Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i wneud cais am BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol, mae'r cwrs hwn yn cynnig llwybr amgen i astudio gradd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, cyn symud ymlaen i flwyddyn gyntaf y radd. 

Bioleg bywyd gwyllt yw astudio organebau, eu hymddygiad, ecoleg, yr amgylchedd a rheolaeth. Byddwch yn astudio olrhain anifeiliaid mawr, geneteg cadwraeth, rheoli bywyd gwyllt, ecoleg, sŵoleg asgwrn cefn, bioleg forol a dŵr croyw a mwy. 

Mae yna elfen maes gref, sy'n darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu trochi ar dri chyfandir. Byddwch yn astudio bywyd gwyllt a chynefinoedd tirweddau gwahanol yn Ne Affrica; datblygu eich sgiliau gwyddonol ar deithiau maes yn y DU, a chael yr opsiwn i gymhwyso technegau ymchwil yng nghoedwigoedd trofannol a riffiau cwrel Asia neu Ganol America.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
45FF Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
45FF Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Bwriad y flwyddyn sylfaen yw adeiladu eich gwybodaeth wyddoniaeth. Y tu hwnt i hynny, dealltwriaeth wyddonol ac ymagwedd astudiaeth wyddonol yw'r prif ffocws.  

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol 

 • Bioleg Sylfaenol 
  Bydd hyn yn darparu gwybodaeth sylfaenol am bethau byw, a'r prosesau sy'n eu galluogi i oroesi ac atgynhyrchu. Byddwch yn gwerthfawrogi'r prosesau esblygiadol sy'n arwain at amrywiaeth fodern y byd byw ac yn archwilio biocemeg sylfaenol a strwythur celloedd.
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg 
  Bydd hyn yn darparu trosolwg sylfaenol o strwythur a swyddogaeth prif systemau organau'r corff dynol. Mae darlithoedd yn ymdrin â strwythur a swyddogaeth sylfaenol, ac yn cynnwys enghreifftiau o anhwylderau ac annormaleddau sy'n gysylltiedig â phob system. 

 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol 
  Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol i gwblhau gradd mewn gwyddoniaeth a chymryd rhan mewn dysgu gydol oes. Mae'r rhain yn cynnwys nodi strategaethau dysgu, meddwl beirniadol, ysgrifennu / ymarfer academaidd, sgiliau cyflwyno, paratoi ar gyfer cyflogaeth, ac ymddygiad proffesiynol. 
 • Llythrennedd Data Gwyddonol 
  Bydd hyn yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r gallu i chi gymhwyso offer mathemategol syml i gasglu, dehongli, trin, cyflwyno ac egluro arwyddocâd data gwyddonol a'r rôl y mae mathemateg yn ei chwarae yn y gwyddorau. Mae hyn wedi'i gynllunio i ddatblygu a chefnogi'ch cymhwysiad o lythrennedd rhifiadol a thrin data wedi'i osod yng nghyd-destun eang gwyddoniaeth. 
 • Cemeg Sylfaenol 
  Mae hyn yn cyflwyno cysyniadau sylfaenol cemeg anorganig ac organig. Mae'n eich galluogi i ddefnyddio'r symbolaeth a'r cyfrifiadau sy'n gysylltiedig â disgrifiadau ansoddol a meintiol o adweithiau cemegol. 
 • Gwyddor Ffisegol 
  Mae hyn yn eich cyflwyno i gysyniadau sylfaenol yn y gwyddorau ffisegol. Byddwch yn archwilio unedau, mesur a gwallau, strwythur atomig, strwythur electronig atomau, sefydlogrwydd y niwclews ac ymbelydredd. 

Blwyddyn Un: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol 

 • Egwyddorion Ecoleg
 • Bioleg Bywyd Gwyllt
 • Bioamrywiaeth
 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad 

Blwyddyn Dau: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol 

 • Sŵoleg Fertebrataidd Cymharol
 • Patrymau a Phrosesau mewn Bioamrywiaeth
 • Geneteg Cadwraeth
 • Ecoleg Ymddygiadol
 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2

Dewisol (un o dri): 

 • Ymgynghoriaeth Ecolegol
 • Cadwraeth Drofannol Gymhwysol
 • Arfer Proffesiynol a Lleoliad

Blwyddyn Tri: Gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa
 • Ecoleg Swyddogaethol
 • Bioleg Ddyfrol

Dewisol (dau o dri): 

 • Heriau Ecolegol Byd-eang
 • Bodau Dynol ac Archesgobion Eraill
 • Rheolaeth Cadwraeth Gymhwysol 

Dysgu 

Fe'ch addysgir trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy, ymarferion cyfrifiadurol, dosbarthiadau ymarferol, gwaith maes yn y DU a thramor. 

Bydd nifer yr oriau wythnosol y byddwch yn eu derbyn yr wythnos yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau a'r flwyddyn astudio. Yn gyffredinol, bydd gennych 48 awr o gyswllt uniongyrchol fesul modiwl (20-credyd) dros flwyddyn academaidd, sy'n cyfateb i oddeutu 12-15 awr gyswllt yr wythnos. 

Y tu allan i'r amser hwn, bydd disgwyl i chi ymrwymo oddeutu 80 awr i astudio dan arweiniad eich darlithwyr a dysgu hunangyfeiriedig ar bob modiwl (ond mwy ar gyfer eich prosiect trydedd flwyddyn). Fel rheol mae angen 70+ awr arall i fyfyrwyr baratoi a chwblhau asesiadau ar gyfer pob modiwl. Mae gan gyrsiau maes preswyl fwy o oriau cyswllt, gan gefnogi ein dull ymarferol o ddysgu maes. 

Mae ein gradd Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol yn ymarferol a chewch gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a chymhwysiad trwy gymryd rhan yn ein cyrsiau maes preswyl. Mae cyrchfannau cyrsiau maes presennol yn cynnwys De Affrica (4 wythnos), sy’n elfen orfodol o’n rhaglen radd, a’n cwrs maes ecoleg drofannol ym Mecsico (2 wythnos, dewisol).

Trwy gydol y cwrs bioleg bywyd gwyllt rhyngwladol, rydym yn gwahodd darlithwyr gwadd o'r sector ecolegol a chadwraeth i helpu i gefnogi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o senarios bioleg bywyd gwyllt cyfoes. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â darpar gyflogwyr, ynghyd â theithiau maes a chydweithio ar brosiectau trydedd flwyddyn. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o wahanol fathau o asesu, i gefnogi pob agwedd ar eich dysgu a'ch datblygiad. Mae'r rhain yn cynnwys adroddiadau a phapurau gwyddonol, cyflwyniadau llafar, adolygiadau beirniadol, allbynnau digidol, tasgau datrys problemau a dadansoddi data, profion yn y dosbarth ac ar-lein, ymarferion labordy, cymwyseddau ymarferol, adroddiadau maes ac arholiad ysgrifenedig. 

Mae dulliau asesu yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl a'r flwyddyn astudio. Asesir nifer o fodiwlau trwy waith cwrs ac arholiad ysgrifenedig, tra bod modiwlau eraill yn cael eu hasesu'n barhaus gyda gwaith cwrs yn unig. 

Dadansoddiad y dulliau asesu ar gyfer y cwrs hwn yw: 9-27% asesiad ymarferol, gwaith cwrs 19-59%, a 32-54% arholiad ysgrifenedig. 

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol wedi'i hachredu gan y Cymdeithas Frenhinol Bioleg at ddibenion cwrdd yn rhannol â'r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol). 

Mae achrediad yn rhoi nifer o fanteision. Mae'r cwrs a'r Brifysgol yn elwa o gydnabyddiaeth o ansawdd academaidd, adolygiad allanol o raglenni gan awdurdod perthnasol, rhannu arfer gorau, a gwell cyfleoedd recriwtio. Mae myfyrwyr a graddedigion yn elwa ar well rhagolygon cyflogadwyedd, mwy o gystadleugarwch yn y farchnad swyddi, ac aelodaeth blwyddyn am ddim i RSB ar ôl graddio. Rhoddir sicrwydd i ddarpar fyfyrwyr ynghylch ansawdd y radd, a chaiff cyflogwyr sicrwydd ynghylch lefel y sgiliau cyflogadwyedd a’r wybodaeth berthnasol a ddarperir gan y radd.

Lleoliadau

Mae’r modiwl Ymarfer a Lleoliad Proffesiynol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Cymhwysol weithio gyda chyflogwr masnachol/diwydiannol neu ar leoliad cyflogwr ffug. Bydd lleoliadau corfforol yn cael eu lleoli o fewn lleoliad cyflogwr, tra bydd lleoliadau efelychiedig yn golygu gwaith o bell ar brosiect neu friff byw. Bydd lleoliadau'n cael eu cynnig gan y Brifysgol neu eu trefnu gan fyfyrwyr unigol. Cefnogir y broses hon gan ein tîm gwasanaethau proffesiynol.

Teithiau Maes 

Mae cyrchfannau cyrsiau maes cyfredol yn cynnwys De Affrica (pedair wythnos), sy'n elfen orfodol o'n rhaglen radd, a'n cwrs maes ecoleg drofannol ym Mecsico (pythefnos, dewisol). Mae costau ychwanegol yn berthnasol i'r ddau gwrs maes hyn. 

Mae taith maes De Affrica yn digwydd mewn gwarchodfeydd natur preifat sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol fiomau ecolegol - glaswelltiroedd a savannahs - ac mae wedi'i gynllunio i ddarparu profiad trochi o fioamrywiaeth De Affrica. 

Byddwch yn astudio bywyd gwyllt ac ecoleg y rhanbarthau hyn gan ddefnyddio ystod o sgiliau a thechnegau maes ac ymchwil, gan gynnwys dehongli traciau ac arwyddion (olrhain anifeiliaid mawr) ac adnabod rhywogaethau, astudiaethau ymddygiad, ac asesiadau bioamrywiaeth a chynefinoedd, a'u cymhwyso i astudiaethau gwyddonol a senarios rheoli cadwraeth bywyd gwyllt. 

Ym Mecsico, y ffocws yw coedwigoedd trofannol a systemau morol, fel riffiau cwrel. Byddwch yn cael cyfle i gymhwyso'ch gwybodaeth wyddonol i brosiectau ymchwil bach ochr yn ochr ag ymarferwyr lleol. 

Sylwch, gall union leoliadau ein teithiau maes tramor amrywio bob blwyddyn, ac maent yn seiliedig ar addasrwydd parhaus ardal ar gyfer addysgu a dysgu, a chost gyffredinol y daith. 

Mae gan y cwrs bioleg bywyd gwyllt fodiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan ofynion corfforol, cysylltwch a ni mor fuan â phosib. 

Anogir pob ymgeisydd i fynychu Diwrnod Ymgeisydd Prifysgol i drafod y cyrsiau maes gyda'n staff, gan gynnwys costau ychwanegol cyfredol a natur y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Trwy astudio Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol, byddwch yn elwa o'r buddsoddiad enfawr mewn cyfleusterau addysgu a dysgu gwyddonol sydd wedi digwydd ar ein Campws Glyn-taf. Bydd y rhan fwyaf o'ch addysgu ar y campws yn digwydd yma, ac mae'n cynnwys ein labordai pwrpasol llawn offer, ystafelloedd cyfrifiaduron gyda meddalwedd arbenigol i gefnogi'ch dysgu. 

Byddwch yn cael cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol a fydd yn gwella'ch cyfleoedd gyrfa, fel y dystysgrif ESRI o safon diwydiant Learning ArcGIS Desktop, a chymhwyster deifio Dŵr Agored PADI. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol  

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol  

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig


Eitem 

Pecyn / Offer * 

Cost 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Nodwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Nodwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Eitem 

Taith Maes 

Cost 

£ 1100 - £ 1300 

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys gwaith maes a gynhelir ar hyn o bryd yn Ne Affrica ac mae'n cynrychioli 2 fodiwl astudio sy'n rhedeg yn olynol dros gyfnod gwyliau'r haf rhwng eich blwyddyn 1af a'r 2il flwyddyn. Mae'r Ysgol yn sybsideiddio cost y daith o £ 600 y myfyriwr fesul modiwl. Ar hyn o bryd mae costau ychwanegol i'r myfyriwr oddeutu £ 1,100 i £ 1,300 ynghyd â thocynnau awyren ond maent yn dibynnu ar lety a ddefnyddir a chyfraddau cyfnewid ar y pryd. 

Eitem 

Taith Maes * 

Cost 

£ 2400 - £ 2700 

Hyd at bythefnos a hanner mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ychwanegol ar gyfer cymhwyster deifio sgwba os nad oes gennych y cymhwyster yn barod. 

Eitem 

Arall * 

Cost 

Nodwch y byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant neu dramor i gwblhau eu prosiectau dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd cwblhau'r cwrs sylfaen hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen ar radd BSc (Anrh) Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol. Yma byddwch yn ennill ystod o sgiliau labordy gwyddonol traddodiadol, cyfoes, maes, dadansoddol ac ymchwil sy'n berthnasol i weithio ym maes ymgynghori ecolegol, sefydliadau cadwraeth bywyd gwyllt, addysg, neu astudio ôl-raddedig.