Gwyddorau’r Ddaear ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am adnoddau addysgu a dysgu (ACF 2023)

Mae'r cwrs sylfaen wedi'i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer y Gradd Hanes Naturiol. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i flwyddyn gyntaf y radd BSc (Anrh) Hanes Naturiol.

Byddwch yn astudio egwyddorion hanes natur, tacsonomeg, ecoleg a bioleg yn ogystal â dysgu am y broses ymchwil wyddonol a dadansoddi data.

Mae gan y cwrs Hanes Naturiol elfen maes ymarferol gref i chi ennill sgiliau allweddol mewn ystod o amgylcheddau. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn mynd ar gyrsiau maes i Sir Benfro, Gwlad yr Iâ, ac ar yr alldaith ddewisol i Botswana *.

Trwy astudio cynefinoedd ac amgylcheddau, byddwch yn dysgu adnabod ymddygiad anifeiliaid a rhyngweithio ecolegol. Yn ategu'r meysydd hyn mae modiwlau ar ffotograffiaeth ddigidol a gwneud ffilmiau, sy'n eich galluogi i recordio a chyfleu rhyfeddodau'r byd naturiol y byddwch chi'n eu profi yn ystod y cwrs.

* Gall lleoliadau teithiau maes newid

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0H5C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
0H5C Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Ar ein gradd Hanes Naturiol byddwch yn cael archwilio amrywiaeth bywyd, rheoli bywyd gwyllt ar gyfer cadwraeth, bioleg forol a sgiliau arolygu amgylcheddol. Nodwedd allweddol o'r radd hon mewn hanes natur yw ennill sgiliau ymarferol y gallwch eu defnyddio ar dir, mewn amgylcheddau dŵr croyw ac yn y cefnforoedd. I ddatblygu'r sgiliau hyn, byddwch yn mynd ar ystod o gyrsiau maes undydd a phreswyl sy'n gweithredu yn y DU a thramor. Ar hyn o bryd mae teithiau maes tramor yn mynd i Sbaen, Gwlad yr Iâ a modiwl dewisol i Botswana. Mae ffotograffiaeth bywyd gwyllt a gwneud ffilmiau yn rhan gyffrous arall o'r cwrs lle byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau i gynhyrchu rhaglen ddogfen.

Ar y radd hanes natur hon, byddwch yn astudio modiwlau ar Feddalwedd Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a dulliau ymchwil i'ch helpu i ddeall sut i ddadansoddi a dehongli data a gasglwyd yn ystod arbrofion, a sut i gyfleu'ch canfyddiadau i lywio amcanion cadwraeth bywyd gwyllt. Ymhlith y pynciau yn y modiwlau hyn mae trin data gofodol gydag ArcMap, a sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol ystadegol. 

Nod eich modiwlau blwyddyn gyntaf yw rhoi'r wybodaeth sylfaenol sylfaenol i chi yn y meysydd pwnc y byddwch chi'n eu dilyn. Mae eich astudiaethau ail flwyddyn yn datblygu'r wybodaeth hon ac yn dechrau ehangu eich sgiliau labordy a maes. Bydd y drydedd flwyddyn yn datblygu'r themâu biolegol, geo-gorfforol ac ecolegol, wrth eich galluogi i ddewis modiwl dewisol yn un o'r meysydd pwnc. Mae'r flwyddyn olaf yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau, ac unwaith eto yn caniatáu ichi ddewis modiwl dewisol. Mae gan bob blwyddyn gwrs maes preswyl a fydd yn cydgrynhoi llawer o'ch theori, wrth ddatblygu mwy o sgiliau maes. Mae gan y flwyddyn olaf alldaith maes ddewisol i Botswana.

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Hanes Naturiol

 • Cemeg Sylfaenol
 • Gwyddorau Ffisegol
 • Llythrennedd Data Gwyddonol
 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol
 • Bioleg Sylfaenol
 • Sylfaen Hanes Naturiol a Gwyddor yr Amgylchedd

Blwyddyn Un: Gradd Hanes Naturiol

 • Hanfodion Hanes Natur
 • Technegau Arolygu HN
 • Cyflwyniad i Fywyd Gwyllt Prydain
 • Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt
 • Gwyddor Daear
 • Bywyd ar y Ddaear - Y Cofnod Ffosilau

Blwyddyn Dau: Gradd Hanes Naturiol

 • Bioamrywiaeth a Bioddaearyddiaeth
 • Tirweddau a Chynefinoedd Prydeinig
 • Y Byd Anweledig
 • Dulliau Ymchwilio yn y GIG
 • HN o Ynysoedd
 • Gwneud Ffilmiau Bywyd Gwyllt
 • GIS a Chadwraeth Bywyd Gwyllt

Blwyddyn Tri: Gradd Hanes Naturiol

 • Alldaith Maes HN
 • Prosiect HN
 • Datblygiad Proffesiynol yn HN
 • Arolygu Bywyd Gwyllt Cymhwysol
 • Rheoli Cynefin a Bywyd Gwyllt
 • Hanes Naturiol Parciau Cenedlaethol Prydain

Dysgu

Byddwch yn dysgu o gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau labordy, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol a theithiau maes. Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio.

Mae gan y cwrs Hanes Naturiol ffocws dysgu ymarferol i sicrhau eich bod chi'n ennill sgiliau arolygu ac ymchwil ymarferol. Mae'r radd hefyd yn cynnwys gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau maes yn y DU a thramor. Mae sawl modiwl yn gwbl seiliedig ar waith maes. Mae eraill yn cynnwys darlithoedd a gwaith labordy, gan gynnwys gwibdeithiau maes hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn. Mae'r modiwlau lleoliad gwaith a thraethawd hir yn datblygu sgiliau cysylltiedig â gwaith a gallant gynnwys sefydliadau mewn gwahanol wledydd

Asesiad

Asesir ein myfyrwyr gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio. Asesir nifer o fodiwlau trwy gyfuniad o arholiadau ac aseiniadau cysylltiedig, tra bod modiwlau eraill yn cael eu hasesu'n barhaus trwy aseiniadau. Gall eich aseiniadau amrywio o ysgrifennu mewn labordy, profion llyfrau agored, traethodau strwythuredig, cyflwyniadau llafar ac adroddiadau maes i bortffolio ffotograffig a llyfrau nodiadau maes.

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn ysgrifennu traethawd hir, gwerth dau fodiwl, yn seiliedig ar bwnc a ddewiswch o restr o bynciau neu bwnc o'ch dewis a ddatblygir ar y cyd â'ch goruchwyliwr prosiect.

Achrediadau 

Mae'r radd BSc (Anrh) Hanes Naturiol wedi'i hachredu gan y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol. 

Lleoliadau 

Mae'r modiwl dysgu dewisol yn y gwaith yn eich galluogi i gymryd lleoliad am hyd at bedair wythnos, naill ai yn y DU neu yn rhai o leoliadau bywyd gwyllt cyffrous y byd. 

Teithiau Maes 

Mae'r radd Hanes Naturiol yn ymarferol ganolog a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymarferol ymhellach trwy fynychu cyrsiau maes preswyl. Ymhlith y cyrchfannau gwaith maes preswyl cyfredol mae Sir Benfro, Portiwgal / Sbaen, Gwlad yr Iâ a Botswana * (dewisol). Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i gyrsiau maes. 

Mae'r modiwl Alldaith Maes Hanes Naturiol i Botswana yn cael ei gynnal mewn gwersyll a sefydlwyd i hyfforddi tywyswyr saffari proffesiynol a cheidwaid gemau. Fel rhan o'r modiwl dewisol hwn, byddwch yn astudio bywyd gwyllt ac ecoleg rhanbarth Mashatu ac yn datblygu eich sgiliau olrhain. Sylwch, gall union leoliadau pob taith maes dramor amrywio bob blwyddyn ac maent yn seiliedig ar addasrwydd yr ardal. 

Mae gan y cwrs Hanes Naturiol fodiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan alwadau corfforol, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. 

* Gall lleoliadau teithiau maes newid 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Trwy astudio Hanes Naturiol, byddwch yn elwa o'r buddsoddiad enfawr mewn cyfleusterau sydd wedi digwydd ar Gampws Glyntaff y Brifysgol ym Mhontypridd. Yn ogystal â labordai a adeiladwyd ac a adnewyddwyd yn ddiweddar, mae'r Ysgol wedi datblygu ystafell gyfryngau o'r radd flaenaf ar gyfer hanes natur, a bydd gennych fynediad at ystod o offer cyfryngau gan gynnwys DSLR a chamerâu fideo / ffilm sy'n ymroddedig i'n Myfyrwyr Hanes Naturiol. 

Yn ogystal â gwneud defnydd o'r awyr agored, mae ein myfyrwyr Hanesyddiaeth Naturiol yn gweithio mewn labordai ac ystafelloedd dosbarth modern. Mae adeiladau Glyntaff Uchaf yn cynnwys dwy ran benodol. Mae ein labordai George Knox newydd yn rhan o fuddsoddiad o £ 15m mewn gwyddoniaeth i'r Brifysgol, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd sydd ag offer da. Mae'r rhain yn ymuno ag adeilad Alfred Russell Wallace, sydd wedi'i restru ar Radd II, a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu. 

Darlithwyr 

Mae Hanes Naturiol yn bwnc eang a byddwch chi'n cael eich dysgu gan arbenigwyr yn y gwahanol feysydd pwnc. Fodd bynnag, oherwydd bod staff i gyd wedi'u lleoli mewn un ysgol ac ar un safle, mae'n hawdd dod i'ch tîm addysgu i adnabod. Rydym yn annog polisi 'drws agored' fel y gallwch siarad ag unrhyw ddarlithydd pryd bynnag y maent ar gael. 

Ymhlith y staff allweddol mae: 

Dr Amelia Grass

Dr Anthony Caravaggi 

Dr Angela Morris 

Dr Gareth Powell 

Dr Sorcha Diskin 

Dr Ian Skilling 

Dr Rhian Newman 

Dr David Lee 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8fed Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth ond eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pasio Diploma mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Llawn amser y DU: £ 9000 

Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost  

Pecyn / Offer * 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Pecyn / Offer * 

£ 0 - £ 10 

Cerdyn storio cyfryngau a chof bach USB ar gyfer Cynhyrchu Digidol ar gyfer Hanes Naturiol. 

Taith Maes 

£ 1400 - £ 1600 

Alldaith Maes Hanes Naturiol a gynhelir ar hyn o bryd yn Botswana ac yn gyffredinol mae'n cynnwys cyfnod o bythefnos yn astudio ecoleg y rhanbarth ynghyd â hyfforddiant mewn olrhain a sgiliau tywys maes. Mae'r costau'n cynnwys cludiant 'mewnol' - yn gyffredinol rhwng Johannesburg (S. Affrica) a Mashatu (Botswana) - llety yn y gwersyll hyfforddi ynghyd â llety y noson cyn ac ar ôl y gwersyll (Johannesburg) - yr holl fwyd a diodydd meddal yn y gwersyll. 

Lleoliad *  

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwydd iannus i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Trwy raddio, bydd gennych y sgiliau proffesiynol i weithio i barciau cenedlaethol, gwarchodfeydd natur, ymgynghoriaethau amgylcheddol a chynllunio, cyrff bywyd gwyllt cenedlaethol a rhyngwladol, llywodraeth genedlaethol, ranbarthol a lleol, cwmnïau cyfleustodau ac asiantaethau rheoleiddio. Bydd eich sgiliau dadansoddi yn rhoi rhagolygon rhagorol i chi ym maes ymchwil a datblygu polisi. Gallwch hyd yn oed wneud ffilmiau bywyd gwyllt i ennill opsiynau gyrfa yn y cyfryngau gweledol ac addysg amgylcheddol. Ymhlith y rolau nodweddiadol mae: 

Ymgynghorydd Amgylcheddol 

Ymchwilydd 

Cynhyrchydd Fideo 

Swyddog / Rheolwr Cadwraeth 

Rheolwr Amgylcheddol 

Ecolegydd 

Mae ein cwrs Hanes Naturiol yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol a datblygu sgiliau trosglwyddadwy i'w helpu pan fyddant yn mynd i fyd gwaith. I lawer o fyfyrwyr, mae gradd yn gam pwysig wrth gyflawni eu huchelgeisiau gyrfa. Mae ein cyrsiau'n cynhyrchu graddedigion llawn cymhelliant a galluog gydag ystod o sgiliau allweddol. Maent yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr am gwmpas eu gwybodaeth, ac mae ganddynt sgiliau cyfathrebu a meddwl beirniadol rhagorol. Mae gwaith labordy a phrosiectau maes yn sicrhau bod gan ein myfyrwyr sgiliau ymchwil a gweithio mewn tîm cryf. 

Mae sgiliau cyflogadwyedd a dysgu yn y gwaith wedi'u cynnwys yn ein cyrsiau gwyddoniaeth naturiol. Er enghraifft, rydym yn cynnwys y sgiliau ymarferol a amlinellir gan y cyrff proffesiynol. Yn yr ail flwyddyn, datblygir sgiliau ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau ochr yn ochr â sgiliau maes ac ysgrifennu adroddiadau maes. Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â dysgu yn y gwaith ac i wneud gwaith prosiect.