Max_Al.696ffa2f.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BSc (Anrh) Rheoli Marchnata

Mae rheolwyr marchnata yn arwain busnes yn ei ymdrechion i ddeall, creu a chadw cwsmeriaid. Mae rheoli marchnata yn gymysgedd o gelf a gwyddoniaeth sydd angen creadigrwydd, data ac arloesedd i lwyddo. Byddwch chi'n dysgu'r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn eich rhyngweithio â busnesau go iawn trwy gydol eich astudiaeth.

Bydd astudio’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i berfformio marchnata effeithlon, effeithiol a gafaelgar. Byddwch yn cael eich trochi mewn meysydd marchnata allweddol fel ymddygiad defnyddwyr, cyfathrebu marchnata ac ymchwil i'r farchnad. Trwy asesiad hyblyg a chreadigol, byddwch yn adeiladu portffolio o waith sy'n dangos ystod o sgiliau ac ymddygiadau rheoli marchnata dymunol.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael o leiaf 10 wythnos o brofiad gwaith mewn diwydiant yn ystod eu hail flwyddyn astudio, gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd.

Byddwch yn cael cyfle i ennill Tystysgrif Lefel 4 y Sefydliad Siartredig Marchnata mewn Marchnata Proffesiynol, ochr yn ochr â chymwysterau ymarferwyr eraill o'ch dewis, i gyd fel rhan o'ch rhaglen astudio. Rheoli Marchnata BSc (Anrh) yw'r unig radd farchnata yn y DU i gael ei chydnabod gan dri chorff proffesiynol gwahanol. Trwy astudio yn USW, gallwch ymuno â rhaglen Porth Graddedigion y Sefydliad Siartredig Marchnata. Mae'r cwrs hefyd yn cael ei gydnabod gan y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus, a'r Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol.  

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N505 Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
N505 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N505 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A

Rheoli Marchnata Blwyddyn 1 - Heriau Rheoli Cyfoes:

Mae eleni'n canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau sylfaenol mewn rheoli marchnata, a rheoli busnes yn ehangach. Mae datblygu dealltwriaeth gyfannol o swyddogaethau a phrosesau busnes yn eich galluogi i sefydlu sgiliau trosglwyddadwy ac integreiddio cyfeiriadedd marchnata yn ddyfnach i'ch sefydliad yn y dyfodol. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr
 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas
 • Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi
 • Economeg, y Gyfraith, a'r Amgylchedd Busnes
 • Dod yn Broffesiynol: Ymchwiliad Beirniadol
 • Dod yn Broffesiynol: Prosiect Menter

Rheoli Marchnata Blwyddyn 2 - Rheoli Marchnata ar Waith:

Nod eleni yw gwneud cysylltiadau clir rhwng theori ac arfer rheoli marchnata. Fe'ch cyflwynir i ystod o ddamcaniaethau a chysyniadau marchnata newydd i adeiladu eich dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth. Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth trwy weithio gyda busnesau go iawn mewn swydd interniaeth neu ymgynghoriaeth fusnes eleni. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Cyfathrebu Marchnata Creadigol
 • Marchnata Digidol: Offer a Thechnegau
 • Rheoli Prosiectau
 • Sgiliau ar gyfer Ymchwil i'r Farchnad
 • Profiad Cyflogaeth Marchnata 1: Myfyrio
 • Profiad Cyflogaeth Marchnata 2: Portffolio

 

Rheoli Marchnata Blwyddyn 3 - Safbwyntiau Beirniadol Rheoli Marchnata:

Mae'r ffocws eleni ar eich datblygu chi i fod yn rheolwr marchnata sy'n gyflawn, yn feirniadol, yn strategol ac yn hyderus. Byddwch yn gweithio ar dyfu eich gwybodaeth rheoli marchnata ymhellach gydag ystod o fodiwlau newydd sy'n archwilio ffiniau cyfredol y ddisgyblaeth. Byddwch hefyd yn cynnal eich ymchwiliad eich hun i bwnc o ddiddordeb i roi hwb ychwanegol i'ch CV. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Strategaeth Farchnata Omni-Sianel
 • Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw Da
 • Gwerthu Proffesiynol a Datblygiad Busnes
 • Rheolaeth Strategol
 • Prosiect Ymholiad Beirniadol (dewisol)
 • Prosiect Ymgynghori (dewisol)

Dysgu

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol.

Achrediadau

Mae Prifysgol Cymru yn Achrededig CIM Porth Graddedigion.

Mae'r cwrs hwn hefyd wedi'i achredu gan y Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol a'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus.

Lleoliadau

Byddwch yn cael o leiaf 10 wythnos o brofiad gwaith yn y diwydiant yn ystod eich ail flwyddyn astudio, gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. Byddwch hefyd yn elwa o'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn darparu cyfleoedd gwych i'ch ymarfer proffesiynol trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesiadau dan arweiniad senario. Mae cynnwys lleoliadau, ymweliadau cwmnïau ac ymgysylltu sefydliadol (trwy Glinig Busnes Cymru a digwyddiadau ac ymweliadau rhwydweithio proffesiynol) yn rhoi cyfle i ymgysylltu â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda chwmnïau wrth iddynt geisio darparu atebion i broblemau cwmnïau go iawn. a materion.

Darlithydd dan Sylw:
Dr Lauren Thomas

Lauren Thomas Marketing

Mae Dr Lauren Thomas wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau gan gynnwys gwerthu meddygol, cyhoeddi, elusen ac addysg, lle mae ei ffocws fel arfer wedi bod ar farchnata digidol, ond mae hefyd wedi cynnwys codi arian a gwerthu. Cred Lauren y dylai defnyddwyr fod wrth galon pob sefydliad ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei gwaith.

Ymchwil Lauren yn archwilio sut mae technoleg yn dylanwadu ar ddau faes allweddol mewn cymdeithas; addysgeg (gwyddoniaeth addysgu), a'r economi sy'n rhannu (y newidiadau parhaus a welwn yn y modd y mae sefydliadau a dinasyddion yn rheoli mynediad at nwyddau a gwasanaethau, a thrafodaeth amdanynt). Gallwch ddarllen cyfnodolion Dr Lauren lauin ymchwil Lauren fel Cyfrifiaduron mewn Ymddygiad Dynol a'r Cyfnodolyn Marchnata Strategol.

Darlithwyr

Mae Arweinydd eich Cwrs yn Dr Lauren Thomas.

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasiwch y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gyda datblygiad sgiliau trosglwyddadwy helaeth trwy gydol y cwrs, mae'r BSc (Anrh) Rheoli Marchnata yn paratoi myfyrwyr i fynd i ystod o yrfaoedd marchnata a marchnata. Mae enghreifftiau o swyddi y mae graddedigion yn mynd iddynt yn cynnwys:

 • Cyfathrebu marchnata (yn fewnol ac yn asiantaeth)
 • Ymchwil i'r farchnad
 • Arbenigwr marchnata digidol
 • Cysylltiadau cyhoeddus
 • Rolau rheoli busnes a datblygu busnes
 • Rheoli digwyddiadau
 • Entrepreneuriaeth (rhedeg eich busnes eich hun)

Ar ddiwedd eich gradd, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG

Related Course 1

Related Course 2

Related Course 3

GWYBODAETH DEFNYDDIOL