Engineering - Mechanical

BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol

Bydd y radd BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol hon yn rhoi sylfaen gref i chi mewn ystod o bynciau peirianneg fecanyddol draddodiadol. Mae wedi'i achredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol(IMechE) a'r Cyngor Peirianneg, felly bydd ei gwblhau'n llwyddiannus yn rhoi'r cymhwyster academaidd sy'n ofynnol i ennill statws Peiriannydd Corfforedig (IEng). 

Mae'n radd peirianneg fecanyddol eang a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o'r maes a'ch gallu i ddatrys problemau peirianneg yn annibynnol. Byddwch chi'n astudio egwyddorion sylfaenol a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol peirianneg a sut maen nhw'n gweithio'n ymarferol ac yn deall sut y gellir defnyddio'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth mewn bywyd go iawn i ddod o hyd i atebion i broblemau bob dydd. 

Mae ein hachrediad gan gyrff proffesiynol yn sicrhau bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn ymwneud yn uniongyrchol â safonau'r diwydiant. Mae natur amrywiol y cwrs Peirianneg Fecanyddol hwn yn golygu y gallech chi sefydlu gyrfa mewn sawl maes diwydiant, fel peirianneg cynhyrchu, prosesu a gweithgynhyrchu. Mae'n gwrs delfrydol ar gyfer peirianwyr sydd am ehangu eu rhagolygon gyrfa y tu hwnt i feysydd arbenigol neu dechnegol unigol. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H304 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H304 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A

Bydd pynciau peirianneg allweddol yn sail i'ch astudiaethau - mathemateg, dylunio a gweithgynhyrchu, gwyddoniaeth fecanyddol, thermohylifau, technegau peirianneg proffesiynol a systemau rheoli. Wrth i chi symud ymlaen, byddwch yn agored i bynciau mwy arbenigol fel offeryniaeth a rheolaeth, prosesau cynhyrchu, a dylunio peirianneg cynaliadwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect traethawd hir dan oruchwyliaeth agos aelod o staff. Bydd y traethawd hir a ddewiswyd gennych yn rhoi cyfle i chi reoli prosiect mawr mewn maes peirianneg sy'n gweddu orau i'ch diddordebau neu'ch uchelgeisiau gyrfa.  

Blwyddyn Un: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 1 - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Systemau Offeryniaeth a Rheoli - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Prosesau Cynhyrchu - 20 credyd 

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, amser llawn 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Rheoli Gweithrediadau - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

 • Dynameg Peirianneg - 20 credyd 

 • Prosiect Unigol (BSc) - 40 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol)  

Blwyddyn Un: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser  

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Prosesau Cynhyrchu - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Systemau Offeryniaeth a Rheoli - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes - 20 credyd 

Blwyddyn Pump: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Rheoli Gweithrediadau - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

Blwyddyn Chwech: Gradd BSc Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Dynameg Peirianneg - 20 credyd 

 • Prosiect Unigol (BSc) - 40 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir y radd peirianneg fecanyddol gan dîm o diwtoriaid sy'n hyrwyddo polisi drws agored i fyfyrwyr, felly byddwch chi'n gallu cael y gorau o'ch astudiaethau mewn amgylchedd dysgu cefnogol. 

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol a seminarau. Bydd hyn yn cael ei gyfuno ymhellach gan gyfres o ymarferion ymarferol, prosiectau dylunio a ymweliadau safle lle bo hynny'n bosibl. Byddwch yn ymgymryd â thasgau penagored, gan gymhwyso cysyniadau a sgiliau allweddol wrth i chi symud ymlaen. Bydd angen i chi hefyd weithio'n annibynnol yn gwneud ymchwil, gan gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol a pharatoi ar gyfer darlithoedd. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau peirianneg fecanyddol yn gyfoes â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr.  

Asesiad 

Adlewyrchir natur amrywiol cynnwys modiwl trwy ystod o ddulliau cyflwyno ac asesu gan gynnwys aseiniadau, gwaith ymarferol a phrosiect, gwaith cwrs, profion yn y dosbarth, ac arholiadau diwedd blwyddyn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon mewn Peirianneg Fecanyddol wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), y sefydliad peirianneg proffesiynol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a bydd yn eich galluogi i ennill Statws Peirianneg Gorfforedig. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau lleoliad fel rhan o'u gradd mewn peirianneg fecanyddol. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol manyleb uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Ardal adeiladu Offer da Myfyriwr Fformiwla

Darlithwyr 

Darganfyddwch fwy am ymchwil peirianneg fecanyddol yn PDC. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos ystod y cymwysterau y bydd y Brifysgol ei derbyn cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Ychwanegol 

Mynediad Uwch: Mae ymgeiswyr mewnol (PDC a Cholegau Partner) sy'n cymryd y HND Peirianneg Fecanyddol sy'n cyflawni proffil gwahaniaeth gyda mwy na 70% mewn gwyddoniaeth fecanyddol a hylifau thermo yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad 3edd flwyddyn i'r BEng Peirianneg Fecanyddol Llawn Amser. Gall ymgeiswyr sy'n meddiannu HND gan brifysgolion neu golegau eraill sydd â phroffiliau gradd is ymuno â 3edd flwyddyn y BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol Llawn Amser neu flwyddyn 5 y BSc Rhan Amser. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gyda gradd mewn Peirianneg Fecanyddol fe allech chi sefydlu gyrfa beirianneg mewn sawl maes posib, fel trafnidiaeth, iechyd, amddiffyn, gweithgynhyrchu, adloniant, dylunio neu gyllid. Yn ogystal â sgiliau ac egwyddorion peirianneg, byddwch yn ennill sgiliau allweddol ychwanegol mewn rheoli, cyfrifiaduron, gwaith tîm, dylunio, rheoli prosiectau a chyfathrebu, a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr mewn unrhyw sector. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Fecanyddol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL