer myfyrwyr nad ydyn nhw'n bodloni’r gofynion ar gyfer y radd BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, ac sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. 

Wedi'i achredu gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae gan y cwrs Gwyddoniaeth Fforensig hwn ffocws cryf ar gyflogadwyedd a byddwch yn astudio'r broses gyfan o'r safle trosedd i'r llys. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm cyffredin blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig Ddadansoddol neu Fiolegol yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn arferion a thechnegau safonol a ddefnyddir wrth ymchwilio i safle trosedd, yn ogystal â dadansoddiad labordy o dystiolaeth a'i dehongliad. Byddwch yn astudio canghennau arbenigol o wyddoniaeth fforensig, gan gynnwys troseddoldeb, cemeg, bioleg, anthropoleg, ymchwilio i safleoedd troseddau pwysig a thocsicoleg. 

Mae gan ein cwrs Gwyddoniaeth Fforensig sylfaen wyddonol gref iawn, sy'n golygu y byddwch yn gyflogadwy mewn nifer o sectorau gwyddonol. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0U4C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0U4C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r radd mewn gwyddoniaeth fforensig yn cwmpasu ystod eang o wyddorau, o droseddoldeb i gemeg a bioleg. Byddwch yn datblygu cysyniadau protocol ymchwilio i safle trosedd ac yn meithrin gwybodaeth wyddonol o'r technegau dadansoddol cemegol a biolegol a ddefnyddir i gynorthwyo ymchwiliadau. Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu i adeiladu bob blwyddyn ar y wybodaeth a ddysgwyd mewn blynyddoedd blaenorol ac fe'i haddysgir i ddatblygu sgiliau damcaniaethol ac yna i roi'r sgiliau hynny ar waith mewn lleoliad ymarferol.

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd mewn gwyddoniaeth fforensig yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol mewn cemeg fiolegol, ddadansoddol a’r dulliau ymchwilio i safleoedd troseddau a ddefnyddir mewn ymchwiliad fforensig. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm cyffredin blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig Ddadansoddol neu Fiolegol yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Bydd ail flwyddyn eich cwrs gwyddoniaeth fforensig yn gwella'ch sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth ddamcaniaethol trwy dystiolaeth fforensig ac archwilio safleoedd troseddau. Byddwch yn datblygu eich sgiliau wrth gymhwyso technegau cemeg a'ch dealltwriaeth o naill ai cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth fiolegol o fewn ymchwiliad fforensig yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir. 

Yn y drydedd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau uwch, gan ddadansoddi astudiaethau achos fforensig yn feirniadol ynghyd â datblygu sgiliau uwch naill ai mewn cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth fiolegol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd yn ogystal â chymryd y modiwl Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd.


Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Cyflwyniad i Ymchwiliad Fforensig

Bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad i feddwl yn feirniadol a'r broses wyddonol. Beth yw ymholiad? Beth yw ymchwiliad? Offer prosesu sylfaenol a llifau i ddatrys ymholiad neu ymchwiliad. Casglu gwybodaeth. Dadansoddi gwybodaeth. Ffurfio casgliadau rhesymegol yn seiliedig ar ffaith a data gwyddonol. 

Byddwch yn archwilio gwyddoniaeth fforensig fel disgyblaeth. Cyflwyniad i ganghennau craidd gwyddoniaeth fforensig, ac adnabod mathau dethol o dystiolaeth. Cwmpas tystiolaeth fforensig a rheolau gwyddoniaeth fforensig. Byddwch hefyd yn ymdrin ag astudiaethau achos. Dadansoddiad o achosion trosedd gyda phwyslais arbennig ar ymchwilio, didoli a chyflwyno tystiolaeth a materion allweddol a godwyd mewn treialon, ynghyd ag elfennau allweddol o Gyfiawnder Troseddol, y system Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd.

Llythrennedd Data Gwyddonol

Cynlluniwyd y modiwl hwn i ddatblygu a chefnogi cymhwysiad myfyrwyr o lythrennedd rhifiadol a thrin data yng nghyd-destun eang gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys cyflwyniad i wyddoniaeth feintiol, unedau a mesur; egwyddorion rhifyddeg sylfaenol, BODMAS, a rhifau negatif; degolion a'r defnydd o ffigurau ystyrlon, ffracsiynau, mynegeion a nodiant gwyddonol; cymhwyso algebra a symleiddio/aildrefnu hafaliadau; y defnydd o Excel, offeryn gwyddonwyr ar gyfer trin data: ei ddefnydd i gofnodi, trin, dadansoddi a chyflwyno data. i

Sgiliau Allweddol mewn Datblygiad Proffesiynol

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i fywyd academaidd a disgwyliadau. Gan ddechrau gyda nodi eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain fel dysgwr gweithredol, bydd myfyrwyr yn gwerthuso ac yn myfyrio ar eu hymagwedd at ddysgu ac yn defnyddio sgiliau newydd i wella eu profiad. Bydd cysyniadau a sgiliau sy'n ymwneud â dod o hyd i wybodaeth, cydnabod gwaith eraill, a thrin gwybodaeth yn cael eu hintegreiddio i roi sgiliau defnyddiol i fyfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau academaidd a gydol oes yn y dyfodol.

Cemeg Sylfaen

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno myfyrwyr i'r cysyniadau cemegol sylfaenol sydd eu hangen i gefnogi modiwlau'r dyfodol. Mae'n ymwneud â chemeg organig ac anorganig, adweithiau cemegol ansoddol a meintiol ac fe'i dysgir i annog myfyrwyr i fod ag ymagwedd ymholgar ac ymchwiliol.

Bioleg Sylfaen

Cyflwynir myfyrwyr i'r cysyniadau biolegol hanfodol megis strwythur a threfniadaeth celloedd. Cymhwyso ensymau, asidau niwclëig a throsglwyddo gwybodaeth enetig. Sut mae'r cod genetig a'r celloedd yn gweithredu i gefnogi cymwysiadau atgenhedlu a geneteg.

Gwyddor ffisegol

Mae'r modiwlau hyn yn ymdrin â meysydd fel y strwythur atomig a sefydlogrwydd y niwclews. Mae'n cyflwyno myfyrwyr i olau a sbectrosgopeg a'r ffactorau sy'n effeithio ar gyfradd adweithiau. Mae hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i ecwilibria cemegol.


Blwyddyn Un: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Cyflwyniad i Ddadansoddi Fforensig

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i agweddau sylfaenol technegau prosesu tystiolaeth trwy gyfuniad o ymarferion hyfforddi yn y labordy a dysgu seiliedig ar theori. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o ystod o dechnegau labordy a ddefnyddir i olrhain gronynnau a deunyddiau tystiolaeth fiolegol, gan gynnwys, chwilio, adfer, creu nodiadau achos cyfoes proffesiynol i gyfrannu at ffeil achos y labordy, microsgopeg sylfaenol, a phrofion cemegol am bresenoldeb deunyddiau biolegol. .

Cyflwyniad i Ymchwilio i Leoliadau Trosedd

Mae ymarfer gwyddoniaeth fforensig yn gofyn am ddealltwriaeth o ystod eang o bynciau fforensig ac mae'n cynnwys llawer o dechnegau ymchwiliol. Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth ymarferol a'r gallu technegol sy'n ymwneud ag ymchwilio i drosedd. Yma byddwch yn astudio cyflwyniad i ymchwilio i leoliadau trosedd; dogfennaeth; casglu a chadw tystiolaeth ffisegol; dehongli tystiolaeth lleoliad trosedd ac ail-greu lleoliadau trosedd.

Sgiliau Allweddol ar gyfer Gwyddoniaeth Fforensig

Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwerthfawrogiad i chi o egwyddorion gweithio'n ddiogel mewn labordai, atal damweiniau a hybu diogelwch yn y gweithle a'r canlyniadau i iechyd oherwydd dod i gysylltiad â pheryglon. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r wybodaeth sy'n ymwneud â pheryglon wrth wneud gwaith arbrofol ac wrth gyfrifo tebygolrwydd damwain ac amcangyfrif risg. Yn ogystal, darperir y defnydd o TG ar gyfer gweithio gwyddonol, cyrchu cyfnodolion a sgiliau cyfeirio.

Geneteg ac Esblygiad

Mae myfyrwyr yn gweithio i ddysgu egwyddorion allweddol geneteg a theori esblygiad i gael dealltwriaeth o strwythur a threfniadaeth DNA, sut mae atgynhyrchu DNA yn gweithio a sut rydyn ni'n symud o enyn i brotein. Bydd y modiwl hwn hefyd yn rhoi profiadau labordy i fyfyrwyr sy'n berthnasol i weithio gyda DNA mewn labordy.

Moleciwlau Organig Sylfaenol a Dadansoddiad ar gyfer y Gwyddorau Fforensig

Cynlluniwyd y modiwl hwn i gyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth o gysyniadau mewn cemeg organig, biolegol a dadansoddol sydd eu hangen ar gyfer gwyddoniaeth fforensig. Mae myfyrwyr yn gallu adeiladu ar eu sgiliau labordy i gefnogi datblygiad sgiliau dadansoddol eraill.

Cysyniadau Cemegol

Mae myfyrwyr yn gallu ennill gwybodaeth am gysyniadau sylfaenol cemeg ffisegol ac anorganig i gefnogi gyda modiwlau'r dyfodol ond hefyd yn datblygu sgiliau allweddol megis datrys problemau a meddwl yn feirniadol. Bydd myfyrwyr yn gallu ymchwilio i dechnegau dadansoddol ac offerynnol i ddeall eu sail gemegol. Bydd sesiynau labordy yn datblygu'r sgiliau labordy angenrheidiol.


Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Dadansoddi a Dehongli Tystiolaeth

Ymestyn galluoedd ymarferol a gwybodaeth y myfyriwr yn ymwneud â dadansoddi tystiolaeth hybrin gronynnol a biolegol gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio offeryniaeth o safon sector, prosesau rheoli ansawdd a dogfennaeth o safon sector. Cyflwyno myfyrwyr i ddehongli a chyflwyno data gwyddonol a gynhyrchir o dechnegau dadansoddol.

Ymchwiliad Golygfa Cyfrol

O fewn y modiwl hwn byddwch yn ennill delweddu digidol ymarferol, ffotograffiaeth lleoliad trosedd a phrofiad fideo yn recordio amrywiaeth o senarios lleoliadau trosedd. Bydd hyn yn cynnwys astudio agweddau damcaniaethol ffotograffiaeth, ac offer: Ffilmiau a chyflymder ffilm, fformatau camera, hyd ffocal, agorfa a dyfnder maes, technegau goleuo a fflach. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau craidd ar gyfer yr ymchwilydd lleoliadau trosedd o fewn cyfres o efelychiadau o leoliadau troseddau cyffredin gan gynnwys archwilio cerbydau.

Archwiliad Fforensig o Weddillion Dynol

Cyflwyno myfyrwyr i'r agweddau strategol ac unigryw sy'n gysylltiedig â dadansoddi gweddillion dynol. Darparu disgrifiad manwl o'r dulliau gwyddonol a thechnolegol a ddefnyddir wrth ymchwilio i ddioddefwyr troseddau neu drychinebau naturiol.

Geneteg Foleciwlaidd Ddynol

Mae myfyrwyr yn adeiladu ar y eneteg a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf i ddeall geneteg foleciwlaidd a sail enetig anhwylderau etifeddol. Mae myfyrwyr yn dod i ddeall cymwysiadau ymarferol technegau bioleg foleciwlaidd a sut y defnyddir y rhain i astudio geneteg.

Technegau Modern mewn Dadansoddi ac Adnabod

Trwy'r modiwl hwn, mae myfyrwyr yn dysgu'r theori a'r ymarfer o amgylch y technegau dadansoddol a ddefnyddir mewn gwyddor fforensig. Mae hyn yn ymdrin â phynciau fel sbectrosgopeg sy'n hanfodol wrth adnabod sylweddau a sut y gallwn ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i ddeall adeiledd cemegol cyfansoddion.

Llwybr Dadansoddol – Cymhwyso Dadansoddiad Fforensig

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â sut y gallwn ddefnyddio technegau dadansoddol o fewn y lleoliad fforensig. Mae'n ymchwilio i sut y gall cemegydd fforensig ddefnyddio technegau dadansoddol i ganfod tystiolaeth megis cyffuriau anghyfreithlon. Mae hefyd yn ymdrin â sut y gellir defnyddio gweddillion tân, ac ymchwilio i gyfansoddion pridd mewn Fforensig.

Llwybr Biolegol - Bioleg Fforensig a Microbioleg

Bydd myfyrwyr yn dysgu am fioleg celloedd, microbioleg a biocemeg. Trwy hyn bydd yn rhoi cyfle i'r dysgwr ddatblygu dealltwriaeth o gymhlethdod bywyd cellog. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio gwerth a sail ddamcaniaethol tystiolaeth fiolegol mewn fforensig yn ogystal ag edrych ar sut y gall microbau gyfrannu at glefydau dynol a all arwain at farwolaeth.


Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Prosiect Ymchwil a Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd hyn yn cynnwys gwerthusiad gwyddonol o achosion a thystiolaeth a gwerthusiad ystadegol o dystiolaeth fforensig a moeseg a safonau proffesiynol. Bydd achosion yn cynnwys patholeg fforensig, lladdiad, hunanladdiad a marwolaeth ddamweiniol ymhlith eraill. Yn ogystal â hyn, cewch eich cyflwyno i brosesau ystafell y llys a rôl y tyst arbenigol, bargyfreithwyr, croesholi a phrif dystiolaeth. Fel rhan o'r modiwl hwn, byddwch yn cynnal adolygiad llenyddiaeth a fydd yn cynnwys gwerthusiad beirniadol o wybodaeth a data cynradd ar bwnc dethol o fewn gwyddor fforensig.

Gwaith Achos Fforensig a'r Tyst Arbenigol

Caniatáu datblygu a chymhwyso sgiliau gwaith tîm, meddwl beirniadol a fforensig trwy ddylunio a phrosesu arbrawf o achos fforensig efelychiadol gan roi sylw arbennig i dystiolaeth DNA, paent a gwydr, SA a dehongli data dadansoddol gan ddefnyddio dulliau ystadegol. Galluogi'r myfyriwr i atgyfnerthu a datblygu ei ddealltwriaeth o'r rheoliadau sy'n berthnasol i ymarferwyr fforensig wrth ddadansoddi, dehongli a chyflwyno tystiolaeth ac i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i allu darparu tystiolaeth tyst.

Arholiad Golygfa Fawr

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth fanwl am y broses ymchwilio troseddol fforensig a chael dealltwriaeth feirniadol a gymhwysir i ystod o droseddau arbenigol a difrifol a ddisgrifir fel ymchwiliadau i ddigwyddiadau mawr. Byddwch yn cymhwyso dysgu cysylltiedig trwy ddod i gysylltiad â senarios golygfa fawr efelychiadol a pherthnasol ac astudiaethau achos.

Tocsicoleg Fforensig Gymhwysol

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudio tocsicoleg ac yn meithrin dealltwriaeth o'r effeithiau y gall sylweddau gwenwynig eu cael ar y corff. Mae'n cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion amsugno, dosbarthu, metaboledd ac ysgarthu yn ogystal â defnyddio dosbarthiadau labordy ymarferol i ddeall ymchwilio i sylweddau gwenwynegol.

Dadansoddi a Dehongli DNA Fforensig Technegol

Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r holl theori a ddysgwyd ar y cwrs a chymhwyso hyn i'r cymwysiadau fforensig. Mae'n archwilio sut mae geneteg foleciwlaidd yn cael ei defnyddio mewn lleoliadau fforensig trwy archwilio meysydd fel proffilio DNA a sut mae hyn yn deillio o staeniau lleoliad trosedd.

Llwybr Dadansoddol - Technegau Dadansoddol Uwch

Mae hwn wedi'i ddatblygu i roi'r sgiliau uwch y byddai eu hangen yn y gweithle i fyfyrwyr. Gan adeiladu ar astudiaeth mewn blynyddoedd blaenorol mae'r modiwl hwn yn datblygu prosesau megis technegau echdynnu sy'n hanfodol ar gyfer gwaith fforensig ond sydd hefyd yn edrych ar bwysigrwydd cromatograffaeth dda ar gyfer dadansoddi meintiol. Mae hefyd yn ymchwilio i gymwysiadau technegau dadansoddol megis LC-MS/MS a q-NMR.

Llwybr Biolegol - Fforensig Amgylcheddol a Bywyd Gwyllt

Trwy'r modiwl hwn, gall myfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o gymhwyso fforensig ym meysydd yr amgylchedd a throseddau bywyd gwyllt. Mae hyn yn ymdrin â phynciau a meysydd fel y gyfraith a deddfwriaeth sy'n ymwneud â throseddau bywyd gwyllt a'r microsgopeg a'r dadansoddiad DNA y gallai fod eu hangen. Mae'n ymchwilio i'r offer y gellir eu defnyddio wrth ymchwilio i droseddau amgylcheddol a sut mae offer arbenigol fel GIS yn cael eu defnyddio ynghyd â dadansoddiad gwyddonol o briddoedd.

Dysgu 

Bydd y radd wyddoniaeth fforensig hon yn cynnwys tua deg awr mewn darlithoedd a sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach, a hyd at ddeg awr o waith ymarferol bob wythnos. 

Fe'ch dysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl o’ch dewis a'ch blwyddyn astudio. Yn ogystal â darlithoedd gan staff Prifysgol De Cymru, traddodir darlithoedd gwadd gan arbenigwyr allanol sy’n arbenigo yn eu maes fel rhan o gyflwyno'r modiwl ac yn ogystal trwy gyflwyniadau a drefnir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig a Chymdeithas Cemeg y Brifysgol. 

Yn ogystal, cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn fel Ffeiriau Gyrfa a chynadleddau Gyrfa lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod mwy am ddarpar yrfaoedd a chwrdd â darpar gyflogwyr. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys arholiadau diwedd blwyddyn, profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol ac yn y labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig ar ffurf traethawd, asesiadau ateb byr ar-lein, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos wedi’i efelychu, paratoi datganiadau tystion , ymarferion dadansoddi data, ffug sesiynau llys a chyflwyniadau llafar. 

Mae gan lawer o'r tasgau a'r asesiadau y byddwch yn eu cwblhau sgiliau cyflogadwyedd a throsglwyddadwy sydd wedi'u hymgorffori'n ddwfn ynddynt gan gynnwys dysgu annibynnol, gweithio fel rhan o dîm, sgiliau rhifedd, cynllunio, trefnu a chyfathrebu, yn ogystal â’ch galluogi i ddatblygu sgiliau proffesiynol ar gyfer ymarfer gwyddoniaeth fforensig. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig wedi'i achredu gan Y Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig mewn tri maes safonol cydran - Ymchwiliad i Safleoedd Troseddau; Dadansoddi a Dehongli mewn Labordy, Gwerthuso a Chyflwyno Tystiolaeth. 

Lleoliadau 

Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, efallai y byddwch yn gymwys i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant hanner ffordd trwy'r cwrs, sy'n ffordd wych o ehangu ystod eich sgiliau. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd mewn sawl ystafell, labordai gydag offer pwrpasol ac ystafell ddadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi o archwilio safleoedd troseddau a phrosesau cadwyn cystodaeth, yn ogystal â materion posibl mewn safleoedd troseddau. 

Mae'r rhaglen Wyddoniaeth Fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y labordy fforensig. Byddwch yn elwa ar offer safonol y diwydiant, fydd yn cynnig sgiliau i chi mewn amrywiaeth eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Trwy gydol y cwrs gradd Gwyddoniaeth Fforensig, byddwch yn meithrin portffolio rhagorol o sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, a byddwch yn cael eich hyfforddi gan ddefnyddio'r un offer a thechnegau â gwyddonwyr fforensig gweithredol, a fydd yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi i raddedigion. 

Mae sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion gwyddoniaeth fforensig o fantais fawr a gellir eu defnyddio mewn meysydd gwyddonol eraill fel y diwydiannau cemegol a fferyllol, neu mewn astudiaeth ôl-raddedig fel Meistr, Doethuriaeth a meddygaeth cynllun carlam. Bu’r cyfleoedd gyrfa i'n graddedigion yn dda iawn, gan ennill swyddi ledled y byd mewn labordai fforensig, timau ymchwilio safleoedd troseddau, tocsicoleg, labordai biofeddygol ac amgylcheddol, heddluoedd, canolfannau olion bysedd, ymchwilio i yswiriant, ac iechyd a diogelwch. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddoniaeth Fforensig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.