Bydd y radd BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol hon yn rhoi sylfaen gref i chi mewn ystod o bynciau peirianneg fecanyddol draddodiadol. Mae wedi'i achredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol(IMechE) a'r Cyngor Peirianneg, felly bydd ei gwblhau'n llwyddiannus yn rhoi'r cymhwyster academaidd sy'n ofynnol i ennill statws Peiriannydd Corfforedig (IEng). 

Mae'n radd peirianneg fecanyddol eang a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o'r maes a'ch gallu i ddatrys problemau peirianneg yn annibynnol. Byddwch chi'n astudio egwyddorion sylfaenol a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol peirianneg a sut maen nhw'n gweithio'n ymarferol ac yn deall sut y gellir defnyddio'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth mewn bywyd go iawn i ddod o hyd i atebion i broblemau bob dydd. 

Mae ein hachrediad gan gyrff proffesiynol yn sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn ymwneud yn uniongyrchol â safonau'r diwydiant. Mae natur amrywiol y cwrs Peirianneg Fecanyddol hwn yn golygu y gallech chi sefydlu gyrfa mewn sawl maes diwydiant, fel peirianneg cynhyrchu, prosesu a gweithgynhyrchu. Mae'n gwrs delfrydol ar gyfer peirianwyr sydd am ehangu eu rhagolygon gyrfa y tu hwnt i feysydd arbenigol neu dechnegol unigol. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H304 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H304 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A

Bydd pynciau peirianneg allweddol yn sail i'ch astudiaethau - mathemateg, dylunio a gweithgynhyrchu, gwyddoniaeth fecanyddol, thermohylifau, technegau peirianneg proffesiynol a systemau rheoli. Wrth i chi symud ymlaen, byddwch yn agored i bynciau mwy arbenigol fel offeryniaeth a rheolaeth, prosesau cynhyrchu, a dylunio peirianneg cynaliadwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect traethawd hir dan oruchwyliaeth agos aelod o staff. Bydd y traethawd hir a ddewiswyd gennych yn rhoi cyfle i chi reoli prosiect mawr mewn maes peirianneg sy'n gweddu orau i'ch diddordebau neu'ch uchelgeisiau gyrfa.  

Blwyddyn Un: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 1 - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Systemau Offeryniaeth a Rheoli - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Prosesau Cynhyrchu - 20 credyd 

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Rheoli Gweithrediadau - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

 • Dynameg Peirianneg - 20 credyd 

 • Prosiect Unigol (BSc) - 40 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol)  

Blwyddyn Un: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser  

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Prosesau Cynhyrchu - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Systemau Offeryniaeth a Rheoli - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes - 20 credyd 

Blwyddyn Pump: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Rheoli Gweithrediadau - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

Blwyddyn Chwech: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Dynameg Peirianneg - 20 credyd 

 • Prosiect Unigol (BSc) - 40 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir y radd peirianneg fecanyddol gan dîm o diwtoriaid sy'n hyrwyddo polisi drws agored i fyfyrwyr, felly byddwch chi'n gallu cael y gorau o'ch astudiaethau mewn amgylchedd dysgu cefnogol. 

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol a seminarau. Bydd hyn yn cael ei gyfuno ymhellach gan gyfres o ymarferion ymarferol, prosiectau dylunio a ymweliadau safle lle bo hynny'n bosibl. Byddwch yn ymgymryd â thasgau penagored, gan gymhwyso cysyniadau a sgiliau allweddol wrth i chi symud ymlaen. Bydd angen i chi hefyd weithio'n annibynnol yn gwneud ymchwil, gan gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol a pharatoi ar gyfer darlithoedd. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau peirianneg fecanyddol yn gyfoes â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr.  

Asesiad 

Adlewyrchir natur amrywiol cynnwys modiwl trwy ystod o ddulliau cyflwyno ac asesu gan gynnwys aseiniadau, gwaith ymarferol a phrosiect, gwaith cwrs, profion yn y dosbarth, ac arholiadau diwedd blwyddyn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon mewn Peirianneg Fecanyddol wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), y sefydliad peirianneg proffesiynol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a bydd yn eich galluogi i ennill Statws Peirianneg Gorfforedig. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau lleoliad fel rhan o'u gradd mewn peirianneg fecanyddol. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol manyleb uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Ardal adeiladu Offer da Fformiwla Myfyriwr

Darlithwyr 

Darganfyddwch fwy am ymchwil peirianneg fecanyddol yn PDC. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn. 

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Ychwanegol 

Mynediad Uwch: Mae ymgeiswyr mewnol (PDC a Cholegau Partner) sy'n cymryd y HND Peirianneg Fecanyddol sy'n cyflawni proffil gwahaniaeth gyda mwy na 70% mewn gwyddoniaeth fecanyddol a hylifau thermo yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad 3edd flwyddyn i'r BEng Peirianneg Fecanyddol Llawn Amser. Gall ymgeiswyr sy'n meddiannu HND gan brifysgolion neu golegau eraill sydd â phroffiliau gradd is ymuno â 3edd flwyddyn y BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol Llawn Amser neu flwyddyn 5 y BSc Rhan Amser. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gyda gradd mewn Peirianneg Fecanyddol fe allech chi sefydlu gyrfa beirianneg mewn sawl maes posib, fel trafnidiaeth, iechyd, amddiffyn, gweithgynhyrchu, adloniant, dylunio neu gyllid. Yn ogystal â sgiliau ac egwyddorion peirianneg, byddwch yn ennill sgiliau allweddol ychwanegol mewn rheoli, cyfrifiaduron, gwaith tîm, dylunio, rheoli prosiectau a chyfathrebu, a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr mewn unrhyw sector. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Fecanyddol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.