Mae Gwyddorau'r Ddaear ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r cwrs sylfaen wedi'i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer y radd Hanes Naturiol a'r Cyfryngau. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i flwyddyn gyntaf y radd BSc (Anrh) Hanes Naturiol a'r Cyfryngau. 

Mae'r cwrs Hanes Naturiol a'r Cyfryngau yn cyfuno astudio ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau a chynhyrchu digidol ag athroniaeth hanes natur ac ymchwil yn y byd naturiol. 

Mae profiad gwaith maes yn rhan allweddol o'r cwrs hwn a gallwch ddatblygu eich sgiliau maes yn y DU a thramor. 

Pan fyddwch chi'n astudio Hanes Naturiol a'r Cyfryngau, byddwch chi'n ymdrin â phynciau sy'n amrywio o fioamrywiaeth, geneteg esblygiadol, sŵoleg, olrhain bywyd gwyllt, ecoleg, a gwerthoedd craidd sy'n ymwneud â hanes natur. 

Byddwch chi'n ennill sgiliau ymarferol, gwyddonol sy'n hanfodol i ecoleg a chadwraeth, gyda sgiliau arbenigol mewn ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau a chynhyrchu digidol. 

Bydd eich profiadau yn mynd â chi o'r labordy i allan yn y maes ac i mewn i'r gyfres gynhyrchu ddigidol. Byddwch yn astudio gwahanol organebau, eu hamgylchedd a'u cadwraeth, ac yn dogfennu rhywogaethau gan ddefnyddio sgiliau cynhyrchu digidol. 

 Cyntaf yng Nhymru am Wyddorau'r Ddaear a'r Môr (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

Dilynwch ni ar Twitter a Instagram

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0H6D Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0H6D Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Ar ein gradd Hanes Naturiol byddwch yn archwilio amrywiaeth bywyd, rheoli bywyd gwyllt ar gyfer cadwraeth, bioleg forol a sgiliau arolygu amgylcheddol. Nodwedd allweddol o'r radd hon mewn hanes natur yw ennill sgiliau ymarferol y gallwch eu defnyddio ar dir, mewn amgylcheddau dŵr croyw ac yn y cefnforoedd. I ddatblygu'r sgiliau hyn, byddwch yn mynd ar ystod o gyrsiau maes undydd a phreswyl sy'n gweithredu yn y DU a thramor. 

Ar hyn o bryd mae teithiau maes tramor yn mynd i Bortiwgal neu Sbaen, Gwlad yr Iâ a modiwl dewisol i Botswana. 

Mae ffotograffiaeth bywyd gwyllt a gwneud ffilmiau yn rhan gyffrous arall o'r cwrs lle byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau i gynhyrchu rhaglen ddogfen. 

Byddwch yn astudio gwahanol organebau a sut y cânt eu hadnabod, hanes eu bywyd a'u perthnasoedd. Trwy astudio eu cynefinoedd a'u hamgylcheddau byddwch yn dysgu adnabod ymddygiad anifeiliaid a rhyngweithio ecolegol. Byddwch yn archwilio'r prosesau sy'n siapio ein tir ac yn diffinio ein byd naturiol. 

Nod eich modiwlau blwyddyn gyntaf yw rhoi'r wybodaeth sylfaenol sylfaenol i chi yn y meysydd pwnc y byddwch chi'n eu dilyn. 

Mae eich astudiaethau ail flwyddyn yn datblygu'r wybodaeth hon ac yn dechrau ehangu eich sgiliau labordy a maes. Bydd y drydedd flwyddyn yn datblygu'r themâu biolegol, geo-gorfforol ac ecolegol, wrth eich galluogi i ddewis modiwl dewisol yn un o'r meysydd pwnc. 

Mae'r flwyddyn olaf yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau, ac unwaith eto yn caniatáu ichi ddewis modiwl dewisol. Mae gan bob blwyddyn gwrs maes preswyl a fydd yn cydgrynhoi llawer o'ch theori, wrth ddatblygu mwy o sgiliau maes. Mae gan y flwyddyn olaf alldaith maes ddewisol i Botswana. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Hanes Naturiol 

 • Bioleg Sylfaenol 

 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol 

 • Sylfeini Gwyddor Daear 

 • Ecoleg Sylfaenol a Gwyddor yr Amgylchedd 

 • Hanes Naturiol Sylfaen 

 • Llythrennedd Data Gwyddonol 

  

Blwyddyn Un: Gradd Hanes Naturiol 

 • Egwyddorion Ecoleg 

 • Cynhyrchu Digidol ar gyfer Hanes Naturiol 1 

 • Gwaith Maes Arsylwi 

 • Cyflwyniad i Fio-geowyddorau 

 • Hanes Naturiol - Cyflwyniad i Hanes Naturiol a'r Cyfryngau 

 

Blwyddyn Dau: Gradd Hanes Naturiol 

 • Hanes Naturiol Gwneud Ffilm a Ffotograffiaeth 

 • Bioamrywiaeth a Biogeograffeg 

 • GIS ar gyfer Rheoli Cadwraeth Bywyd Gwyllt 

 • Cwrs Maes Hanes Naturiol 

 • Cynhyrchu Digidol ar gyfer Hanes Naturiol 2 

 

Blwyddyn Tri: Gradd Hanes Naturiol 

 • Prosiect Ymchwil Hanes Naturiol 

 • Bioleg Forol a Dŵr Croyw 

 • Datblygiad Proffesiynol yn y Cyfryngau Hanes Naturiol 

 • Gwaith Maes Môr y Canoldir 

 • Dysgu yn y Gwaith 

 • Newid Hinsawdd 


Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Hanes Naturiol a'r Cyfryngau yn amser llawn. Fe'ch addysgir trwy gyfuniad o ddarlithoedd, pethau ymarferol a gwaith maes. 

Mae myfyrwyr yn derbyn 18 awr gyswllt yr wythnos ar gyfartaledd, a bydd disgwyl iddynt wneud cyfanswm o 200 awr o astudio annibynnol fesul modiwl. 

Mae gan ein gradd Hanes Naturiol a'r Cyfryngau dri modiwl cynhyrchu digidol a chyfryngau pwrpasol. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol sylweddol o ddefnyddio technolegau cyfryngau traddodiadol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn ogystal â sgiliau a fydd yn caniatáu iddynt fynd i mewn i'r sector ymchwil cynhyrchu cyfryngau. 

Mae'r cwrs gwyddorau naturiol hefyd yn cynnig nifer o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys GIS, rhifedd ac ystadegau, trin a dehongli data. 

Mae aliniad y cwrs ar gyfer achrediad CIEEM yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol mewn ecoleg a fydd yn gwella rhagolygon cyflogaeth graddedigion yn y sector ecolegol.

 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. 

Asesir nifer o fodiwlau trwy gyfuniad o arholiadau ac aseiniadau cysylltiedig, tra bod yr holl fodiwlau digidol a chyfryngau yn cael eu hasesu'n barhaus trwy aseiniadau. 

Gall eich aseiniadau amrywio o ysgrifennu mewn labordy, profion llyfrau agored, traethodau strwythuredig, cyflwyniadau llafar ac adroddiadau maes i bortffolio ffotograffig a llyfrau nodiadau maes. 

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn ysgrifennu traethawd hir, gwerth dau fodiwl, yn seiliedig ar bwnc a ddewiswch o restr o bynciau neu bwnc o'ch dewis a ddatblygir ar y cyd â'ch goruchwyliwr prosiect. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs BSc Hanes Naturiol wedi'i achredu gan y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol, a byddem yn anelu at sicrhau achrediad ar gyfer y rhaglen hon. Mae cynnwys y cwrs wedi'i alinio â gofynion CIEEM ar gyfer achredu. 


Lleoliadau 

Mae'r modiwl dysgu dewisol yn y gwaith yn eich galluogi i gymryd lleoliad am hyd at bedair wythnos, naill ai yn y DU neu yn rhai o leoliadau bywyd gwyllt cyffrous y byd. 


Teithiau Maes 

Mae'r radd Hanes Naturiol yn ymarferol ganolog a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymarferol ymhellach trwy fynychu cyrsiau maes preswyl. Ymhlith y cyrchfannau gwaith maes preswyl cyfredol mae Sir Benfro, Portiwgal / Sbaen, Gwlad yr Iâ a Botswana (dewisol). Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i gyrsiau maes. 

Mae'r modiwl Alldaith Maes Hanes Naturiol i Botswana yn cael ei gynnal mewn gwersyll a sefydlwyd i hyfforddi olrheinwyr bywyd gwyllt. Fel rhan o'r modiwl dewisol hwn byddwch yn astudio bywyd gwyllt ac ecoleg rhanbarth Mashatu ac yn datblygu eich sgiliau olrhain. Sylwch, gall union leoliadau pob taith maes dramor amrywio bob blwyddyn ac maent yn seiliedig ar addasrwydd yr ardal. 

Mae gan y cwrs Hanes Naturiol fodiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan alwadau corfforol, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 


Cyfleusterau 

Yn ogystal â gwneud defnydd o'r awyr agored, mae ein cyrsiau gwyddorau naturiol yn gweithio mewn labordai modern ac ystafelloedd dosbarth. 

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad o £ 15m mewn gwyddoniaeth, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd ag offer da. 

Mae gennym hefyd ystafell gyfryngau o'r radd flaenaf gyda mynediad at ystod o offer cyfryngau gan gynnwys citiau DSLR Canon 700D a 550D; Pecynnau a7 Sony; lensys teleffoto a lensys macro; cuddfannau cuddliw ac offer crefft maes. 


Darlithwyr 

Mae Hanes Naturiol yn bwnc eang a byddwch chi'n cael eich dysgu gan arbenigwyr yn y gwahanol feysydd pwnc. Fodd bynnag, oherwydd bod staff i gyd wedi'u lleoli mewn un ysgol ac ar un safle, mae'n hawdd dod i'ch tîm addysgu i adnabod. Rydym yn annog polisi drws agored fel y gallwch siarad ag unrhyw ddarlithydd pryd bynnag y maent ar gael. 

Ymhlith y staff allweddol mae: 

Dr Amy Grass 
Dr Anthony Caravaggi 
Dr Esther Jones 
Dr David Lee 
Dr Elke Shreibler 
Dr Luis Cuhna 
Dr Ian Skilling 

http://staff.southwales.ac.uk/users/5403-iskillin

Dr Angela Morris 
Dr Sorcha Diskin 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Pasio, Pasio, Pasio  neu BTEC Diploma - Pasio Pasio 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 32 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch i gynnwys Gwyddoniaeth neu Fathemateg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

Pecyn / Offer * 

"Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas (trowsus a chôt), esgidiau cerdded garw a het / menig. Rydym hefyd yn argymell bod gan fyfyrwyr ddillad priodol ar gyfer gweithgareddau gwaith maes gaeaf gan gynnwys cynnes haenau. Bydd angen i fyfyrwyr hefyd ddarparu llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn yn dechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei bod yn cael ei chadw i'r lleiafswm, gall rhywfaint o waith maes gorfodol tramor mae costau ychwanegol yn cael eu defnyddio. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Ge yn uniongyrchol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. " 

Pecyn / Offer * 

£ 10.00 - £ 100.00 

Cerdyn storio cyfryngau a chof bach USB neu Cloud Storage ar gyfer Cynhyrchu Digidol ar gyfer modiwlau Hanes Naturiol. 

Taith Maes 

£ 2000 - £ 2500 

Alldaith Maes Hanes Naturiol ym mlwyddyn 3 a gynhelir ar hyn o bryd yn Botswana ac yn gyffredinol mae'n cynnwys cyfnod o bythefnos yn astudio ecoleg y rhanbarth ynghyd â hyfforddiant mewn olrhain a sgiliau tywys maes. Mae'r costau'n cynnwys cludiant 'mewnol' - yn gyffredinol rhwng Johannesburg (De Affrica) a Mashatu (Botswana) - llety yn y gwersyll hyfforddi ynghyd â llety y noson cyn ac ar ôl y gwersyll (Johannesburg) - yr holl fwyd a diodydd meddal yn y gwersyll. Hefyd, mae angen i fyfyrwyr brynu eu hediadau eu hunain i Johannesburg. Ni allwn amcangyfrif costau hediadau a allai gael eu heffeithio gan y pandemig Covid-19 byd-eang. 

Lleoliad * 

Modiwl blwyddyn 3 dewisol yw Dysgu Seiliedig ar Waith sy'n gofyn am leoliad gwaith. Fodd bynnag, byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Hyfforddiant Rhagarweiniol Drone * 

£ 200.00 

Bydd hwn yn gwrs rhagarweiniol wedi'i seilio ar USW a gyflwynir ym Mlwyddyn 2. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, dylech wneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion diweddar ein gradd Hanes Naturiol wedi mynd ymlaen i weithio i ymgynghoriaethau amgylcheddol; Adnoddau Naturiol Cymru; Asiantaeth yr Amgylchedd ac asiantaethau'r Llywodraeth a chyrff anllywodraethol ac mewn eco-dwristiaeth. Byddem yn disgwyl i raddedigion symud ymlaen i yrfaoedd yn y sectorau ffotograffiaeth bywyd gwyllt a gwneud ffilmiau natur naturiol.