Abbie_.8d75e261.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Y GORAU YNG NGHYMRU AM ANSAWDD ADDYSGU MEWN ASTUDIAETHAU BUSNES - THE TIMES GOOD UNIVERSITY GUIDE 2021

Mae'r BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn cynnig addysg fusnes integredig sy'n wynebu'r dyfodol sy'n cwmpasu'r prif ddisgyblaethau a meysydd gweithredol busnes, wrth ganolbwyntio ar gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau sy'n ofynnol mewn marchnad lafur gyfoes ac yn y dyfodol.

Athroniaeth drosfwaol ein gradd sydd newydd ei dylunio yw cefnogi a gwella dilyniant, cyflawniad a llwyddiant, wrth herio ein myfyrwyr i ddod yn rheolwyr proffesiynol, uchelgeisiol a meddwl byd-eang mewn amgylchedd economaidd cymhleth, deinamig. Mae'r cwrs yn bartneriaeth ystyrlon rhwng myfyrwyr, cyflogwyr ac Ysgol Fusnes Cymru, gydag arloesiadau clir mewn dysgu yn y gwaith, asesu ar gyfer dysgu a mentrau addysgu a dysgu.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

  

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JN93 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn 1 - Blwyddyn Sylfaen

 • Sgiliau Astudio  
 • Prosiect Ymchwilio  
 • Gweinyddu Busnes  
 • Ystadegau a Mathemateg  
 • TG Uwch  
 • Seicoleg  

Blwyddyn 2 - Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi

 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas  
 • Economeg, y Gyfraith a'r Amgylchedd Busnes  
 • Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol  
 • Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi  
 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr  
 • Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter  

Blwyddyn 3

 • Dadansoddeg Busnes ar gyfer Rheolaeth a Gwneud Penderfyniadau Ariannol  
 • Rheoli Cadwyn Manwerthu a Chyflenwi  
 • Caffael a Rheolaeth Strategol  
 • Logisteg a Rheoli Deunyddiau  
 • Caffael Masnachol  
 • Prosiectau a Gweithrediadau Rheoli  

Blwyddyn 4

 • Risg a Chynaliadwyedd Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi  
 • Caffael a Chyrchu Byd-eang  
 • Caffael Strategol a Pherthynas Fasnachol  
 • Rheolaeth Strategol  
 • Traethawd Hir (Prynu, Logisteg a Rheoli Cadwyn Gyflenwi) Rhan A.  
 • Traethawd Hir (Prynu, Logisteg a Rheoli Cadwyn Gyflenwi) Rhan B.  

Dysgu

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro ar sail dau floc ym mhob blwyddyn, gyda digwyddiadau dysgu ymgolli yn digwydd ar ddechrau a diwedd pob bloc astudio ar bob lefel, gan gydnabod cred Prifysgol Cymru bod datblygu dull gweithredol o ddysgu ymgolli yn cyflawni dau. amcanion allweddol.  

Yn gyntaf, mae'n rhoi cyfle i'r dysgwr ryngweithio â chyd-ddysgwyr mewn timau; adeiladu hunaniaeth a pherthyn. Yn ail, mae'n caniatáu i'r gallu ddatblygu strategaethau dysgu gweithredol mewn amgylchedd strwythuredig a gefnogir. Cefnogir datblygiad academaidd a phroffesiynol hefyd trwy gydol y cwrs trwy'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd.  

Ymchwil

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Brifysgol Grŵp ymchwil y Gadwyn Gyflenwi, Rhagoriaeth Gweithrediadau a Chaffael (SCOPE). Mae llawer o'n staff addysgu yn ymwneud yn weithredol â'n canolfannau masnachol ac ymchwil ac yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant sy'n cynnal ymchwil ac ymgynghori. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu maes arbenigol.  

Achrediadau

Mae ein gradd Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn ceisio achrediad gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi.  

Lleoliadau

Fe'ch anogir i ymgymryd â chyfle lleoliad â thâl ym mlwyddyn 3 eich astudiaeth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. Byddwch hefyd yn elwa o'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn darparu cyfleoedd rhagorol i'ch ymarfer proffesiynol trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesiadau dan arweiniad senario. 

Mae cynnwys lleoliadau, ymweliadau cwmnïau ac ymgysylltu sefydliadol (trwy Glinig Busnes Cymru a digwyddiadau ac ymweliadau CIPS) yn rhoi cyfle i ymgysylltu â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda chwmnïau wrth iddynt geisio darparu atebion i broblemau cwmnïau go iawn a materion. 

Darlithydd dan Sylw:
Yr Athro Gareth White

Professor gareth White

Mae ymchwil yr Athro Gareth White yn edrych ar yr ystod o faterion sy'n gysylltiedig â gweithrediad busnes a chymdeithas. Mae'n archwilio rheolaeth ac effaith technolegau sy'n dod i'r amlwg yn benodol, a'r mecanweithiau y gall sefydliadau a chymdeithas ddod yn gynaliadwy drwyddynt. 

Mae ei ymchwil wedi helpu sefydliadau i nodi deunyddiau gwastraff ac wedi helpu i ddylunio cynhyrchion a phecynnu cynaliadwy. Yn ogystal â hynny, mae wedi mynd i'r afael â'r cyfyngiadau a roddir ar Fentrau Cymdeithasol wrth wella anghenion cymdeithasol. Ac yn olaf, mae hynny wedi darparu archwiliad beirniadol o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg, ac sydd wedi arwain a llywio strategaethau cymeradwyo sefydliadau. 

Mae ei yrfa yn rhychwantu peirianneg modurol a Fformiwla 1, peirianneg systemau niwclear a gweithgynhyrchu bwyd mewn ystod o rolau Peirianneg a Rheoli Gweithrediadau. O ganlyniad, mae ei ddiddordebau ymchwil yn adlewyrchu'r cyfrifoldebau eang hynny a'r angen i ddeall sut y gweithiodd pob un o'r gwahanol rannau gyda'i gilydd yn unsain. 

"Mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ymchwilwyr gweithredol. Mae hyn yn bwysig oherwydd nid yw gwybodaeth ddynol yn endid statig. Er mwyn arfogi arweinwyr busnes a chymdeithas y dyfodol, mae angen iddynt fod yn agored i ddadleuon damcaniaethol cyfoes ac ymyriadau ymarferol. Mae ymgysylltu mewn dadl gydag ymchwilwyr gweithredol nid yn unig yn golygu bod gwybodaeth myfyrwyr yn gyfredol, ond hefyd yn creu meddwl beirniadol sy'n gallu mynd i'r afael â heriau'r dyfodol." Gweler yr ymchwil gyfredol i'r gadwyn gyflenwi a logisteg. 

Darlithwyr  

Scott Parfitt fydd arweinydd eich cwrs.  

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

EE

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pasio Pasio Pasio Diploma Estynedig BTEC neu Pasio Diploma BTEC  

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU.  

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.  

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • DU llawn amser: £ 9000
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13200

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.  

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Mae'r radd BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau pwysig iawn ar gyfer diwydiant gan gynnwys: 

 • Rheoli prosiectau 
 • Sgiliau entrepreneuraidd 
 • Sgiliau ymgynghori 
 • Sgiliau digidol 
 • Sgiliau Rheoli Pobl 
 • Sgiliau arwain mewn cyd-destun byd-eang 
 • Gwneud Penderfyniadau Ariannol mewn amgylcheddau cymhleth 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL