Raddiwyd Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol De Cymru yn y 5 uchaf yn y DU ac ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, cymorth academaidd, asesu ac adborth a chymuned ddysgu - Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2022

Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn parhau i chwarae rhan hanfodol mewn systemau cyfrifiadurol effeithiol a all ateb gofynion cynyddol defnyddwyr. Rydym yn byw mewn byd lle mae gwasanaethau ar-lein a rhyngweithio cymdeithasol yn dominyddu, felly mae'n rhaid i'r systemau TGCh y tu ôl iddynt fod yn ymatebol, yn ddibynadwy ac yn ddiogel. 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ymarferol hwn yn ymdrin â datblygu a defnyddio systemau TGCh mewn busnes a diwydiant, ac mae'n canolbwyntio ar dechnolegau busnes craidd mewn amgylchedd byd-eang sy'n esblygu'n gyson. 

Mae gennych gyfle hefyd i ennill cymhwyster gwerthwr (mae cost ychwanegol yn berthnasol), gan fod rhan sylweddol o gwricwlwm Cisco (CCNA) yn cael ei gwmpasu fel rhan o'r cwrs TGCh hwn. Cyflawni ardystiad Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) yw'r cam cyntaf i'ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn rhwydweithio ac mae'n canolbwyntio ar seilwaith rhwydwaith, yn bennaf llwybro a newid, ond mae hefyd yn cynnwys mynediad diwifr, diogelwch a chysylltedd. 

Er ein bod yn canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddeall gwybodaeth ac anghenion technegol sefydliad, byddwch hefyd yn ennill elfennau o ddatblygu gwe, rhaglennu cyfrifiadurol, GIS, ac yn ennill sgiliau ychwanegol ar gyfer gyrfa mewn cymorth technegol a defnyddiwr terfynol, neu ddatblygu cymhwysiad.

Ar y brig yng Nghymru a 10 Uchaf yn y DU am Dechnoleg Gwybodaeth a Systemau.(Complete University Guide 2023)

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G500 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
7R4V Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G500 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
7R4V Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: gradd TGCh 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol 

 • Dylunio a Gweithredu Systemau Rhyngweithiol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Peirianneg Gwybodaeth 

 • Mathemateg ac Ystadegau ar gyfer Cyfrifiadureg 

Blwyddyn Dau: gradd TGCh 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Technolegau Rheoli Cynnwys Gwe 

 • Datblygu Cronfa Ddata 

 • Rheoli Gwasanaeth TG a PPE 

 • Rhwydweithio Cyfrifiadurol Cymhwysol 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadureg) - Dewisol 

 • Astudio Tramor (Cyfrifiadureg) - Dewisol 

Blwyddyn Tri: gradd TGCh 

 • Prosiect Unigol 

 • Rheoli GG Strategol 

 • Cronfeydd Data a Modelu Uwch 

 • GIS a'r We Ofodol 

 • ITSM Uwch 

 • Rhwydweithio Cyfrifiadurol Cymhwysol Uwch 

 • Y Gweithiwr Proffesiynol Cyfrifiadureg ar Waith 


Dysgu 

Bydd gennych oddeutu 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Mae angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a pharatoi arall.

  

Asesiad 

Mae'r mathau o asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Lleoliadau 

Fel rhan o'ch cwrs TGCh, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio mewn diwydiant yn y DU neu dramor. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ennill sgiliau newydd a rhoi hwb i'ch rhagolygon gyrfa, ac yn aml gall arwain at gyfleoedd gwaith gyda'ch cyflogwr lleoliad gwaith. 


Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiaduron manyleb uchel a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Fel y defnydd o TGCh mae busnes yn tyfu o hyd, mae cyfleoedd gwych i fyfyrwyr sydd â chymwysterau priodol yn TGCh. Bydd gan raddedigion o'r radd TGCh hon y sgiliau i ddechrau gyrfaoedd mewn rheoli rhwydwaith neu wasanaeth, yn ogystal ag ystod o rolau cymorth technegol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.