Nid yw'r cwrs hwn bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer mynediad Blwyddyn 1. Fodd bynnag, gallwch barhau i wneud cais am fynediad uwch i Flwyddyn 2 a Blwyddyn 3 y cwrs, os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad angenrheidiol.

 Os hoffech wneud cais am fynediad uwch i Flwyddyn 2 neu Flwyddyn 3, cysylltwch â’n Tîm Ymholiadau a Mynediadau a fydd yn hapus i’ch arwain drwy’r broses ymgeisio ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych:

Myfyrwyr y DU:

Ffoniwch: 03455 76 77 78

E-bost: [email protected]

SgwrsFyw: Cliciwch yma i siarad â ni trwy SgwrsFyw

 

Myfyrwyr Rhyngwladol ac UE:

Ffoniwch: 01443 654450

E-bost: [email protected]

SgwrsFyw: Cliciwch yma i siarad â ni trwy SgwrsFyw


Fel arall, mae gennym ystod eang o gyrsiau y gallech fod â diddordeb eu hastudio. Gweler y rhestr lawn o gyrsiau a gynhelir yn 2023/24 trwy ein rhestr A-Z Cyrsiau.

Mae Gwell yfory yn dechrau heddiw yn PDC.

 >> Porwch holl gyrsiau'r sy'n rhedeg yn 2023/24

>> Angen help i ddod o hyd i gwrs tebyg? Siaradwch â ni trwy SgwrsFyw neu neilltuwch lle ar ddiwrnod agored.

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G100 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Bydd blwyddyn gyntaf eich gradd Mathemateg yn rhoi sylfaen gadarn ac eang i chi mewn ystod o feysydd mathemategol trwy ymestyn y deunydd y daethoch ar ei draws mewn modiwlau craidd ar Safon Uwch. Yn ogystal â chael eich cyflwyno i feddalwedd fathemategol arbenigol, byddwch chi'n dechrau cymhwyso mathemateg i bennu atebion i ystod o broblemau yn y byd go iawn. 

Yn y blynyddoedd dilynol, gallwch arbenigo mewn meysydd mathemateg sy'n gweddu orau i'ch diddordebau a'ch dyheadau gyrfaol. Mae'r rhain yn cynnwys codau, cryptograffeg, systemau aflinol, bioleg fathemategol, mathemateg ariannol, ystadegau, ymchwil weithredol, hafaliadau gwahaniaethol rhannol a modelu ariannol. Yn ail flwyddyn y cwrs Mathemateg, gallwch hefyd gymryd modiwl wedi'i seilio ar addysgu sy'n cynnwys lleoliad ysgol neu gallwch astudio prosiect o dan oruchwyliaeth darlithydd. Cyhoeddwyd prosiectau diweddar hyd yn oed mewn cyfnodolion mathemategol rhyngwladol. 

Blwyddyn Un: Gradd Mathemateg 

 • Algebra 

 • Calcwlws 

 • Tebygolrwydd ac Ystadegau 

 • Algorithmau ac Offer Meddalwedd 

 • Modelu a Mecaneg Mathemategol 

 • Prawf a Dadansoddiad Mathemategol 

Blwyddyn Dau: Gradd Mathemateg 

 • Algebra Haniaethol a Llinol 

 • Calcwlws Pellach 

 • Gwyddoniaeth Rheolaeth 

 • Ystadegau Pellach 

 • Cyfuniadeg a Rhwydweithiau 

 • Modelu Ariannol 

 • Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgolion a Cholegau 

Blwyddyn Tri: Gradd Mathemateg 

 • Codau a Gwybodaeth 

 • Cryptograffeg a Diogelwch Gwybodaeth 

 • Ymchwil Weithredol 

 • Hafaliadau Gwahaniaethol Rhannol 

 • Systemau Nonlinear a Bioleg Fathemategol 

 • Cyflwyniad i SAS a Rhagolwg Ystadegol 

 • Mathemateg Ariannol 

 • Prosiect Blwyddyn Olaf 

Dysgu 

Ar y radd Mathemateg hon, byddwch yn treulio 18 awr bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau tiwtorial a labordai cyfrifiadurol, yn ogystal ag oddeutu 18 awr arall bob wythnos yn gwneud ymarferion yn seiliedig ar gynnwys y ddarlith. 

Cewch eich dysgu gan ymchwilwyr gweithredol ac ymarfer mathemategwyr, sy'n sicrhau eich bod yn agored i broblemau, methodolegau a thechnegau a meddalwedd safonol diwydiant yn y byd go iawn. 

Asesiad 

Bydd eich asesiadau yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae gradd Mathemateg USW wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Gymwysiadau (IMA), cymdeithas ddysgedig a phroffesiynol y DU ar gyfer mathemateg a'i chymwysiadau. 

Lleoliadau 

Ni fyddwch yn gyfyngedig i'r ystafell ddosbarth yn ystod eich astudiaethau yn USW. Myfyrwyr 
wedi mwynhau teithiau maes elusennol i Uganda i ddysgu mathemateg a rhyngweithio â disgyblion, ynghyd â chyfleoedd i ymgysylltu â disgyblion ysgolion lleol sy'n ymweld â'r Brifysgol ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau adolygu. Mae'r rhain yn gyfleoedd gwych os ydych chi am ysbrydoli pobl ifanc mewn mathemateg, neu os ydych chi'n meddwl am yrfa mewn addysgu. 

Fel rhan o'ch gradd Mathemateg, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn y gweithle. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn prosiectau byw ac wythnosau blasu, neu ddewis lleoliad byrrach o dri mis. Gall profiad gwaith helpu gyda'ch astudiaethau blwyddyn olaf a bydd yn edrych yn drawiadol ar eich CV - a bydd gennych brofiadau perthnasol i siarad amdanynt mewn cyfweliad. 

Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ennill dealltwriaeth o dechnegau mathemategol cymhleth, a dyna pam mae gennym labordy cyfrifiadurol o'r radd flaenaf gyda meddalwedd fathemategol, yn ogystal â dwy ystafell waith i fyfyrwyr sy'n ymroddedig i'n myfyrwyr mathemateg. Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch chi weithio'n unigol neu mewn grwpiau a chan eu bod wrth ymyl y swyddfeydd staff ni fydd gennych unrhyw broblem dod o hyd i help os ydych chi'n mynd yn sownd. 

Mewn diwydiant, mae pŵer cyfrifiadurol bellach yn hanfodol i gynorthwyo cyfrifiadau mathemategol cymhleth yn ddyddiol. Felly trwy gydol eu gradd mewn Mathemateg, bydd myfyrwyr yn agored i amrywiaeth o becynnau cyfrifiadurol diwydiant allweddol i hwyluso eu dysgu. Mae'r rhai sydd ar gael yn cynnwys pecynnau mathemategol craidd fel Maple a MATLAB; pecynnau ystadegol amhrisiadwy: SAS, Ystadegau SPSS IBM ac R; yn ogystal â thechnegau Ymchwil Gweithredol y gofynnir amdanynt gan gynnwys optimeiddio trwy FICO XPRESS IVE, modelu yn Stella ac Efelychu yn Simul8. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael dysgu sgiliau rhaglennu y gofynnir amdanynt yn Python. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.  

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBC i gynnwys gradd B mewn Mathemateg. 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Gradd C a BB ar Lefel A i gynnwys gradd B mewn Mathemateg 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Amherthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 6 mewn Mathemateg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn Mathemateg a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

DBS 

Cost 

£ 57.20 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dewis cymryd y modiwl dewisol 'Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgolion a Cholegau' ym Mlwyddyn 2 gael tystysgrif DBS, ar eu cost eu hunain. Mae'r ffi yn talu cost y siec well, ffioedd gweinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa'r post. 

Eitem 

Gwasanaeth Diweddaru DBS 

Cost 

£ 13.00 

Lle bo hynny'n berthnasol, rydym yn argymell eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae ein gradd Mathemateg yn canolbwyntio'n gryf ar gyflogadwyedd ac mae wedi'i strwythuro i roi'r cyfle gorau i chi sicrhau eich swydd ddelfrydol. 

Mae galw mawr am fathemategwyr ac ystadegwyr. Mae'r rhan fwyaf o feysydd bywyd modern yn dibynnu ar fathemateg, felly mae'r angen am fathemategwyr, ystadegwyr ac athrawon mathemateg yn parhau i dyfu. Mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi'r sgiliau y byddwch chi'n eu hennill ar radd Mathemateg, fel datrys problemau mireinio a meddwl yn rhesymegol. Mae ein graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth mewn sawl cangen o sefydliadau diwydiant, masnach a sector cyhoeddus. Maent yn arbennig o lwyddiannus mewn meysydd sy'n defnyddio modelu mathemategol, codio a chryptograffeg, datblygu meddalwedd, ystadegau, ymchwil weithredol ac addysgu. Mae llawer hefyd yn symud ymlaen i astudio neu ymchwilio ymhellach ar lefel ôl-raddedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Mathemateg USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.