BSc-(Hons)-Health-&-Social-Care-Management

BSc (Anrh) Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Y gorau yn Y DU ar gyfer cyrsiau Iechyd Proffeisynol - Cynghrair y Guardian 2022

Mae gradd rheoli iechyd a gofal cymdeithasol yn ddewis gwerth chweil i unrhyw un sy'n dymuno bod yn rheolwr neu'n arweinydd ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol yn y dyfodol. 

Mae'r radd rheoli iechyd a gofal cymdeithasol hon yn darparu sylfaen ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, o weithio gydag unigolion i reoli pobl. Byddwch yn ennill dealltwriaeth gadarn o'r wybodaeth, y sgiliau a'r egwyddorion a fydd yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol o'ch dewis. 

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar daith unigolyn trwy'r llwybr iechyd a gofal cymdeithasol, gan ystyried arweinyddiaeth, rheolaeth, polisi, materion cyfoes ac arfer sy'n dylanwadu ar eu profiadau. Yn y flwyddyn olaf, gallwch ddewis modiwlau i helpu i deilwra'r radd i fodloni'ch dyheadau gyrfa. 

Mae mynd allan o'r ystafell ddosbarth ac i'r gweithle yn rhan allweddol o'ch dysgu. Mae lleoliadau gwaith trwy gydol y cwrs, sy'n eich helpu i ddatblygu darlun clir o'r gyrfaoedd gwahanol sy'n agored i chi. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L510 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyntaff A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L510 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 mlynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 • Sgiliau Addysg Uwch - 20 credyd 

 • Ymchwilio i Iechyd a Lles - 20 credyd 

 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi - 20 credyd 

 • Sgiliau Cyflogadwyedd 1 - 20 credyd Materion Cyfoes mewn Iechyd - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 • Cymunedau a Chymdeithas - 20 credyd 

 • Cymhwyso Ymchwil i Ymarfer - 20 credyd 

 • Datblygiad Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd (angen gwiriad DBS boddhaol) 

 • Cyfathrebu ac Ymyrraeth - 20 credyd 

 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Integredig - 20 credyd 

 • Agweddau Cyfreithiol a Moesegol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 • Cyflwyniad i Ofal Iechyd Trychinebus - 20 credyd (dewisol) 

 • Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd - 20 credyd (dewisol) 

 • Modiwl Prosiect - 20 credyd (dewisol) 

 • Materion Cyfoes ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

 • Arwain a Rheoli Newid mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

 • Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Chydlynu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

 • Datblygiad Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd (angen gwiriad DBS boddhaol) 

 • Hyfforddi'r Hyfforddwr (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) - 20 credyd (dewisol) 

Mae'r BSc (Anrh) Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at [email protected]  

Dysgu 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gefnogaeth academaidd a bugeiliol ragorol, yn ogystal â chael eu haddysgu gan staff ymchwil-weithredol sydd â phartneriaethau cryf gyda'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae gan gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol PDC Wobr Solferino unigryw ar gyfer Astudiaethau Dyngarol sy'n agored i unrhyw fyfyriwr yn y drydedd flwyddyn sy'n cymryd y modiwl Cyflwyniad i Ofal Iechyd Trychinebus. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn ailadrodd y gweithgareddau hynny sy'n ofynnol yn y gweithle fel ysgrifennu adroddiadau, cyflwyniadau, datblygu taflenni, ysgrifennu myfyriol, portffolio ymarfer, dadansoddi cynlluniau gofal, adolygu'r llenyddiaeth, dadansoddi achosion cymhleth a rheoli newid. 

Lleoliadau Gwaith 

Mae gan y cwrs rheoli iechyd a gofal cymdeithasol ddull amlasiantaethol sy'n cwmpasu'r gwasanaethau cymdeithasol, y GIG, y trydydd sector ac annibynnol. 

Byddwch chi'n elwa o leoliadau gwaith mewn ystod o leoliadau, a fydd yn eich galluogi i weithio gydag amrywiaeth o bobl ac mewn amgylcheddau amlasiantaethol. 

Byddwch yn ennill sgiliau ymchwil a chyflogadwyedd hanfodol a fydd yn eich cefnogi i gael gwaith mewn ystod eang o rolau, gan gynnwys rheoli cymorth, cydgysylltwyr gwasanaeth a rolau rheoli eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae gennym ddau fodiwl lleoliad, y gallwch eu hastudio ym mlynyddoedd dau a thri y cwrs. Darllenwch ein Canllaw Lleoliad am fwy o wybodaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU)  

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymraeg nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC -Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Lleoliad * 

Rhaid i fyfyrwyr dalu am deithio a chynhaliaeth tra ar leoliad. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi'i mapio yn erbyn y ILM Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth lefel 5 gan sicrhau bod gennych y sgiliau arwain a'r rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae yna lawer o gyfleoedd yn y sector i raddedigion iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r rhain yn cynnwys rolau rheoli cymorth yn y sectorau statudol ac anstatudol, gan gynnwys llywodraeth leol a'r byrddau iechyd, megis swyddog cwynion, rheolwr busnes, rheolwr hyfforddi, a rheolwr gwasanaeth; a rolau proffesiynol fel cydlynydd gwasanaeth. Efallai yr hoffech chi hefyd ystyried sefydliadau anllywodraethol a'r sectorau annibynnol. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth ar ôl astudio yn rhagorol ac mae graddedigion Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi ennill rolau fel rheolwyr gwasanaeth, eiriolaeth, cydlynwyr gwasanaeth, addysgwyr a hyfforddwyr, technegydd a gweithwyr cymorth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ôl-raddedig mewn addysg, iechyd cyhoeddus, gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, nyrsio ac ymchwil. Mae'r lleoliadau gwaith a brofwyd trwy gydol y tair blynedd yn rhoi cyfle i chi archwilio'r meysydd iechyd a gofal cymdeithasol hynny yr hoffech chi ddatblygu eich gyrfa ynddynt yn y dyfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.