Astudiaeth o organebau, eu hymddygiad, ecoleg, amgylchedd a rheolaeth yw bioleg bywyd gwyllt. Ar radd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol unigryw PDC byddwch yn astudio ac yn dehongli'r prosesau biolegol a'r rhyngweithiadau sy'n pennu amrywiaeth a dosbarthiad rhywogaethau, eu hymatebion i ffactorau biotig ac anfiotig, a chymhwyso syniadau ac arferion gwyddonol cyfredol i ymchwil a rheolaeth bioleg bywyd gwyllt mewn tirweddau sy'n newid yn fyd-eang.

Mae elfen maes ymarferol gref i’r cwrs, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu trochi ar dri chyfandir. Byddwch yn astudio bywyd gwyllt a chynefinoedd tirweddau gwahanol yn Ne Affrica, sy'n rhan orfodol o'r cwrs. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau gwyddonol ar deithiau maes yn y DU, ac yn cael y dewis i gymhwyso technegau ymchwil yng nghoedwigoedd trofannol a riffiau cwrel Asia neu Ganol America.

Mae pynciau astudio nodweddiadol yn cynnwys rheoli bywyd gwyllt, geneteg cadwraeth, ecoleg, sŵoleg fertebrat, a bioleg ddyfrol.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C300 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
C301 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C300 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
C301 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Ryngwladol 

 • Egwyddorion Ecoleg
 • Bioleg Bywyd Gwyllt
 • Bioamrywiaeth
 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1*
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Ryngwladol 

 • Sŵoleg Fertebrataidd Cymharol
 • Patrymau a Phrosesau mewn Bioamrywiaeth
 • Geneteg Cadwraeth
 • Ecoleg Ymddygiadol
 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2*

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Dewisol (un o dri): 

 • Ymgynghoriaeth Ecolegol
 • Cadwraeth Drofannol Gymhwysol
 • Arfer Proffesiynol a Lleoliad

Blwyddyn Tri: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Ryngwladol 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa
 • Ecoleg Swyddogaethol
 • Bioleg Ddyfrol

Dewisol (dau o dri): 

 • Heriau Ecolegol Byd-eang
 • Bodau Dynol ac Archesgobion Eraill
 • Rheolaeth Cadwraeth Gymhwysol

Dysgu 

Addysgir y radd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, sesiynau labordy, ymarferion cyfrifiadurol, dosbarthiadau ymarferol, a gwaith maes yn y DU a thramor.

Bydd nifer yr oriau o addysgu uniongyrchol a gewch bob wythnos yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau a astudir a'r flwyddyn astudio. Yn gyffredinol, bydd gennych 48 awr o gyswllt uniongyrchol fesul modiwl (20 credyd) dros flwyddyn academaidd, sy'n cyfateb i tua 12-15 awr cyswllt bob wythnos tymor. Y tu allan i'r amser hwn, bydd disgwyl i chi ymrwymo tua 80 awr i astudio dan arweiniad eich darlithwyr a dysgu hunangyfeiriedig ar bob modiwl (ond mwy ar gyfer eich prosiect trydedd flwyddyn). Fel arfer mae angen 70+ awr arall i fyfyrwyr baratoi a chwblhau asesiadau ar gyfer pob modiwl. Mae gan gyrsiau maes preswyl fwy o oriau cyswllt, gan gefnogi ein hymagwedd ymarferol at ddysgu maes.

Mae ein gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol yn ymarferol a chewch gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a chymhwysiad trwy gymryd rhan yn ein cyrsiau maes preswyl. Mae cyrchfannau cyrsiau maes presennol yn cynnwys De Affrica (4 wythnos), sy’n elfen orfodol o’n rhaglen radd, a’n cwrs maes ecoleg drofannol ym Mecsico (2 wythnos, dewisol).

Drwy gydol eich cwrs bioleg bywyd gwyllt rydym yn gwahodd darlithwyr gwadd o’r sector ecolegol a chadwraeth i helpu i gefnogi eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o senarios bioleg bywyd gwyllt cyfoes. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr posibl, ynghyd â theithiau maes a chydweithio ar brosiectau trydedd flwyddyn.

Addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil

Rydym yn dîm ymchwil-weithredol. Mae ein hymchwil Ecoleg Bywyd Gwyllt yn canolbwyntio ar dri phrif faes: Heriau ecosystemau trofannol; Ecoleg tirwedd yr ucheldir a chadwraeth Bioamrywiaeth. Rydym yn ymchwilio i rywogaethau, poblogaeth a pherthynas gymunedol â ysgogwyr anthropogenig newid i fioamrywiaeth, ecosystemau, a darparu nwyddau a gwasanaethau cyd-fuddiol. Mae ein canlyniadau yn llywio opsiynau cadwraeth ac adfer, prosesau a pholisïau sy'n adfer effeithiau gweithgareddau anthropig. Rydym yn cynnal ac yn cefnogi ymchwil maes yn yr Azores, Costa Rica, Honduras, Indonesia, Iwerddon, Mecsico, Pacistan, Ynysoedd y Philipinau, De Affrica a'r DU.

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o wahanol fathau o asesu, i gefnogi pob agwedd ar eich dysgu a'ch datblygiad. Mae'r rhain yn cynnwys adroddiadau a phapurau gwyddonol, cyflwyniadau llafar, adolygiadau beirniadol, allbynnau digidol, tasgau datrys problemau a dadansoddi data, profion yn y dosbarth ac ar-lein, ymarferion labordy, cymwyseddau ymarferol, adroddiadau maes ac arholiad ysgrifenedig. 

Mae dulliau asesu yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl a'r flwyddyn astudio. Asesir nifer o fodiwlau trwy waith cwrs ac arholiad ysgrifenedig, tra bod modiwlau eraill yn cael eu hasesu'n barhaus gyda gwaith cwrs yn unig. 

Dadansoddiad y dulliau asesu ar gyfer y cwrs hwn yw: 9-27% asesiad ymarferol, gwaith cwrs 19-59%, a 32-54% arholiad ysgrifenedig. 

Achrediadau

Mae'r radd BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddiben cwrdd yn rhannol â'r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Mae achrediad yn rhoi nifer o fanteision. Mae'r cwrs a'r Brifysgol yn elwa o gydnabyddiaeth o ansawdd academaidd, adolygiad allanol o raglenni gan awdurdod perthnasol, rhannu arfer gorau, a gwell cyfleoedd recriwtio. Mae myfyrwyr a graddedigion yn elwa ar well rhagolygon cyflogadwyedd, mwy o gystadleugarwch yn y farchnad swyddi, ac aelodaeth blwyddyn am ddim i RSB ar ôl graddio. Rhoddir sicrwydd i ddarpar fyfyrwyr ynghylch ansawdd y radd, a chaiff cyflogwyr sicrwydd ynghylch lefel y sgiliau cyflogadwyedd a’r wybodaeth berthnasol a ddarperir gan y radd.

Lleoliadau

Mae’r modiwl Ymarfer a Lleoliad Proffesiynol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Cymhwysol weithio gyda chyflogwr masnachol/diwydiannol neu ar leoliad cyflogwr ffug. Bydd lleoliadau corfforol yn cael eu lleoli o fewn lleoliad cyflogwr, tra bydd lleoliadau efelychiedig yn golygu gwaith o bell ar brosiect neu friff byw. Bydd lleoliadau'n cael eu cynnig gan y Brifysgol neu eu trefnu gan fyfyrwyr unigol. Cefnogir y broses hon gan ein tîm gwasanaethau proffesiynol.

Teithiau Maes

Mae ein gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Ryngwladol yn ymarferol ganolog a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau ymarferol, eich dealltwriaeth a'ch cymhwysiad ymhellach trwy gymryd rhan yn ein cyrsiau maes preswyl. Mae cyrchfannau cyrsiau maes cyfredol yn cynnwys Affrica (4 wythnos), sy'n elfen orfodol o'n rhaglen radd, a'n cwrs maes ecoleg drofannol ym Mecsico (2 wythnos, dewisol). Mae costau ychwanegol yn berthnasol i'r ddau gwrs maes hyn. 

Mae ein cwrs maes Affrica yn cael ei gynnal mewn gwarchodfeydd natur preifat sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol fiomau ecolegol - glaswelltiroedd a savannahs - ac mae wedi'i gynllunio i ddarparu profiad trochi o fioamrywiaeth Affrica. Byddwch yn astudio bywyd gwyllt ac ecoleg y rhanbarthau hyn gan ddefnyddio ystod o sgiliau a thechnegau maes ac ymchwil, gan gynnwys dehongli traciau ac arwyddion (olrhain gemau) ac adnabod rhywogaethau, astudiaethau ymddygiad, ac asesiadau bioamrywiaeth a chynefinoedd, a'u cymhwyso i astudiaethau gwyddonol. a senarios rheoli cadwraeth bywyd gwyllt. 

Mae athroniaeth debyg yn cael ei chymhwyso i'n cwrs maes ym Mecsico, ond yma mae'r ffocws ar goedwigoedd trofannol a systemau morol, ee riffiau cwrel, lle cewch gyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth wyddonol i brosiectau ymchwil bach ochr yn ochr ag ymarferwyr lleol. Sylwch, gall union leoliadau ein teithiau maes tramor amrywio bob blwyddyn, ac maent yn seiliedig ar addasrwydd parhaus ardal ar gyfer addysgu a dysgu, a chost gyffredinol y daith. 

Mae'r cwrs Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol yn cynnwys modiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â gofynion corfforol penodol. Anogir pob ymgeisydd i fynychu Diwrnod Ymgeisydd Prifysgol i drafod y cyrsiau maes gyda'n staff, gan gynnwys costau ychwanegol cyfredol a natur y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Cyfleusterau

Trwy astudio Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol, byddwch yn elwa o'r buddsoddiad enfawr mewn cyfleusterau addysgu a dysgu gwyddonol sydd wedi digwydd ar ein Campws Glyntaff. Bydd y rhan fwyaf o'ch addysgu ar y campws yn digwydd yma, ac mae'n cynnwys ein labordai pwrpasol llawn offer, ystafelloedd cyfrifiaduron gyda meddalwedd arbenigol i gefnogi'ch dysgu.

Byddwch yn cael cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol a fydd yn gwella'ch cyfleoedd gyrfa, fel safon y diwydiant Tystysgrif ESRIDysgu ArcGIS Desktop, a chymhwyster deifio Dŵr Agored PADI.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol

CCC i gynnwys C mewn Bioleg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Gradd C a CC ar Lefel A i gynnwys Bioleg gradd B ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Gofynion Gwyddoniaeth nodweddiadol

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Safon Uwch Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd (iau) y gofynnwyd amdani

Cynnig nodweddiadol BTEC

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Bioleg (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd


 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Taith Maes *    £ 1100 - £ 1300     

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys gwaith maes a gynhelir ar hyn o bryd yn S. Affrica ac mae'n cynrychioli 2 fodiwl astudio sy'n rhedeg yn olynol dros gyfnod gwyliau'r haf rhwng eich blwyddyn 1af a'r 2il flwyddyn. Mae'r Ysgol yn sybsideiddio cost y daith o £ 600 y myfyriwr fesul modiwl. Ar hyn o bryd mae costau ychwanegol i'r myfyriwr oddeutu £ 1,100 i £ 1,300 ynghyd â hediadau ond maent yn dibynnu ar lety a ddefnyddir a chyfraddau cyfnewid ar y pryd. 

Pecyn / Offer *         

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol 

Taith Maes    £ 2400 - £ 2700     

Hyd at bythefnos a hanner mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ychwanegol ar gyfer cymhwyster deifio sgwba os nad yw wedi'i ddal eisoes. 

Taith Maes    £ 2200 - £ 2500     

Hyd at bythefnos a hanner mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ychwanegol ar gyfer cymhwyster deifio sgwba os nad yw wedi'i ddal eisoes. 

Arall *         

Sylwch y byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant neu dramor i gwblhau eu prosiectau dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ar ein gradd BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol byddwch yn ennill ystod o sgiliau labordy gwyddonol, maes, dadansoddol ac ymchwil traddodiadol a chyfoes sy'n berthnasol i weithio ym maes ymgynghori ecolegol, sefydliadau cadwraeth bywyd gwyllt, addysg, neu astudio ôl-raddedig. Mae ein cwrs Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol yn eich arfogi â sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer ystod o opsiynau gyrfa eraill hefyd. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.