Mae Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yn y DU am addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Dyluniwyd ein gradd Gwyddorau Meddygol yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn feddygon meddygol. Bob blwyddyn, mae deg lle ar gael ar raglen feddyginiaeth yr A101 ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer graddedigion sydd â'r cymwysterau addas yn y cwrs hwn ac mae ein graddedigion hefyd yn gallu symud ymlaen i feddygaeth mynediad graddedig mewn prifysgolion eraill. 

Atgyfnerthir addysgu pob maes pwnc, sy'n amrywio o anatomeg a ffisioleg i sgiliau clinigol a pholisi iechyd, trwy gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol i senarios clinigol. Trwy gydol y radd Gwyddorau Meddygol byddwch yn ennill hyfforddiant clinigol ac ymchwil ymarferol gwerthfawr o leoliadau gwaith dwys yng nghyfleusterau'r GIG lleol. 
 
Yn ogystal â bod yn gymhwyster gwyddonol cryf, nodwedd allweddol o'n cwrs Gwyddorau Meddygol yw cymhwyso gwybodaeth wyddonol i senarios clinigol gan ddefnyddio efelychu a dysgu yn seiliedig ar achosion. 

O astudio pynciau mor amrywiol â meddygaeth drofannol, ymarfer clinigol neu anthropoleg fiolegol i gael eich dewis o bosibl i gymryd rhan mewn dyraniad dynol, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol cadarn yn ystod y cwrs hwn. 

Pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n gallu penderfynu pa faes gofal iechyd sy'n addas i chi a bod mewn sefyllfa gref iawn ar gyfer cais i feddygaeth mynediad graddedig. 

Cydnabyddir gan

Royal Society of Biology logo
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B901 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B901 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

O astudio pynciau mor amrywiol â meddygaeth drofannol, ymarfer clinigol neu anthropoleg fiolegol, i gael eich dewis o bosibl i gymryd rhan mewn dyraniad dynol, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau gwyddonol cadarn yn ystod y cwrs hwn. Pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n gallu penderfynu pa faes gofal iechyd sy'n addas i chi a bod mewn sefyllfa gref iawn ar gyfer cais i feddygaeth ôl-raddedig. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddorau Meddygol 

Mae'r flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i wyddoniaeth bywyd, i'r dull gwyddonol ac ymarfer clinigol.

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1*
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad
 • Anatomeg, Ffisioleg a Biocemeg
 • Twf a Datblygiad Dynol
 • Ymarfer Clinigol a Phroffesiynol 1

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddorau Meddygol 

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar y sylfeini a osodwyd ym mlwyddyn 1. Rydym yn eich cyflwyno i ddysgu ar sail achosion; gydag ymarfer clinigol i'ch helpu i ddeall yn iawn beth sy'n digwydd pan fydd pobl yn mynd yn sâl.

 • Anatomeg, Ffisioleg a Ffarmacoleg
 • Patholeg Cellog a Phrosesau Clefydau
 • Micro-organebau a chlefydau
 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol
 • Ymarfer Clinigol a Phroffesiynol 2

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddorau Meddygol 

Mae eich blwyddyn olaf yn gadael i chi ddewis modiwlau sydd fwyaf perthnasol i nodau eich gyrfa. Bydd modiwlau craidd mewn iechyd y cyhoedd, dulliau ymchwil modern, a meddygaeth adfywiol, yn ogystal â meysydd dewisol fel 'mainc i erchwyn y gwely' neu anthropoleg, ochr yn ochr â phrosiect traethawd hir. Mae holl feysydd y cwrs Gwyddorau Meddygol yn darparu cyfleoedd ychwanegol ar gyfer hyfforddiant clinigol ac ymchwil, a fydd yn gwella eich potensial gyrfa.

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa, NEU Strwythur Dynol (dyraniad cadaver dynol gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd)
 • Heriau Iechyd Byd-eang
 • Cynnydd Moleciwlaidd Modern
 • Meddygaeth adfywiol
 • Mainc i Ochr y Gwely, NEU Amrywiad Dynol

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, cefnogaeth diwtorial, gweithdai, sesiynau labordy ymarferol, lleoliadau, astudio dan gyfarwyddyd a hunangyfeiriedig ac oddeutu 80 awr o ddysgu yn y gwaith mewn ysbytai lleol. 

Mewn llawer o ysgolion meddygol, rydych chi'n agored i ddysgu ar sail achos / problem, felly rydyn ni wedi ymgorffori hyn yn ein dulliau addysgu ac yn eich asesu ar y modiwlau hyn mewn ffordd debyg i arholiadau ysgolion meddygol. Mae'r dulliau addysgu hyn yn hyrwyddo dysgu gydol oes, ymholi agored, gwaith tîm a meddwl yn feirniadol sy'n sgiliau trosglwyddadwy hanfodol. 

Asesiad 

Mae asesu yn amrywio o fodiwl i fodiwl ond mae'n cynnwys arholiadau, traethodau, cyflwyniadau llafar, adroddiadau ysgrifenedig, dadansoddi hanes achos, dehongli data, datrys problemau ac arholiadau clinigol strwythuredig gwrthrychol (OSCEs). 

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol yn cael ei chydnabod gan y Cymdeithas Frenhinol Bioleg sy'n sicrhau bod graddedigion yn cyflawni'r gofynion addysgol ar gyfer Aelodaeth Gysylltiedig (AMRSB) y Gymdeithas Frenhinol yn awtomatig. Dyma'r corff proffesiynol ar gyfer biolegwyr, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cwrs gwyddoniaeth hwn hefyd yn darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes bioleg ddynol. 

Lleoliadau 

Byddwch yn ennill profiad o leoliadau gwaith dwys mewn cyfleusterau GIG lleol. Mae'r rhain yn darparu profiad uniongyrchol o feddygaeth a gofal iechyd mewn ystod o adrannau a disgyblaethau. 

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr fynediad i'r labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf yn Glyntaff yn ogystal â labordy sgiliau clinigol pwrpasol gydag offer efelychu cleifion. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol. Mae hyn yn golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Gofynion Ychwanegol 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Cyfweliad: Gwahoddir ymgeiswyr â chymwysterau addas i ddod i gyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Dyma awgrymiadau ar sut i baratoi

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBB neu ABC i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Sylwch fod angen Cemeg Lefel A hefyd os ydych chi'n ystyried gwneud cais i Ysgol Feddygol Caerdydd ar ôl astudio yn PDC

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Bioleg 

Sylwch: Nid yw cymhwyster BTEC bellach yn cael ei dderbyn gan Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Diploma Gwyddoniaeth gyda 45 credyd Lefel 3 sy'n cyfateb i 24 o ragoriaethau (18 o Wyddoniaeth) o unedau Gwyddoniaeth, 18 Teilyngdod a 3 Llwyddo. Mae cyfuniadau eraill sy'n cyfateb i 118 o bwyntiau tariff UCAS yn dderbyniol 

Sylwch: Nid yw Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd yn derbyn mynediad i gyrsiau Addysg Uwch mwyach 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Ar gyfer mynediad i'r cwrs hwn mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Fodd bynnag, os ydych am symud ymlaen i feddygaeth mynediad graddedig yn y brifysgol ar ôl cwblhau eich gradd gyda ni, byddem yn eich cynghori i wirio eu meini prawf mynediad gan y gallai'r gofyniad TGAU / IELTS fod yn uwch a byddai disgwyl i chi fodloni'r gofynion hyn waeth beth yw eich gradd neu unrhyw gymwysterau / canlyniadau lefel 3 rydych chi wedi'u cyflawni. 

BSc (Anrh) Bioleg a Gwyddoniaeth Biofeddygol (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen): 

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sy'n astudio'r cwrs hwn gyflawni marc o 70% neu uwch, heb unrhyw fodiwl o dan 60%, er mwyn symud ymlaen i'r radd BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

Lleoliad mewn ysbyty GIG lleol. Disgwylir i fyfyrwyr dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Eitem 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost 

£ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

£ 120 

Bydd rhai Meddygon Teulu yn rhoi brechiad Hepatitis B yn rhad ac am ddim, er y gallai fferyllfa leol godi arnoch chi ee. 

Eitem 

DBS * 

Cost 

£ 53.20 

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Ymgeisiwch nawr

Mae llawer o'n graddedigion yn symud ymlaen i feddygaeth ac mae'r mwyafrif bellach yn gweithio yn y sector gofal iechyd. Yn ogystal â bod yn gymhwyster gwyddoniaeth cryf ynddo'i hun, mae'r radd Gwyddorau Meddygol yn gam cychwynnol i wneud cais am raddau mynediad graddedig mewn meddygaeth mewn prifysgolion eraill. Mae yna lawer o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â meddygaeth a gwyddor iechyd, fel ymchwil feddygol, rheoli iechyd a gofal cymdeithasol neu gymorth technegol mewn gwasanaethau gofal iechyd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.