Roedd 91% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) Logisteg a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn fodlon â’u cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn cynnig addysg fusnes integredig sy'n wynebu'r dyfodol sy'n cwmpasu'r prif ddisgyblaethau a meysydd gweithredol busnes, wrth ganolbwyntio ar gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau sy'n ofynnol mewn marchnad lafur gyfoes ac yn y dyfodol.

Athroniaeth drosfwaol ein gradd sydd newydd ei dylunio yw cefnogi a gwella dilyniant, cyflawniad a llwyddiant, wrth herio ein myfyrwyr i ddod yn rheolwyr proffesiynol, uchelgeisiol a meddwl byd-eang mewn amgylchedd economaidd cymhleth, deinamig. Mae'r cwrs yn bartneriaeth ystyrlon rhwng myfyrwyr, cyflogwyr ac Ysgol Fusnes Cymru, gydag arloesiadau clir mewn dysgu yn y gwaith, asesu ar gyfer dysgu a mentrau addysgu a dysgu.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JNF9 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JNF9 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn 1 - Blwyddyn Sylfaen

 • Sgiliau Astudio  
 • Prosiect Ymchwilio  
 • Gweinyddu Busnes  
 • Ystadegau a Mathemateg  
 • TG Uwch  
 • Seicoleg  

Blwyddyn 2 - Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi

 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas  
 • Economeg, y Gyfraith a'r Amgylchedd Busnes  
 • Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol  
 • Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi  
 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr  
 • Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter  

Blwyddyn 3

 • Dadansoddeg Busnes ar gyfer Rheolaeth a Gwneud Penderfyniadau Ariannol  
 • Rheoli Cadwyn Manwerthu a Chyflenwi  
 • Caffael a Rheolaeth Strategol  
 • Logisteg a Rheoli Deunyddiau  
 • Caffael Masnachol  
 • Prosiectau a Gweithrediadau Rheoli  

Blwyddyn 4

 • Risg a Chynaliadwyedd Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi  
 • Caffael a Chyrchu Byd-eang  
 • Caffael Strategol a Pherthynas Fasnachol  
 • Rheolaeth Strategol  
 • Traethawd Hir (Prynu, Logisteg a Rheoli Cadwyn Gyflenwi) Rhan A.  
 • Traethawd Hir (Prynu, Logisteg a Rheoli Cadwyn Gyflenwi) Rhan B.  

Dysgu

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro ar sail dau floc ym mhob blwyddyn, gyda digwyddiadau dysgu ymgolli yn digwydd ar ddechrau a diwedd pob bloc astudio ar bob lefel, gan gydnabod cred Prifysgol Cymru bod datblygu dull gweithredol o ddysgu ymgolli yn cyflawni dau. amcanion allweddol.  

Yn gyntaf, mae'n rhoi cyfle i'r dysgwr ryngweithio â chyd-ddysgwyr mewn timau; adeiladu hunaniaeth a pherthyn. Yn ail, mae'n caniatáu i'r gallu ddatblygu strategaethau dysgu gweithredol mewn amgylchedd strwythuredig a gefnogir. Cefnogir datblygiad academaidd a phroffesiynol hefyd trwy gydol y cwrs trwy'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd.  

Ymchwil

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Brifysgol Grŵp ymchwil y Gadwyn Gyflenwi, Rhagoriaeth Gweithrediadau a Chaffael (SCOPE). Mae llawer o'n staff addysgu yn ymwneud yn weithredol â'n canolfannau masnachol ac ymchwil ac yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant sy'n cynnal ymchwil ac ymgynghori. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu maes arbenigol.  

Achrediadau

Mae ein gradd Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn ceisio achrediad gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi.  

Lleoliadau

Fe'ch anogir i ymgymryd â chyfle lleoliad â thâl ym mlwyddyn 3 eich astudiaeth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. Byddwch hefyd yn elwa o'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn darparu cyfleoedd rhagorol i'ch ymarfer proffesiynol trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesiadau dan arweiniad senario. 

Mae cynnwys lleoliadau, ymweliadau cwmnïau ac ymgysylltu sefydliadol (trwy Glinig Busnes Cymru a digwyddiadau ac ymweliadau CIPS) yn rhoi cyfle i ymgysylltu â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda chwmnïau wrth iddynt geisio darparu atebion i broblemau cwmnïau go iawn a materion. 

Darlithydd dan Sylw:
Yr Athro Gareth White

Professor gareth White


Mae ymchwil yr Athro Gareth White yn edrych ar yr ystod o faterion sy'n gysylltiedig â gweithrediad busnes a chymdeithas. Mae'n archwilio rheolaeth ac effaith technolegau sy'n dod i'r amlwg yn benodol, a'r mecanweithiau y gall sefydliadau a chymdeithas ddod yn gynaliadwy drwyddynt. 

Mae ei ymchwil wedi helpu sefydliadau i nodi deunyddiau gwastraff ac wedi helpu i ddylunio cynhyrchion a phecynnu cynaliadwy. Yn ogystal â hynny, mae wedi mynd i'r afael â'r cyfyngiadau a roddir ar Fentrau Cymdeithasol wrth wella anghenion cymdeithasol. Ac yn olaf, mae hynny wedi darparu archwiliad beirniadol o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg, ac sydd wedi arwain a llywio strategaethau cymeradwyo sefydliadau. 

Mae ei yrfa yn rhychwantu peirianneg modurol a Fformiwla 1, peirianneg systemau niwclear a gweithgynhyrchu bwyd mewn ystod o rolau Peirianneg a Rheoli Gweithrediadau. O ganlyniad, mae ei ddiddordebau ymchwil yn adlewyrchu'r cyfrifoldebau eang hynny a'r angen i ddeall sut y gweithiodd pob un o'r gwahanol rannau gyda'i gilydd yn unsain. 

"Mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ymchwilwyr gweithredol. Mae hyn yn bwysig oherwydd nid yw gwybodaeth ddynol yn endid statig. Er mwyn arfogi arweinwyr busnes a chymdeithas y dyfodol, mae angen iddynt fod yn agored i ddadleuon damcaniaethol cyfoes ac ymyriadau ymarferol. Mae ymgysylltu mewn dadl gydag ymchwilwyr gweithredol nid yn unig yn golygu bod gwybodaeth myfyrwyr yn gyfredol, ond hefyd yn creu meddwl beirniadol sy'n gallu mynd i'r afael â heriau'r dyfodol." Gweler yr ymchwil gyfredol i'r gadwyn gyflenwi a logisteg. 

Darlithwyr  

Scott Parfitt fydd arweinydd eich cwrs.  


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pasio Pasio Pasio Diploma Estynedig BTEC neu Pasio Diploma BTEC  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.  

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.  

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Mae'r radd BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau pwysig iawn ar gyfer diwydiant gan gynnwys: 

 • Rheoli prosiectau 
 • Sgiliau entrepreneuraidd 
 • Sgiliau ymgynghori 
 • Sgiliau digidol 
 • Sgiliau Rheoli Pobl 
 • Sgiliau arwain mewn cyd-destun byd-eang 
 • Gwneud Penderfyniadau Ariannol mewn amgylcheddau cymhleth