Mae Gwyddorau Fforensig ac Archeolegol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r cwrs Sylfaen mewn Gwyddoniaeth Fforensig ar gyfer myfyrwyr nad ydyn nhw'n bodloni’r gofynion ar gyfer y radd BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, ac sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. 

Wedi'i achredu gan Gymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig, mae gan y cwrs Gwyddoniaeth Fforensig hwn ffocws cryf ar gyflogadwyedd a byddwch yn astudio'r broses gyfan o'r safle trosedd i'r llys. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm cyffredin blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig Ddadansoddol neu Fiolegol yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn arferion a thechnegau safonol a ddefnyddir wrth ymchwilio i safle trosedd, yn ogystal â dadansoddiad labordy o dystiolaeth a'i dehongliad. Byddwch yn astudio canghennau arbenigol o wyddoniaeth fforensig, gan gynnwys troseddoldeb, cemeg, bioleg, anthropoleg, ymchwilio i safleoedd troseddau pwysig a thocsicoleg. 

Mae gan ein cwrs Gwyddoniaeth Fforensig sylfaen wyddonol gref iawn, sy'n golygu y byddwch yn gyflogadwy mewn nifer o sectorau gwyddonol. 

Ymhlith y 15 cyntaf yn y DU ar gyfer Gwyddor Fforensig (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0U4C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0U4C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Mae'r radd mewn gwyddoniaeth fforensig yn cwmpasu ystod eang o wyddorau, o droseddoldeb i gemeg a bioleg. Byddwch yn datblygu cysyniadau protocol ymchwilio i safle trosedd ac yn meithrin gwybodaeth wyddonol o'r technegau dadansoddol cemegol a biolegol a ddefnyddir i gynorthwyo ymchwiliadau. 

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd mewn gwyddoniaeth fforensig yn eich cyflwyno i'r wybodaeth a'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol mewn cemeg fiolegol, ddadansoddol a’r dulliau ymchwilio i safleoedd troseddau a ddefnyddir mewn ymchwiliad fforensig. 

Ar ôl cwblhau cwricwlwm cyffredin blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn dewis dilyn naill ai llwybr Gwyddoniaeth Fforensig Ddadansoddol neu Fiolegol yn dibynnu ar eu dewis personol yn ystod yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn ddilynol. 

Bydd ail flwyddyn eich cwrs gwyddoniaeth fforensig yn gwella'ch sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth ddamcaniaethol trwy dystiolaeth fforensig ac archwilio safleoedd troseddau. Byddwch yn datblygu eich sgiliau wrth gymhwyso technegau cemeg a'ch dealltwriaeth o naill ai cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth fiolegol o fewn ymchwiliad fforensig yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir. 

Yn y drydedd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau uwch, gan ddadansoddi astudiaethau achos fforensig yn feirniadol ynghyd â datblygu sgiliau uwch naill ai mewn cemeg ddadansoddol neu wyddoniaeth fiolegol yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd yn ogystal â chymryd y modiwl Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

 • Cemeg Sylfaenol 

 • Gwyddor Ffisegol 

 • Bioleg Sylfaenol 

 • Cyflwyniad i Ymchwiliad Fforensig a Chyfiawnder Troseddol 

 • Llythrennedd Data Gwyddonol 

 • Sgiliau Allweddol mewn Datblygiad Proffesiynol 

 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforensig 

 • Cyflwyniad i Droseddoldeb

 • Cyflwyniad i Fioleg Fforensig 

 • Cysyniadau Sylfaenol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Cysyniadau Cemegol ar gyfer y Gwyddorau Fforensig 

 • Sgiliau Allweddol ar gyfer Ymarfer Fforensig 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Tystiolaeth Fforensig a Dadansoddiad Labordy 

 • Archwiliad Safleoedd Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Sbectrosgopeg 

 • Gwaith Fforensig Digidol 

Llwybr Bioleg 

 • Tystiolaeth Fforensig a Dadansoddiad Labordy 

 • Archwiliad Safleoedd Troseddau Cyfaint 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Dynol 

 • Dadansoddiad Fforensig o Weddillion Dynol 

 • Microbioleg Feddygol 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddoniaeth Fforensig 

Llwybr Dadansoddol 

 • Ymchwiliad Safle Pwysig 

 • Cemeg Dadansoddol Uwch 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Llwybr Bioleg 

 • Cymhwyso Bioleg Fforensig 

 • Amrywiad Dynol ac Anthropoleg Fforensig 

 • Geneteg Fforensig a Dadansoddiad DNA 

 • Microsgopeg Fforensig 

 • Tocsicoleg 

 • Ymchwil, Cyflogadwyedd a Sgiliau Proffesiynol 

Mae'r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatáu ichi gymharu modiwlau ar draws pob cwrs Fforensig. 

Dysgu 

Bydd y radd wyddoniaeth fforensig hon yn cynnwys tua deg awr mewn darlithoedd a sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach, a hyd at ddeg awr o waith ymarferol bob wythnos. 

Fe'ch dysgir trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial ac ymarferol. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl o’ch dewis a'ch blwyddyn astudio. Yn ogystal â darlithoedd gan staff Prifysgol De Cymru, traddodir darlithoedd gwadd gan arbenigwyr allanol sy’n arbenigo yn eu maes fel rhan o gyflwyno'r modiwl ac yn ogystal trwy gyflwyniadau a drefnir gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig a Chymdeithas Cemeg y Brifysgol. 

Yn ogystal, cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn fel Ffeiriau Gyrfa a chynadleddau Gyrfa lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddarganfod mwy am ddarpar yrfaoedd a chwrdd â darpar gyflogwyr. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o wahanol ddulliau gan gynnwys arholiadau diwedd blwyddyn, profion yn ystod y tymor, asesiadau sgiliau ymarferol ac yn y labordy, gwaith cwrs ysgrifenedig ar ffurf traethawd, asesiadau ateb byr ar-lein, adroddiadau labordy, ffeiliau gwaith achos wedi’i efelychu, paratoi datganiadau tystion , ymarferion dadansoddi data, ffug sesiynau llys a chyflwyniadau llafar. 

Mae gan lawer o'r tasgau a'r asesiadau y byddwch yn eu cwblhau sgiliau cyflogadwyedd a throsglwyddadwy sydd wedi'u hymgorffori'n ddwfn ynddynt gan gynnwys dysgu annibynnol, gweithio fel rhan o dîm, sgiliau rhifedd, cynllunio, trefnu a chyfathrebu, yn ogystal â’ch galluogi i ddatblygu sgiliau proffesiynol ar gyfer ymarfer gwyddoniaeth fforensig. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fforensig wedi'i achredu gan Y Gymdeithas Gwyddoniaeth Fforensig mewn tri maes safonol cydran - Ymchwiliad i Safleoedd Troseddau; Dadansoddi a Dehongli mewn Labordy, Gwerthuso a Chyflwyno Tystiolaeth. 

Lleoliadau 

Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, efallai y byddwch yn gymwys i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant hanner ffordd trwy'r cwrs, sy'n ffordd wych o ehangu ystod eich sgiliau. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd mewn sawl ystafell, labordai gydag offer pwrpasol ac ystafell ddadansoddi DNA. Mae hyn yn rhoi profiad i chi o archwilio safleoedd troseddau a phrosesau cadwyn cystodaeth, yn ogystal â materion posibl mewn safleoedd troseddau. 

Mae'r rhaglen Wyddoniaeth Fforensig yn canolbwyntio ar sgiliau ymchwilio ymarferol yn y labordy fforensig. Byddwch yn elwa ar offer safonol y diwydiant, fydd yn cynnig sgiliau i chi mewn amrywiaeth eang o dechnegau archwilio tystiolaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. 

Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

EE i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma mewn pwnc perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch i gynnwys Gwyddoniaeth neu Fathemateg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Trwy gydol y cwrs gradd Gwyddoniaeth Fforensig, byddwch yn meithrin portffolio rhagorol o sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr, a byddwch yn cael eich hyfforddi gan ddefnyddio'r un offer a thechnegau â gwyddonwyr fforensig gweithredol, a fydd yn rhoi mantais i chi wrth ymgeisio am swyddi i raddedigion. 

Mae sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion gwyddoniaeth fforensig o fantais fawr a gellir eu defnyddio mewn meysydd gwyddonol eraill fel y diwydiannau cemegol a fferyllol, neu mewn astudiaeth ôl-raddedig fel Meistr, Doethuriaeth a meddygaeth cynllun carlam. Bu’r cyfleoedd gyrfa i'n graddedigion yn dda iawn, gan ennill swyddi ledled y byd mewn labordai fforensig, timau ymchwilio safleoedd troseddau, tocsicoleg, labordai biofeddygol ac amgylcheddol, heddluoedd, canolfannau olion bysedd, ymchwilio i yswiriant, ac iechyd a diogelwch. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddoniaeth Fforensig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.