Geology

BSc (Anrh) Daeareg

Daeareg yw'r astudiaeth o'r byd o dan eich traed - dyma'r cwrs i ddewis a ydych chi wir eisiau deall sut mae'r blaned, y dirwedd a bywyd wedi newid dros biliynau o flynyddoedd. 

Mae daeareg yn ymwneud â tharddiad, strwythur, cyfansoddiad a hanes y Ddaear, yn ogystal â'r prosesau ffisegol, cemegol a biolegol sydd wedi'i ffurfio. Trwy raddio, byddwch yn deall egwyddorion gwyddonol perthnasol a sut i'w cymhwyso i ystod enfawr o gwestiynau a phroblemau daearegol. 

Byddwch yn archwilio pynciau amrywiol, gan gynnwys sut i ddisgrifio, dadansoddi a dehongli creigiau, sut mae llosgfynyddoedd yn cael eu ffurfio, sut mae oesoedd iâ yn tarddu, sut mae mynyddoedd yn ffurfio, sut i chwilio am olew a nwy, a sut le oedd Prydain 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae Petroleum Experts Ltd (Petex) hefyd wedi rhoi 10 trwydded o'r SYMUD cyfres meddalwedd, yr hyn sy'n cyfateb yn fasnachol yw £ 1,341,961.89 i gefnogi ein haddysgu a'n dysgu. 

Mae ein cwrs Daeareg yn pwysleisio daeareg gymhwysol, felly byddwch chi'n dysgu sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle, gan gynnwys systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS), mapio daearegol, a dadansoddi deunyddiau daearegol. Rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni rhywfaint o waith maes mwyaf helaeth unrhyw gwrs daeareg prifysgol yn y DU, mewn lleoliadau yn y DU a thramor, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Azores a Sbaen. Dilynwch ni ar Twitter. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F600 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Ym mlwyddyn gyntaf y radd Daeareg, byddwch yn ennill gwybodaeth ddaearegol sylfaenol a chefndir gwyddonol. Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch chi'n mwynhau astudio manylach ac yn datblygu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy. 

Blwyddyn Un: gradd Daeareg 

 • Y Ddaear Dynamig - 20 credyd 

 • Creigiau, Mwynau a Ffosiliau - 20 credyd 

 • Daeareg Maes Sylfaenol 1 (Gwibdaith Maes Sir Benfro) - 20 credyd 

 • Systemau Tirffurf - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Data a GIS - 20 credyd 

 • Technegau Ymchwil Daearegol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Daeareg 

 • Y Ddaear Esblygol - 20 credyd 

 • Gwaddodoleg - 20 credyd 

 • Daeareg Strwythurol - 20 credyd 

 • Petroleg - 20 credyd 

 • Alldaith Ddaearegol (Almeria, Sbaen) - 20 credyd 

 • Mapio Digidol ar gyfer Daeareg - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: gradd Daeareg 

 • Daeareg Adnoddau - 20 credyd 

 • Dulliau Geoffisegol - 20 credyd 

 • Prosiect Mapio ac Ymchwil Daearegol Annibynnol - 20 credyd 

 • Volcanology - 20 credyd 

 • Daeareg Peirianneg a Mwyngloddio - 20 credyd 

 • Hydroddaeareg - 20 credyd 

Dysgu 

Addysgir y radd Daeareg gan ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau labordy, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol a theithiau maes yn y DU. Mae'r cwrs yn cynnwys tua 35% o waith ymarferol ac mae'r mwyafrif o fodiwlau'n cynnwys elfen gwaith maes. 

Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Ffocws y cwrs Daeareg hwn yw dysgu ymarferol, felly byddwch chi'n ennill sgiliau ymarferol sy'n cael eu cefnogi gan astudio theori. 

Byddwch yn astudio chwe modiwl trwy'r flwyddyn. Ar y cyfan, bydd hyn yn cynnwys dwy awr o amser dosbarth neu labordy fesul modiwl yr wythnos. Mae yna 24 wythnos addysgu sy'n golygu y bydd gennych chi, yn ystod y flwyddyn, 48 awr o ddosbarthu fesul modiwl. Disgwyliad yr ysgol yw y byddwch yn ymgymryd ag awr ychwanegol o ddysgu annibynnol am bob awr sydd gennych mewn ystafell ddosbarth. 

Asesiad 

Asesir ein myfyrwyr gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio a allai gynnwys adroddiadau labordy a maes o'ch gwaith eich hun, traethodau, cyflwyniadau llafar, posteri, llyfrau nodiadau maes, prosiectau gwaith tîm ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae'r radd Daeareg hon wedi'i hachredu gan Cymdeithas Ddaearegol Llundain (GSL). 

Teithiau Maes 

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig peth o'r gwaith maes mwyaf helaeth o unrhyw gwrs Daeareg prifysgol yn y DU, mewn lleoliadau yn y DU a thramor, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys yr Azores a Sbaen. 

Mae gennym oddeutu 65 diwrnod o waith maes dan oruchwyliaeth dros y tair blynedd (mwy os yw'r Flwyddyn Sylfaen wedi'i chynnwys), sy'n fwy na'r isafswm o 60 diwrnod sy'n ofynnol ar gyfer achrediad proffesiynol gan y Cymdeithas Ddaearegol Llundain (GSL). Achredwyd y cwrs yn broffesiynol gan y GSL yn 2016. 

Mae gwaith maes yn rhan annatod o'r radd Daeareg ac mae'n cynnig rhaglenni teithio cyffrous trwy gydol y tair blynedd. Mae'r holl waith maes gorfodol yn y DU a thramor yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd, ac eithrio costau bwyd. Mae Mapio Annibynnol (pedair wythnos) yn yr haf rhwng Blynyddoedd Dau a Thri yn arwain at rai costau ychwanegol (llety, bwyd, teithio) ond ar hyn o bryd rydym yn darparu £ 500 tuag at y treuliau hyn os ymgymerir â nhw i ffwrdd o ardal Cymru (£ 100 os ymgymerir â nhw yn yr ardal leol ardal). 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Trwy astudio un o'n cyrsiau daeareg, byddwch yn elwa o'r buddsoddiad enfawr mewn cyfleusterau sydd wedi digwydd ar Gampws Glyntaff y Brifysgol. 

Mae myfyrwyr PDC yn mwynhau amgylchedd dysgu modern, gyda labordai pwrpasol ac ymchwil o safon diwydiant a meddalwedd arbenigol sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ArcGIS, ERDAS, RockWorks a MOVE. Er mwyn cefnogi ein haddysgu ac ymchwil daeareg israddedig ac ôl-raddedig, rydym yn falch iawn o ddweud bod Petroleum Experts Ltd (Petex) wedi rhoi 10 trwydded o'r SYMUD cyfres meddalwedd, a'i gyfwerth masnachol yw £ 1,341,961.89. Mae MOVE yn caniatáu modelu setiau data daearegol arwyneb ac is-wyneb mewn 3D ac mae'n offeryn hanfodol mewn mapio daearegol digidol modern. 

Mae dau labordy pwrpasol gyda chyfres fawr o ficrosgopau petrolegol ysgafn a drosglwyddir a chasgliad helaeth o graig a ffosil i gefnogi sesiynau ymarferol. Mae gennym hefyd gyfleusterau ar gyfer dadansoddi geocemegol gan ddefnyddio ein Microsgop Sganio Electron (SEM) a'n labordai cemeg gwlyb. 

  

Darlithwyr 

Fe'ch dysgir gan staff ymchwil-weithredol: 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Gwyddoniaeth fel Daearyddiaeth neu Fathemateg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Gwyddoniaeth (a all fod yn Ddaearyddiaeth neu Fathemateg) ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i dariff 104-80 UCAS. pwyntiau). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Safon Uwch Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd (iau) y gofynnwyd amdani 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Pas Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth / Mathemateg a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

*Rhwymedig


Pecyn/Offer

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Taith Maes* - £0-£1000

Hyd at 6 wythnos o arhosiad preswyl (oni bai ei fod yn gweithio gartref yn Ne Cymru ac yn mapio yn yr ardal leol). Rydym yn annog myfyrwyr i fapio y tu allan i Dde Cymru. 4 wythnos o fapio a hyd at 2 wythnos o waith prosiect. Anogir myfyrwyr i wneud gwaith prosiect sy'n cynnwys gwaith maes ac sydd yn yr un maes â'r mapio, ond mae prosiectau sy'n cynnwys gwaith mewn maes gwahanol neu ddim gwaith maes hefyd yn bosibl. Gall myfyrwyr sy'n dewis ymgymryd â'u mapio yn ne Cymru hawlio hyd at gyfraniad o £ 100 tuag at gostau teithio a llety (wrth gynhyrchu derbynebau). Gall myfyrwyr sy'n dewis mapio mewn lleoliadau eraill yn y DU neu Ewrop, er enghraifft, Ffrainc, Sbaen neu'r Alban, hawlio hyd at gyfraniad o £ 500 tuag at gostau teithio a llety (ar gynhyrchu derbynebau)

Lleoliad

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad.

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Mae ein cyrsiau Daeareg yn cynhyrchu graddedigion llawn cymhelliant a galluog gydag ystod o sgiliau allweddol. Maent yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr am gwmpas eu gwybodaeth, ac mae ganddynt sgiliau cyfathrebu a meddwl beirniadol rhagorol. Mae gwaith labordy a phrosiectau maes yn sicrhau bod gan ein myfyrwyr sgiliau ymchwil a gweithio mewn tîm cryf. 

Erbyn i chi raddio, byddwch yn deall egwyddorion gwyddonol ac yn eu cymhwyso i gwestiynau a phroblemau daearegol. Mae gan raddedigion o'n gradd Daeareg yrfaoedd amrywiol iawn, gan gynnwys daeareg amgylcheddol, ymchwilio i'r safle, cwmnïau mwyngloddio, cwmnïau olew, chwarela ac arolygon daearegol. Mae nifer sylweddol o'n graddedigion hefyd yn parhau i ddysgu cyrsiau ôl-raddedig neu raddau ymchwil yma yn y Brifysgol neu rywle arall. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Daeareg USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL