Operating Department Practice - Getty Images.jpg

BSc (Anrh) Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Mae’r radd Ymarfer Gofal Llawdriniaethol yn addas ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn anesthetigion, llawdriniaethau a gofal cleifion ac sy’n dymuno gweithio mewn adrannau llawdriniaethol neu mewn unrhyw leoliadau gofal iechyd eraill lle mae angen anesthetig neu ymyrraeth lawfeddygol. 

Byddwch yn dysgu am yr hyn sy’n digwydd cyn llawdriniaethau, gan gefnogi ystod eang o weithgareddau gan gynnwys paratoi cleifion a chyfleusterau, gweithio ochr yn ochr gyda llawfeddygon i sicrhau ymarfer diogel ac effeithiol, ynghyd â chynnig gofal gyda pharch ac urddas.

Mae gan adrannau llawdriniaethol rôl arbennig i’w chwarae mewn gofal iechyd, ac maent yn cael eu hadnabod yn syth fel lleoliadau arbenigol a medrus iawn sy’n cyflawni swyddogaeth hanfodol wrth reoli ystod eang o gyflyrau.  Mae eu gallu i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol yn ddibynnol ar dîm eang, lle mae ymarferwyr gofal llawdriniaethol yn chwarae rôl ganolog.  

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gael eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac i ddod yn aelod o Goleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth er mwyn eu galluogi i weithio fel ymarferydd cymwys a chael mynediad at ystod eang o gyfleoedd gwaith (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Coleg perthnasol).

Mae’r cwrs hwn i fod i ddechrau ym mis Medi 2022 yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a chymeradwyaeth gan Goleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B992 Llawn Amser 3 blwyddyn Medi Glyntaf A

Mae’r cwrs hwn wedi cael ei gynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i weithio fel Ymarferydd Adrannau Llawdriniaeth. Bydd y modiwlau a astudir yn gymorth i ddatblygu gwybodaeth sy’n greiddiol i’r gwyddorau meddygol, gan gynnwys dysgu a gweithio rhyngbroffesiynol, er mwyn galluogi ymarfer o’r safon uchaf a chyflwyno’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar Ymarferydd Adrannau Llawdriniaeth.  

Bydd modiwlau sy’n canolbwyntio ar wyddorau meddygol a sylfaenol yn trafod cynllunio gofod, offer a chyfarpar sy’n gysylltiedig â pharatoi cleifion, anesthesia ac ymarfer llawfeddygol.  Mae’r wybodaeth hon a’r sgiliau sy’n gysylltiedig yn cael eu datblygu drwy holl lefelau’r rhaglen er mwyn gosod sylfaen wrth reoli sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Bydd eich astudiaethau yn cynnwys cyfle i ddysgu’n rhyngbroffesiynol mewn theori, senarios efelychu ac yn ystod profiadau dysgu ymarferol. Mae hyn yn cynnwys tri modiwl IPE sy’n canolbwyntio ar ddatblygu eich hyder a gwneud penderfyniadau’n ymarferol a symud ymlaen i fod yn ymarferydd adrannau llawdriniaeth medrus.

Byddwch hefyd yn derbyn dysgu ar y cyd pan fydd themâu craidd yn cael eu hystyried ac yna’n cael eu cymhwyso i bob grŵp proffesiynol unigryw, mae’r modiwlau yma’n cynnwys y modiwlau sy’n canolbwyntio ar hybu iechyd ac atal afiechyd, materion proffesiynol, cyfreithiol a moesol ym maes ymarfer gofal iechyd ac arwain a rheoli gofal o safon mewn lleoliadau.


Addysgu 

Mae’r cwrs yn un llawn amser dros dair blynedd gyda chymysgedd o waith theori a gwaith ymarferol.  Bydd sgiliau ymarferol yn cael eu datblygu yn ein lleoliadau addysgu sydd wedi eu cynllunio i greu sefyllfaoedd sy’n ymdebygu i’r byd gwaith go iawn, yn ogystal â mewn lleoliadau ymarfer amrywiol.   

Mae ein canolfan ar y campws yn ymdebygu i amgylchedd clinigol ac yn cael ei defnyddio i addysgu a hyfforddi.  Defnyddir y ganolfan ar gyfer hyfforddiant ac addysg gofal iechyd, gan ddelio â phopeth o sgiliau clinigol hanfodol i senarios clinigol amlddisgyblaethol cymhleth.  Byddwch yn defnyddio’r un offer yn union â’r hyn a welir mewn lleoliadau gofal iechyd.  

Yn ystod y cwrs byddwch yn treulio 50% o’ch amser yn dysgu mewn practis. Bydd y profiadau dysgu hyn mewn practis yn canolbwyntio ar daith y cleient wrth i chi brofi pob agwedd o ofal cyn llawdriniaeth, yn ystod llawdriniaeth ac ar ôl llawdriniaeth a bydd hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o brofiadau eraill, er enghraifft mewn lleoliadau gofal dwys, wardiau llawfeddygol a gyda thimau rhyngbroffesiynol.  

Cefnogaeth

Mae Prifysgol De Cymru yn helpu myfyrwyr o bob math i lwyddo drwy greu amgylchedd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer byw ac astudio. Cewch gefnogaeth gref gan academyddion a’r gweithwyr y byddwch yn dod i gysylltiad â nhw ar y campws ac ar leoliad

Pa fath o fyfyrwyr mae’r cwrs yn addas ar eu cyfer ?

Disgyblaeth iechyd gymwysedig yn seiliedig ar y gwyddorau, sy’n gofyn am gydweithio a hyder ar lefel uchel, yw Ymarfer Gofal Llawdriniaethol. Mae myfyrwyr ymarferol sy’n gallu gweithio mewn tîm ac yn cael eu denu at ymarfer gofal iechyd – ac yn benodol at ymarfer llawfeddygol – yn ddelfrydol ar gyfer y cwrs hwn.  Bydd y cwrs yn ei dro yn arwain at yrfa llawn boddhad mewn swydd sy’n cynnig heriau o ganlyniad i ffocws yr amgylchedd gweithio.   

Asesiad 

Mae Ymarfer Adrannau Llawdriniaeth yn ddisgyblaeth gymwysedig a bydd yn defnyddio arholiadau ymarferol a gynhelir yn y Brifysgol ac o fewn lleoliadau ymarfer, gyda hyd at 80% o waith cwrs. Defnyddir y dulliau asesu hyn ochr yn ochr ag amrywiaeth o dechnegau asesu traddodiadol gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau ac arholiadau ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio ar brosiect i wella neu gryfhau agwedd o sicrhau gwasanaeth.  

Achrediadau

Mae’r cwrs yn gweithio tuag at achrediad gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a Choleg yr Ymarferwyr Gofal Llawdriniaethol (yn amodol ar ddilysiad).

Cyfleusterau

Mae’r cwrs yn gwneud defnydd o leoliadau sy’n efelychu amrywiaeth o sefyllfaoedd clinigol  a fflat sy’n efelychu cartref yn y gymuned.  Yn y rhain, gellir addysgu, ymarfer ac ystyried ystod eang o sgiliau ymarferol. Ar gyfer rhai elfennau o’ch cwrs, cewch eich addysgu’n rhyngbroffesiynol ochr yn ochr â Ffisiotherapyddion, Nyrsys, Bydwragedd a Gweithwyr Therapi Galwedigaethol, a byddwch yn cael budd o’r ddealltwriaeth holistaidd a ddaw gyda hyn. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn rhoi manylion am gynigion nodweddiadol.  Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol, a gall cymwysterau eraill nad ydynt ar y rhestr fod yn dderbyniol hefyd.

Mae’r gofynion ychwanegol yn cynnwys:

Dau eirda boddhaol (un i’w ychwanegu at eich cais UCAS, a’r llall yn eirda ysgrifenedig wedi ei argraffu, i’w gyflwyno yn ystod y cyfweliad).

Mae angen Gwiriad DBS Manwl (Enhanced Disclosure and Barring Service check) ar y Rhestrau Gweithlu Plant ac Oedolion a’r Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion ynghyd â thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS (ni ystyrir bod unrhyw droseddau wedi’u disbyddu).

Rhaid i ymgeiswyr gael cyfweliad.  Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth a brwdfrydedd tuag at y maes.  Dylech ddysgu cymaint â phosib am y proffesiwn, gan gynnwys gwybodaeth am y gweithleoedd, a’u rôl mewn gofal iechyd modern.  Dylech hefyd ddangos dealltwriaeth o ran sgiliau trefnu amser a’ch gallu i reoli eich astudiaethau’n effeithiol.  

Yn anffodus, gan fod y cwrs hwn wedi ei ariannu gan y GIG, a bod yn rhaid i fyfyrwyr weithio ar leoliadau o fewn eu bwrdd iechyd lleol, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr o dramor (tu hwnt i’r UE). 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn rhoi manylion am gynigion nodweddiadol.  Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol, a gall cymwysterau eraill nad ydynt ar y rhestr fod yn dderbyniol hefyd.   


Cynnig Nodweddiadol Lefel A 

BBC heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Nodweddiadol Bagloriaeth Cymru

Gradd C a BB Lefel A heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol

Cynnig Nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig Nodweddiadol Bagloriaeth Ryngwladol

Llwyddo mewn Diploma Bagloriaeth Ryngwladol gyda lleiafswm sgôr o 30 ac yn cynnwys 5 neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Nodweddiadol Mynediad i AU 

Diploma Gwyddoniaeth/Mathemateg/Gofal Iechyd/ Nyrsio. Rhaid cwblhau 60 credyd i gyd gan gynnwys o leiaf 45 ar lefel 3 ac yn hafal i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddo

Gofynion Ychwanegol

TGAU:  Fel arfer, mae’r Brifysgol yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU i gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu well neu gymhwyster cyfatebol, ond ystyrir amgylchiadau unigol. 

Cymwysterau cyfatebol fyddai’n cael eu hystyried:  Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (wedi eu cyflawni o fewn y tair blynedd diwethaf).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU: i’w cadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: i’w cadarnha

Costau ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.


DBS * - £53.20

Mae’r gost yn cynnwys £40 am Dystysgrif Gwiriad Manwl, ffi weinyddol y Swyddfa Bost a’r ffi weinyddol ar-lein.  

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Tanysgrifiad am bob blwyddyn o’r cwrs ar gost o £13 y flwyddyn.  Nodwch os gwelwch yn dda bod yn rhaid ymuno â’r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod wedi i chi dderbyn eich Tystysgrif Gwiriad Manwl gan y DBS. 

Cyllid

Mae’r cwrs wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnig mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cynhaliaeth, yn ogystal â chostau gweithio ar leoliadau. 

Er mwyn derbyn cyllid y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am gyfnod o ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd.  Dylai unrhyw ymgeisydd sy’n awyddus i gyllido’r cwrs ar ei liwt ei hun gyfeirio at y ffioedd isod.   

Argymhellwn eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG.  

  

Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth o’r maes, a brwdfrydedd tuag ato er mwyn sicrhau lle ar y cwrs Ymarfer Adrannau Llawdriniaeth. 

Dylech ddysgu cymaint â phosib am y proffesiwn, gan gynnwys ffocws gwaith ymarfer adrannau llawdriniaeth, a’r rôl ddatblygol mewn gofal iechyd modern.  Dylech hefyd ddangos dealltwriaeth o ran sgiliau trefnu amser a’ch gallu i reoli eich astudiaethau yn effeithiol ar lefel cwrs gradd llawn amser.  

Mae cynnig i astudio ar y cwrs yma yn ddibynnol ar gyfweliad sydd wedi ei gynllunio i adnabod y canlynol mewn ymgeiswyr: 

  • Gwerthoedd
  • Dirnadaeth a dealltwriaeth o’r ddisgyblaeth
  • Cymhelliant
  • Gallu

Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal gan ymarferwyr academaidd ac ymarferwyr y GIG.  


Mae Ymarferwyr Gofal Llawdriniaethol i’w gweld mewn ac o amgylch adrannau llawdriniaethau, ac mae cyfleoedd i weithio mewn theatrau gwahanol sy’n delio ag ystod eang o arbenigeddau. Mae cyfleoedd yn codi i ymarferwyr ddatblygu sgiliau estynedig uwch a fydd yn eu helpu i symud ymlaen yn eu gyrfa, ac mae hyn yn cynnwys meysydd newydd fel mwy o ymwneud â’r gwaith paratoi cyn llawdriniaethau.  

Sut mae’r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer byd gwaith? 

Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio mewn adrannau llawdriniaethol mewn ystod eang o leoliadau o fewn y GIG ac mewn gofal iechyd preifat. Bydd graddedigion yn gymwys i gael eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac i ddod yn aelod o Goleg yr Ymarferwyr Gofal Llawdriniaethol er mwyn eu galluogi i weithio fel ymarferwyr  cymwysedig. Bydd hyn hefyd yn fodd o agor drysau at ystod eang o gyfleoedd o ran swyddi (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Coleg perthnasol).

GWYBODAETH DEFNYDDIOL