MAE GWYDDORAU'R DDAEAR YM MHRIFYSGOL DE CYMRU AR Y BRIG YN Y DU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2022

Mae'r radd BSc (Anrh) Hanes Naturiol a'r Cyfryngau yn cyfuno astudio ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau a chynhyrchu digidol ag athroniaeth hanes natur ac ymchwil yn y byd naturiol. 

Mae profiad gwaith maes yn rhan allweddol o'r cwrs hwn a gallwch ddatblygu eich sgiliau maes yn y DU a thramor. 

Pan fyddwch chi'n astudio Hanes Naturiol a'r Cyfryngau, byddwch chi'n ymdrin â phynciau sy'n amrywio o fioamrywiaeth, geneteg esblygiadol, sŵoleg, olrhain bywyd gwyllt, ecoleg, a gwerthoedd craidd sy'n ymwneud â hanes natur. 

Byddwch chi'n ennill sgiliau ymarferol, gwyddonol sy'n hanfodol i ecoleg a chadwraeth, gyda sgiliau arbenigol mewn ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau a chynhyrchu digidol. 

Bydd eich profiadau yn mynd â chi o'r labordy i allan yn y maes ac i mewn i'r gyfres gynhyrchu ddigidol. Byddwch yn astudio gwahanol organebau, eu hamgylchedd a'u cadwraeth, ac yn dogfennu rhywogaethau gan ddefnyddio sgiliau cynhyrchu digidol. 

Cyntaf yng Nhymru am Wyddorau'r Ddaear a'r Môr (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

Dilynwch ni ar Twitter a  Instagram

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
CDP3 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
CDP4 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
CDP3 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
CDP4 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyntaff A

Ar ein gradd Hanes Naturiol byddwch yn cael archwilio amrywiaeth bywyd, rheoli bywyd gwyllt ar gyfer cadwraeth, bioleg forol a sgiliau arolygu amgylcheddol. Nodwedd allweddol o'r radd hon mewn hanes natur yw ennill sgiliau ymarferol y gallwch eu defnyddio ar dir, mewn amgylcheddau dŵr croyw ac yn y cefnforoedd. I ddatblygu'r sgiliau hyn, byddwch yn mynd ar ystod o gyrsiau maes undydd a phreswyl sy'n gweithredu yn y DU a thramor. 

Ar hyn o bryd mae teithiau maes tramor yn mynd i Bortiwgal neu Sbaen, Gwlad yr Iâ a modiwl dewisol i Botswana. 

Mae ffotograffiaeth bywyd gwyllt a gwneud ffilmiau yn rhan gyffrous arall o'r cwrs lle byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau i gynhyrchu rhaglen ddogfen. 

Byddwch yn astudio gwahanol organebau a sut y cânt eu hadnabod, hanes eu bywyd a'u perthnasoedd. Trwy astudio eu cynefinoedd a'u hamgylcheddau byddwch yn dysgu adnabod ymddygiad anifeiliaid a rhyngweithio ecolegol. Byddwch yn archwilio'r prosesau sy'n siapio ein tir ac yn diffinio ein byd naturiol. 

Nod eich modiwlau blwyddyn gyntaf yw rhoi'r wybodaeth sylfaenol sylfaenol i chi yn y meysydd pwnc y byddwch chi'n eu dilyn. 

Mae eich astudiaethau ail flwyddyn yn datblygu'r wybodaeth hon ac yn dechrau ehangu eich sgiliau labordy a maes. Bydd y drydedd flwyddyn yn datblygu'r themâu biolegol, geo-gorfforol ac ecolegol, wrth eich galluogi i ddewis modiwl dewisol yn un o'r meysydd pwnc. 

Mae'r flwyddyn olaf yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau, ac unwaith eto yn caniatáu ichi ddewis modiwl dewisol. Mae gan bob blwyddyn gwrs maes preswyl a fydd yn cydgrynhoi llawer o'ch theori, wrth ddatblygu mwy o sgiliau maes. Mae gan y flwyddyn olaf alldaith maes ddewisol i Botswana. 

Blwyddyn Un: Gradd Hanes Naturiol 

 • Egwyddorion Ecoleg 

 • Cynhyrchu Digidol ar gyfer Hanes Naturiol 1 

 • Gwaith Maes Arsylwi 

 • Cyflwyniad i Fio-geowyddorau 

 • Hanes Naturiol 

 • Cyflwyniad i Hanes Naturiol a'r Cyfryngau 

Blwyddyn Dau: Gradd Hanes Naturiol 

 • Hanes Naturiol Gwneud Ffilm a Ffotograffiaeth 

 • Bioamrywiaeth a Biogeograffeg 

 • GIS ar gyfer Rheoli Cadwraeth Bywyd Gwyllt 

 • Cwrs Maes Hanes Naturiol 

 • Cynhyrchu Digidol ar gyfer Hanes Naturiol 2 

Blwyddyn Tri: Gradd Hanes Naturiol 

 • Prosiect Ymchwil Hanes Naturiol 

 • Bioleg Forol a Dŵr Croyw 

 • Datblygiad Proffesiynol yn y Cyfryngau Hanes Naturiol 

 • Alldaith Maes Hanes Naturiol 

 • Gwaith Maes Môr y Canoldir 

 • Dysgu yn y Gwaith 

 • Newid Hinsawdd 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Hanes Naturiol a'r Cyfryngau yn llawn amser neu'n rhan amser. Fe'ch addysgir trwy gyfuniad o ddarlithoedd, pethau ymarferol a gwaith maes. 

Mae myfyrwyr yn derbyn 18 awr gyswllt yr wythnos ar gyfartaledd, a bydd disgwyl iddynt wneud cyfanswm o 200 awr o astudio annibynnol fesul modiwl. 

Mae gan ein gradd Hanes Naturiol a'r Cyfryngau dri modiwl cynhyrchu digidol a chyfryngau pwrpasol. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol sylweddol o ddefnyddio technolegau cyfryngau traddodiadol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn ogystal â sgiliau a fydd yn caniatáu iddynt fynd i mewn i'r sector ymchwil cynhyrchu cyfryngau. 

Mae'r cwrs gwyddorau naturiol hefyd yn cynnig nifer o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys GIS, rhifedd ac ystadegau, trin a dehongli data. 

Mae aliniad y cwrs ar gyfer achrediad CIEEM yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol mewn ecoleg a fydd yn gwella rhagolygon cyflogaeth graddedigion yn y sector ecolegol. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. 

Asesir nifer o fodiwlau trwy gyfuniad o arholiadau ac aseiniadau cysylltiedig, tra bod yr holl fodiwlau digidol a chyfryngau yn cael eu hasesu'n barhaus trwy aseiniadau. 

Gall eich aseiniadau amrywio o ysgrifennu mewn labordy, profion llyfrau agored, traethodau strwythuredig, cyflwyniadau llafar ac adroddiadau maes i bortffolio ffotograffig a llyfrau nodiadau maes. 
 
Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn ysgrifennu traethawd hir, gwerth dau fodiwl, yn seiliedig ar bwnc a ddewiswch o restr o bynciau neu bwnc o'ch dewis a ddatblygir ar y cyd â'ch goruchwyliwr prosiect. 

Achrediadau 

Mae'r Cwrs BSc Hanes Naturiol wedi'i achredu gan y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol, a byddem yn anelu at sicrhau achrediad ar gyfer y rhaglen hon. Mae cynnwys y cwrs wedi'i alinio â gofynion CIEEM ar gyfer achredu. 


Lleoliadau 

Mae'r modiwl dysgu dewisol yn y gwaith yn eich galluogi i gymryd lleoliad am hyd at bedair wythnos, naill ai yn y DU neu yn rhai o leoliadau bywyd gwyllt cyffrous y byd. 


Teithiau Maes 

Mae'r radd Hanes Naturiol yn ymarferol ganolog a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymarferol ymhellach trwy fynychu cyrsiau maes preswyl. Ymhlith y cyrchfannau gwaith maes preswyl cyfredol mae Sir Benfro, Portiwgal / Sbaen, Gwlad yr Iâ a Botswana (dewisol). Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i gyrsiau maes. 

Mae'r modiwl Alldaith Maes Hanes Naturiol i Botswana yn cael ei gynnal mewn gwersyll a sefydlwyd i hyfforddi olrheinwyr bywyd gwyllt. Fel rhan o'r modiwl dewisol hwn byddwch yn astudio bywyd gwyllt ac ecoleg rhanbarth Mashatu ac yn datblygu eich sgiliau olrhain. Sylwch, gall union leoliadau pob taith maes dramor amrywio bob blwyddyn ac maent yn seiliedig ar addasrwydd yr ardal. 

Mae gan y cwrs Hanes Naturiol fodiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan alwadau corfforol, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 


Cyfleusterau 

Yn ogystal â gwneud defnydd o'r awyr agored, mae ein cyrsiau gwyddorau naturiol yn gweithio mewn labordai modern ac ystafelloedd dosbarth. 

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad o £ 15m mewn gwyddoniaeth, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd ag offer da. 

Mae gennym hefyd ystafell gyfryngau o'r radd flaenaf gyda mynediad at ystod o offer cyfryngau gan gynnwys citiau DSLR Canon 700D a 550D; Pecynnau a7 Sony; lensys teleffoto a lensys macro; cuddfannau cuddliw ac offer crefft maes. 


Darlithwyr 

Mae Hanes Naturiol yn bwnc eang a byddwch chi'n cael eich dysgu gan arbenigwyr yn y gwahanol feysydd pwnc. Fodd bynnag, oherwydd bod staff i gyd wedi'u lleoli mewn un ysgol ac ar un safle, mae'n hawdd dod i'ch tîm addysgu i adnabod. Rydym yn annog polisi drws agored fel y gallwch siarad ag unrhyw ddarlithydd pryd bynnag y maent ar gael. 

Ymhlith y staff allweddol mae: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn. 

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol) 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A - ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad  i AU 

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem:

Pecyn / Offer * 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas (trowsus a chôt), esgidiau cerdded garw a het / menig. Rydym hefyd yn argymell bod gan fyfyrwyr ddillad priodol ar gyfer gweithgareddau gwaith maes gaeaf gan gynnwys cynnes haenau. Bydd angen i fyfyrwyr hefyd ddarparu llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn yn dechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei bod yn cael ei chadw i'r lleiafswm, gall rhywfaint o waith maes gorfodol tramor mae costau ychwanegol yn cael eu defnyddio. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Ge yn uniongyrchol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Eitem:

Pecyn / Offer * 

Cost: £ 10 - £ 100 

Cerdyn storio cyfryngau a chof bach USB neu Cloud Storage ar gyfer Cynhyrchu Digidol ar gyfer modiwlau Hanes Naturiol. 

Eitem:

Hyfforddiant Rhagarweiniol Drone * 

Cost: £ 200 

Bydd hwn yn gwrs rhagarweiniol wedi'i seilio ar USW a gyflwynir ym Mlwyddyn 2. 

Eitem:

Taith maes 

Cost: £ 2000 - £ 2500 

Alldaith Maes Hanes Naturiol ym mlwyddyn 3 a gynhelir ar hyn o bryd yn Botswana ac yn gyffredinol mae'n cynnwys cyfnod o bythefnos yn astudio ecoleg y rhanbarth ynghyd â hyfforddiant mewn olrhain a sgiliau tywys maes. Mae'r costau'n cynnwys cludiant 'mewnol' - yn gyffredinol rhwng Johannesburg (S. Affrica) a Mashatu (Botswana) - llety yn y gwersyll hyfforddi ynghyd â llety y noson cyn ac ar ôl y gwersyll (Johannesburg) - yr holl fwyd a diodydd meddal yn y gwersyll. Hefyd, mae angen i fyfyrwyr brynu eu hediadau eu hunain i Johannesburg. Ni allwn amcangyfrif costau hediadau a allai gael eu heffeithio gan y pandemig Covid-19 byd-eang. 

Eitem:

Lleoliad * 

Modiwl blwyddyn 3 dewisol yw Dysgu Seilie dig ar Waith sy'n gofyn am leoliad gwaith. Fodd bynnag, byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicr


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Mae graddedigion diweddar ein gradd Hanes Naturiol wedi mynd ymlaen i weithio i ymgynghoriaethau amgylcheddol; Adnoddau Naturiol Cymru; Asiantaeth yr Amgylchedd ac asiantaethau'r Llywodraeth a chyrff anllywodraethol ac mewn eco-dwristiaeth. Byddem yn disgwyl i raddedigion symud ymlaen i yrfaoedd yn y sectorau ffotograffiaeth bywyd gwyllt a gwneud ffilmiau natur naturiol.