Mae rheolwyr marchnata yn arwain busnes yn ei ymdrechion i ddeall, creu a chadw cwsmeriaid. Mae rheoli marchnata yn gymysgedd o gelf a gwyddoniaeth sydd angen creadigrwydd, data ac arloesedd i lwyddo. Byddwch chi'n dysgu'r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac yn eich rhyngweithio â busnesau go iawn trwy gydol eich astudiaeth.

Bydd astudio’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i berfformio marchnata effeithlon, effeithiol a gafaelgar. Byddwch yn cael eich trochi mewn meysydd marchnata allweddol fel ymddygiad defnyddwyr, cyfathrebu marchnata ac ymchwil i'r farchnad. Trwy asesiad hyblyg a chreadigol, byddwch yn adeiladu portffolio o waith sy'n dangos ystod o sgiliau ac ymddygiadau rheoli marchnata dymunol.

Byddwch yn cael cyfle i ennill Tystysgrif Lefel 4 y Sefydliad Siartredig Marchnata mewn Marchnata Proffesiynol, ochr yn ochr â chymwysterau ymarferwyr eraill o'ch dewis, i gyd fel rhan o'ch rhaglen astudio. Rheoli Marchnata BSc (Anrh) yw'r unig radd farchnata yn y DU i gael ei chydnabod gan dri chorff proffesiynol gwahanol. Trwy astudio yn USW, gallwch ymuno â rhaglen Porth Graddedigion y Sefydliad Siartredig Marchnata. Mae'r cwrs hefyd yn cael ei gydnabod gan y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus, a'r Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol.  

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
N51F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
N51F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn 1 - Rheoli Marchnata

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl, a fydd yn cael eu hasesu trwy nifer o arholiadau, aseiniadau a chyflwyniadau. Mae'r modiwl sgiliau astudio wedi'i gynllunio i'ch helpu chi gydag arholiadau a thechnegau adolygu, ynghyd â sgiliau gan gynnwys cymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau, cyfeirio a chynllunio aseiniadau.

 • Sgiliau Astudio
 • Prosiect Ymchwilio
 • Gweinyddu Busnes
 • Ystadegau a Mathemateg
 • TG Uwch
 • Seicoleg

Rheoli Marchnata Blwyddyn 2 - Heriau Rheoli Cyfoes:

Mae eleni'n canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau sylfaenol mewn rheoli marchnata, a rheoli busnes yn ehangach. Mae datblygu dealltwriaeth gyfannol o swyddogaethau a phrosesau busnes yn eich galluogi i sefydlu sgiliau trosglwyddadwy ac integreiddio cyfeiriadedd marchnata yn ddyfnach i'ch sefydliad yn y dyfodol. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr
 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas
 • Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi
 • Economeg, y Gyfraith, a'r Amgylchedd Busnes
 • Dod yn Broffesiynol: Ymchwiliad Beirniadol
 • Dod yn Broffesiynol: Prosiect Menter

Rheoli Marchnata Blwyddyn 3 - Rheoli Marchnata ar Waith:

Nod eleni yw gwneud cysylltiadau clir rhwng theori ac arfer rheoli marchnata. Fe'ch cyflwynir i ystod o ddamcaniaethau a chysyniadau marchnata newydd i adeiladu eich dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth. Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth trwy weithio gyda busnesau go iawn mewn swydd interniaeth neu ymgynghoriaeth fusnes eleni. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Cyfathrebu Marchnata Creadigol
 • Marchnata Digidol: Offer a Thechnegau
 • Rheoli Prosiectau
 • Sgiliau ar gyfer Ymchwil i'r Farchnad
 • Profiad Cyflogaeth Marchnata 1: Myfyrio
 • Profiad Cyflogaeth Marchnata 2: Portffolio

Rheoli Marchnata Blwyddyn 4 - Safbwyntiau Beirniadol Rheoli Marchnata:

Mae'r ffocws eleni ar eich datblygu chi i fod yn rheolwr marchnata sy'n gyflawn, yn feirniadol, yn strategol ac yn hyderus. Byddwch yn gweithio ar dyfu eich gwybodaeth rheoli marchnata ymhellach gydag ystod o fodiwlau newydd sy'n archwilio ffiniau cyfredol y ddisgyblaeth. Byddwch hefyd yn cynnal eich ymchwiliad eich hun i bwnc o ddiddordeb i roi hwb ychwanegol i'ch CV. Byddwch chi'n astudio'r modiwlau canlynol:

 • Strategaeth Farchnata Omni-Sianel
 • Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw Da
 • Gwerthu Proffesiynol a Datblygiad Busnes
 • Rheolaeth Strategol
 • Prosiect Ymholiad Beirniadol (dewisol)
 • Prosiect Ymgynghori (dewisol)

Asesiad

Cewch eich asesu trwy gymysgedd o ddulliau cyfoes a thraddodiadol i’ch paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus ym myd marchnata. Mae enghreifftiau'n cynnwys ffeithlun i egluro'r cysyniad marchnata yn eich blwyddyn gyntaf; Portffolio sgiliau marchnata digidol ym mlwyddyn 2; a chyfle i wneud gwaith ymchwil gwreiddiol yn eich blwyddyn olaf. Yn ogystal, byddwch yn ysgrifennu adroddiadau marchnata, yn rhoi cyflwyniadau ac yn cymryd rhan mewn dulliau asesu arloesol fel mapio cysyniadau a chynhyrchu fideos.

Achrediadau

Mae Prifysgol Cymru yn Achrededig CIM Porth Graddedigion.

Mae'r cwrs hwn hefyd wedi'i achredu gan y Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol a'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus.

Lleoliadau

Byddwch yn cael o leiaf 10 wythnos o brofiad gwaith yn y diwydiant yn ystod eich ail flwyddyn astudio, gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. 

Byddwch hefyd yn elwa o'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn darparu cyfleoedd gwych i'ch ymarfer proffesiynol trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesiadau dan arweiniad senario. 

Mae cynnwys lleoliadau, ymweliadau cwmnïau ac ymgysylltu sefydliadol (trwy Glinig Busnes Cymru a digwyddiadau ac ymweliadau rhwydweithio proffesiynol) yn rhoi cyfle i ymgysylltu â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda chwmnïau wrth iddynt geisio darparu atebion i broblemau cwmnïau go iawn. a materion.

Darlithwyr

Arweinydd eich Cwrs yw Callum Evans.

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8fed Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

EE

Cynnig nodweddiadol BTEC

Tocyn Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Diploma BTEC

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid. 


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gyda datblygiad sgiliau trosglwyddadwy helaeth trwy gydol y cwrs, mae'r BSc (Anrh) Rheoli Marchnata yn paratoi myfyrwyr i fynd i ystod o yrfaoedd marchnata a marchnata. Mae enghreifftiau o swyddi y mae graddedigion yn mynd iddynt yn cynnwys:

 • Cyfathrebu marchnata (yn fewnol ac yn asiantaeth)
 • Ymchwil i'r farchnad
 • Arbenigwr marchnata digidol
 • Cysylltiadau cyhoeddus
 • Rolau rheoli busnes a datblygu busnes
 • Rheoli digwyddiadau
 • Entrepreneuriaeth (rhedeg eich busnes eich hun)

Ar ddiwedd eich gradd, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.